Plena kalendaro de Esperanto-aranĝoj, 2010

Kompilita ĉe la Esperanto-Centro Eventoj en Budapeŝto.
Se vi parte aŭ plene utiligas tiun ĉi liston, bonvolu nepre mencii la fonton: http://www.eventoj.hu
En la retejo de Eventoj ni uzas landonomojn kun –io finaĵo, ĉar –ujo-n ni taksas mistifikado kaj trompado...


 Esperanto-Centro Eventoj en Budapest Anonco de nova renkontiĝo      - por tajpado uzu la x-metodon!

Dato: (de ..... ĝis .....):   Nomo de la aranĝo:
Urbo kaj lando de la aranĝo: Retpaĝo de la aranĝo:
Nomo de la organizanto
(por informoj kaj aliĝoj):

Retadreso de organizanto:
Mallonga priskribo: Poŝta adreso de organizanto:
Kiu sendis la informon?
(via nomo, retadreso, kaj ...)

Bonvolu vortumi akurate kaj koncize. Ni tenas la rajton mallongigi, redakti kaj eventuale modifi la anoncojn. Por eventualaj emblemoj vidu aldonajn kondiĉojn.

Kontraŭspama kontrolo: Tajpu la vorton "Eventoj":        


5 - 9. januaro
NOVA NOVjara Aranĝo en la urbo Charqueada/SP, Brazilo. Venu festi la novjaron de 2010 en paradiza ejo, esperantumi en Esperanto!! Inf.: Leandro Souza Moreira, prezidanto de Brazila Esperantista Junulara Organizo, BEJO tarkuax@yahoo.com.br

7 - 11. januaro
Novjara Renkontiĝo de Brazila Esperantista Junulara Organizo en la urbo Charqueada/SP (180 km de la ĉefurbo San-Paŭlo). Inf.: rete: bejoesperanto@yahoo.com.br

10 - 23. januaro
Aŭstralia Esperanto-Somerkursaro 2010 en "International Hose", la loĝejo de studentoj de la Universitato de Sidney. Lecionoj, plaĝo, sportoj, Festivalo de Sidnejo kun artistoj en- kaj eksterlandaj. Inf.: rete: aesk@dodo.com.au

10 - 31. januaro
Malkovru la misteran landon "Angola" Itineo: Luanda-MbanzaKongo-Benguela-Lobito-Huambo-Lubango. Vizitu kune kun ni ANGOLA-n, landon kiu disvolviĝas mirakle. Inf.: Afrika Turismo Servas, ul. Siekiewicza 18-A, Zielonka, Pollando. rete: afrikaturismo@yahoo.fr

26 - 29. januaro
Kongreso de la Nov-Zelanda Esperanto-Asocio en Wellington, Nov-Zelando. Eksterlandaj esperantistoj estas bonvenaj. Inf.: www.esperanto.org.nz

30 - 31. januaro
Kultura Semajnfino en La Ĉaux de Fonds, Svisio. Inter hagiografio kaj historiografio. Prelego de A. Korĵenkov - lingvatesta sesio. Inf.: Kultura Centro Esperantista, KCE, CH-2301 La chaux-de-fonds, Svisio, rete: kce@esperantio.net


14. februaro
Esperanto-Maskerada Kompanio "Paždroć" ĉe Internacia Karnavala Parado en Rijeka, Kroatio. Vi povas aliĝi al Esperanto-karnavala grupo kaj ĝui karnavalon kiel partoprenanto aŭ spektanto. Inf.: Esperanto Societo Rijeka, Blaža Polića 2, HR-51000 Rijeka, Kroatio. Rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

22 - 28. februaro
Vintra Internacia Semajno por Esperantistoj (VISE) en Braŝovo kaj Montaro Fagaraŝi, Rumanio. Okaze de Semajno de Internacia Amikeco, ni invitas vin pasigi kelkajn tagojn de la jaro 2010 en belega etoso, kune kun la membroj da E-klubo "AMIKECO" (Braŝovo), Rumanio. La programo estas por skiemuloj, sed ankaŭ por neskiantoj! Inf.: Rodica TODOR, B-dul Valea Cetăţii 22, bl. B 24, sc. A, ap. 5, RO-500289-Braşov, Romania. Rete: rodica_todor@yahoo.com

16 - 28. februaro
FEJO-semajnfino kun jarkunveno, Tampere, Finnlando. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eafmendoj@esperanto.fi

27. februaro - 6. marto
Mediteranea Esperanto-Semajno en komforta hotelo "Le Renouveau" en Agay (ĉe Saint-Raphaël), suda Francio. Matene trinivelaj kursoj, studado, promenado, familia vivo, vespere "animado?". Inf.: Monique Prezioso, 92 impasse Jean Moulin, FR-83700 Saint-Raphaël, Francio. Tel.: +33-4 94 83 06 88, rete: prezmoni@hotmail.com


2 - 5. marto
KEKSO en Hamburg, Germanio. Kreiva Esperanto-kurso por junaj komencantoj, kun urbovizito, lingvokursoj en 2 niveloj, dolĉaĵmanĝegado kaj multe da amuzaj ludoj. Inf.: Leo Sakaguchi, Am Kreuzberg 5, DE-63776 Mömbris, Germanio. Rete: jampgade@web.de

2 - 7. marto
Bibliaj Tagoj en Münster-Givenbeck, Germanio. Bibliaj prelegoj de patro Willibald Kuhnigk OSB, preĝoj kaj kantoj el ADORU. Inf.: Bernhard Eichkorn, Romäusring 20, DE-78050 Villingen-Schwenningen, Germanio. Rete: eichkorn.b@t-online.de

6. marto
Printempa Revido 2010 en Nienburg (Weser) en Germanio. Ĉefe temas pri personaj kontaktoj kaj revido post la longa vintro. Sed komprenble kontribuoj de la gepartoprenontoj estos bonvenaj! Inf.: EMAS Esperanto-Ligo de Malsupra Saksio, emas@esperanto.de

13 - 14. marto
Vintraj Tagoj 2010 en Jyväskylä, Finnlando. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eafmendoj@esperanto.fi

26 - 28. marto
Junulara Esperanto-Renkonto, JER - tradicia junulara semajnfina arangxo en la urbo Tiszafüred. Inf: Gede Krisztina, kiki.esperanto@gmail.com – respektive Vasszegedi Julianna vasszegedi@gmail.com

31. marto - 6. aprilo
34-a Internacia Junulara Festivalo, IJF - en Ronĉenjo, Italio. La 34-a Internacia Junulara Festivalo de Itala E-Junularo okazos en Ronĉenjo, en la provinco de Trento, meze de la Alpoj. Krom junulecaj programeroj kaj amikema etoso, estas antaŭviditaj belegaj ekskursoj tra la montaro kaj eĉ porinfana festivaleto! Inf.: Itala Esperantista Junularo, Via Villoresi 38, IT-20143 Milano, Italio. Rete: iej@esperanto.it


2 - 4. aprilo
II-a Esperanto Junularo Nordoriento (2010) en Caucaia, Brazilo. Ĉiujara renkontiĝo por junaj esperantistoj el nordoriento, por ili fortigu la amikrilatojn, interŝanĝu spertojn en agrabla, malpeza kaj gaja etoso. La renkontiĝo okazos en biena domo. Tute senpage, simple venu! Inf.: BEJO kaj Cearaa Esperanto Asocio, eojovensne@yahoo.com.br

1 - 5. aprilo
PRINTEMPE en Dahlem-Baasem , regiono Eifel (Germanio). Venu ĝui la printempon! Pasigu kelkajn agrablajn paskajn tagojn en belaj domo kaj pejzaĝo! Inf.: EsperantoLand e. V., Louis Ferd. v. Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio, lu.esperanto@gmx.de

2 - 4. aprilo
3-a Internacia Mezorienta Esperanto-Kunveno en Eskişehir, Turkio. Inf.: Retlisto en Yahoo. Organizas: Murat Ozdizdar, Dr. Rıfat Paşa Sok 17/20 Göztepe Istanbulo, Turkio. Rete: mozdizdar@uaa.k12.tr

2 - 5. aprilo
KEKSO en Hamburg, Germanio. Kekso estas renkontiĝo por junuloj inter 15 - 25 jaroj. La programo enhavas urboviziton, lingvokursojn en 2 niveloj, dolĉaĵmanĝegadon kaj multajn amuzajn ludojn. Inf.: Leo Sakaguchi, Am Kreuzberg 5, DE-63776 Mömbris, Germanio. Rete: jampgade@web.de

2 - 9. aprilo
Printempa Semajno Internacia en St. Andreasberg, Germanio. La paska aranĝo por la tuta familio. Inf.: Jörg Gersonde , psi@esperanto.de

3 - 4. aprilo
Verda Domo de Arizono, Usono. Printempa rekontiĝo, ideala por familioj. Inf.: Anĝelina Taremi

3 - 6. aprilo
65-a Kongreso de SAT-Amikaro Armor 2010 en Hiliono (apud San-Briego). Inf.: satamikaro.armor2010@gmail.com

5 - 11. aprilo
Lingva Staĝo en Kvinpetalo. Inf.: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel./fakso: +33 5498074, rete: informoj@kvinpetalo.org

9 - 11. aprilo
Sabla Printempo en Písek. Trejnseminarioj kaj prelegoj pri diversaj temoj kadre de "Esperanto kaj Interreto". Solena inaŭguro de ekspozicio pri Esperanto en la urba biblioteko. Inf.: pisek@esperanto.cz

9 - 11. aprilo
Iberia Renkotiĝo en la bela urbeto Almagro, en La Manĉo (centro-sudo de la Iberia duoninsulo). Tuta semajnfino de kursoj, ekskursoj, kulturo, festeno kaj diboĉado dum kiu ni vizitos la faman teatron, la lagetojn de Daimiel, vinkelon, ktp

