Hejmen!

simbol[1]o 1 Io, kio prezentas, elvokas aux servas por esprimi ion alian, pro analogio aux pro konvencio, precipe io konkreta, kiu anstatauxas ion abstraktan: blanko estas ~o de pureco; verda stelo estas ~o de Esperanto; ne cxiuj popoloj vidas en la kiso ~on de amo[Z]; la esperantismo, kies natura ~o mi estas[Z]; papilioj estas rigardataj kiel ~oj por nedifektita mondo; naciaj ~oj. -> atribuo, emblemo, signo. 2 Litero aux alia signo aux grupo de signoj uzata en matematiko, scienco, muziko ktp por prezenti objekton, kvanton, rilaton, operacion ktp: Pb estas la ~o de plumbo; fonetikaj ~oj; integral~o. 3 [...] ~a 1 Rilata al ~oj aux konsistanta el ~oj: ~a skribado (el naturaj figuroj); la ~a lingvo de la songxoj. 2 Servanta kiel ~o: mitaj, ~aj personoj; (la hxina skribo), en kiu per unu komuna ~a signo estas esprimata tiu sama penso[Z]. 3 Havanta valoron nur de ~o, ne de realajxo: tio estis nur ~a ofero; ~aj strikoj, punoj. ~i (tr). Esti ~o de: $+$ ~as adicion; oni interplektas la manojn, por ~i harmonion. ~aro. Tuto de la ~oj uzataj en iu fako: la tradicia matematika ~aro; la kemia ~aro. -> notacio. ~igi. Prezenti per ~o: helenoj ~igis la pacon per la olivarbo. ~iko[Z]. [...] ~ismo [...] ~isto. [...] operaci~o KOMP ~o uzata en programlingvo por indiki operacion: la operaci~oj * k / ligas pli forte ol + k -. vort~o KOMP Signocxeno uzata en komputila programo, kiel parto de la lingvo aux kiel nomo de variablo, proceduro ks: rezervita vort~o.