Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB

FAKA LITERATURO KUN PLURAJ AŬ MIKSITAJ TEMOJ

Bonvenas via kompletigo ĉu per informo pri ekzistanta interreta paĝo, ĉu per alsendo de komputila dosiero – kiun ni deponos en STEB, rekte en nia servilo.KAEST: Konferencoj pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

Konferenco AEST-1978 - nur simpla teksto en formato RTF, 84 paĝoj -- [en STEB]

 • Pseŭdoelementoj en Esperanto - Inĝ. Jan Werner
 • Varmteknikaj proprecoj de konstru-materialoj - Inĝ. Jan Werner
 • Pulvoraj materialoj kaj ties proprecoj - Inĝ. Hanuš Landsperský
 • Purigaj instalaĵoj por la malpurigita akvo - D-ro Inĝ. V.Müller
 • Aŭtomatizado de ranĝostacioj - Inĝ. Ladislav Kovář
 • Pri certaj kalkul-metodoj por implicita funkcio - RNDr. Jaromír Švejda
 • Priservaj subrutinoj de la periferio en la operaciad-sistemo - Inĝ. Vladimír Němec


Konferenco AEST-1981 - en Zilina


La temo "energio" en la konferenco AEST-82 -- [en STEB]


La temo "aviado" en la konferenco AEST-82 - [en STEB]


Konferenco AEST-1984 - [pdf en STEB]

 • I. Perspektivoj de la monda nutraĵ-produktado
  • Pri la tutmonda nutraĵproblemo - Tůma, Trčka, Trčková
  • Biomaso: Kaj nutraĵo kaj brulaĵo. Ĉu biogaso estas la solvo? – R. Schnell
  • Pri la taksado de la endanĝerigo de agrokulturaj terenoj pro malfruaj frostoj – K. Simon
  • Unu el la ebloj por plialtigo de la nutraĵproduktado en la agrarprodukta kooperativo. "Rákoczi" de Kardo-skut - G. Kiss
  • Vertiko - nova sistemo de 1a kulturado de vitoj ebli-ganta kompleksan mekanigadon. Spertoj en la agrokultu-ra kooperativo "Dukla" Vracov - F. Havlik
  • Malalta flugo permesata! – R. Partecke
  • Kontraŭhajla agado en Hungario – Cs. Székely
  • La genetika reala produktiveco de tritikaj kulturvari-oj kaj ilia ekostabileco – B. Kábrt, J. Holec
  • Graveco de kontraŭsalmonelozaj rimedoj por la pligrandigo de la moderna viando-produktado – P.M. Lerner, U.Z. Rahmutullin
  • Apliko de kelkaj netradiciaj mineraloj kaj rokaĵoj en la terkulturo kaj nutraĵ-produktado, kaj alia provizo. – A. Nedomlel
  • Kelke da ekonomiaj rimarkoj pri la perspektivoj kaj problemoj en la etproduktado de nutraĵoj en Ĉehoslovakio – Z. Polák
  • Imunokemio en la moderna agrokulturo – Z. Pluhar
 • II. Problemoj de la fakaj lingvo kaj traduko
  • Terminologio internacia - radikoj, tendencoj kaj rilatoj al Esperanto – W. Dehler
  • ISO - modelo por nia normiga laboro – M. Malovec
  • Antinomio de termina hejmeco kaj internacieco – J. Werner
  • Pri provoj traduki la terminaron de akustiko – M Baros
  • Entropiaj notoj pri kelkaj tehnikaj terminoj – L. Kovács
  • Kiama ŝanco por Esperanto-afiksoj en scienca terminologio? - J. Kavka
  • Principoj de Esperanto – K. Picx
  • Elektitaj aspektoj de hemia nomenklaturo Esperanta – Jan Pióro
  • Pri la nomoj de kemiaj elementoj en Esperanto – A. Warszawski

La temo "fervojo" en la konferenco AEST-89 - duonpreta, nur entajpita teksto, en formato RTF, 62 paĝoj [en STEB]

 • 150a datreveno de la fervoja trafiko sur la teritorio de Ĉehoslovakio - Jindřich Tomíšek - Jiří Černý
 • Esperanto kaj fervojo - Petr Chrdle
 • La historio de la fervoj-direkcio en Olomouc kaj la Esperanto-movado - František Svoboda
 • Faktoj pri internaciaj rilatoj kaj kiel Esperanto povus plibonigi ilin. - Joachim Giessner
 • DSB-plano 2000- aŭ kiel malgrandigi Danion? - Jan Niemann
 • Trafiko kaj la medio - Novaj trajnoj por la urbofervojo (S-Bahn) Berlin - Achim Meinel
 • Trakookupiteco laŭ la enveturtempo de trajno en stacion - Ludoviko Sekereŝ
 • Skizo pri signalsistemo de ČSD,DR kaj PKP - Zdeněk Polák
 • Kelkaj rimarkoj al problemaro de progresaj transportsistemoj - Magdalena Feifičová
 • La batalo kontraŭ la neĝo - Per Engen
 • Prognozado de danĝeraj veteraj fenomenoj (glatiso kaj neĝoŝtormo) - Tatjana Nikolajevna Bočková
 • Veturrezisto ĉe fervojo - Ladislav Kovář
 • Aŭtomatiza sistemo de ranĝodeklivoj "KOMPAS" sub kondiĉoj de elektra trakcio - Petr Chrdle
 • Traduka laboro por la fervoja terminaro de IFEF - Gernot Ritterspach
 • Programado kaj ĝia instruado - Josef Vojáček