17. aprilo
32-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, Nederlando. Prelegoj (i.a. Mark Fettes), filmoj, libroprezentoj, k.a. En la libroservo ĉio rabatita. Inf:.: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Rete: uea@co.uea.org

17 - 18. aprilo
La kunloĝado de Esperanto-Ligo de Kantoo en Esperanto-domo de Yatugatake (Hokuto-si). Inf.: hori-zonto@water.sanneto.ne.jp

17 - 24. aprilo
NULIGITA! Festa Renkonto INternacia de GeknabOJ = FRINGOJ en kastelo Greziljono en Baugé, Francio. Nia programo konsistos el preparado de granda festo kun spektaklo, ekspozicio, eble ludoj..., en kiu ĉiu preparos tion, kion li / ŝi plej ŝatas. Inf.: Elizabet' Barbay

24 - 25. aprilo
Jarkunveno de DEA en Kopenhago, Danio. Prelegoj de Stano Marček kaj distra vespero sabate, jarkunveno de DEA dimanĉe. Inf.: Dana Esperanto-Asocio, Tomsgårdsvej 35, DK-2400 Kopenhago SV. Rete: dea@esperanto.dk

25 - 29. aprilo
Printempa Krimeo en Krimeo, Ukrainio. Esperanta turista piedvojaĝo en Krimea montaro. Inf.: Roman Kozarenko

27. aprilo - 1. majo
Kurso de Esperanto laŭ matematika vidpunkto en kastelo Greziljono en Baugé, Francio. Analizo kaj instruado de Esperanto laŭ maniero pli adekvata al homoj matematikemaj aŭ logikemaj. Debato pri diversaj temoj rilataj al Esperanto, al matematiko aŭ preferinde al iliaj komunaj karakteroj, pensmanieroj... Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

29. aprilo - 9. majo
22-a Aroma Jalto en Jalto, Ukrainio. E-festivalo kies celo estas plialtigi lingvonivelon de partoprenantoj kaj konatigi ilin kun belega naturo de Krimeo. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k 35, UA-01133 Kiev, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net


1. majo
Ponta festo 2010 en Frankfurt (Oder), Germanio. Ponta Festo en Frankfurto ĉe Odro - urba aranĝo kun Esperanto-koro - renkontiĝo kun urbgvidado, vizito de la oficiala festo, promenado, publike estrarkunsido de EABB kun internaciaj gastoj. Inf.: Ronald Schindler, Gubener Straße 19, DE-15230 Frankfurt (Oder), Germanio. rete: RonaldSchindler@web.de

1 - 2. majo
45-a Studadsesio por klerigado ĉe ICH Herzberg, Germanio. GEJ-Klerigsemajnfino pri varbado kaj kursorganizado. Inf.: Peter Zilvar, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

1 - 5. majo
23-a Verda Lernejo en Nagano-ken, Japanio. Inf.: esperanto@thn.ne.jp

2 - 4. majo
43-a Esperanto-Seminario en Tiba-si, Japanio. Inf.: Japana Esperanto-Instituto, rete: Esperanto@jei.or.jp

7 - 9. majo
Centjariĝo de "Esperanto en Oradea" - Rumanio. Ekde vendredo ptm en la Distrikta Biblioteko, kun solena malfermo de Ekspozicio pri la dokumentoj de la loka Esperanto-movado centjara. Sabate simpozio pri la e-movado en Oradea. Urba vizitado kun E-ĉiĉeronado, ekskurso al termal-akva banejo. Inf.: dr.Budaházy István, bd. Dacia 99, bl. D2, ap. 24, RO-410464 Oradea, Rumanio. Rete: zypista@gmail.com

8 - 9. majo
84-a Kongreso en Kjuŝu en Kitakyusyu-si, Japanio. Inf.: rete: sed.kibe@com.home.ne.jp

8 - 15. majo
62-a IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-Federacio) Kongreso en Sofio, Bulgario. Inf.: Organiza Komitato, Bulgario, BG-1080 Sofia, str. Ivan Vazov 3, Bulgario. Tel: +359-88-090163, +359-889-362523; fakso: (+3592) 9877151, Retadreso: veskam@abv.bg, kaj petia_aleks@abv.bg kaj renag@mail.bg

12 - 16. majo
Printempa BARo 2010 (inkluzive Ĉieleniro) en Bad Münder inter Hannover kaj Hameln, Germanio. En la arbaro, tial ideala por familioj kun etaj infanoj. Inf.: Andi Münchow, Oberstraße 15, DE-30167 Hannover, Germanio. Rete: andim (ĉe) gmx (punkto) li

13 - 16. majo
Beneluksa Kongreso en Antverpeno, Belgio. Internacia kongreso kun la temo "lingva diverseco en Benelukso" kun danckoncerto de Kapriol' . Inf.: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio

13 - 16. majo
Staĝo en Kvinpetalo. Vigligo de regiona Esperanto-agado. Inf.: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel./fakso: +33 5498074, rete: informoj@kvinpetalo.org

14 - 16 majo
Sveda jarkongreso en Lesjöfors, Svedio. Sveda jarkongreso en la Esperanto-Domo en Lesjöfors. Eblas alveni pli frue por tuttaga ekskurso. Prelegoj, teatroprezento, jarkunvenoj. Inf.: Sveda Esperanto-Federacio, U Luin (adm.), Myggdalsv. 123, SE-13542 Tyresö, Svedio, Rete: sefkongr2010@esperanto.se

14 - 16. majo
Montara Junulara Semajnfino (MJS) en Montescheno, Piemonto, Italio. Tritaga okazaĵo en la Alpoj, en la norda itala regiono Piemonto. Oni eskursos tra verdegaj arbaroj, klaĉos pri kaj en Esperanto kaj amuziĝos dum plena semajnfino kun la estraro kaj aktivularo de Itala Esperantista Junularo. Inf.: Itala Esperantista Junularo iej@esperanto.it

14 - 17. majo
91-a Brita Esperanto-Kongreso en Llandudno, Norda Kimrio. Inf.: EAB, Esperanto House, Station Road, Stoke-on-Trent, ST12 9EJ Britio. Rete: eab@esperanto-gb.org

15 - 16. majo
2-a Junulara Seminario en Esperanto en Harbino, Ĉinio. Lanĉita de Heilongjiang-a Esperanto-Asocio kaj Yutong-a Instituto pri la Disvastigo de Esperanto. La temo de la seminario: Esperanto kaj la ĉina tradicia kulturo. Inf.: S-ino Song Ping, qq-numero: 100836690, rete: songheshu@126.comsongpaco@live.cn, tel. (0)451-86945286; +86-13349300850

20 - 22. majo
Israela Kongreso, Komuna Israela Esperanto-Semajnfino (11-a KIES) en la norda urbo Kacrin, Israelo. Tritaga Esperanto-festeno kun riĉa soci-kultura programo kaj multaj ekskursoj tra la belega norda regiono, kiu dum tiu sezono havas perfekte agrablan veteron. Por la eksterlandaj gastoj ni organizas antaŭ- kaj postkongresan Esperanto-turismadon tra Israelo kaj Jordanio - entute eblas pasigi du ne forgeseblajn semajnojn (aŭ parton de tiu programo). Inf.: E-Ligo en Israelo, ELI, POK. 22041, Tel Aviv IL-61220 Israelo. Rete: eli@esperanto.org.il

21 - 23. majo
Konkurso pri scio de Esperanto por lernantoj el bazaj (8 klasaj) kaj mezaj lernejoj en Kostrena (apud Rijeka), Kroatio. Inf: Esperanto Societo Rijeka, Blaža Polića 2, HR-51000 RIJEKA, Kroatio. Rete: esperanto.rijeka@ri.htnet.hr

21 - 23. majo
Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo en la urbo Trenčianske Teplice. Inf: Slovakia E-federacio kaj Slovakia E-Junularo, Nosková Katarína, tel.: 0918-774943. Rete: noskova.katarina@gmail.com

21 - 24. majo
Komuna franca kaj germana Esperanto-kongreso en Kaiserslautern, Germanio. 87-a Germana E-Kongreso kune kun la Franca Nacia Kongreso. Inf.: Dirk-Werner Hartmann, Sprachschule Rahn, z.Hd. Herrn Hartmann, Karl-Marx-Str. 37, DE-67655 Kaiserslautern, Germanio. Rete: gek2010@esperanto.de

22. majo
46-a Studadsesio por klerigado ĉe ICH Herzberg, Germanio. Klerigmoduloj: gramatiko, literaturo, kulturo, metodiko. Inf.: Peter Zilvar, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

22 - 23. majo
59-a Kongreso en Tokai en Aiti-ken, Japanio. Inf.: rete: yamadapiano@mac.com

22 - 24. majo
7-a MEKARO - Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto ĉe Tririveroj, Kebekio, Kanado. Turisma amikeca semajnfino. Okazas vizitoj kaj komunaj manĝoj en restoracioj. Inf.: Esperanto-Societo Kebekia, 6358, de Bordeaux, Montréal, Québec, Canada, H2G 2r8; rete: informo@esperanto.qc.ca

24. majo
Pentekosta Esperanta Rendevuo en Pécs – unutaga apudlandlima renkontiĝo de esperantistoj en la ĉi-jara kultura ĉefurbo de Eŭropo. Inf.: Urba E-klubo, Szűcs István, szucsreka1@t-online.hu, tel: +36-72-225042 – respektive Tóth László, laszlo55@gmail.com, tel: +36-72-240106

