TERMINARO DE BETONO
KAJ DE BETONISTAJ LABOROJ

Terminology of concrete and concrete work

UDK 666.972:001.4

Prova versio el majo 2002

La terminaron prilaboris Jan Werner (CZ) kaj la membroj de la teĥnika komisiono: Willi Brandenburg (DE), Fabien van Mook (NL), Đorde Obradović (SI), Josef Trojan (CZ), la recenzon faris Claude Longue-Épée (FR) kaj Bronislav Ĉupin (RU)

La terminaro prezentas norman prilaboron de terminoj el la konstruista subfako de betono kaj de aferoj ligitaj kun ĝi. Senpere koneksa, asocieca, estas la teĥnologio de betono kaj ŝtalbetono: fabrikado de betono, pretigado de ŝelaĵo, armado kaj enmetado de betonmiksaĵo inkluzive de ties kompaktigo. Pro neekzisto de sistema prilaboro de nocioj pri konstrufakaj strukturoj kaj statiko, la aŭtoroj envicigis iom el tiu ĉi sfero, kiu al konstruaj realigaĵoj el betono profesie ligiĝas.

.

Celo de la terminara normo estas subteni la planan karakteron de la lingvo Esperanto kaj unuecigi la skriban kaj parolan esprimadon en konstrufakaj kaj koneksaj ekonomiaj kontaktoj. La sistema prilaboro garantias akordon kun la internacie validaj terminologiaj principoj kaj konsiderindan kvaliton de la terminoj. En la sekvanta etapo la terminaro estos provata kaj espereble post kelkaj jaroj reviziota surbaze de akiritaj spertoj.

La alilingvaj ekvivalentoj enestas sole kiel helpo al uzantoj de la terminaro, pri ilia kongruo kun la naciaj terminaraj normoj aŭ kun kodifitaj formoj la aŭtoroj ne respondecas. La simboloj de lingvoj en (la angla), de (la germana) kaj cs (la ĉeĥa) estas uzitaj laŭ la internacia normo ISO/DIS 639-1 Draft International Standard. La ekspliko de krampoj en la termina parto:

[…] montras ellaseblan vortelementon sen iel tuŝi la signifon

(…) montras sinoniman formon troveblan en nacilingvaj literaturaj fontoj

(…) kursive skribitaj vortoj havas eksplikan karakteron, ne apartenas al terminoj

LA ENHAVO

 1. Betono kaj ties komponentoj
  Bazaj nocioj - 1-6
  Ligentoj - 7-17
  Volumenaĵoj - 18-34
  Ingredientoj - 35-36.3
  Akvo - 37-39
 2. Specoj de betono
  Kriterio 1: specoj de ligento - 40-45
  Kriterio 2: specoj de volumenaĵo - 46-51
  Kriterio 3: volumena maso - 52-54
  Kriterio 4: inheraj karakterizaĵoj en makrostrukturo - 55-62.3
  Kriterio 5: teĥnologio de fabrikado - 63-75
  Kriterio 6: fizike funkciaj proprecoj - 76-81
  Kriterio 7: adhera karakterizaĵo de celo en la nomo - 82-86
  Betonoj nevicigitaj laŭ la kriterioj 1-7 - 87-90
 3. Teĥnologio de betono
  Fabrikado de betonmiksaĵo - 91-93
  Modifaj procedoj en la fabrikado de betono
  - 94-96.3
  Enmetado kaj prilaboro de betono - 97-101
  Maŝina miksa ekipaĵo - 102-106
  Transporta ekipaĵo - 107-112
  Rimedoj por prilaboro de betonmiksaĵo - 113-116
  Ŝelaĵo, specoj kaj procedoj - 117-122

 4. Bazaj proprecoj de betonmiksaĵo kaj betono - 123-146
 5. Armaturo
  Materialo kaj formoj de armaturo - 147-155
  Pretigo de armaturo - 156-165.1
  Armaturo el la vidpunkto de transporto de fortoj - 166-168
  Armaturo de prestreĉita betono - 169-182.2
  Aranĝo kaj proprecoj de armaturo - 183-194
 6. Betonaj strukturoj kaj ties partoj - bazaj statikaj nocioj
  Betonaj elementoj - 195-213
  Betonaj strukturoj - 214-215.5
  Bazaj nocioj el la statiko de betono - 216-225

- Postskribo al la terminaro • paĝoj 29 • 31

- Indeksoj: esperanta , angla , germana , ĉeĥa , nederlanda • paĝoj 32 - 39

- Rekomendata literaturo


A. BETONO KAJ TIES KOMPONENTOJ


BAZAJ NOCIOJ

1

betono ............................

en concrete
de Beton m
cs
beton m

konstrumaterialo, kiu estiĝas per firmiĝo de ligento en miksaĵo kun ŝtonaro aŭ alia volumenaĵo kaj kun pluaj komponentoj; kiel ligento plej ofte aperas cemento

2

betonmiksaĵo .....................

en concrete mixture
de Betonmischung f
cs
betonová směs f

meĥanike intermiksitaj komponentoj de betono (cemento, ŝtonaro, akvo, ev. ingredientoj) antaŭ enmeto, kompaktigo kaj komenco de firmiĝo, ĉe cementbetonoj antaŭ komenco de hardiĝo de cemento en la miksaĵo

3

ligento .............................

en binder, binding agent
de Binder m, Bindemittel n
cs
pojivo n

substanco kapabla ligi grajnojn de inertaj substancoj (volumenaĵoj); laŭ destino de betono oni distingas la lig-entojn: morteraĵojn, mastikojn, gluojn, sintezajn plastojn, ligajn ceramikajn substancojn

4

volumenaĵo ........................

en aggregate
de Zuschlag m
cs
plnivo n

solida inerta substanco de konvena grajneco (v. art. 19), kiu el vidpunkto de volumeno estas la baza komponento de betonmiksaĵo kaj betono

5

ingrediento ........................

en ingredient, admixture
de Zusatz m
cs
přísada f

substanco, kiu estas pro modifa celo etkvante aldonata en miksakvon aŭ en miksaĵon dum ties miksado

6

akvo ................................

en water
de Wasser n
cs
voda f

komponento de betonmiksaĵo, kaze de ligento bazita je morteraĵo, ekzemple cemento


LIGENTOJ

7

cemento .........................

en cement
de Zement m
cs
cement m

pulvora hidraŭlika ligento, fabrikita en cementejo per muelado de cementa klinkero kaj de ev. ingredientoj

7.1

portlanda cemento ................

en Portland cement
de Portlandzement m
cs
portlandský cement m

cemento fabrikita el portlanda silikata klinkero, al kiu estas permesate almiksi nur ingredienton por reguli la solidiĝon (gipsoŝtonon k.s.)

7.2

aluminata cemento ................

en aluminous cement
de Tonerdezement m
cs
hlinitanový cement m

cemento fabrikita per fajna muelado de aluminata klinkero; ĝi elstaras per alta komenca meĥanika firmeco

7.3

mikscemento .....................

en mix cement
de Mischzement m
cs
směsný cement m

cemento fabrikita per muelado de klinkero, alia hidraŭlike aktiva substanco (ŝlako, pozolano k.s.) kaj gipsoŝtono kiel regulilo de solidiĝo

7.31

ŝlakportlanda cemento .............

en slag-portland cement
de Schlackenportlandzement m
cs
struskoportlandský cement m

silikata mikscemento kun altforna pulvorigita ŝlako kiel almiksaĵo (maks. 40 %)

7.32

altforna cemento ...................

en blast-furnace slag cement
de Hochofenzement m
cs
vysokopecní cement m

silikata mikscemento kun altforna pulvorigita ŝlako, kies enhavo estas inter 40 ĝis 80 % el la maso de cemento

7.4

speciala cemento ..................

en special cement
de Sonderzement m
cs
speciální cement m

cemento destinita por iu speciala apliko; proprecoj de la cemento estas tiucele modifitaj

7.41

ŝosea cemento ..................

en road cement
de Strassenzement m
cs
silniční cement m

speciala cemento, kiu elstaras per malrapida solidiĝo kaj hardiĝo, malgrandaj volumenaj ŝanĝoj, alta rezisteco al tiro ĉe flekso kaj al efiko de frosto

7.42

valbaraĵa cemento .................

en dam cement
de Talsperrenzement m
cs
přehradový cement m

speciala cemento por konstrui masivajn baraĵojn; ĝi elstaras per produktado de malalta hidrata varmo