KAEST-1998 – Konferenco pri Aplikado de E-o en Scienco kaj Tekniko – Dobrzyhovice, Ĉehio – [pdf en STEB]

 • I. I. MODERNAJ RIMEDOJ DE KOMUNIKADO
  • Preventado de sanecaj perturboj sekve de ĉeekrana laboro
  • Aŭtentikeco kaj konfidenceco en moderna komunikado
  • Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto
  • Evoluigo de internet-bazitaj instru- kaj lernprogramoj
  • Amasmedioj en la instruado de Esperanto
  • Paketradio: nova speco de transsendado de informoj kaj de komunikado
  • Interreta telefonado, novaj eblecoj ankaŭ por esperantistoj

 • II. TERMINOLOGIAJ PROBLEMOJ DE APLIKOJ DE ESPERANTO EN SCIENCO KAJ TEKNIKO
  • La rolo de la planlingvoj ĉe la evoluo de terminologi-sciencaj konceptoj de Eugen Wüster
  • Natursciencaj terminoj en PIV (statistika sondo pri ties ĝusteco)
  • La reprezentiĝo de fako terminologio en enciklopedioj, demonstre de astronomio en Plena Ilustrita Vortaro
  • Observata evoluigo de plurlingva terminologio en novaj interdisciplinaj fakoj
  • Selekto-principoj de terminoj kaj metaterminoj
  • Brodoj
  • La teknologioj de la prilaborado per varmo sub terminologiaj vidpunktoj
  • Terminologia Esperanto-Centro: spertoj, problemoj, perspektivoj
  • Terminologio en la kampo de sociaj servoj

 • III. SCIENCO KAJ TEKNIKO ĜENERALE
  • La aŭtoraj rajtoj internacie
  • Komputiligo de libroj - vojo al savo de nia libra kulturo
  • STEB - Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko
  • La krabo vivanta en arbo
  • Simetriaj poliedroj cxirkaux ni
  • La informbarieroj en la scienc- kaj patent-teknika informado kaj rimedoj por ilia solvo
  • Pri la teoremo de Pick

 • KAEST-2010 – Slovakio – Modernaj teknologioj por Esperanto - listo de prelegoj
 • KAEST-2012 – Slovakio – Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj - listo de prelegoj
 • KAEST-2014 – Slovakio – Arkivoj kaj bibliotekoj – kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon - listo de prelegoj
 • KAEST-2016 – Slovakio – Avantaĝoj kaj obstakloj de moderna komunikado - listo de prelegoj -- [sekurkopio]
 • KAEST-2018 – Slovakio – Evoluo de paradigmoj en scienco kaj tekniko - listo de prelegoj

Someraj Universitataj Kursoj, SUK, Liège, 1974-1983 - lekcikursoj, prelegoj

 • Elementa zoogeografio - lekcikurso de prof. C. Støp Bowitz en la Someraj Universitataj Kursoj, SUK en Liège -- [en STEB]
 • Elektrolitoj - lekcikurso de Bernard M. Cavanagh en la Someraj Universitataj Kursoj, SUK en Liège -- [en STEB]
 • La nuntempa ĉelkariologio kaj citotaksonomio - lekcio de dr Mészáros Béla en SUK en Liège -- [en STEB]
 • Preparataj por skanado cxe Lingvo-Studio, STEB
  Elektrolitoj : [moderna teorio] by Bernard M Cavanagh -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Elementa zoogeografio, by Carl Stop-Bowitz, SUK 1976
  Elementoj de homa fiziologio - en rilato kun edukado by Pol Denoel -- SUL, 1981
  Enkonduko al ne-eŭklidaj geometrioj by William Franklin Orr -- Publisher: Liege, SUK, [1977]
  Enkonduko en organikan kaj biologian kemion by Sin'itirô Kawamura -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Fundamentaj konceptoj en kemio by Sin'itirô Kawamura -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Infanpsikologio, elektitaj temoj. Landmark Margrete. SUK, Liège, 1978. 188p. €9. 
  Informado kaj dokumentado pri kemio by Sin'itirô Kawamura -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Kemio de manĝaĵoj, ĉefe novaj proteinaj by Sin'itirô Kawamura -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Kemio kaj biokemio de karbonhidratoj by Sin'itirô Kawamura -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  La cetacoj by Wim M.A. de Smet *1932-2012*, eld: Liège : Someraj Universitataj Kursoj, 1976
  La nuntempa ĉelkariologio kaj citotaksonomio by B Mészáros -- Publisher: Liège : SUK, 1976.
  Porfirinoj: biokemio de vivnecesaj pigmentoj, ĉefe tiu de la ruĝa ĉelo de la sango by M Flint -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Segmentumitaj animalaj grupoj by Carl Stop-Bowitz -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Sociologio: ĝia historio kaj problemoj by Peter G Forster -- Publisher: Liège : SUK, 1976.
  Sociekonomiaj problemoj de ekologio by Hristo Marinov -- SUK, 1981.
  