27 - 31. majo
Rusia Esperanto-Kongreso, REK-26 en Peterburg (antaŭa nomo: Leningrad) - Internacia Esperanto-renkontiĝo kun ĝuado de la belega urbo, de ĝiaj muzeoj, teatroj, katedraloj; ŝipaj promenoj sur kanaloj kaj sur la rivero Neva... Venu frandi la rusan kulturon kaj trovi amikojn inter rusiaj esperantistoj! Pliaj informoj ĉe: kongreso@reu.ru kaj ĉe Anna Butkeviĉ: annaespero@mail.ru

28 - 30. majo
100 jaroj de Esperanto-movado en Bjalistoko en Bialystok, Pollando. Konkursoj, koncertoj, teatraĵoj, urba strata ludo, 1-taga vojaĝo per speciale luita trajno al Belorusio/Grodno: trarigardo de 100 lastaj esperanto-jaroj en la lulilo de Esperanto. Inf.: Bjalistoka E-Societo, PL 15-269 Bialystok, str. Piękna 3. Rete: esperanto.bialystok@interia.pl

28 - 30. majo
Boatado en Ignalina, Litovio. - Boatado okazos en Nacia parko de Aŭkŝtaitija, Ignalina distrikto. Inf.: OlgaJolanta

28 - 31. majo
Usona Landa Kongreso en Washington, DC, Usono. Jara Landa Kongreso. Inf.: Esperanto-USA, rete: esperantodc(ĉe)mail.com

29. majo
TRE-EGE n-o4 en Essen, Germanio. Unutaga aranĝo kun vizito de Foir- kaj Kermesmuzeo, pikniko, promenado en malnova urbeto Kettwig kaj laŭlonge de la rivero Ruhr (baraĵlago). Je la fino komuna vespermanĝo en restoracio. La vizitoj kaj la pikniko estas senpagaj. Bv. indiki, ĉu vi volas aŭ ne vespermanĝi en la restoracio. Inf.: Ludger Schmeink

29. majo
Meteorita festo en vilaĝo Hrašćina, Kroatio. En vilaĝon Hrašćina en Kroatio en la jaro 1751 en majo falis 40 kilograma meteorito. Kroata Esperanto-Ligo profitas tiun datrevenon por okazigi renkontiĝon inter kroataj verkistoj kaj publiko por doni okazon informi pri Esperanto. Inf.: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: esperanto@zg.t-com.hr

29 - 30. majo
Rodanalpa Esperanto Kongreso en Saint-Étienne, Francio. Semajnfina renkontiĝo kun atelieroj, prelegoj, koncerto, vizito de la urbo, kaj ĝenerala asembleo de la federacio. Inf.: Rodanalpa Federacio rofo@free.fr

29. majo - 1. junio
Karstaj tagoj - printempa renkontiĝo en Triesto, Italio. La kalkoŝtona altebenaĵo, ĉizita de feinaj manoj, fascinos vin per siaj turaj ŝtonaj kasteloj. Inf.: Triesta Esperanto-Asocio, Via del Coroneo 15, IT-34133 Trieste, Italio. rete: nored@tiscali.ittestudo.ts@gmail.com


1 - 5. junio
Postkongreso en Rusio (post REK-26) en Moskvo, Rusio. Post la Rusia Esperanto- Kongreso (REK-26) en Moskvo, Apudmoskvo kaj kelkaj urboj de la "Ora Ringo" okazos Postkongreso. Vi ĝuos antikvan kaj modernan Rusion, vizitos muzeojn, teatrojn, belegajn apudmoskvajn bienojn, renkontiĝos kun rusiaj esperantistoj. Rusio de interne estas vere alloga! Inf.: Svetlana Smetanina , RU-129128 Moskvo, str. Budajskaja 13-35, Rusio, rete: svsmetanina@yandex.ru

4 - 6. junio
20-a Esperantista Krea Renkontiĝo "ABRITUS" en Razgrad, Bulgario. Anoncotaj rezultoj de Esperanta literatura konkurso kaj humuraĵoj. Ekskursoj, festado, dancoj kaj kantoj. Verkon kaj informon oni sendu al D-ro Lv. Kirĉev, ul. Sveti Kliment 36, ap. 1, BG-7200 Razgrad, Bulgario. +359 896 384, esperanto_razgrad@mail.bg

4 - 7. junio
105-a Skota kaj Internacia Kongreso de Esperanto en Berwick-upon-Tweed, Skotlando/Anglio. Festu kun la skota movado nian 105-an kongreson (jes, tio ne estas preseraro) en la bela apudmara urbeto Berwick-upon-Tweed sur la skota-angla landlimo. Inf.: Ed Robertson, 52 Easter Drylaw View, Edinburgh, EH4 2QP, Skotlando. tel.: +44 (0)131 332 9803, rete: ed-robertson@teleosvet.co.uk

4 - 8. junio
http:24-a Kongreso de Italia Katolika Unuiĝo Esperantista en Borgo Tossignano, Italio. Inf.: Giovanni Daminelli katolika.sento@ueci.it

5. junio
http:Festo de la 15-jariĝo de Esperanto-Gruppe Unterweser en Brake/Unterweser, Gerrmanio. Festo de la 15-jariĝo de Esperanto-Gruppe Unterweser kun babilrondo; gvidata vizito de l' ŝipveturmuzeo. Inf.: Anne Hoepken, Magdalenenstr. 27, DE-26954 Nordenham, Germanio. Rete: hoe_an-4@ewetel.net

5 - 6. junio
59-a Kongreso en Kantoo en Tokio, Japanio. Inf.: rete: hori-zonto@water.sannet.ne.jp

5 - 6. junio
58-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo en Nara-si, Japanio. Inf.: rete: nararondo@gmail.com

surkliku!

5 - 19. junio
Esperanto-Karavano per la Trans-Siberia Trajno tra Rusio - komuna vojaĝado en la ekzotika trajno-linio survoje al la 6-a Azia Esperanto-Kongreso en Mongolio. Organizas: Tatjana Loskutova, RUS-153048 Ivanovo, ul Gen. Hlebnikova 48-71, Rusio, retadreso: lota49@mail.ru — Vidu ilustran filmeton, kaj ankaŭ alian filmeton en Jutubo! Prezoj ĉi tie

6 - 14. junio
BUS 7 (Bakalaŭrigaj Universitataj Sesioj) en Karlovo, Bulgario. BUS 7 estas studadsesio de AIS San-Marino, dum kiu okazas studfinaj ekzamenoj cele meriton de bakalaŭreco. Ĝi ampleksas kursojn pri diversaj fakoj, sciencajn kaj teknikajn prelegojn kaj kadran programon. Inf.: AIS San-Marino, R. Fössmeier, Rahel-Straus-Weg 19, DE-81673 Munkeno, Germanio. Rete: info@ais-sanmarino.org

11 - 13. junio
26-aj Esperantaj Tagoj de Krakovo. Inf.: Krakova Societo ESPERANTO, Dom Kultury "Podgórze", ul. I. Krasickiego, 31-515 Kraków, Pollando. Rete: Andrzej Kołpanowicz

11 - 13. junio
NE OKAZOS! Lingvokursoj en Herzberg am Harz. Semajnfina lingvokurso en diversaj niveloj. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

11 - 14. junio
Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado en Karlovo, Bulgario. Internacia seminario kun diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun la profesia agado de la partoprenonto. Inf.: Bojidar Stefanov Leonov, pk 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario. Rete: leonov@rozabg.com, tel.: +359-88-5056469

12. junio
Muzea nokto en Svitavy, Ĉehio. Inaŭguro de nova ekspozicio, bapto de lernolibro, desegnado far infanoj kun Pavel Rak. Ebleco tranokti - petu de Libuše Dvořáková

12. junio
Germana-ĉeha ĉelima renkontiĝo (LiRe) en Schöna (DE) kaj Dolní Žleb (CZ). Inf.: Esperanto-grupo "Panoramo" Halle/Saale, Hans-Joachim Gunkel, Voss Str.7, DE-06110 Halle, Germanio. HajoGunkel@tponline.de

15 - 23. junio
32-a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno (apud Koszalin) Pollando kun riĉa kaj varia E-programo. Loĝado nur en dulitaj ĉambroj. Inf.: Czesław Baranowski, Esperanto, PL-75-017 Koszalin-1 Pollando. Rete: barslavo@wp.pl, tel.: +48 (0) 503-417-825

17 - 20. junio
9-a TREP (Turisma Renkontiĝo en Plasy) en Plasy (u Plzně), Ĉehio. Inf. Stanislav Pech esperantoplzen@centrum.cz

18 - 20. junio
Renkontiĝo de esperantlingvaj verkistoj en vilaĝo Hrašćina, Kroatio. Verkistoj, kritikistoj, tradukistoj prezentas siajn verkojn. La gastoj en 2010: verkisto Anna Lowenstein, aktoro Saša Pilipović, kritikisto Zdravko Seleš k.a. prezentas siajn verkojn. La ĉefan programon sabaton la 19-an partoprenas kvindeko da esperantistoj-spektantoj. Inf.: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: esperanto@zg.t-com.hr

19. junio
REVELO-tago en Sundern-Stockum, Germanio. Membrokunveno en la vilaĝo kun supozeble la plej multaj Esperanto-monumentoj de la mondo. Inf.: Nordrejn-Vestfalia Esperanto-Ligo (REVELO), Petra Dückershoff, Auf der Panne 74a, DE-44805 Bochum, Germanio. Rete: revelo@esperanto.de

19 - 21. junio
Verda Domo de Arizona. Internacia Montara Tendumo proksime al Granda Kanjono. Dume okazas Indiĝena Indiana Festivalo. Inf.: Anĝelina Taremi