7.43

ekspansia cemento ...............

en high-expansion cement
de Expansivzement, Schwellzement
cs
rozpínavý cement m

speciala cemento dotita per ingredientoj, kiuj kaŭzas, ke la cemento ĉe apliko pligrandigas sian volumenon kaj konservas ĝin

7.44

rapidharda cemento...............

en quick-hardening cement
de schnellerhärtender Zement m
cs
rychlovazný cement m

speciala portlanda cemento kun altaj komencaj meĥanikaj firmecoj post unu kaj tri tagoj, respondaj al koncerna normo

7.45

blanka cemento .....................

en white cement
de weisser Zement m
cs
bílý cement m

speciala cemento, kiu en pulvora stato prezentas blankecon super 70 % BaSO4

7.46

kolora cemento .....................

en colour cement
de farbiger Zement m
cs
barevný cement m

speciala silikata cemento fabrikita el blanka portlanda cemento aŭ el mikscemento helpe de kolorigaj ingredientoj

7.5

sakcemento .......................

en sack cement
de Sackzement m
cs
pytlovaný cement m

cemento pakita kaj transportata en sakoj, kutime paperaj, po 50 kg aŭ malpli

7.6

loza cemento .....................

en bulk cement
de loser Zement m
cs
volně ložený cement m

cemento transportata sen pakumo en specialaj transportiloj

8

klinkero ..........................

en clinker
de Klinker m
cs
slínek m

semiprodukto estiĝanta per sintrado de cement-krudaĵo; ĝi povas esti silikata aŭ aluminata

9

cementa ŝlimo ...................

en cement slurry
de Zementmilch f
cs
cementové mléko n

maldensa suspensio de cemento en akvo

10

cementa pasto ...................

en cement paste, cement grout
de Zementpaste f, Zementschlempe f
cs
cementová kaše f

kaĉe fluebla ĝis pasteca suspensio de cemento en akvo; ĝi estas konsistaĵo de betonmiksaĵo, speciale de ties etgrajna mortera parto

11

cementa ĝelo .....................

en cement gel
de Zementgel n
cs
cementový gel m

metastabila amorfa solida stato de la produkto de

cement-hidratiĝo

12

cementa ŝtono ...................

en cement stone
de Zementstein m
cs
cementový kámen m

kompakta rigida produkto de la hidratiĝo de cementa pasto

13

asfalto .............................

en asphalt
de Asphalt m
cs
asfalt m

natura aŭ artefarita organika substanco bazita je hidrokarbidoj, ĉe certaj temperaturoj glueca, tirmola, tenaca kaj elasta; ĝi estas kapabla ligi la grajnojn de volumenaĵo kaj tiel konsistigi firman kaj elastan materialon

14

gipso ..............................

en plaster
de Gips m
cs
sádra f

pulvora ligento (morteraĵo) akirita per parta senakvigo de gipsoŝtono; diluita per akvo ĝi solidiĝas kaj hardiĝas

15

kalko ...............................

en lime
de Kalk m
cs
vápno n

pulvora aŭ pasteca ligento (morteraĵo), kiu estas estingita kalko - kalcia hidroksido, Ca(OH)2, en la formo de kalka pasto aŭ pulvoro; ĝi estas komponento precipe de morteroj

16

plasto ..............................

en synthetic(al) resin
de Kunstharz n
cs
plast m, (syntetická pryskyřice f)

sinteza rezino - makromolekula organika substanco, bazita sur hardeblaj polimeroj; ĝi estas uzata kiel ligento por plastbetonoj

17

morteraĵo ........................

en dry mixplaster
de Bindemittel n
cs
maltovina f

ĉiu ero el la grupo de neorganikaj pulvoraj ligentoj, kiuj miksitaj kun akvo estas formeblaj kaj kapablaj ligi grajnecajn volumenaĵojn al kompakta firma tuto; ekzistas aeraj morteraĵoj (aera kalko, gipso, magnezia morteraĵo) kaj hidraŭlikaj morteraĵoj (hidraŭlika kalko, cemento)


VOLUMENAĴOJ

18

ŝtonaro ............................

en aggregate
de Steingemisch n, Gesteinmischung f
cs
kamenivo n

natura aŭ artefarita neorganika grajneca materialo destinita por konstrua celo; la grajnoj de ŝtonaro trapasas la kontrol-kribrilon kun kvadrataj truoj de grandeco 125 mm

18.1

natura ŝtonaro ....................

en natural aggregate
de Natursteingemisch n
cs
přírodní kamenivo n

ŝtonaro minata el naturaj kuŝejoj aŭ pistata el natura ŝtono

18.2

artefarita ŝtonaro ...................

en artificial aggregate
de Kunststeingemisch n
cs
umělé kamenivo n

ŝtonaro konscie fabrikata aŭ akirata el defalaĵoj de energetikaj entreprenoj kaj industrio

18.3

aluvia ŝtonaro .....................

en deposit aggregate
de Rollkies m
cs
těžené kamenivo n, říční štěrk m

ŝtonaro estiĝinta per natura diseriĝo de rokoj, kun la grajnoj ovaligitaj naturmaniere, akirata per minado; ĝi povas enhavi egalgrade almiksitan kvanton de grajnoj akiritaj per pistado de silikoj, sed sume malpli ol 40 % de la maso de ŝtonaro

18.4

pistita ŝtonaro ....................

en crushed stone
de Steinsplitt m, Steinschlag m
cs
drcené kamenivo n

ŝtonaro akirita per pistado de ŝtonpecoj, ev. de aliaj neorganikaj substancoj, kaj ŝtonaro akirita el montaraj ŝtonŝutaĵoj

18.5

fajna ŝtonaro ......................

en fine aggregate; (aluvia) fine gravel
de feines Steingemisch n;
    (aluvia) Feinkies m
cs
drobné kamenivo n

ŝtonaro, kies grajnoj trapasas la kontrol-kribrilon kun kvadrataj truoj de grandeco 4 mm

18.6

malfajna ŝtonaro ....................

en coarse aggregate; (aluvia) coar
se gravel
de grobes Steingemisch n;
(aluvia) Grobkies m
cs
hrubé kamenivo n

ŝtonaro, kies grajnoj restas sur la kontrol-kribrilo kun kvadrataj truoj de la grandeco 4 mm, sed trapasas la truojn de la grandeco 125 mm.

Permesata sinonimo: groba ŝtonaro

19

grajneco (de ŝtonaro)..............

en granularity
de Kö rnigkeit f
cs zrnitost f

proporcia procenta konsisto de ŝtonaro laŭ sumaj volumenoj de grajnoj de unuopaj grandecoj

20

frakcio (de ŝtonaro) .................

en fraction
de Fraktion f
cs
frakce f

sumo de diverse grandaj ŝtongrajnoj en la intervalo de du najbaraj kontrol-kribriloj kun kvadrataj truoj haltiĝintaj sur la malsupra kontrol-kribrilo (kun malpli grandaj truoj), sed trafalintaj tra la supra kontrol-kribrilo (kun pli grandaj truoj) senkonsidere de la grajnoj sur la plej supra kaj sub la plej malsupra kribriloj

21

sablo ................................

en sand
de Sand m
cs
písek m

fajna aluvia ŝtonaro

22

gravelo ............................

en gravel, pebble gravel
de Kies m
cs
těžený (oblázkový) štěrk m

malfajna aluvia ŝtonaro

23

gruzo ...............................

en grit, chips
de Grus m
cs
drť f

pistita ŝtonaro, kiu ampleksas la fajnan frakcion (0 - 4 mm) kaj parton de la malfajna frakcio (4 - 22 mm); la dimensioj estas konvenciaj

24

ŝotro ................................

en ballast chips
de Schotter m (gebrochener)
cs štěrk m (drcený)

pistita ŝtonaro, malfajna frakcio super 22 mm laŭ la kontrol-kribrilo

25

gravelsablo .........................

en gravel sand
de Kiessand m, Sandkies m
cs
štěrkopísek m

natura miksaĵo de aluvia ŝtonaro fajna kaj malfajna, limigita per la supra kontrol-kribrilo 125 mm

26

ŝotrogruzo ..........................

en crusher-run material
de Schottergrus m
cs
štěrkodrť f

miksaĵo de pistita natura ŝtonaro fajna kaj malfajna, limigita per la supra kontrol-kribrilo 125 mm