 • Ni scias pri la ekzisto, sed ne havas ekzempleron

  Nálunk hiányzik
  -------------
  Anatomio de la homa korpo by Tomoo Nakayama -- Publisher: Liège : SUK, 1972.
  Elementa ekologio by Carl Stop-Bowitz -- Publisher: Liège : SUK, 1974. (Herzberg) (OIK-Fajszy)
  Enkonduko al finiaj geometrioj by William Franklin Orr -- Publisher: Liege, [1976] (Herzberg)
  Enkonduko al la stereografio, Szabó József, Someraj Universitataj Kursoj, 1987 Liège (OIK-Fajszy) (Herzberg)
  Enkonduko al literatura kritiko by Valerio Ari -- Publisher: Liège : SUK, 1978. (Herzberg)
  Enkonduko al Ŝekspiro by Pierre Janton -- Publisher: Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1975. (Herzberg)
  Elementoj de homa fiziologio en rilato kun edukado, by Pol Denoel - Liëge: SUK, 1981 (OIK-Fajszy)
  Enkonduko en ĝeneralan biologion by Carl Stop-Bowitz -- Publisher: Liège : SUK, 1974. (Herzberg) (OIK-Fajszy)
  Enkonduko en la teorian biologion, Mészáros Béla, Liège, 1976 -- (Herzberg)
  Enkonduko en la komputeran lingvistikon by Heinz-Dieter Maas -- Publisher: Liège : SUK, 1972.
  Farmakologio por malbonuzoj de medikamentoj by S Tadokoro -- Publisher: Liege, Belgio : Someraj Universitataj Kursoj, 1972. (Herzberg)
  Fundamentoj de psikologio by Cyril John Adcock -- Publisher: Liège : SUK, 1976.
  Ĝenerala kaj Homa Histologio - de Wim de Smet -- Liège : SUK, 1972. (Herzberg)
  Kiel personico sin strukturas by Claude Piron -- Publisher: Liège : Someraj Universitataj Kursoj, 1978. (OIK-Fajszy)
  La datentransiga proceduro X.25, kun ĝenerala enkonduko pri proceduroj by Christian Bertin -- Publisher: Liège : SUK, 1980. (Aalen)
  Lingvoj, gentoj kaj lingva politiko by Michel Duc Goninaz -- Publisher: Liège : SUK, 1974. (Aalen)
  Matematikaj metodoj en lingvistiko by Heinz D Maas -- Publisher: Liège : SUK, 1972. (Herzberg)
  Nocioj pri ornitolgio, Wim de Smet, 1976 -- (Herzberg)
  Origino de la vivo de biokemiaj vidpunktoj, KAWAMURA, Sin’itirô – Liège: Someraj Universitataj Kursoj, [1976]. (OIK-Fajszy) (Herzberg)
  Planktono kaj mara produktado by Enrique Balech -- Publisher: Liège : SUK, 1974. (Herzberg) (OIK-Fajszy)
  Pluredroj kaj plurĉeloj by William Franklin Orr -- Publisher: Liege, [1976] (Herzberg)
  Probablokalkulo : elementa enkonduko by Olav Reiersøl -- Publisher: Liege, SUK, [1976] (Aalen)
  Seks-edukado kaj psikoterapio : integriĝo al mensa sano by E James Lieberman -- Publisher: Liège : SUK, 1983. (OIK-Fajszy) (Herzberg)
  Someraj universitataj kursoj : Kvara sesio, 06.-27.08.1978 : Astronomio, psikologio, internacia literaturo = [Cours universitaires... by Carl Stop-Bowitz: [programo 1978] -- Publisher: Liège : SUK, 1978. (OIK-Fajszy)
  Someraj Universitataj Kursoj : [kursotekstoj]. -- Publisher: Liege (Belgio) : SUK

  --------
  OIK - BP
  Someraj Universitataj Kursoj : Kvara sesio, 06.-27.08.1978 : Astronomio, psikologio, internacia literaturo
  Seks-edukado kaj psikoterapio : Integrigo al Mensa Sano / preparita... E. James Lieberman
  Planktono kaj mara produktado / E. Balech
  Originoj de la vivo de biokemiaj vidpunktoj / S. Kawamura
  Kiel personeco sin strukturas / Claude Piron
  Enkonduko en generalan biologion / C. Stop-Bowitz
  Enkonduko al la stereografio / J. Szabó ;
  Elementoj de homa fiziologio en rilato kun edukado / Pol Danoel
  Elementa ekologio / C. Stöp-Bowitz