19 - 23. junio
6-a Azia Esperanto-Kongreso en Ulanbator, Mongolio. La kongreso estas festo de aziaj esperantistoj, kiu okazas en ĉiu dua jaro. Neaziaj esperantistoj estas bonvenaj. Inf: KAEM (Komisiono pria Azia Esperanto-Movado), enchjo@yahoo.com

20. junio
Tradicia renkontiĝo de ĉehaj, polaj kaj slovakaj esperantistoj sur la pinto de la monto Ĉantorio. Inf.: suchanekj@seznam.cz

24 - 27. junio
Internaciaj lingvaj kaj turismaj tagoj en Studený (Lužické-montaro), Ĉehio. Lingva trejnado, prelegoj, ekskursoj busaj kaj piedaj, amuzaj vesperoj... Inf.: E-Asocio - Saksa Svisio, rete: nokosaksio@gmail.com

25 - 27. junio
Jubilea Kunveno de politikaj diskutoj kaj EDE en Alsóörs, Hungario. 10-jariĝas la politikaj diskutoj pri lingvaj rajtoj kiuj preparis la terenon por EDE. Samtempe okazos la 3-a internacia federacia konferenco de politikaj asocioj kaj partioj, Eŭropo-Demokratio-Esperanto. Inf.: Eugen Macko, Eumacko@aol.com

26. junio - 4. julio
46-a Baltiaj Esperanto-Tagoj, BET-46. Tradicia ĉiujara somera internacia aranĝo de baltiaj esperantistoj, okazanta ekde 1959 laŭvice en Latvio, Estonio, Litovio. Inf.: Litova E-Asocio: p.k. 167, LT-44287 Kaunas, Litovio. Fakso +370-37-228616, rete litova.ea@mail.lt

26. junio - 4 julio
AERo-2010 (Altaja Esperanto-Renkntiĝo) en Katunj, situanta en Altaja Montaro. Rusio. Inf.: Vladimir Minin mininvl@yahoo.com

27. junio - 2. julio
Esperanto-kurso en ĉiuj niveloj en Heinävesi, Finnlando. La 11-an fojon en Popola Instituto de Valamo, Heinävesi. Ĉiuj kursoniveloj, kursanoj el la tuta mondo. Instruistoj Atilio Orellana Rojas, Patrik Austin kaj kursogvidanto Tiina Oittinen. Inf.: Tiina Oittinen, Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eaf@esperanto.fi

27. junio - 3. julio
63-a Kongreso de IKUE en Parizo, Francio. 100-jara jubileo de IKUE. Inf.: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, c/o Marija Belošević, Sveti Duh 130, HR-10000 Zagreb, Kroatio. rete: parizo2010@gmail.com

27. junio - 5. julio
Internacia E-Laborbrigado dum la Roskilde-rokfestivalo en Roskilde apud Kopenhago, Danio. Dank' al 3-taga laboro la restado estos senpaga. Inf.: DEJO, blindulo@gmail.com

28. junio - 16. julio
Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) en Universitato de Kalifornio San Diego, Kalifornio, Usono. Loĝi, studi kaj amuziĝi kune kun internaciaj studentaro kaj instruistaro kun ebleco iri rekte al la UK je la fino. Inf.: Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono. Rete: eddyellen@aol.com


1 - 7. julio
FREŜO - Frusomera Renkontiĝo de Esperantistoj Ŝatantaj Olŝtinon en Olsztyn (Olŝtino) - Pollando. Tradicia E-aranĝo kun riĉa ripozprogramo kaj riĉaj premioj dum ĉiutagaj kvizoj. Inf.: Elżbieta FRENSZKOWSKA, PL-10-684 Olsztyn, ul. Orłowicza 35 m 5, Poska. Rete: efrenszkowska@wp.pl

1 - 10. julio
Internaciaj Esperanto-Tagnoktoj, IET-2 en Tarhankut (Ukrainio), unika anguleto de Krimeo ĉe la Nigra maro. Senhomaj puregaj plaĝoj, diafana akvo, Esperanto-aleo en unika subakva muzeo, ideala loko por familioj kun infanoj (speciala programo), loĝado en komfortaj ĉambroj aŭ en tendoj, 3-foja manĝado, baseno en la bazejo. En la programo: ekskursoj, E-kursoj, koncertoj vesperaj kaj noktaj (ĉe lignofajro), spektakloj. Inf.: Jefim Zajdman - jefim_z@mail.ru, tel. +3-096-483-8585

2 - 4. julio
Internacia Amika Renkonto de Fervojistoj en urbo Pécs, Hungario - la ĉi-jara kultura ĉefurbo de Eŭropo. Informas: Sutka István, rete: sutka@emitelnet.hu, tel: +36-77-454.464

2 - 6. julio
Hispana Kongreso de Esperanto en la bela kaj historia urbo Santiago de Compostela, fama pilgrimloko. Inf.: Hispana Esperanto Federacio, rete: lourenzokuin@hotmail.com

2 - 10. julio
Somera Esperanto-Studado, SES-2010 - 3-a renkontiĝo de lernantoj de 'Lernu.net' en la urbo Piešany, Slovakio (je 80 km-oj de Bratislava). Antaŭtagmeze lernado, posttagmeze ekskursoj, vespere amuzado. Fotogalerio pri SES-2009 - Inf.: Peter Baláž, Víazná 840/67-A, SK-958 04 Partizánske, Slovakio. Rete: esperanto666@gmail.com

3 - 8. julio
17-a Internacia Medicina Esperanto-Kongreso, IMEK - en urboj Hódmezővásárhely kaj Szeged, Hungario. Inf.: Katalin Faragó farago.kata@espmed.hu, tel: +36-62-241654, kaj +36-30-3564202

4 - 11. julio
Somera tendaro de la ĉuvaŝa lingvo "Haval" en Ĉeboksaro. Inf.: Esperanto-Asocio de la Ĉuvaŝa Respubliko, al.blinov@gmail.com

4 - 17. julio
Somera Esperanto-Tendaro, SET en Lančov, ĉ valbaraĵo Vranov, Ĉehio. 1-a etapo de la 58-a Somera Esperanto-Tendaro en Lančov. Oni instruas Esperanton, anglan, germanan, hispanan kaj rusan ligvojn. Inf.: rete info@lancov.cz

5 - 15. julio
V-a Internacia Junulara Arta Festivalo, I-a eldono en urbo Sozopol, Bulgario. Inf.: Lasto Nikov, BG-1202 Sofio, Bul. "Slivnitsa", 284. (Stoĉna gara - do barza pomoŝt) +359 2 983 50 84, Poŝtelefono: +359 888 031350, +359 899 882261. Rete: lasto@mail.bg

7 - 11. julio
Grandpoluja Esperanta Somero - GES'2010 en Wagrowiec/Poznan. La unua E-renkontiĝo apogata de lokaj instancoj kaj renkontiĝo kun JoMo. Inf.: Franciszek Witucki, PL-62-100 Wagrowiec; ul. Rynek 22; Pollando. Rete: fr.witucki@onet.pl

9 - 16. julio
47-a BET (Baltiaj Esperanto-Tagoj) en en Priekuļi (Cēsu distrikto), Latvio. Latvia Esperanto-Asocio invitas Vin partopreni la 47-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn (BET-47) - la plej popularan Esperanto-aranĝon en Baltiaj landoj, aranĝon kiu havas jam 50-jaran historion. Inf.: Latvia Esperanto-Asocio, p.k. 150, LV-1050, Riga, Latvio, rete: Margarita.Zelve(ĉe)gmail.com, tel.: +371-26407174

10 - 11. julio
Valencia Kongreso de Esperanto en Cheste, Hispanio. - En la ĉarma vilaĝo Cheste, apud la bela urbo Valencio, kun postkongreso en Valencio mem. Inf.: Valencia Esperanto-Federacio, Augusto Casquero de la Cruz. Avenida Burjasot 29, a-31, ES-46009 Valencia, Hispanio. Rete: augustocasquero@gmail.com

10 - 17. julio
Skolta Tendaro de SEL Hungario en Sukoró, Hungario. Tendaro de Hungara Xántus János skolta trupo. Inf.: skoltoj-hu@eszperanto.hu

10 - 24. julio
Malkovru Ukrainion! - Nekutima renkontiĝo en Ukrainio: sen kursoj - nur ekskursoj! MiaMU-1 estas la unua en la serio "Malkovru Ukrainion". Ĝi okazos en la ĉefurbo Kievo kaj en Jalto (suda bordo de Krimeo). Inf.: Mikaelo Lineckij oi-centro@ukr.net

11 - 17. julio
43-a Konferenco de ILEI en hotelo Canimao, Matanzas, Kubo. Inf.: info@ilei.info

11 - 18. julio
Internacia Junulara Lingvotendaro, IJL en urbo Jászberény, Hungario. Matene lernado, posttagmeze ekskursoj kaj pla^gumado. Inf.: Harnyos Ferenc, hferenc@pr.hu

13 - 16. julio
45-a Brazila Kongreso de Esperanto en Campo Grande, Brazilo. Inf.: Brazila E-Ligo kaj Sociedade Esperanto Mato Grosso do Sul, letere: Rua Razuk Jorge, 57 ­ Coophavila I ­ Bairro Nova Bandeirantes BR-79.006-530 ­ Campo Grande-MS, Brazilo. rete: godoiesperanto@uol.com.br

13 - 21. julio
Someraj kursoj en Lesjöfors, Svedio. Mardo 13 (alvena tago) - merkredo 21 jul. (forvetura tago). Someraj Kursoj je pluraj niveloj en E-kursejo, Lesjöfors (meze inter Stokholmo kaj Oslo). Ankaŭ kursoj pri esperantologio, tradukado de kantoj k.a. Lesjöfors estas trankvila vilaĝo apud lageto inter vastaj altaĵaj arbaroj. Bela somera aŭ vintra feriejo. Bonvenon al nia granda Esperanto-gastejo/kursejo! Inf.: Esperanto-Gården, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Rete: kurs.egarden@esperanto.se