27

ŝtonpulvoro .........................

en rock flour, stone powder
de Gesteinsmehl n, Steinmehl n
cs
kamenná moučka f

natura ŝtonaro kun pulvoraj grajnetoj, kiuj estas produktataj per muelado de ŝtonoj, aŭ ili aperas kiel polvo ĉe la fabrikado kaj klasado de pistita ŝtonaro; grajndimensio kutime 0,06-0,002 mm

28

kompakta ŝtonaro ..................

en compact aggregate
de kompaktes Steingemisch n
cs
hutné kamenivo n

ŝtonaro de la volumena maso (denseco) super 1800 kg/m3 (konvencia valoro)

29

por(hav)a ŝtonaro ..................

en porous aggregate
de poriger Zuschlagstoff m
cs
pórovité kamenivo n

ŝtonaro de la volumena maso (denseco) 1800 kg/m3 kaj malpli

29.1

skorio ...............................

en clinker, cinder
de Kohlenschlacke f
cs
škvára f

en bruliga proceso kunbakitaj mineralaj restaĵoj de diversaj specoj de ŝtona kaj bruna karboj, brulardezoj kaj de aliaj solidaj brulaĵoj, kiuj estiĝas en kradaj fajrejoj

30

ŝlako ................................

en slag
de Schlacke f
cs
struska f

silikata fandaĵo, kiu aperas kiel akcesora produkto ĉe metalurgia procedo, ekz. la altforna; ĝi povas servi kiel krudaĵo por ŝlaka pumiko

30.1

ŝaŭmigita volumenaĵo ...............

en foamed aggregate
de Schaumzuschlagstoff m
cs
napěněné plnivo n

artefarita malpeza volumenaĵo, kiun oni produktas per ŝaŭmigo

30.2

ŝlaka pumiko .……………………….

en foamed slag
de Hüttenbims m
cs
strusková pemza f

produkto de rapida malvarmigo de fandita likva ŝlako, kiu ekŝaŭmas, solidiĝas kaj hardiĝas, sekve pistita kaj klasigita
Permesata sinonimo: ŝaŭmigita ŝlako

31

ekspansiigita ŝtonaro ............

en expanded aggregate
de expandierter Zuschlagstoff m
cs
expandované kamenivo n

arte malpezigita ŝtonaro, fabrikata el akvohavaj rokmaterialoj, argilaj ardezoj k.s., kiuj per subita ardigo pligrandigas sian volumenon

31.1

ekspansiigita perlito ..............

en expanded perlite
de expandierter Perlit m
cs
expandovaný perlit m

perlito, vitreca vulkanaĵo, disfalema en globetojn, per forta varmigo (kalcinado) ĝi pluroble kreskigas la volumenon; malpeza grajneca blanka materialo de volumena maso (denseco) 100-150 kg/m3

32

aglomerita ŝtonaro .................

en agglomerate
de agglomerierter Zuschlagstoff m
cs
aglomerované kamenivo n

malpeza artefarita volumenaĵo, fabrikita el pulvora ŝutiĝema substanco per aglomerado (granuligado); ekz. el flugcindro, skorio

32.1

flugcindraj granuloj ...............

en fly ash pellets
de zusammengeballte Flugasche f
cs
popílkové sbalky mpl, (pelety fpl)

flugcindro miksita kun diversaj ingredientoj kaj ligento, granuligita kaj poste hardita en brulo

33

almiksaĵo al betono ...............

en concrete admixture
de Beton beimengung f
cs
příměs f do betonu

fajne muelita pulvora substanco aldonata en betonmiksaĵon en kvanto pli granda ol 10 % de la maso de ligento (cemento) por influi certajn proprecojn de freŝa, hardiĝanta kaj firma betono

33.1

surfacaktiva almiksaĵo ...............

en active admixture
de Wirkstoff m
cs
aktivní příměs f

fajne muelita pulvoro aŭ suspensio de tia pulvoro malseke muelita, plej ofte silikata aŭ aluminata, kiu aktive partoprenas en la hidratiga proceso kaj en la kreado de liga pasto en betono

34

plenigpulvoro......................

en filler
de Füller m
cs
filer m

la plej fajna ŝtonaro el pistitaj kaj muelitaj ŝtonoj, plej ofte kalkŝtonoj, kiu dum kribrila klasifikado trapasas la truojn 0,09 mm; ĝi funkcias kiel volumenaĵo de cementbetonoj, asfaltobetonoj, en certa kvanto plibonigas prilaboreblon de betonmiksaĵo, altigas akvohermetecon kaj kompaktecon de betono


INGREDIENTOJ

35

ingrediento al cemento ..............

en cement ingredient
de Zementzusatz m
cs
přísada f do cementu

substanco aldonata ĉe la muelado de klinkero, kutime ĝi ne superas 2 % de la maso de cemento

35.1

regulilo de solidiĝo ................

en hardening regulator
de Bindezeitregler m
cs
regulátor m tuhnutí

la ĉefa ingrediento de cemento, ĝia tasko estas reguli tempe la proceson de solidiĝo kaj hardiĝo

36

ingrediento al betono ............

en concrete ingredient
de Betonzusatz m
cs
přísada f do betonu

substanco aldonata en la miksakvon aŭ en la betonmiksaĵon en la miksa procedo; ĝia kvanto kutime ne superas 10 % de la maso de ligento (cemento)

36.1

rapidharda ingrediento ..............

en quick-setting ingredient
de Mischbinder m
cs
urychlovací přísada f

ĥemie efikanta ingrediento de betono, kiu rapidigas solidiĝon kaj hardiĝon de cementa pasto, mortero kaj betono

36.2

fungicida ingrediento .............

en fungicidal ingredient
de Fungizidzusatz m
cs
fungicidní přísada f

tre delikate muelita ingrediento, plej ofte el natria fluorido aŭ natria fluorsilikato, prevente kontraŭefikanta la vegetadon de ŝimo sur betonsurfaco

36.3

hermetiga ingrediento ...............

en sealing ingredient
de Dichtungszusatz m
cs
těsnicí přísada f

ingrediento fabrikata el neorganikaj kaj ankaŭ organikaj substancoj en la formo de pulvoroj, solvaĵoj aŭ emulsioj, aldonata en betonmiksaĵon por ŝtopi mikroporojn en betono


AKVO

37

betonada akvo ....................

en concreting water
de Betonierungwasser n
cs
betonářská voda f

akvo uzata por elfari betonmiksaĵon (miksakvo, art. 37.1) kaj por flegado de betono dum ĝia hardiĝado (flegoakvo)

37.1

miksakvo .........................

en mixing water
de Anmachwasser n, Mischwasser
cs
záměsová voda f

akvo, kiu estas aldonata en betonmiksaĵon en la daŭro de miksado; ĝi devas plenumi certajn preskribojn pri pureco

37.2

ĥemie ligita akvo ....................

en bound water
de chemisch gebundenes Wasser n
cs
chemicky vázaná voda f

akvo ĥemie ligita en la produktoj estiĝintaj en hidrataj procesoj

37.3

libera akvo ..........................

en free water
de freies Wasser n
cs
volná voda f

akvo, kiu estas en kapilaroj de diametro pli granda ol 0,2 mikrometroj

38

agresiva akvo .....................

en agressive water
de aggressives Wasser n
cs
útočná voda f, agresivní voda

akvo kun povo damaĝi konstrumaterialojn, al kiuj ĝi senpere rilatas

38.1

malsaturita akvo .....................

en soft water
de hungriges Wasser f
cs
hladová voda f

tre mola akvo, entenanta malpli ol 0,6 g de kutimaj saloj en litro, karakteriza per solva povo

38.2

sulfata akvo ........................

en sulphate water
de schwefelsäures Wasser f
cs
síranová voda f

akvo kun pliigita koncentriteco de solveblaj sulfatoj

38.3

karbonata akvo ...................

en carbonate water
de Karbonatwasser f
cs
uhličitá voda f

gasakvo kun pliigita koncentriteco de agresiva karbondioksido (CO2)

39

akvocementa faktoro .............

en cement-water ratio
de Wasserzementfaktor m
cs
vodní součinitel m

masa proporcio de libera miksakvo kaj cemento en volumena unuo de kompaktigita freŝa betonoB. SPECOJ DE BETONO


BETONOJ LAŬ SPECO DE LIGENTO (1-a kriterio)