  Herzberg
  x Elementa ekologio by Carl Stop-Bowitz -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  x Enkonduko al finiaj geometrioj by William Franklin Orr -- Publisher: Liege, [1976]
  x 1983 Enkonduko al literatura kritiko by Valerio Ari -- Publisher: Liège : SUK, 1978.
  Enkonduko al la stereografio / J. Szabó ;
  x Enkonduko al Ŝekspiro by Pierre Janton -- Publisher: Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1975.
  x Enkonduko en ĝeneralan biologion by Carl Stop-Bowitz -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  Enkonduko en la teorian biologion, Mészáros Béla, Liège, 1976
  x Farmakologio por malbonuzoj de medikamentoj by S Tadokoro -- Publisher: Liege, Belgio : Someraj Universitataj Kursoj, 1972.
  x Ĝenerala kaj Homa Histologio - de Wim de Smet -- Liège : SUK, 1972.
  x Matematikaj metodoj en lingvistiko by Heinz D Maas -- Publisher: Liège : SUK, 1972.
  Nocioj pri ornitolgio, Wim de Smet, 1976
  Origino de la vivo de biokemiaj vidpunktoj, KAWAMURA, Sin’itirô
  x Planktono kaj mara produktado by Enrique Balech -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  x Pluredroj kaj plurĉeloj by William Franklin Orr -- Publisher: Liege, [1976]
  Seks-edukado kaj Psikoterapio, James Lieberman, 1983


  Aalen
  - La datentransiga proceduro X.25, kun ĝenerala enkonduko pri proceduroj by Christian Bertin -- Publisher: Liège : SUK, 1980.
  - Lingvoj, gentoj kaj lingva politiko by Michel Duc Goninaz -- Publisher: Liège : SUK, 1974.
  - Probablokalkulo : elementa enkonduko by Olav Reiersøl -- Publisher: Liege, SUK, [1976]


Internaciaj Kongresaj Universitatoj - prelegkolektoj


 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 1996 - enkadre de UK en Prago
  • Aborigenoj (Kep Enderby)
  • Jaroslav Heyrovský (Vlastimil Novobilský)
  • Jan Novák (Vera Barandovská-Frank)
  • Kafka en Prago (Mauro Nervi)
  • Sorĉistinoj (Marjorie Boulton)
  • Supersignoj, trasignoj, subsignoj (John Wells)


 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 1998 - enkadre de UK en Montpellier [en STEB]
  • Interkultura komunikado - de Ilona Koutny
  • Shakespeare, la interlingvisto - de Humphrey Tonkin
  • Mediteraneaj silaboj kaj la universala fonologio - de Marc van Oostendorp
  • Sociaj aspektoj en la epidemologio de la aperantaj infektaj malsanoj - de d-ro Jose Antonio Vergara (264;ilio)
  • Ĉu ni estas solaj? - de Amri Wandel • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2002 - enkadre de UK en Fortaleza [en STEB]
  • Natura semantiko kaj kultura sintakso - Geraldo Mattos
  • La elĉerpiĝo de enprizonigo kaj la efika respondo de alternativaj punoj - Cesar Oliveira de Barros Leal
  • La rolo de kultura diverseco en la agado de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino - Helmar Frank
  • Ĉapitro el la historio de la komunikado: "La revolucio de voĉo" - Vilmos Benczik
  • "La Espero": Esperanto-poetoj pri Esperanto - Humphrey Tonkin
  • Korodo de metaloj kaj kontraĉkorodaj metodoj - Adonis M. Saliba-Silva
  • La inkaa astronomio - Amri Wandel
  • Holografia televido: kiel ĝi eblas? - Jozefo J. Lunazzi
  • Semiotika taksado de lingvo artefarita - Ismael Mattos Andrade Ávila
  • La modernaj dentaj implantoj - Roberto Resende • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2005 - enkadre de UK en Vilnius [en STEB]
  • La Lakta Vojo: nia hejmo en la universo - Hans Michael Maitzen / Amri Wandel
  • Homara agado en la teritorio de la lasta kontinenta glaciepoko en la ĉebalta regiono: ekologia aspekto - Ieva Švarcaite
  • La Sibiua programo de eŭrolingvistiko - Helmar G. Frank
  • Skriba kaj voĉa Esperanto: La Internacia Lingvo en semiotika spegulo - Vilmos Benczik
  • Etnolingvistikaj aspektoj de Esperanto - Aloyzas Gudaviĉius
  • La ago de lingvoj: ĉu la litova vere estas maljuna kaj Esperanto juna lingvo? - Jouko Lindstedt
  • Evoluo de matematiko kaj moderna matematika fiziko - Shigeaki Nagamachi
  • Nova vojo al aŭtomata tradukado - Toon Witkam
  • Vampiroj - Jane Edwards
  • Interlingvistiko kaj eŭrolingvistiko: en la serĉado de komuna lingvo por Eŭropo - Aleksandr D. Duliĉenko