15 - 18. julio
Remado sur rivero Brda kaj lagoj Charzykowskie kaj Karsińkie en Polio. Inf.: czykota@gmail.com

17 - 23. julio
Internacia Esperanto-Konferenco, IEK en Herzberg, Germanio. Kultura kaj turisma semajno. Temo: ''Kial Esperanto estas revolucia lingvo?'' Inf.: Peter Zilvar, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412, Herzberg, Germanio. Rete: esperanto-zentrum@web.de

17 - 24. julio
95-a Universala Kongreso, UK en Havano, Kubo. Inf.: Universala Esperanto-Asocio, NL-3015 BJ Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 176, Nederlando. rete: uea@co.uea.org

17 - 24. julio
41a IIK (Internacia Infana-junula Kongreseto) en Havano, Kubo. Infanoj kaj junuloj amuziĝas en la internacia kampadejo "Che Guevara" je suda rando de Havano, dum iliaj gepatroj ĝuas UK-on. Ni akceptas ĉiun aĝon; tre junaj infanoj venas kun akompananto; junuloj povas iĝi helpantoj. Inf.: Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sevigne, Francio, rete: bertox@free.fr

17 - 24. julio
Semajno de astronomio, dancoj/kantoj kaj Tajĝiĉjŭano en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

18 - 31. julio
Somera Esperanto-Tendaro, SET en Lančov, ĉ valbaraĵo Vranov, Ĉehio. 2-a etapo de la 58-a Somera Esperanto-Tendaro en Lančov. Oni instruas Esperanton, anglan, germanan, hispanan kaj rusan ligvojn. Inf.: rete info@lancov.cz

23. julio - 6. aŭgusto
8-a SOMERE en Jünkerath, Germanio. Ĝuu la someron en EsperantoLando! Feriado en la naturo, promenoj, ekskursoj, prelegoj, kursoj, diskutoj, lingvo-kursoj - kaj agrabla internacia etoso. Inf.: EsperantoLand e. V., Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: lu.esperantoland@gmx.de

24 - 31. julio
Internacia Junulara Kongreso (IJK) en Los Cocos, Santa Cruz del Norte, Kubo. June kaj kune, venu al Kubo! La ejo troviĝas ĉe tre bela loko proksime de Havano. Ĉiuj informoj troveblas en la retpaĝo

24 - 31. julio
Semajno de muziko, spektakloj, kantoj/dancoj, tradukoj en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

24 - 31. julio
5-a Somera Arbara Lernejo (SALO-5) en Herzberg, Germanio. Inf.: Peter Zilvar, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

24. julio - 1. aŭgusto
43-a Internacia Esperanto-Feriado kaj samtempe 1-a Filma Esperantista Feriado en Szczawno Zdrój, Pollando. Daŭrigo de feriado okazanta en Międzygórze en la jaroj 1965-1990 kaj poste en aliaj sileziaj ripozlokoj. Kun riĉa turisma programo kaj diversgradaj kursoj. Ĉijara atrakciaĵo estos filmoj kaj prelegoj de Roman Dobrzyński. Inf.: Silezia Esperanto Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wrocław, Pollando. Rete: vroclavo@poczta.onet.pl

25 - 31. julio
Teatro-staĝo laŭ la rusa metodo en Minsk, Belorusio. Staĝo de teatro laŭ rusa metodo. Dusemajna intensa trejnado kun multaj instruistoj kaj diversaj kursoj: improvizata teatro, scena esprimado, ritma dancado, parolprononco, kantado, bio-mekaniko. Inf.: Morgaŭ la Printempo (Demain le Printemps), 14 rue de la Tour d' Auvergne FR-75009 Paris, Francio. rete morgau.la.printempo@gmail.com, tel.: +33(0)1 42 81 33 96. Skajpo: dlptheatre

25. julio - 8. aŭgusto
32-a REF (Renkontiĝo de esperantaj familioj) en Stara Sušica, Kroatio. Renkontiĝo por familioj en kiuj Esperanto estas regule uzata. Inf.: Vanja Radovanović, Daša Filipčić, Paljetkova 8, HR-10110 Zagreb, Kroatio. Rete: vanja.radovanovic@ericsson.com

26. julio - 3. aŭgusto
MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Vidu ankaŭ 9-16 aŭg. Inf.: Antaŭ MELA tel.: +36-30-2097864 (el Hungario: 06-30...), dum MELA +36-30-2752068 kaj +36-30-2097864. Precizan lokon vidu en mapo de Google!

31. julio - 7. aŭgusto
Semajno de teatro, muziko, bindado, brazilaj dancoj en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org


1 - 5. aŭgusto
Dua boatado sur la rivero Kupa en Kroatio. Kunvenas ŝatantoj de la rivero Kupa, neesperantistoj kaj esperantistoj dum 5 tagoj per kelkaj boatoj esplori la riveron Kupa en Kroatio. Inf.: Kroata Esperanto-Ligo, Kneza Mislava 11, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Rete: esperanto@zg.t-com.hr

1 - 6. aŭgusto
83-a kongreso de SAT en Braŝovo (Rumanio). Jarkunveno de SAT. Ĝuu malkrokodilan etoson laboriste kamaradecan, klerige kulturan!. Inf.: Sennacieca AsocioTutmonda (satesperanto.org), Rodica TODOR, B-dul Valea Cetăţii 22, bl. B 24, sc. A, ap. 5, RO-500289 Braşov, Rumanio, tel.+40 722 792849, rodica_todor@yahoo.com

1 - 13. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro, SET en Lančov, ĉe valbaraĵo Vranov, Ĉehio. 3-a etapo de la 58-a Somera Esperanto-Tendaro en Lančov. Oni instruas Esperanton, anglan, germanan, hispanan kaj rusan ligvojn. Inf.: rete info@lancov.cz

2 - 9. aŭgusto
60-a Kongreso de KELI en Beregdaróc, Hungario. – Kristana kunveno. Dum la tagoj ni ĉiam havas matenan kaj vesperan preĝon, prelegojn pri diversaj temoj. Ni planas fari ankaŭ ekskursojn. Inf.: Ráczkevy Eötvös Ágnes, HU-1400 Budapest, Pf. 5, Hungario. Rete: keli.2010@yahoo.com

2 - 11. aŭgusto
Somera Seminario de ILEI-Ĉinio en Taiyuan, Ĉinio. Somera seminario por E-instruistoj kaj instruemuloj. Matene oni prelegas, posttagmeze instruas, babilas, prezentas, ludas... kun du ekskursoj duontagaj. Alilandanoj estos bonvenaj. Inf.: Prof. Gong Xiaofeng, School of Environmental kaj Chemical Engineering, Nanchang Universitato, CN-330031, Nanchang, Ĉinio, rete: arko.gong@qq.com

3 - 9. aŭgusto
Internacia Junulara Semajno en urbo Pécs, Hungario. Tradicia junulara aranĝo. Ne forgesu kunporti vian akvopistolon! Inf.: Dévainé Gede Krisztina, kiki.esperanto@gmail.com

6 - 13. aŭgusto
Internacia Kongreso en Strasburgo, Francio. Kongreso pri Esperantujo, E-agado kaj la ekstera mondo. Kadra programo. Vizitado de la bela Strasburgo kaj regiono. Inf.: Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: lu.esperantoland@gmx.de

7 - 14. aŭgusto
Semajno de muziko, spektaklo kaj lingva ludo en kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

7 - 15. aŭgusto
Amika rondo en N.Tagil en Niĵnij Tagil, Rusio. La aranĝo estos dediĉita al la naskiĝtagoj de nia urbo. Inf.: Esperanto-klubo "Renaskiĝo", Larisa Kuzmenko, RU-622013 Nižnij Tagil, str. Kušvinskaja 25 "A", Rusio. rete: klarisa8@yandex.ru

8 - 11. aŭgusto
5-a Internacia Renkontiĝo de Meditado en Seulo, Koreio. Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (prez. KIM Sang-ik) okazigos renkontiĝon kun diversaj programoj ĉiujare, en kiu oni povos praktiki meditadon, fari komunan ekskurson al vizitindaj lokoj, sperti korean kulturon. Inf.: Esperantista Asocio de Ŭonbulismo, rete: esperanto@saluton.net

9 - 13. aŭgusto
50-a Somera Festivalo - Kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. Dunivela kursaro kun la eblo turismi aŭ private studi, esplori en Biblioteko Butler. Pro la jubileo okazos aparta festo meze de la semajno. Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Stroke-on-Trent, ST129DE, Britio. Tel.: +44(0)1782-372141, rete: eab@esperanto-gb.org

9 - 16. aŭgusto
MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Vidu ankaŭ 26. jul.-3 aŭg. Inf.: Antaŭ MELA tel.: +36-30-2097864 (el Hungario: 06-30...), dum MELA +36-30-2752068 kaj +36-30-2097864. Precizan lokon vidu en mapo de Google!