40

cementbetono .....................

en cement concrete
de Zementbeton m
cs cementobeton m

betono kun cemento kiel ligento

41

asfaltbetono ........................

en asphalt(ic) concrete
de Asphaltbeton m
cs asfaltobeton m

betono kun asfalto kiel ligento

42

gipsbetono ..........................

en plaster of Paris concrete
de Gipsbeton m
cs sádrobeton m

betono kun gipso kiel ligento

43

kalkbetono ..........................

en lime concrete
de Kalkbeton m
cs
vápenný beton m

betono kun kalko kiel ligento

44

plastbetono .........................

en polymer concrete
de Plastbeton m
cs
plastbeton m

betono kun sinteza rezino - plasto - kiel ligento

45

lombetono ...........................

en loam concrete
de Lehmbeton m
cs
hlínobeton m

betono, en kiu kiel ligento, ev. ankaŭ kiel volumenaĵo, funkcias lomo stabiligita per kalko, cemento, ev. per alia stabiligilo


BETONOJ LAŬ SPECO DE VOLUMENAĴO (2-a kriterio)

46

brikruba betono ..................

en broken-brick concrete
de Ziegelsplittbeton m
cs
cihlový beton m

betono el pistaĵo de bakitaj brikoj kiel volumenaĵo

47

barita betono .....................

en baryta concrete
de Bariumbeton m
cs
barytový beton m

betono el peza barito (BaSO4) kiel ŝtonaro

48

lignera betono ...................

en wood concrete
de Holzbeton m
cs
pilinový beton m

betono el lignosegaĵo kiel volumenaĵo

49

perlita betono ..................

en perlite concrete
de Perlitbeton m
cs
perlitový beton m

betono el ekspansiigita perlito kiel volumenaĵo

50

pumika betono ................

en pumice stone concrete
de Bimsbeton m
cs
pemzový beton m

betono el pistita pororiĉa natura pumiko kiel ŝtonaro

51

ŝlakpumika betono ...............

en foamed-slag concrete
de Hüttenbimsbeton m, Schaum
    schlackenbeton m
cs
struskopemzový beton m

betono el pistita ŝaŭmigita ŝlako kiel volumenaĵo


BETONOJ LAŬ VOLUMENA MASO - DENSECO (3-a kriterio)

52

malpeza betono ................

en lightweight concrete
de Leichtbeton m
cs
lehký beton m

betono de volumena maso malpli granda aŭ egala al 2000 kg/m3 (konvencia valoro)

Permesata sinonimo: leĝera betono

53

ordinara betono ..............

en ordinary concrete
de gewöhnlicher Beton m
cs
obyčejný beton m

betono de volumena maso pli granda ol 2000 kg/m3, sed maksimume egala al 2800 kg/m3, elfarita el kompakta ŝtonaro

54

peza betono .....................

en heavy concrete
de Schwerbeton m
cs
těžký beton m

betono de volumena maso super 2800 kg/m3, ekz. la barita, limonita, aŭ kun fergruza almiksaĵo (gisa granularo kaj gruzo, grajnigita ŝtalrubo) por aplikadoj ĉe nukleaj ekipaĵoj pro radiadŝirmado (v. art. 79)


BETONOJ LAŬ INHERAJ KARAKTERIZAĴOJ EN MAKROSTRUKTURO
(4-a kriterio)

55

freŝa betono ........................

en fresh concrete
de junger Beton m, Frischbeton m
cs
čerstvý beton m

kompaktigita betonmiksaĵo en ŝeligita konstrukto aŭ en muldilo antaŭ kaj dum la stadio de solidiĝo

56

etgrajna betono ..................

en fine-grained concrete
de feiner Beton m
cs
drobnozrnný beton m

betono farita nur el fajna ŝtonaro; ĝi estas uzata por subtilaj konstruktoj kaj por la konstruktoj kun tre densa armaturo

57

malfajngrajna betono .............

en coarse-grained concrete
de Grobbeton m
cs
hrubozrnný beton m

betono farita grandparte el malfajna ŝtonaro.

Permesata sinonimo: grobgrajna betono

58

ciklopa betono ....................

en cyclopean concrete
de steingefüllter Beton m
cs
prokládaný beton m

betono, kutime nearmita, kun relative grandaj ŝtonoj dum betonado metataj en la betonmiksaĵon

59

magra betono .....................

en lean concrete
de magerer Beton m
cs
hubený beton m

betono malmulte dotita per ligento (cemento), karakteriza per malalta meĥanika firmeco; ĝia para antonimo estas grasa betono; v. ankaŭ art. 124, 125

60

por[hav]a betono ....................

en porous concrete, cellular concrete
de
Porenbeton m
cs
pórovitý beton m

ĉiu malpeza betono, makropora kaj mikropora, farita el etgrajna kalka, kalkcementa aŭ cementa mortero, malpezigita per gasprodukta aŭ ŝaŭmiga substanco, aŭ per forvaporigo de superflua miksakvo; fabrikata ĝi estas ankaŭ en aŭtoklavo; v. krome 60.1

60.1

porobetono .........................

en porous concrete, gas concrete
de Porenbeton m, Gasbeton m
cs
pórobeton m

betono fabrikita el etgrajna kalka, kalkcementa aŭ cementa mortero sub efiko de gasprodukta substanco en aŭtoklavo, ĝia ĉefa propreco estas poreco, volumena maso kutime nur 350-600 kg/m3

61

simpla betono .....................

en plain concrete
de unbewehrter Beton m
cs
prostý beton m

betono sen armaturo aŭ betono nur kun helpa armaturo, pri kiu oni supozas, ke ĝi ne partoprenas peradon de internaj fortoj

62

armita betono .....................

en reinforced concrete
de armierter (bewehrter) Beton m,
cs
vyztužený (armovaný) beton m

betono kun armaturo, al kiu oni atribuis statikan funkcion

62.1

ŝtalbetono ...........................

en ferroconcrete
de Stahlbeton m
cs
železobeton m

armita betono, kiu ne estas prestreĉita, pri ties armaturo oni supozas, ke ĝi partoprenas la transigadon de internaj fortoj en konstruelemento

62.2

prestreĉita betono ..................

en prestressed concrete
de vorgespannter Beton m, Spann-
beton m
cs
předpjatý beton m

armita betono, kiun oni intence ŝarĝas per prema forto aktivigita pere de armaturo streĉita antaŭ la ekfunkcio de la konstrua betonelemento

62.21

antaŭ hardiĝo prestreĉita betono

en pretensioned concrete
de Spannbeton m mit sofortigem
Verbund
cs
předem předpjatý beton m

betono, kies armaturo estis prestreĉita tuj komence dum fabrikado de la betona elemento, v. art.170

62.22

post hardiĝo prestreĉita betono ...

en post-tensioned concrete
de Spannbeton m mit nachträglichem Verbund
cs
dodatečně předpjatý beton m

betono, kiu estis prestreĉita kiel hardiĝinta betono, helpe de kabloj tiritaj tra kanaletoj en la betono kaj fine streĉitaj kaj ankritaj, v. art.171

62.3

ŝtalfibra betono ..................

en steel-fibre-reinforced concrete
de [stahl-]drahtfaser-armierter Beton m
cs
drátkobeton m

betono, en kiun estas enmiksitaj subtilaj tranĉaĵoj de drato (longeco sub 10 cm), orientitaj libere ĉiudirekte; ilia tasko estas altigi kuntenemon de betono, precipe ĝian rezistecon al tira streĉo


BETONOJ LAŬ TEĤNOLOGIO DE FABRIKADO (5-a kriterio)

63

verŝita betono ..................

en cast concrete, poured concrete
de flüssiger Beton m, Gussbeton m
cs
litý beton m

betono, kiu en la stadio de prilaboro de betonmiksaĵo prezentas fluan konsistencon, la celon de enmeto ĝi atingas memflue tra tuboj aŭ trogoj - v. ankaŭ art.129.3

64

plastigita betono ..................

en plasticized concrete
de plastischer Beton m
cs
plastifikovaný beton m

betono el miksaĵo kun plastiga ingrediento, kiu efikas al fluigo kaj tiel al pli facila prilaboro de la betonmiksaĵo -
v. ankaŭ art.130

65

batita betono ...................

en rammed concrete
de Stampfbeton m
cs
dusaný beton m

betono el miksaĵo kompaktigita laŭ tavoloj per mana aŭ maŝina (pneŭmata, elektra) batilo