 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2007 - enkadre de la UK en Jokohama
  • Orienta astronomio: gasto-steloj en la galaksia fervojo – WANDEL Amri
  • Malegalecoj je sano kaj ties sociaj determinantoj – VERGARA José Antonio
  • Geografia Informo-Sistemo (GIS) en nia vivo – SIBAYAMA Zyuniti
  • Kapitalismo kaj Konfucea kulturo – LEE Chong-Yeong
  • La vortaro por pernantoj – GOTOO Hitosi
  • Orient-okcident-dialogo laŭ Heidegger – MACKO Eugen
  • Okcidento en Oriento: akcepto kaj rezisto – YAMASAKI Seiko
  • Esperanto kaj Bakin – ZHU En
  • Ĉu malplimultaj lingvoj estas ekonomiaj malvenkintoj? – KIMURA Goro Christoph

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2008 - enkadre de la UK en Roterdamo
  • De la centro de la universo ĝis la spacoŝipo Tero: kiaj konsekvencoj por tuthomara etiko? – Hans Michael Maitzen
  • Ekonomiko kaj lingvo – Bengt-Arne Wickström
  • La mirinda mondo de la parolsonoj – John Wells
  • Denaskaj kor-malsanoj – Keyhan Sayadpour
  • Publika opinio pri la utilaj lingvoj en Eŭropo – Jukka Pietiäinen
  • Prokopio de Cezareo, enigma historiisto de la epoko de Justiniano – Geoffrey Greatrex
  • Kuba metodo de alfabetigo: sociaj sekvoj en Latinameriko kaj rolo de la amaskomunikiloj – Maritza Gutiérrez González
  • Kiel savi lingvo-variecon per interlingva eduko? – Mauro La Torre
  • Popola kaj malpopola posedo de la lingva riĉo: la dunormeco sub kogna lupeo – Probal Dasgupta
  • Verki poezion en Esperanto – Baldur Ragnarsson

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2009 - enkadre de la UK en Bialystok
  • Teleskopoj – de Galileo gxis la spac-teleskopo – Amri Wandel
  • Perspektivoj en fonologia kaj fonetika esplorado de Esperanto – Nicolau Dols Salas
  • Socilingvistika komparo de du diasporaj lingvoj, la jida kaj Esperanto, en interreto – Tsvi Sadan
  • La kvin urboj de la fratoj Goskind – Tomasz Chmielik
  • Ĉu eblas kultivi imagipovon? – Mark Fettes
  • L.L. Zamenhof kiel redaktoro k.a. redaktoroj en la pasintaj 120 jaroj – Árpád Máthé
  • La invento de la jubileulo Louis Braille daŭrigebla kaj daŭriginda – Otto Prytz
  • Nombrado: ila, vorta, cifera – Mauro La Torre
  • Pol-litova Unio: respubliko de multaj nacioj – Barbara Despiney

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2010 - enkadre de UK en Havano

  • Humphrey Tonkin: Shakespeare en multlingva mondo
  • Duncan Charters: Ĉu difineblas karakterizaj trajtoj de etnaj kaj preteretnaj kulturoj?
  • M. Rafaela Urueña Alvarez: Protektado de la Medio kaj daŭropova evoluo
  • KADOJA Hidenori: Kion signifas la enkonduko de lingvaj rajtoj por la Esperanta movado?
  • Jane Edwards: La kultura dinamiko de la kuba diasporo
  • Maritza Gutiérrez González: Lingva diverseco en Latinameriko: defioj por daŭripova evoluo
  • Stefan MacGill: Kien la Esperanta didaktiko?
  • Orlando E. Raola: Neŭtrona difrakto: Apliko al esplorado de nanomaterialoj
  • José Antonio Vergara: Medicinaj sistemoj en interkultura dialogo: vojoj al plureco kaj tutmondiĝo

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2011 - enkadre de UK en Kopenhago

  • Amri Wandel: SETI post 50 jaroj – astrobiologio kaj la serĉado de ekstertera inteligenteco
  • Eva Bojadzhieva: Oksigeno – utila kaj danĝera por la homo
  • Tsvi Sadan: La "reviviĝo" de la hebrea sen mitoj
  • Erik Høg: La profundo de la ĉielo – kredo kaj scio dum 2500 jaroj
  • Kadoja Hidenori: Vikinga epoko, naciismo kaj historiografo
  • José Antonio Vergara: Epidemio de HIV-aidoso kiel minaco
  • Davide Astori: La Zamenhofa revo inter lingvistika kaj religia planizado
  • Vera Barandovská-Frank: Interlingvistika laboro de Otto Jespersen
  • Jacob Nordfalk: Maŝintradukado – kiel ĝi funkcias, kion ĝi kapablas

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2012 - enkadre de UK en Hanojo, Vietnamio

  • Trevor Steele: Ĉu genocido pro neglekto? - La malapero de la tasmaniaj aborigenoj
  • Francesco Maurelli: Subakva robotiko: de homa kontrolo al daŭra memregeco
  • Stefan MacGill: Vortŝercado en Esperanto
  • Humphrey Tonkin: Movado aŭ kulturo? La ideologia bazo de la Esperanto-poezio
  • Mark Fettes: Lernejo kaj naturo: novaj ebloj en epoko de ekologia krizo
  • Laŭlum: Lingvo, kulturo, literaturo
  • Jukka Pietiläinen: Novaĵoj translimen: geografia strukturo de eksterlandaj novaĵoj
  • Jonathan Cooper: Moderna arto: kio ĝi estas kaj de kie ĝi venas?
  • Gábor Márkus: Kiu kontrolas la registarojn de la mondo?