10 - 17 aŭgusto
Milan Zvara - esperantista turista piedmarŝo en Ukrainio, Zakarpata provinco. La piedmarŝo komenciĝos de la vilaĝo Dovhe, kie naskiĝis Milan Zvara. La lasta punkto de la itinero estas Hoverla - la plej alta monto de Ukrainio (2061 m s. m.n.) Inf.: Volodimir Hordijenko, ĉeforganizanto, p/k35. UA-01133 Kiev, Ukrainio. Rete: volodomir@ukr.net

10 - 17. aŭgusto
Muzika staĝo en Kvinpetalo. Kantoj, korusoj, orkestra muziko, realigo de KD kun Markov-familio. Inf.: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel./fakso: +33 5498074, rete: informoj@kvinpetalo.org

13 - 15. aŭgusto
Renkontiĝo de iamaj SET-partoprenintoj kaj amikoj de Someraj Esperanto-tendaroj en Lančov, Ĉehio. Inf.: rete info@lancov.cz

13 - 20. aŭgusto
FESTO-2010 en Tuluzo en Francio. Esperanto-muziko: Jomo kaj Vinilkosmo. Inf.: JEFO, bjokac+eventoj@gmail.comhttp://jefo.fr. – Atentu! Pro lastminuta rifuzo de la loka universitato la aranĝo devis translokiĝi al Donneville. Detalojn trovu en la retejo!

14 - 21. aŭgusto
NULIGITA!EKOTUR (Ekoturisma renkontiĝo por biciklantoj kaj piedturistoj) en regiono de lagoj en suda Ĉehio. Inf.: Kava-Pech, Petr Hrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel.: +420-257712201, fakso: +420-257712126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

14 - 21. aŭgusto
14-a Internacia Pluezeka Renkontiĝo en Plouézec, Francio. Kursoj, atelieroj, dancoj, prelegoj, turismadoj, vesperumoj ktp. Inf.: Eon Roger (prezidanto), 5, hent toul broc'h FR-22470-Plouezec, Francio. Rete: pluezek@gmail.com

16 - 22. aŭgusto
Jara renkontiĝo de SEL (Systèm d'Échange Local / Loka Interŝanĝa Sistemo) en urbeto Jambville [Ĵamvil] en la pariza regiono, Francio. Aliĝilo.

20 - 22. aŭgusto
Ne okazos! Esperanto-remtendaro en urbo Tiszafüred, Hungario. Inf.: Vasszegedi Julika, Kismuhi u. 5. 3/12, HU-5350 Tiszafüred, Hungario vasszegedi@gmail.com, kaj telefone: +36-70-4501688 (portebla)

20 - 22. aŭgusto
6-a Nordorienta Ĉina Kongreso de Esperanto en Dandung, Ĉinio

20 - 30. aŭgusto
V-a Internacia Junulara Arta Festivalo, II-a eldono en urbo Primorsko, Bulgario. Inf.: Lasto Nikov, BG-1202 Sofio, Bul. "Slivnitsa", 284. (Stoĉna gara - do barza pomoŝt) +359 2 983 50 84, Poŝtelefono: +359 888 031350, +359 899 882261. Rete: lasto@mail.bg

21. aŭgusto
Somera festo Jüterbog 2010 en Jüterbog, Germanio. Ĉijare Esperanto-Asocio Berlin-Brandenburgio invitas al sia somera festo sur la grundo de familio Langer en Jüterbog, Ziegelstraße 35. Sabate, je la 21-a de aŭg. ekde la 14-a horo (13:00 h publika estrarkunsido) atendos vin ĝardeno kun tenistablo kaj kradorostilo en bela miljaraĝa urbo, kiu situas sude de Berlino. Tranoktemuloj (2009-08-21/22) kunportu tendon kaj dormsakon aŭ memstare turnu sin al la listo de la gastigantoj en Jüterbog. Inf.: Carola Langer, Ziegelstraße 35, DE-14913 Jüterbog, Germanio. Rete: RondaldSchinder(ĉe)web.de

21 - 26. aŭgusto
MoZoFoKo (MemZorga Freneza Kongreso) en St Pierre, Vaise, Lyon, Arpitanio, Francio. Ripoza kaj kvieta MemZorga Freneza Kongreso, agrabla renkontiĝo ĉe riverbordo. Inf.: Alexandre Čapek

21 - 28. aŭgusto
77-a Itala Kongreso de Esperanto en Lignano Sabbiadoro, Italio. La ĉiujara itala nacia kongreso okazas ĉijare ĉe la marbordo. Inf.: Brunetto Casini esperanto@edistudio.it

21 - 28. aŭgusto
36-a Internacia Semajno de Esperanto en Sète apud Montpellier, Francio. Trinivelaj kursoj, 50 m de mediteranea plaĝo, ekskursoj, libroservo, ktp. Inf.: Esperanto, Kulturo kaj Progreso, 10 passage J.Ferry, FR-34290 Servian, Francio. Tel/fakso: +33(0)4 67 39 16 30, rete: jf.passarella@free.fr

23 - 29. aŭgusto
KISO en Marburg, Germanio. "ludi, krei, sperti vin mem". Inf.: Gunter Neue, Marburga Esperanto Grupo, Afföllerstr. 19, DE-35039 Marburg/Lahn. Rete: kiso@esperanto.de

27 - 29. aŭgusto
3-a Somera Universitato de Eŭropo-Demokratio-Esperanto (EDE) en kastelo Greziljono en Baugé, Francio. La politika asocio EDE invitas militantojn kaj simpatiantojn de EDE kaj iliajn familiojn. Inf.: Bert Schumann


5. septembro
Postferia renkontiĝo en Tábor, Ĉehio. Organizas EK Písek. Info: pisek@esperanto.cz

10 - 12. septembro
Eŭropo-Politika Seminario en St. Andreasberg, Germanio. Strategio de nia Eŭropa laboro (kun d-ro Seán O'Riain, prezidanto de EEU). Inf.: Germana Esperanto-Asocio, Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, DE-48356 Nordwalde, Germanio. Rete: infozentrum@esperanto.de

10 - 12. septembro
4-a Zaozhuang-a Internacia Festivalo - en Zaozhuang-a Profesia Instituto kaj Zaozhuang-a Universitato en Ĉinio. Prelegoj, vizito de cxinaj familioj, aŭkcio de esperantaĵoj, interŝanĝo de pentraĵo, prezento de bukedo al Zamenhof-statuo, tria foto-konkurso de esperantistoj kaj turismo. Antaŭ la festivalo LKK aranĝos dutagan ekskurson en Qingdao kaj Konfucejo. Petu aliĝilon de semio@163.com

10 - 12. septembro
Aŭtunaj Tagoj 2010 en urboj Tallinn kaj Tartu, Estonio. Aŭtunaj Tagoj estas tradicia aŭtuna, kultura aranĝo de EAF (Esperanto-Asocio de Finnlando), ĉifoje kunlabore kun EAE (Esperanto-Asocio de Estonio). Ni renkontas en Tallinn kaj daŭrigas buse al Tartu, kun prelegoj, interŝanĝoj. Inf.: rete: eafmendoj(ĉe)esperanto.fi

11. septembro
Literumiloj kaj Lingvohelpiloj. Kolokvo/Ateliero gvidata de Marek Blahuš, Eckhard Bick kaj Toon Witkam (EspSof). Hago, Nederlando. Rete: cxej@blahus.cz

12. septembro
9-a Spiritisma Esperanta Renkontiĝo (SER) en Rio de Ĵanejro - Brazilo. Esperanto: Ilo de paco inter la popoloj - okazos prelego kaj artaj momentoj (muzikoj,teatra skeĉoj, poemoj, ktp) de la 9-a atm ĝis la 1-a ptm. Inf.: E.G. Lazaro Luiz Zamenhof, Strato Abilio dos Santos 137 - Bento Ribeiro, rete: contato@lazaroluizamenhof.com.br

17 - 19. septembro
Semajnfinaj Esperanto-kursoj plurnivelaj en Herzberg, Germanio. Inf.: Peter Zilvar, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

17 - 19. septembro
Septembra Kurso-Semajnfino intensa en Sundern-Langscheid, Germanio. Inf.: Nordrejn-Vestfalia Esperanto-Ligo (REVELO), Petra Dückershoff, Auf der Panne 74a, DE-44805 Bochum, Germanio. Rete: revelo@esperanto.de

17 - 19. septembro
Seminario "50 jaroj de E-rondeto Amikeco" en Česká Třebová, Kultura centro Česká Třebová, restoracio "Na horách". Ene de ĝi prelegoj, instaligo de memorŝtono, amuzprogramo kaj komputilkleriga seminario. Organize partoprenos Urba muzeo en Česká Třebová. Inf.: Jana Křížková, jk.esperanto@seznam.cz, aŭ ladislav.kovar@tiscali.cz

18. septembro
Kvina Internacia Renkontiĝo Helmond en Helmond, Nederlando. Unutaga ekskurso (inter 11h00 kaj 19h00) kun vizitoj al tomatokultivejo kaj loka muzeo kun klarigoj en Esperanto. Senkosta partopreno. Inf.: Esperantogrupo Helmond, rete: esperantohelmond@hotmail.com

18 - 24. septembro
35. Internacia Forumo pri Turismo Edukado kaj Kulturo kun 36 AKB/AIS - Sesio en Bydgoszcz, Pollando. Inf.: Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel./fakso: +48-52-346 11 51 rete: stud@esperanto.bydgoszcz.eu, aŭ info@esperanto.bydgoszcz.eu

18 - 27. septembro
Internacia arta E-festivalo "Velura sezono-15" en Jalto (Krimeo, Ukrainio), dum milda, t.n. "velura" sezono, kiam suno ne plu bruligas, sed la maro ankoraŭ estas varma. Koncertoj, kantoj, dancoj, spektakloj. Ekskursoj al historiaj lokoj de Krimeo, turistaj marŝoj al montaro, renkontiĝo de E-komputistoj. Bonan veteron kaj varman maron ni garantias! Inf.: Jefim Zajdman - jefim_z@mail.ru tel. +3-096-483-8585