66

premita betono ...................

en compressed concrete
de Pressbeton m
cs
lisovaný beton m

betono el miksaĵo kompaktigita en muldilo per premmaŝino, kutime hidraŭla

67

rulpremita betono ...................

en rolled concrete
de Walzbeton m
cs
válcovaný beton m

betono de plata konstruelemento fabrikita el miksaĵo kompaktigita per sistemo de ruliloj efikantaj per alta premo

68

vibrigita betono ..................

en vibrated concrete
de Rüttelbeton m
cs
vibrovaný beton m

betono el miksaĵo kompaktigita per vibratoro

69

centrifugita betono .................

en centrifuged concrete
de Zentrifugalbeton m, Schleuderbeton m
cs
odstřeďovaný beton m

betono el miksaĵo kompaktigita helpe de centrifuga forto, per ĵetado de la miksaĵo al vando de rotacianta formo, aŭ en horizontalan muldilon pere de speciala rotacia ĵetmaŝino (v. Scienca Revuo, 1982, n-ro 2)

70

ŝprucigita betono ...................

en gunite
de Spritzbeton m
cs
torkretovaný (stříkaný) beton m

betono, kiu estiĝas per ŝprucigado de etgrajna betonmiksaĵo al surfacoj de konstruktoj helpe de premaero; ĉe la seka teĥnologio la miksakvo, cemento, ŝtonaro kaj aero miksiĝas nur en la ajuto de ŝprucpistolo

71

vaku[iz]ita betono ..................

en vacuum[-treated] concrete
de entlüfteter Beton m, Saugbeton m
cs
vakuovaný beton m

betono, el kiu tuj post ĝia enmeto kaj kompaktigo estas pere de vakuo elsuĉita superflua parto de la miksakvo

72

varmizita betono .....................

en warming-through concrete
de warmbehandelter Beton m
cs
proteplovaný beton m

betono, kies komencaj meĥanikaj firmecoj kreskis per mallongedaŭra altigo de temperaturo de freŝa kaj hardiĝanta betono sub la efiko de varmofonto (varmaj vaporo, aero, kurento, infraradiatoroj)

73

vaporizita betono ....................

en steam concrete
de dampfgehärteter Beton m,
Dampfbeton m
cs
pařený beton m

betono komence traktita per varma vaporo por kreskigi ties komencan meĥanikan firmecon (v.ankaŭ art. 72)

74

subakva betono ..................

en underwater concrete
de Unterwasserbeton
cs
beton m pod vodou

betono, resp. betonmiksaĵo por subakva betonado, kiu estas metata en akvon per tia teĥniko, kiu evitas disigon de la miksaĵo en la akvo; la transporto de la miksaĵo sub akvonivelon okazas plej ofte helpe de pumpilo kaj tubaro

75

aŭtoklavbetono ...................

en autoclave concrete
de Autoklavbeton m
cs
autoklávovaný beton m

betono, kies maturiĝo estis rapidigita per altigo de premo kaj temperaturo de vaporo en aŭtoklavo, ekz. porobetono (v. art. 60.1)


BETONOJ LAŬ FIZIKE FUNKCIAJ PROPRECOJ (6-a kriterio)

76

aerumita betono .....................

en air-entrained concrete, aerated concrete
de luftenthaltender Beton m
cs
provzdušněný beton m

betono modifita helpe de aeruma ingrediento, kiu kreas multe da egalgrade disigitaj mikroporoj de grandeco 10 - 300 mikrometroj

77

varmizola betono ....................

en thermal insulating concrete
de Wärmeisolationsbeton m
cs
tepelně izolační beton m

betono de alta varmorezistanco atingata per malpezigo de betono, per egalgrade disetenditaj poroj

78

fajrorezista betono .................

en refractory concrete
de feuerfester Beton m
cs
žárobeton m

betono, kiu longedaŭre rezistas al temperaturoj ĝis

1580 °C kaj samtempe grandparte konservas siajn me-
ĥanikajn proprecojn

79

radiadŝirma betono ................

en shielding concrete
de Strahlenschitzbeton m
cs
stínicí (protiradiační) beton m

betono, kiu amortizas biologie damaĝan radiadon, ekz. la Rentgenradiadon, gamaradiadon, neŭtronan radiadon
(v. art. 54)

80

akvohermeta betono ..............

en impermeable concrete
de wasserdichter Beton m
cs
vodotěsný beton m

betono, kiu rezistas al trapenetro de premakvo

81

hidrofobia betono ...................

en hydrophobic concrete
de wasserabweisender Beton m
cs
hydrofóbní beton m

betono farita el hidrofobia cemento aŭ helpe de hidrofobia ingrediento


BETONOJ LAŬ ADHERA INDICO DE CELO EN LA NOMO (7-a kriterio)

82

porta betono .......................

en structural concrete
de Tragbeton m
cs
konstrukční (nosný) beton m

simpla nearmita kaj armita betono de portantaj elementoj kaj konstruktoj, plenumanta la postulojn de statika kalkulo

83

sterna betono ......................

en base concrete course
de Unterbeton m
cs
podkladní beton m

betono, kiu prezentas horizontalan ne tro dikan tavolon kiel subaĵon por sekvanta konstruparto (tavolo de planko, plata tegmento) aŭ ĝi sterniĝas surgrunde sub hidro-

izola tegaĵo

84

faca betono .........................

en fair-face concrete
de Sichtbeton m
cs
pohledový beton m

betono, kiu aperas surface de konstruo, kutime dekore traktita nur helpe de speciala reliefiga ŝelaĵo (mato)

85

hidroteĥnika betono, ~ teknika b.

en hydrotechnics concrete
de Wasserbaubeton m
cs
vodostavebný beton m

betono de akvomastrumaj konstruoj, konstante aŭ periode en kontakto kun akvo kaj rezista al ties efikado

86

ŝosea betono ......................

en road concrete
de Strassenbeton m
cs
silniční beton m

betono rezista al frosto, saloj, dinamikaj efikoj kaj abrazio, elstara per alta fleksa-tira firmeco, malalta termika dilato; taŭga por betonaj ŝoseoj


BETONOJ NEVICIGITAJ LAŬ LA KRITERIOJ 1 - 7

87

monolita betono .....................

en monolithic[al] concrete
de monolitischer Beton m
cs
monolitický beton m

betono de konstruelemento aŭ konstruparto elfarita en ĝia definitiva loko kaj pozicio el betonmiksaĵo kiel el “unu ŝtono“

88

prefabrikita betono .................

en precast concrete
de Fertigbeton m
cs
prefabrikovaný beton m

betono de konstruelemento fabrikita ekster ties definitiva loko kaj pozicio, kutime industrimaniere

89

transportbetono ..................

en conveying concrete
de Transportbeton m
cs
transportbeton m

betonmiksaĵo konsistigita kaj miksita ekster konstruejo, kien ĝi estas transportata sub garantio de kvalito de la miksaĵo, sen negativaj influoj pro transporto

90

asbestocemento / fibrocemento ...

en asbestos-/ fibre-cement
de Asbestzement / Fiberzement m
cs
azbestocement / vláknocement
m

konstrumaterialo fabrikata el portlanda cemento, el asbesto (asbestocemento), nuntempe ekz. el celulozaj fibroj kiel volumenaĵo (fibrocemento), el akvo kaj ev. ingredientoj; celo de la produktoj estas precipe tegmentokovrado, tuba senprema kondukado


C. TEĤNOLOGIO DE BETONO


FABRIKADO DE BETONMIKSAĴO

91

miksumo ........................

en mixture
de Mischung f
cs
záměs f

tiu kvanto de betonmiksaĵo, kiu estas pretigata en unu miksa ciklo de miksmaŝino

92

miksado .........................

en mixing
de Mischen n
cs
míchání n

fabrikado de betonmiksaĵo en miksa procedo de sumo de ties komponentoj

92.1

mana miksado ...................

en hand mixing
de Handmischung f
cs
ruční míchání n

miksado de betonkomponentoj per mana ŝovelado sur miksa platformo

92.2

maŝina miksado ....................

en machine mixing
de Mischen n in Mischanlage
cs
strojní míchání n

miksado de betonkomponentoj en betonmiksilo

93

miks[o]ciklo ......................