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2013 - enkadre de UK en Rejkjavik, Islando

  • Otto Prytz: La “nov-norvega” lingvo Nynorsk, kaj la Lingvo Internacia Esperanto – similaĵoj kaj diferencoj Hannes Larsson: La violono
  • Tsvi Sadan: Unu komuna lingvo, multaj malsamaj kulturoj: problemoj de interkultura komunikado en Esperanto
  • Jane Edwards: Krimo en malvarma klimato: la fenomeno de la skandinava krimromano
  • Jouko Lindstedt: Ĉu lingvoj evoluas simile al biologiaj specioj?
  • Geoffrey Greatrex: La du sortoj de la romia imperio
  • Amri Wandel: Aŭroro – la nordia lumo
  • José Antonio Vergara: La insula edeno de Darwin: la Galapagoj kaj la historio de evolu-biologio
  • Věra Barandovská-Frank: Insulo Thule vera kaj fikcia

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2014 - enkadre de UK en Bonaero, Argentinio

  • Marcos Cramer: Voĉdonsistemoj, grupaj decidoj kaj iliaj problemoj (*AIS)
  • Michele Gazzola: Lingva justeco: kiel taksi ĝin? La ekzemplo de Eŭropa Unio
  • Francesco Maurelli: Ontologioj: filozofia koncepto kaj robotikaj aplikoj
  • Jorge Montanari: Nanomedicino: gvidata liberigo, revolucio pri kuraciloj
  • Veronika Poór: Daŭripova ekonomiko por daŭripova mondo (*AIS)
  • Orlando E. Raola: De acida pluvo ĝis pliacidigo de la oceanoj: sekvoj de acid-bazaj ekvilibroj en la natura medio
  • Sara Spanò: Utopio: “ne-lokoj” kaj “bonaj lokoj” inter filozofio, historio kaj psikologio (*AIS)
  • Trezoro Huang Yinbao: Genetika Modifo kaj Daŭripova Agrikulturo. Ĉu vi kuraĝas preni manĝaĵojn el MGO?

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2015 - enkadre de UK en Lille, Francio

  • Mikaelo Bronŝtejn: Min trafis feliĉ’ esti rusa poeto… rusoj en Espa poezio
  • Cyril Brosch: La hitita lingvo: Ĉu "filino" aŭ "fratino" de la prahindeŭropa?
  • Pascal Dubourg Glatigny: La lingva demando en la nuntempa arto
  • Federico Gobbo: Kien iras Artefarita Inteligenteco? Malfermaj etikaj problemoj (*AIS)
  • Hannes Larsson: La rezisto de materialoj kaj strukturoj
  • Bill M. Mak: La Budhisma Kosmo (*AIS)
  • Orlando E. Raola: Nuntempaj esploroj pri la ekesto de samkiraleco en molekuloj devenantaj el vivestaĵoj
  • Wendel José Teles Pontes: Kemio, bildoj kaj informoj en la dialogo inter specioj
  • Amri Wandel: La revolucio de Einstein: jubileo de la Teorio de Relativeco 1915-2015 (*AIS)

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2016 - enkadre de UK en Nitra, Slovakio

  • Bengt-Arne WICKSTRÖM - Lingva justeco: Optimumaj minoritataj rajtoj kaj ilia realigo
  • Amri WANDEL - Astrobiologio kaj vivoen nia kaj aliaj sunsistem oj
  • Javier ALCADE - Naŭ demandoj pri lingva justeco en la fakliteraturo
  • José Antonio VERGARA - Socia justeco kaj publika sano kiel principoj fronte al la neatendita kontraŭstara sinteno al vakcinoj
  • SO Gilsu - La diabloj sur la Silkvojo – Ĉu rabistoj aŭ savintoj?
  • Orlando E. RAOLA - Novaj teknikaj evoluoj por bildigi procezojn je atoma kaj subatoma niveloj
  • Mark FETTES - Edukado al repacio: Kanadaj lernejoj alfronte al la indiĝena realo
  • Hans Michael MAITZEN - Ĉu ZAMENHOF kaj ESPERANTO povos endanĝerigi nian Teron?
  • Anna STRIGANOVA - Samaj motivoj en popolaj fabeloj de diversaj landoj

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2017 - enkadre de UK en Seulo, Koreio