18. septembro - 16. decembro
Internacia Studumo pri Turismo kaj Kulturo en Bydgoszcz planas por 2010/2011 novajn Esperanto-kursojn, realigitaj kune kun Universitato Kazimiro la Granda (UKW) en Bydgoszcz. Vidu ankaŭ: 2-a de febr. Inf.: Klreigejo de AIS, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. Tel./fakso: +48-52-346 11 51, rete: stud-esperanto@wp.pl, stud@esperanto.bydgoszcz.eu

19. septembro
13-a ERT - Esperanta Renkontiĝo de Taguatinga (urbo Braziljo en lando Brazilo). Inf.: tek.esperanto@ig.com.br

24 - 26. septembro
XXVI-aj ARtaj KONfrontoj en ESperanto - 'ARKONES' en Poznań, Pollando. Sendependa kultura kaj arta esperantista aranĝo. Inf: E-SENCO Kultur-Socia Societo, Tobiasz KaŸmierski

24 - 26(-28). septembro
Konferenco de EA en Poděbrady, Ĉehio. Inf.: cea.polnicky@quick.cz

24 - 28. septembro
Konferenco de Ĉeha Esperanto-Asocio en Poděbrady, konata banloko proksime al Prago. Krom labora kunsido seminarioj, ekskursoj, kulturaj vesperoj kaj komputila trejnado. Eblas antaŭrestado en la ĉefurbo. Inf.: Ĉeha Esperanto-Asocio, Pavel Polnický, Na Vinici 110, CZ-290 01 Poděbrady, Ĉehio. Rete: cea.polnicky@quick.cz

30. septembro - 3. oktobro
21-a Montkabana Renkontiĝo en Reichenau, Aŭstrio. La tradicia renkontiĝo por montmigrantoj revenas al Aŭstrio. Inf.: Christian Eppler christian.eppler@esperanto.at

30. septembro - 3. oktobro
KoKoLoRES en Oer-Erkenschwick, Germanio. La renkontiĝo (ne nur) por ludemuloj. Se vi ŝatas ludi, babili, renkonti homojn, venu al KoKoLoRES en Oer-Erkenschwick. Kunportu viajn plej ŝatatajn ludojn kaj ni ludu kune. Inf.: Petra Dückershoff Petra Dückershoff


1 - 3. oktobro
Oranĝa Renkontiĝo (ORo) en Hernusando (Härnösand), Svedio. Ek-oktobre la folioj pli oros, la saŭno pli varmos post lagumado, la aero pli freŝos, la ludo-noktoj pli longos kaj pli mallume kaŝos sekretetojn ... Pli da detaloj venos poste, sed jam nun ĉiuj ujutnemuloj sentu sin elkore bonvenigita Hernusanden! Al ORo kaj ankaŭ (kiel ĉiam) al antaŭ- kaj postkongresoj! Inf.: Hernusando Esperantista Klubo (HEK), c/o Nilsson, Östanbäcksgatan 8, SE-87131 Härnösand, Svedio. Rete: hernusanda.esperantista.klubo@gmail.com

2. oktobro
Esperanto-Kulturtago 2010 en Hannover, Germanio. La programo ankoraŭ ne estas fiksita. Okazos ankaŭ jarĉefkunveno de EMAS. Inf.: Thomas Heberlein, Schifferweg 2, DE-31787 Hameln, Germmanio. rete: emas(at)esperanto.de

2 - 3. oktobro
74-a Hokkajda Kongreso de Esperanto en Sapporo-si, Japanio

2 - 3. oktobro
Jarkunveno de la Rumanaj Esperanto-Fervojistoj en Busteni, Rumanio. Aliĝoj akceptataj ĝis 26.09., detalojn petu de la organizanto: Rodica Todor rodica_todor@yahoo.com

2 - 9. oktobro
18-a Internacia Esperanto-Semajno de Kulturo kaj Turismo en bela mediteranea urbo de la "Costa Brava" (Klifa Marbordo) Hispanio. Inf.: luis_serrano@mixmail.com

3. oktobro
Meso en Esperanto en Bruselo, Belgio. Ekde 18:00 en Foyer Catholique Européen, rue du Cornet / Hornstraat 51, BE-1040 Bruselo-Etterbeek; sekvos projekcio de fotoj pri la UK en Havano. Inf.: pastro Peter Knauer SJ peter.knauer@jesuiten.org

8 - 12. oktobro
Torpedo-6 kaj ILEI-Seminario pri projektoj kaj subvencipetadoj en Herzberg, Germanio. Inf.: Interkultura Centro Herzberg kaj ILEI, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

9. oktobro
Esperanta Sabato en Vannes, Francio. Venu esperantumi gramatike, lude, teatre kaj gimnastike! Inf.: Esperanto-Vannes, 20 place Fareham FR-56000 Vannes, Francio. Rete:esperanto.vannes@hotmail.fr

9 - 10. oktobro
Esperanta semajnfino en Pireneoj en Arrout, Arieĵo, Pireneoj, Suda Francio. Trinivelaj Kursoj. Promenadoj, ludoj, filmoj en belega montara vilaĝeto. Kunveturado de Tuluzo eblas. Inf.: Esperanto- Kultur-Centro de Tuluzo, 31, rue Franc FR-31000 Toulouse, Francio. Rete: esperanto.toulouse@free.fr

9 - 11. oktobro
17-a Aŭtuna renkontiĝo de Esperanto en Sylver Bay, Lake George, NY, Usono. Amikeca semajnfino, kun kursoj, prelegoj, ludoj kaj multe pli sur belega loko ĉe lago. Inf.: Esperanto-Societo Kebekia, 6358, de Bordeaux, Montréal, Québec, Canada, H2G 2r8; rete: informo@esperanto.qc.ca

9 - 11. oktobro
97-a Japana Esperanto-Kongreso en Nagasaki Brick Hall (Nagasaki-si) en Japanio. Kongrestemo: Esperanto ŝanĝas la mondon, ankaŭ vin! Inf.: tel.: +(0)95-842-2002, rete: jek10n@jei.or.jp

11. oktobro
Grundtvig-Seminario 50+ en Herzberg. Inf.: Peter Zilvar, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

11 - 17. oktobro
NULIGITA! In-Pa-Sem (Internacia Paroliga Semajno), por komencintoj kaj jam parolantoj en Dobřichovice apud Prago, Ĉehio. Inf.: Kava-Pech, Petr Hrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobřichovice, Ĉehio. Tel.: +420-257712201. Rete: chrdle@kava-pech.cz

11 - 17. oktobro
Renkontiĝo en Ĉeha Paradizo - Amika renkontiĝo de esperantistoj kaj favorantoj de Esperanto en la pensiono Skokovy. Diskutoj, ekskursoj, artkreaj atelieroj, ebleco de resanigaj proceduroj. Info: drahotova@esperanto.cz

15 - 17. oktobro
PSKK - postsomera klaĉkunveno en Olmen, Belgio. Semajnfino por revidi amikojn kaj paroli pri la somero. Oni babilas, ludas, dancas,... kaj certe ege amuziĝas! . Inf.: FLEJA mail@yannickv.be

17 - 24 oktobro
La 15-a Internacia Lingva Festivalo en Ĉeboksari, Rusio. Tradicia aranĝo organizata de esperantistoj por neesperantistoj kaj traktante lingvajn temojn. Inf.: al.blinov ĉe gmail.com

22 - 24. oktobro
'Course-You-Can' en Barlaston, Britio. Kurso ĉefe por anglalingvaj komencantoj / komencintoj. Samtempe okazos 'Drondo', Semajnfina Esperantlingva diskutrondo pri diversaj temoj. Spertuloj kunvenigu nespertulojn! Inf.: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Stroke-on-Trent, ST129DE, Britio. Tel.: +44(0)1782-372141, rete: eab@esperanto-gb.org

22 - 24. oktobro
Speciala Esperanto-tendaro en Essen, Germanio. Inf.: Thomas Dresler: tommeck(ĉe)web.de>

22 - 24. oktobro
10. Kekso Esperantotreffen en Karlsruhe, Germanio

24 - 30. oktobro
5-a Kieva Esperanto-Semajno - en Kiev, Ukrainio. En la unua duontago okazos informo de junulara aŭditorio pri Esperanto. En la dua duontago okazos ekskursoj, piedmarŝoj, distraj aranĝoj. Inf.: Volodimir Hordijenko, p/k35, UA-01133 Kiev-133, Ukrainio. Rete: Volodimir Hordijenko

29 - 31. oktobro
Ronda tablo pri "Eŭropa Unio - hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ, Lingvaj kaj kulturaj aspektoj" en Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino. Inf.: BA - 71000 Sarajevo, Kralja Tvrtka 19 (pf. 452), Bosnio-Hercegovino. tel/fax: +387-33-537119, rete: fetah.zvirac@energoinvest.com

29. oktobro - 4. novembro
Tagoj de Internacia Lingvo Esperanto (TILE-6) en Soĉi, Rusio. Aranĝo por ekstera informado kaj movada agado en fama urbo de Nigra Maro. Inf.: Esperanto-klubo "Laro", -RU-354000 Soĉi, abonkesto 913. Rusio. Rete: bespalov_sochi@mail.hu

30. oktobro - 1. novembro
15-a Andaluzia Kongreso de Esperanto en Jaen, Hispanio. Esperanto-Kongreso en la andaluza urbo Ĥaeno (hispanlingve Jaen), sude de Hispanio. Senpaga aliĝo por nehispanoj kaj bonaj prezoj ĉe la kongresa Restadejo. Inf.: Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, Av. Ruiz Jimenez, 12 5º D, ES-23008 Jaen, Hispanio. Rete: andaluciaesperanto@gmail.com


6. novembro
7-a Rata Rendevuo en Lügde, Germanujo. La "Ratkaptista Bando" el Hameln invitas la najbarajn grupoj kaj ĉiujn Esperanto-amikojn, kiuj estos sufiĉe proksime al Lügde. Jen la aktuala programo!. Inf.: Heinz W. Sprick, Schmiedeecke 2, DE-31840 Hessisch Oldendorf, Germanio. Rete: hameln@esperanto.de