en mixing cycle
de Mischungzyklus m
cs
mísicí cyklus m

tempo komencita per plenigado de betonkomponentoj en mikstamburon de miksmaŝino ĝis la fino de eligado de la miksaĵo; indikata ĝi estas kutime en sekundoj


MODIFAJ PROCEDOJ EN LA FABRIKADO DE BETONO

94

aktivigo de betonmiksaĵo .........

en activation of concrete mixture
de Belebungsverfahren n der Betonmischung
cs
aktivace f betonové směsi

teĥnologia procedo por plibonigi la proprecojn de freŝa betonmiksaĵo kaj de hardiĝinta betono, en kiu pligrandiĝas aktiveco de ligento kaj de hidraŭlikaj ingredientoj per ĥemiaj, fizikaj, meĥanikaj aŭ aliaj influoj en miksa fazo; en realo estas pli ofte praktikata aktivigo de ligento per postmuelado, ĉe kiu kreskas ĝia specifa surfaco, krome estas aldonataj ĥemie aktivigaj dispergaj ingredientoj

95

plastigo de betonmiksaĵo ........

en concrete mixture plasticising
de Betonverflüssigen n
cs
plastifikace f betonové směsi

plibonigo de konsistenco, fluideco kaj stabileco de miksaĵo kontraŭ komponenta apartiĝo helpe de plastiga ingrediento

96

akcelado de betonhardiĝo .......

en acceleration of concrete hardening
de
Beschleunigen der Betonerhärtung
cs
urychlování n tvrdnutí betonu

intencata rapidigo de kresko de komenca firmeco de betono per efiko de diversaj teĥnologiaj procedoj

96.1

varmotraktado de betono .........

en heat curing of concrete
de Warmbehandlung f des Betons
cs
proteplování n betonu

rapidigo de betonhardiĝo per nelongedaŭra altigo de temperaturo de solidiĝanta kaj hardiĝanta betono per efiko de diversaj varmofontoj (akvovaporo, aero, elektra kurento, infraradiatoroj)

96.2

aŭtoklavado de betono ............

en concrete autoclaving
de Autoklavbehandlung f des Betons
cs
autoklávování n betonu

rapidigo de betonhardiĝo per varmotraktado ĉe altigita premo kaj temperaturo de vaporo en aŭtoklavo

96.3

elektrovarmigo de betono ........

en electric heating of concrete
de Elektroerwärmung f
cs
elektroohřev m betonu

rapidigo de kresko de komencaj firmecoj per altigo de temperaturo de solidiĝanta kaj hardiĝanta betono per efiko de elektra kurento, fluanta inter elektrodoj rekte tra malseka betono (varmo de Joule)


ENMETADO KAJ PRILABORO DE BETONMIKSAĴO

97

verŝado de betono ..............

en concrete casting (pouring)
de Betonschüttung f
cs
lití n betonu

metodo de transporto kaj enmetado de flukonsistenca betonmiksaĵo en ŝelaĵkeston aŭ muldilon helpe de dekliva tubaro aŭ ŝoveblaj trogoj

98

injektado ...........................

en grouting
de Injekti[zi]erung f, Einpressung f
cs
injektování n

metodo, ĉe kiu en nealireblajn kavaĵojn, en porojn, fendojn de injektata medio estas enpremata injekta miksaĵo (v. art. 131 kaj 178), por ke ĝi estu firmigita kaj kompakta, ev. ankaŭ hermetigita; la injektado okazas pere de boritaj kavaĵoj, injekt-aperturoj, en kanaletojn, ev. surface

99

apartigita betonado ............

en separated concreting
de getrennte Betonierung f
cs
oddělená betonáž f

betonado, ĉe kiu oni anticipe kompaktigitan ŝtonaron priverŝas (colcrete-betono, -proceso) aŭ injektas (prepact-betono, -proceso) per flueca cementmortero dotita per plastiga kaj stabiliga ingrediento

100

kompaktigo de betonmiksaĵo .....

en compaction of concrete mixture
de Betonmasse-Verdichtung f
cs
zhutňování n betonové směsi

teĥnologia procedo, per kiu oni atingas maksimuman denson de freŝa betono enmetita en ŝelaĵkeston aŭ muldilon

100.1

kompaktigo per batado ...........

en compaction by ramming
de Stampfenverdichtung f
cs
zhutňování n dusáním

kompaktigo de humida betonmiksaĵo enmetata kaj batata po unuopaj tavoloj per manaj aŭ maŝinaj kompaktigiloj (pneŭmataj, elektraj)

100.2

kompaktigo per trapikado .......

en compaction by needling
de Stochenverdichtung f
cs
zhutňování n propichováním

mana kompaktigado de semifluida ĝis flua betonmiksaĵo helpe de trapikado de la betonmaso per ŝtala stango dum samtempa frapado sur la ŝelaĵo; tiel oni atingas senaerigon kaj egalan disetendon de la miksaĵo inter la armaturo

100.3

kompaktigo per vibrado ..........

en compaction by vibration
de Rüttelverdichtung f
cs
zhutňování n vibrací

kompaktiga metodo, ĉe kiu estas en la betonmiksaĵon propagata meĥanika pulsado kapabla osciligi malgrandajn grajnojn de la miksaĵo, per tio en la miksaĵo malaltiĝas interna frotado kaj fluigita miksaĵo pro la gravita efiko ek-
okupas minimuman volumenon, la aero el poroj liberiĝas

100.4

vakuproceda kompaktigo .......

en vacuum (processed) compaction
de
Vakuumverfahren n
cs
zhutňování n odsáváním (vaku-
ováním)

kompaktiga metodo, ĉe kiu post enmeto de betonmiksaĵo en specialan ŝelaĵon aŭ muldilon kaj post ties parta kompaktigo, oni helpe de vakuo elsuĉas el la miksaĵo la superfluan akvon

100.5

kompaktigo per centrifuga forto

en compaction by centrifugal force
de Verdichtung f durch die Zentrifugalkraft
cs
zhutňování n odstředivou silou

kompaktigado per ĵetado de betonmiksaĵo sur vandon de rotacianta formo; la metodo estas uzebla nur ĉe fabrikado de kavaj cilindraj produktoj el betono

100.6

kompaktigo per ĵetado ............

en compaction by (concrete) slinging
de
Verdichtung f durch Schleudern
cs
zhutňování n metáním

kompaktigado de betonmiksaĵo okazas per ĵetado de la miksaĵo helpe de premaero aŭ rapide rotaciantaj padeloj en muldilon aŭ ŝelaĵkeston (v. Scienca Revuo, 1982, n-ro 2)

100.7

kompaktigo per premado ........

en press compaction
de Pressverdichtung f
cs
zhutňování n lisováním

kompaktigado de betonmiksaĵo en fermitaj muldiloj per premo efektivigata kutime per hidraŭpremiloj

100.8

kompaktigo per rulpremado .......

en compaction by rolling
de Walzverdichtung f
cs
zhutňování n válcováním

kompaktiga procedo, ĉe kiu betonmiksaĵo metita en platan muldilon estas kompaktigata per sistemo de ruloj efikantaj je la miksaĵo per alta premo

100.9

kompaktigo per vibropremado ...

en compaction by vibropressing
de Vibropressen-Verdichtung f
cs
zhutňování n vibrolisováním

kompaktigado de betonmiksaĵo per kombino de efiko prema kaj vibra, v. art. 100.3 kaj 100.7

101

flegado de freŝa betono...........

en fresh concrete curing
de Nachbehandlung f des Frischbetons
cs
ošetřování n čerstvého betonu

ŝirmado de freŝa betono en la stadio de komenca hardiĝado kontraŭ sekiĝo, ekz. per apliko de akvoretena ŝpruclikvo, malebliganta elvaporiĝadon de akvo el la surfaco de betono, aŭ per perioda akvumado


MAŜINA MIKSA EKIPAĴO

102

betonmiksilo......................

en concrete mixer
de Betonmischer m, Betonmisch-
maschine f
cs
míchačka f na betonovou směs

maŝino por miksado de betonmiksaĵo kaj mortero

102.1

cikla miksilo.......................

en cyclic mixer
de zyklischer Mischer m
cs
cyklická míchačka f

miksilo funkcianta en cikloj, kiuj konsistas el plenigado de tamburo, miksado kaj malplenigado

102.2

kontinua miksilo ..................