  • Duncan CHARTERS kaj Cecilia LEE - Interkultura Kompetento: kiel plej efike akiri ĝin?
  • Ruben FERNANDEZ - Anglalingva tutmondiĝo: pra-kolonia lingvopolitiko en Havajo
  • Javier ALCALDE - Solidareca agado pri migrantoj kaj rifuĝantoj en Eŭropa Unio
  • Macej ZIEBA - Dek diagramoj de la instruo de saĝuloj de Toegye Yi Hwang
  • Puramo CHONG - Sanprizorgado de Orienta Medicino, interrilato inter menso kaj korpo
  • Humphrey TONKIN - Clarence Bicknell, poeto, pionira esperantisto, sciencisto
  • Orlando RAOLA - Uzo de masa spektrometrio por studado de praaj klimataj ŝanĝiĝoj
  • Jo HAAZEN - La ekesto, la historio kaj la evoluo de la kariljona arto en la mondo
  • François LO JACOMO - Primnombroj

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2018 - enkadre de UK en Lisbono, Portugalio

  • Zhang LONG kaj Francesco MAURELLI - La deziro konkeri la ĉielon: de Leonardo ĝis flugrobotoj
  • Maria BUTAN - Landoj ĉe vojkruciĝo
  • Dimitri ŜEVĈENKO - Modernaj serĉsistemoj kaj sociaj retoj: ĉu la vojo al tutmondiĝo?
  • Vëra BARANDOVSKÁ-FRANK - Tutmondiĝo de portugalaj kulturo kaj lingvo: Kien nun, kreoloj?
  • Ulrich BRANDENBURG - Perspektivoj por la Eŭropa Unio
  • José MARTINS - Eŭropa demografia kaj ekonomika dinamiko: migrantoj necesas!
  • Philippe PLANCHON - Kiel la verbo doni rilatas al universala homa ago?
  • Wendel Teles PONTES - La biologiaj bazoj de mensogo
  • Loïc ROSSI - Sukcesoj kaj perspektivoj en planedoscienco

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2019 - enkadre de UK en Lahtio, Finnlando

  • Melina Bister kaj Jouko Lindstedt - La sveda lingvo en Finnlando
  • Ida Stria - La finna(j) lingvo(j) en Svedio
  • Leif Nordenstorm - Sameoj – unu popolo en kvar landoj
  • Orlando E. Raola - Fiziko-kemia kompreno de la koloroj en nia universo
  • Mark Fettes - Indiĝenaj lingvoj kaj la streboj al daŭripovo
  • Ulrich Lins - Rudolf Carnap, la esperantisto
  • Alessandra Madella - La granda diktatoro kaj la historio de la metaforo de kinarta Esperanto
  • Dmitrij Ŝevĉenko - Esperanta libroeldonado en Moskvo: historio kaj nuntempo
  • Bernhard Tuider - Alfred Hermann Fried. Pacifisto kaj esperantisto – iluzio kaj vizio
  • Amri Wandel - Teleskopoj en la Spaco: de Hubble ĝis James Webb
  • Amri Wandel - Teleskopoj en la Spaco: de Hubble ĝis James Webb
  • Alfred Heiligenbrunner - Pi, la historio de fama nombro
  • Alfred Heiligenbrunner - Gravitaj Ondoj
  • Hans Michael Maitzen - Magnetsteloj – enigmaj ekzotuloj inter junaj kaj masecaj steloj
  • Yves Nevelsteen - Oftaj eraroj kaj novaj vortoj en Esperanto. Bitlibroj kaj bitgazetoj en Esperanto.
  • 200+ Esperantaj markonomoj en Benelukso
  • D-ro Orlando E. Raola - Mediprotektada Kemio
  • Anna Striganova - Fikcia literaturo. Ĉu formo de eskapismo?
  • Dmitrij Ŝevĉenko - Modernaj sociaj retoj kaj Esperanto
  • D-ro Manfred Westermayer - Plastaĵoj en la Diversaj Akvosferoj

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2020 - enkadre de la Virtuala UK - 2020

  • Grant Goodall - Alproprigo de dua lingvo: Ĉu ebla post la infanaĝo?
  • François Lo Jacomo - La ora nombro
  • Geoffrey Greatrex - Romianoj kaj persoj en la malfrua antikvo: milito, arto kaj kulturo
  • Pascal Dubourg Glatigny - Esperanto kaj la Dua Mondmilito: postmemora aliro al transnaciaj rakontoj
  • Javier Alcalde - Geopolitiko, remalkovrita fako
  • Keyhan Sayadpour Zanjani - Genetiko kaj Koro
  • Carlos Spinola - Veturado tra la interplaneda spaco

 • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2021

  • Amri Wandel - Nigraj truoj kaj gravitaj ondoj
  • Jesper Lykke Jacobsen - Fraktoj
  • Francesco Maurelli - Lunesplorado: robotikaj aliroj
  • Orlando E. Raola - Evoluo de komputada kemio cele al solvo de kemiaj problemoj
  • Michele Gazzola - Mezuri lingvan justecon: indikiloj kaj indicoj
  • Mikaelo Bronŝtejn - La Katastrofo kaj ties bardoj
  • Keyhan Sayadpour - Kovimo kaj Koro
  • Gabriel Beecham - Esenco kaj estonteco de la intensa medicino por spiraj malsanoj

   Scienca kafejo

   • Ulrich Brandenburg: Diplomatiaj mekanismoj por fortigi pacon kaj konfidon
   • Alessandra Madella: Kina teorio kaj Esperanto en debatoj ekde la50aj jaroj /
   • Sara Spanò - Vivmalsano: plurfaceta manifestiĝokun longa historio
   • Anna Striganova - Ĉu ekzistas malbono en antikvaj fabeloj?