6 - 7. novembro
51-a Tohoku-Kongreso de Esperanto en Morioka-si, Japanio

6 - 7. novembro
11-a Esperanto-Kongreso en Ĉugoku kaj Ŝikoku en Higasikagawa-si, Japanio. Inf.: rete: kosaka_kiyoyuki@hotmail.com

11 - 14. novembro
GRUPE-14, Glivicea Rendevuo de Uzantoj kaj Praktikantoj de Esperanto en Pollando. Prelegoj, teatraĵoj, filmoj, komuna kantado, vizito de la famaj resotacio kaj kastelo de dinastio Piast. Inf.: Esperanto, skr. poczt. 21, PL-44-101 Gliwice, Pollando. tel.: +48 660 427 967. Rete: stanislaw.mandrak@gmail.com

12 - 14. novembro
Semajnfinaj Esperanto-kursoj plurnivelaj en Herzberg, Germanio. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

12 - 14. novembro
5-a internacia renkontiĝo de Ĉeĥa Esperanto-Junularo en Ĵirovnice, Ĉeĥio. Ĝi estas semajnfina tutlanda renkontiĝo kun ludoj, urbopromeno kaj jarkunveno; kun favoraj kondiĉoj por eksterlandanoj. Inf.: ĈEJ - Ĉeĥa Esperanto-Junularo cxej@esperanto.cz

13 - 14. novembro
22-a Eŭropa Rendevuo en la urbo Stella-Plage (apud Le Touquet) Francio. La plej grava internacia semajnfino en Francio, norde de Parizo. 5 diversnivelaj kursoj. Koncerto de Kajto kaj Lingvo-Festivalo. Inf.: 22 rue d'Arras FR-62123 Simencourt, Francio. rete: aplutniak@esperanto-nord.org

18 - 21. novembro
KAEST - Konferenco pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko en Modra-Harmónia, Slovakio. Ĉeftemo: "Modernaj teknologioj por Esperanto". Ĝuu prelegojn, prezentojn, diskutu pri scienco kaj tekniko, praktike ekzercu, utiligu novakiritajn sciojn. Inf.: E@I - Peter Baláž, Víazná 840/67A, SK-95804 Partizánske, Slovakio. Rete: kaest@ikso.net

19 - 21. novembro
Studosemajnfino en Wijk aan Zee, Nederlando. Esperanto Nederland okazigos studsemajnfinon por ĉiu aĝo kaj en ĉiu nivelo. Inf.: Esperanto Nederland studosemajnfino@esperanto-nederland.nl

20. novembro
Esperanta Sabato en Vannes, Francio. Venu esperantumi gramatike, lude, teatre kaj gimnastike! Inf.: Esperanto-Vannes, 20 place Fareham FR-56000 Vannes, Francio. Rete: esperanto.vannes@hotmail.fr

27. novembro
Malferma tago de la Centra Oficejo de UEA en Rotterdamo, Nedelando. Prelegoj, filmoj, libroprezentadoj k.a. En la libroservo ĉio rabatita. Inf. UEA, Nieuwe Binnenweg 186, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31-10-436-1044, rete: uea@co.uea.org


4. decembro
Marcipana Kristnasko en Esperanto-Muzeo en Svitavy. Ŝatata ateliero, dum kiu vi povos mem lerni, kiel krei kristnaskajn kaj novjarajn figuretojn el marcipano. Taŭgas ne nur por infanoj! Ebleco viziti ev. adventan programon enurbe. Info: dvor.libuse@seznam.cz

5. decembro
Meso en Esperanto en Bruselo, Belgio. Ekde 18:00 en Foyer Catholique Européen, rue du Cornet / Hornstraat 51, BE-1040 Bruselo-Etterbeek. Inf.: pastro Peter Knauer SJ peter.knauer@jesuiten.org

10 - 12. decembro
48-a Studadsesio en Herzberg, Germanio. 48a Studsesio: Klerigsemajnfino por interesiĝantoj pri historio, literaturo, interlingvistiko. Por studemuloj, kiuj kolektas studpoentojn, ĝi kalkuliĝas kiel klerigmodulo por fariĝi kursgvidanto, instruanto. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

10 - 12. decembro
XI Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj en Białystok, Pollando. Prelegoj-teatraĵoj-pikniko. Inf.: Bjalistoka E-Societo, p.k.67, Białystok 1. Pollando. Rete: www.espero.bialystok.pl

11. decembro
AnkRo - Antaŭkristnaska renkontiĝo en Písek, Ĉehio. Kultura matineo en Urba biblioteko omage al Tago de E-libro, adventa programo kun d-ro Max Kašparů kaj aŭtografado de lia libreto "Kristnaskaj demandoj kaj paradoksoj", adventa ekspozicio kaj mineralogia borso enurbe, solena kristnaska posttagmezo. Inf.: pisek@esperanto.cz

11 - 12. decembro
Esperanto-Semajnfino en Saint Brieuc, Francio. Oni povas sekvi kursojn je diverdaj gradoj en luda etoso kaj trejni sin en tradukado. Inf.: Esperanto 22 rete: leveque.franjo@gmail.com

13 - 19. decembro
Tagoj de Zamenhof - en Bydgoszcz kaj Toruń okaze de la 151 naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof - kaj Internacia Esperanto Pedagogia Kurso en Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo "Kujavio Kaj Pomerelio" Międzynarodowe Centrum Kultury I Turystyki "Kujawy I Pomorze". Inf.: ul. M.Skłodowskiej-Curie 10, Pl-85-094 Bydgoszcz, Pollando, rete: esperanto-turismo@wp.pl, tel./fax: +48-52-3461151

18. decembro
Zamenhoffesto en Berlin 2010 Danziger Str. 50, Berlin, Germanio. Inf.: Ronald Schindler / Peter Kühnel, Gubener Straße 19, DE-15230 Frankfurt (Oder), Germanio. Rete: RonaldSchindler@web.de

18 - 20. decembro
Komuna Seminario en Hanojo, Vjetnamio. La Komuna Seminario estas junulara aranĝo, kiu celas unuigi junularan esperantistaron, ĉefe el Azio. Okazas ĉiujare en malsamaj aziaj landoj, en decembro. Inf.: Flama Floro (Vietnama Junularo), Hanoi, au.ag.phuong@gmail.com

24 - 26. decembro
33-a Jara Kongreso de PakEsA en Centra Oficejo en Multan Urbo, Pakistano. Estrara Kunsido ankaŭ okazos tie. Ni invitas ĉiujn samideanojn por partopreni en la kongreso. Detalan programon ni sendos poste. Inf.: Shabbir Ahmad Sial pakesa_prezidanto@yahoo.com

27. decembro - 2. januaro
Junulara Esperanta Semajno, JES en Burg ĉe la rivero Spree, Germanio. Junulara silvestra renkontiĝo por la novjaro – kiel kuna intaj AS kaj IS. Inf.: Germana- kaj Pola E-Junularoj, landaj kunordigantoj: Łukasz Żebrowski kaj Julia Hell

27. decembro - 3. januaro
27-a IF - Internacia Festivalo en Nördlingen, Germanio (110 km oriente de Stuttgart). Kadra temo: "Lingvoj". Tuttaga ekskurso al la bavara ĉefurbo München. Plilongiga eblo ĝis 4-a de januaro. Inf: Hans-Dieter Platz (HDP), Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel./fakso +49-5624-8007, portebla +49-171-4964558, Reto: HDP(ĉe)internacia-festivalo.de

27. decembro - 3. januaro
9-a Novjara Renkontiĝo (NR) en Saarbrücken, Germanio. Por infanoj, familioj kaj aliaj plenkreskuloj. Ĉ. 150 partoprenantoj el deko da landoj. Prelegoj, koncerto, teatraĵo, ekskursoj. Lingvokursoj por komencantoj, konversacio. Inf.: EsperantoLand e. V., Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: lu.esperantoland@gmx.de

27. decembro - 3. januaro
2-a Novjara Internacia Semajno (NIS) en Saarbrücken, Germanio. Por junuloj kaj junaj plenkreskuloj, ĉe la franca-germana landlimo. Junularaj programoj, diskoteko, ekskursoj, lingvo-kursoj. Paralele al la 9-a NR. Inf.: EsperantoLand e. V., Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. Rete: lu.esperantoland@gmx.de

28. decembro - 2. januaro
SANO-1: Saneco, Alternativo, NOvjaro en Herzberg am Harz, Germanio. Jarfina feriumado kun programeroj pri sano, alternativa vivmaniero, bonsento. Ekskursoj, turismaj vizitindaĵoj, sportoj, kulturaj ofertoj. Inf.: Interkultura Centro Herzberg, Grubenhagenstr. 6/8, DE-37412 Herzberg, Germanio. esperanto-zentrum@web.de

30. decembro - 2. januaro
Jarfina Renkontiĝo kun Silvestra Festeno en Kastelo Greziljono, Baugé, Francio. Aranĝo por kune festi la jarfinon kaj novjaron; interesaj programeroj; Silvestra dancada vespero kun kastelaj fantomoj. Inf.: Kulturdomo de Esperanto, Château de Grésillon, FR-49150 Baugé, Francujo. Rete: kastelo@gresillon.org


La kompiladon prizorgas: István Mészáros
ĉe la Esperanto-Centro "Eventoj"

Lasta aktualigo: 2010.12.23.

eszperantó szótar eszperantó tankönyvek eszperantó tanfolyam eszperanto Kulturális Eszperantó Szövetség eventoj STEB Eszperantó rendezvények