en continuous mixer
de kontinuierlicher Mischer m
cs
kontinuální míchačka f

miksilo por kontinua plenigado de komponentoj de betonmiksaĵo, seninterrompa miksado kaj elverŝado de preta miksaĵo

102.3

liberfala miksilo ....................

en free-fall mixer
de Freifallmischer m
cs spádová míchačka f

miksilo, kies fikse ligitaj padeloj al rotacia mikstamburo levas, ŝutas kaj samtempe laŭakse puŝas la miksaĵon kaj tiel homogenigas la komponentojn

102.4

trudmiksilo ........................

en forced mixer, mixer with forced
mixing cycle
de Zwangmischer m
cs míchačka f s nuceným mícháním

miksilo, en kiu la miksaĵo estas movata aŭ a) en vertikala cilindra tamburo per padelsistemo, aŭ b) en horizontala aŭ oblikva trogo per padeloj fiksitaj al rotacia ŝafto

102.5

vibra miksilo .....................

en vibrating mixer
de Rüttelmischer m
cs vibrační míchačka f

miksilo, en kiu la komponentoj estas miksataj nur per cirkula movo sub efiko de vibratoro

102.6

aktiviga miksilo ....................

en activation mixer
de Aktivierungmischer m
cs
aktivační míchačka f

maŝino por miksado de mortero, en kiu samtempe aktiviĝas la ligento

103

betonfarejo .......................

en concrete mixing plant
de Betonmischanlage f, Betonwerk n
cs
betonárna f

kompleksa maŝinaro destinita por produktado de betonmiksaĵo, kutime ĝi konsistas el provizejoj de unuopaj komponentoj de la miksaĵo, el livera kaj doza ekipaĵo, ĉerpiloj kaj el unu aŭ pli da miksiloj

104

aŭtomiksilo .......................

en truck mixer, trailer mixer
de Automischer m, Mischfahrzeug n
cs
automíchač m

veturilo ekipita per miksilo por produktado de betonmiksaĵo dum la transporto direkte al konstruejo

105

utila volumeno de mikstamburo ....

en effective capacity (working
volume) of mixing drum
de nutzbares Trommelvolumen n
cs užitečný objem míchacího bubnu

la plej granda volumena kvanto de ĉiuj intermiksataj komponentoj, kiun eblas samtempe en la tamburo bonkvalite kunmiksi; oni esprimas ĝin en litroj aŭ dm3

106

nominala povumo de miksilo .....

en rated power of mixer
de Nennleistung f des Mischers
cs jmenovitý výkon m míchačky

volumeno de nekompaktigita betonmiksaĵo fabrikita ĉe eluzo de la utila volumeno de mikstamburo kaj la plej kurta miksciklo en tempounuo; oni esprimas ĝin en m3/horo


TRANSPORTA EKIPAĴO

107

mikskamiono ..................

en transit mixer vehicle
de Frischbetontransporter m
cs
autodomíchávač m

kamiono speciale ekipita por transporti surstrate en limigita radiuso freŝe preparitan betonmiksaĵon sen riski apartiĝon de la mikskomponentoj

108

transporta aŭtokuv[eg]o .........

en lorry-mounted trough
de Beförderungswanne f
cs
přepravní vana f

malfermita aŭ fermita baskula kuvo sur aŭtomobila ĉasio, destinita por transporto de betonmiksaĵo kaj mortero; ĝi povas esti ekipita per pendola miksa sistemo kontraŭ tavoliĝo kaj sedimentiĝo de la miksaĵo

109

transprena kontenero ..............

en acceptance container
de Abnahmebehälter m
cs přejímací zásobník m

interliga transprena ujo inter la primara kaj sekundara transporto de betonmiksaĵo fabrikita ekster la konstruejo, kapacite dimensiita laŭ transportiloj kaj kvanto de prilaborota miksaĵo

110

betonujo …........................

en concrete distributing basket
de Betonkorb m
cs koš m na betonovou směs

speciala ujo por betonmiksaĵo, portebla sub kranbrako; post mana aŭ pneŭmata liberigo de fermilo la miksaĵo el ĝi estas ŝutata rekte en la lokon de enmeto

111

vibrotrogo .........................

en vibrating dropchute
de Rüttelrinne f, Vibrationsrinne
cs vibrační žlab m

troga ekipaĵo destinita por transporto de betonmiksaĵo en la lokon de enmeto, ĝi konsistas el sekcioj ekipitaj per motora oscilfonto

112

betonpumpilo ...................

en concrete pump
de Betonpumpe f
cs čerpadlo n na betonovou směs

maŝino aranĝita por transporto de betonmiksaĵo tra tubaro


RIMEDOJ POR PRILABORO DE BETONMIKSAĴO

113

vibratoro ...........................

en vibrator
de Vibrator m, Rüttler m
cs vibrátor m

meĥanismo ekscitanta oscilan movadon kun frekvenco kutime super 50 Hz; ĝi konsistas el unu aŭ pli da ekscitiloj de vibrado kaj el movilo (la movmeĥanismo povas mem funkcii kiel ekscitilo de vibrado)

113.1

interna vibratoro ..................

en internal vibrator
de Eintauchrüttler m
cs ponorný vibrátor m

vibratoro, kiu ebligas vibran kapon mergi rekte en kompaktigatan betonmiksaĵon

113.2

surfaca vibratoro .................

en surface vibrator
de Oberflächenrüttler m
cs příložný vibrátor m

vibratoro, kiu per sia formo ebligas alfikson sur muldilon aŭ ŝelaĵvandon kaj ekigi ties osciladon - vibradon

114

vibrotablo .........................

en vibration table
de Rütteltisch m
cs vibrační stůl m

elaste kuŝigita plato ekipita per unu aŭ pli da ekscitiloj de vibrado - vibratoroj

115

glatiga trabo .....................

en vibrating beam, screed
de Glättbohle f
cs
hladicí trám m

trabo uzata por definitiva surfaca ebenigo kaj glatigo de kompaktigita freŝbetona tavolo; la trabo povas funkcii ankaŭ kiel kompaktiga, se ĝi estas ekipita per vibratoro

116

finatoro .........................

en finisher
de Finisseur m, Fertiger m
cs finišer m

ŝosea maŝino destinita por prilaboro de betonmiksaĵo (surmeto, kompaktigo, ebenigo, surfaca glatigo) ĉe area tavola aranĝo de la produkto (ŝoseo, dromo, ekstera aŭ interna areo) el cementbetono aŭ asfaltbetono (bitumizita gruzo)


ŜELAĴO, SPECOJ KAJ PROCEDOJ

117

ŝelaĵo .............................

en form[work], casing
de Schalung f, Verschalung
cs bednění n

provizora firma kaj stabila muldilo por enmeto de betonmiksaĵo ebliganta precizan forman limigon de betona elemento kaj konstrukto kaj ŝirmanta la solidiĝantan kaj hardiĝantan betonon kontraŭ meĥanika difekto

117.1

ligna ŝelaĵo .......................

en wooden form[work]
de Holzschalung f
cs dřevěné bednění n

ŝelaĵo farita el segita konstruligno helpe de jungorimedoj; laŭ maniero de elfaro oni distingas lignan ŝelaĵon el:
- segligno: bretoj kaj trabetoj,
- krucoplakaj tabuloj kaj trabetoj,
- modulaj munteblaj elementoj

117.2

ŝtala ŝelaĵo .......................

en steel form, steel shuttering
de Stahlschalung f
cs ocelové bednění n

modulara ŝelaĵo, kutime universala, konsistanta el elementoj fabrikitaj el ŝtala lado (dikeco 1 - 3 mm); la ŝtalan ŝelaĵon oni malmuntas kaj uzas multfoje ripete, dimensioj de ŝeligataj betonaj konstruktoj prefere devas proporcie respondi al modularo de koncerna ŝelaĵ-sistemo

117.3

muntebla ŝelaĵo ....................

en ganged form, collapsible form
de montierbare Schalung f
cs dílcové (montované) bednění n

sistemo de ŝelaĵo fabrikita el ŝtalo aŭ ligno, iufoje kombinita el ambaŭ, konsistas el munteblaj elementoj, kies maso pro mana manipuleblo ne superas 50 kg: tabuloj, subteniloj, jungopecoj

117.4

transportebla ŝelaĵo ............

en flying form, fit-up form, giant form
de transportable Schalung f, übertragbare Schalung
cs přenosné bednění n

grandformata ŝelaĵo por vandoj, plafonoj, kolonoj k.s. aranĝita por transporto kaj muntado helpe de konstrueja gruo