   SUS

   • Ida Stria - La nordĝermanaj lingvoj: karakterizaĵoj, deveno kaj vario
   • Anna Striganova - Fabeloj pri li, fabeloj pri ŝi
   • Amri Wandel - Nigraj truoj kaj gravitaj ondoj

  • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2022

   Indiko (*AIS) signifas, ke la prelego samtempe estas kurso de Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino.
  • Alessandra Madella - El Kanado kontraŭ merkatekonomio: La granda transformado de Karl Polanyi kaj La ŝoka doktrino de Naomi Klein
  • Fernando Maia - Enkonduko al Petrofiziko kaj Petrofizika Taksado: kiel priskribi rokojn kaj fluidojn profunde en la tero (*AIS)
  • Bill Mak - La Sciencoj Sur la Silkaj Vojoj
  • Orlando E. Raola - Kemiaj faktoroj en provizado de akvo por satigo de homaj bezonoj (*AIS)
  • Keiichiro Suzuki - Vitro, miriпda materialo ĉе la Internacia Jaro de Vitro 2022 de UN
  • Amri Wandel - Spac-teleskopoj: de Hubble ĝis James Webb (*AIS)
  • Keyhan Sayadpour Zanjani - Medicina turismo

  Scienca kafejo

  • Normand Fleury - Birda migrado en la Amerikoj
  • Joël Fontaine - Lumo, de la suno al la lasero
  • John Huang - La Valoroj de Esperanto en Ŝanĝiĝanta Mondo
  • François LO JACOMO - La teoremo de Pitagoro
  • Gabriel Labrie - Plurlingveco kaj multlingveco: du distingindaj konceptoj gravaj por lingva diverseco
  • Klaus Leith - Nombroj kaj matematiko – amatora aliro
  • Fernando Maia jr - Ĉu vi konas geologion?
  • Anna Striganova - Loko de novaj fabeloj en la mondo de plenkreskuloj
  • Kristin Tytgat - Bruselo, ĉu dulingva aŭ multlingva urbo?

  • Internacia Kongresa Universitato, IKU en 2023

   Indiko (*AIS) signifas, ke la prelego samtempe estas kurso de Akademio Internacia de la Sciencoj San-Marino.
  • Heidi Goes - Histori-kompara aliro al la Kikongo Lingvo-Areto kun speciala fokuso sur Kabindo (*AIS)
  • Jesper Lykke Jacobsen - Kvantuma interplekto: la mistera gluo de la kvantuma mondo (*AIS)
  • Gabriel Labrie - Lingva pejzaĝo en lingve diversecaj urboj: marĝena esplorkampo de socilingvistiko bilde klarigita per ekzemplaj kazoj (*AIS)
  • Věra Barandovská-Frank - Internacia kunfluo de valoroj: Torino kaj Academia pro Interlingua
  • Grant Goodall - Reguleco kaj nereguleco en la homa lingvo
  • Fabrizio Angelo Pennacchietti - La DNA de Esperanto
  • SO Gilsu - Klimata Ŝanĝo kaj Hidrogena Ekonomio
  • Humphrey Tonkin - Boulton – Ŝekspiro – Koriolano
  • Amri Wandel - Novaj esploroj pri la Serĉo de Ekstertera Vivo: Eksterplanedoj, NIFOJ kaj SETI

  Scienca kafejo

  • Peter Baláž - Robotoj alvenas – aŭtomatigo, artefarita intelekto kaj la minaco de senlabora estonteco
  • Maria Butan - La Atendo – lernenda leciono
  • Chris Dawson - Nuntempaj projektoj kaj ŝancoj de mondregeco
  • Denis Eckert - La unuaj manlibroj kaj vortaroj de la Esperanto-movado (1887–1892) kaj iliaj aŭtoroj
  • Joël Fontaine - La danĝera lumo. Klarigoj kaj konsiloj
  • Jouko Lindstedt - G. J. Ramstedt kaj liaj memoraĵoj el Azio
  • François Lo Jacomo - La matematikaj kalkuliloj
  • Orlando E. Raola - Fizikaj kaj kemiaj karakterizoj de gemoj: kie scienco kaj arto renkontiĝas
  • Ermanno Tarracchini - Ni reprenu pedagogion: De la pedagogio ĝis la neŭropedagogio tra etim-epistemologia kritiko de la sciencoj de la psiko
  • Bernhard Tuider - La arkivo de Universala Esperanto-Asocio (UEA)STEB estas prizorgata de Esperanto-Centro Eventoj kaj Lingvo-Studio. Gvidanto: Szilvási László.


STEB, enhavejo eventoj.hu Reen al la antaŭa paĝo!