117.5

ŝovebla ŝelaĵo ..................

en slip form, sliding form
de Kletterschalung f, Rutschscha-
lung, Gleitschalung
cs posuvné (tažené) bednění n

space stabiligita ŝelaĵo ebliganta kontinuan betonadon de prismaj kaj cilindraj vandaj konstruaĵoj kun konstanta dikeco; la ŝelaĵo estas ŝovata vertikale supren helpe de speciala meĥanismo (10 - 15 cm/horo), la pezoforto estas transigata al ŝtalaj stangoj ankritaj en hardiĝanta betono de la konstruaĵo mem

117.6

veturebla ŝelaĵo ....................

en travelling form, moving form[s]
de fahrbare Schalung f,
verschiebbare Schalung
cs pojízdné bednění n

ŝelaĵo kun vetur[ig]ebla portalo kaj ŝelaĵa mantelo sur la subtena konstruaĵo estas sube ekipita per pneŭmata aŭ hidraŭla sinka meĥanismo, la tuto kuŝas sur rela boĝio; la ŝelaĵo estas uzata por betonado de longaj konstruaĵoj kun nevaria profilo, ankaŭ por tuneloj

117.7

pufigebla ŝelaĵo ...................

en inflatable form
de aufblasbare Schalung f
cs
nafukovací bednění n

ŝelaĵo konvena por konstruaĵoj kun rondaj formoj, ties pufigeblaj formopecoj konsistas el teksaĵe armita plasta mantelo kaj elasta aersako - pufo (ekz. PVC); forma rigi-deco de la ŝelaĵo estas atingata per superpremo de aero

117.8

perda ŝelaĵo .....................

en lost form, leave-in-place form,
sacrifice shuttering
de verlorene Schalung f
cs ztracené (zabudované) bednění n

ŝelaĵo, kiu post hardiĝo de betono restas kiel parto de la konstruaĵo kaj ev. povas kun ĝi statike kunefiki

118

cintro ............................

en centering
de Einrüstung f, Lehrgerüst n
cs skruž f

sistemo de ŝelaĵo inkluzive de spaca subtena konstruaĵo kaj decintriga ekipaĵo (kojnoj, decintrigaj sablopotoj, ŝraŭbaj stabletoj k.s.); ĝi estas uzata por ŝeligado de betonaj kaj ankaŭ brikaj arkoj kaj volboj

119

ŝeligado ........................

en formwork erection, shuttering
de Einschalen n, Verschalen
cs obedňování n

sumo de konstrulaboraj agoj, kies rezulto estas ŝelaĵo de [ŝtal]betona objekto

120

kuntirado de ŝelaĵo ..............

en tightening of casing
de Schalungzusammenziehen n cs stahování n (rádlování) bednění

tradicia ĝustiga procedo, en kiu oni prizorgas necesan distancon de ŝelaĵ-vandoj per turnado de kuniga drata maŝo; en modularaj ŝeligaj sistemoj estas la procedo anstataŭigata per specialaj distanciloj

121

senŝeligado ......................

en demould, strip, removal (of form)
de Ausschalen n
cs odbedňování n

laborprocedo, dum kiu oni demetas, resp. malmuntas ŝelaĵon post sufiĉa hardiĝo de betono

122

senŝeliga rimedo .................

en demoulding agent
de Ausschalenmittel n
cs odbednovací přípravek m

substanco ŝmire aŭ ŝpruce aplikata sur la internan surfacon de ŝelaĵo antaŭ la betonado por minimumigo de adheremo de hardiĝanta betono al la ŝelaĵo


D. BAZAJ PROPRECOJ DE BETONMIKSAĴO KAJ BETONO

123

konsisto de miksaĵo ...............

en mixture composition
de
Mischungszusammensetzung f
cs
složení n směsi

datumo pri kvanto de unuopaj komponentoj de betonmiksaĵo en unuo de volumeno (kutime 1 m3) esprimita pere de unuo de maso aŭ volumeno

124

magra betonmiksaĵo ..............

en lean concrete mix
de
magere Betonmischung f
cs
hubená (chudá) betonová směs f

betonmiksaĵo kun malgranda enhavo de liganta cemento; v. ankaŭ art. 59

125

grasa betonmiksaĵo ................

en rich concrete mix
de fette Betonmischung f
cs
mastná (tučná, bohatá) betonová směs f

betonmiksaĵo kun granda enhavo de liganta cemento

126

seka betonmiksaĵo .................

en shaked concrete mix, dry con-
crete mix
de Trockenmischung f
cs
suchá betonová směs f

miksaĵo de ĉiuj solidaj komponentoj de betono, ĝi povas esti antaŭpreparita por apliko en speciala maŝino por la teĥnologio de ŝprucbetono, la akvo estas aldonata nur en la miksajuto; por neampleksaj laboroj ĝi estas liverata en sakoj

127

prilaboreblo de miksaĵo .............

en workability of mixture
de
Verarbeitbarkeit f der Mischung
cs
zpracovatelnost f směsi

ĝenerala esprimo en taksado pri taŭgeco de betonmiksaĵo el la vidpunkto de ĝia enmetado (muldado) kaj kompaktigado; pri gradoj de prilaboreblo v. art.129

128

konsistenco de betonmiksaĵo........

en consistency of concrete mixture
de
Betonsteife f
cs
konzistence f betonové směsi

reologia propreco de la miksaĵo, kondiĉita per ties denseco, prilaboreblo aŭ per ties transforma povo ŝanĝi aranĝon de siaj komponentoj (moviĝemo, plasteco, viskozeco); la nocio reologio ampleksas ĉiujn transformajn proprecojn de betonmiksaĵo en dependeco laŭ la tempo; oni taksas ĝin helpe de gradoj, v. art.129

129

grado de prilaboreblo de miksaĵo

en degree of workability of mixture
de
Konsistenzzahl f
cs
stupeň m zpracovatelnosti směsi

karakterizo de betonmiksaĵo determinita per mezurado de ĝia konsistenco laŭ norma metodo; la metodoj estas nomataj laŭ aŭtoroj, ekz.: Abrams, Bährner, Graf, Glanwille, Jirsák, Skramtajev, la gradoj varias laŭ naciaj normoj, ekz. malmola, humida, mola, flua k.a.

129.1

humida miksaĵo ..................

en wet mixture
de
erdfeuchte Mischung f
cs
zavlhlá směs f

humida miksaĵo estas nesufiĉe kohera, la grajnaj komponentoj inklinas al apartiĝo, kompaktigo de tia miksaĵo estas energie malmodesta; uzata ĝi estas por vojkonstruado kaj prefabrikado

129.2

mola miksaĵo .......................

en soft mixture
de
weiche Mischung f
cs
měkká směs f

mola miksaĵo ŝutata sur ebenan fundon de muldilo formas konusajn amasojn, kiujn eblas samniveligi per vibrado

129.3

flua miksaĵo .........................

en fluid mixture
de
flüssige Mischung f
cs
tekutá směs f

fluan miksaĵon ne eblas en la mano kunpremi en bulon, ĝi disfluas, ĉe malbone preparita flua miksaĵo okazas segregacio de komponentoj; flua miksaĵo estas atingata per plastigo (krom nekonvene altigita dozo de akvo)

130

plastigita miksaĵo ...................

en plasticise mixture
de
plastifizierte Mischung f
cs
plastifikovaná směs f

miksaĵo kun plastiga ingrediento fariĝas flueca, tial facile prilaborebla; taŭga ĝi estas precipe por betonkonstruktoj kun densa armaturo

131

injekta miksaĵo ....................

en grout [mixture]
de
Injektionsgemisch n
cs
injekční směs f

miksaĵo, pli-malpli flua, estas speciala cementa mortero, iufoje cementa pasto aŭ ŝlimo (suspensio), uzata por prema plenigo de diversaj fendoj, poroj, truoj en malnovaj konstruktoj, rokaĵoj kaj ankaŭ en subfundamentaj grundoj

132

kompakteco de freŝa betono .........

en density (compactness) of fresh
concrete
de Dichtverhältnis f des Frischbetons
cs hutnost f čerstvého betonu

procenta volumena kvociento de solidaj kaj likvaj komponentoj en la volumena unuo de freŝa betono

133

volumena maso de betono ........

en volumen mass of concrete
de Volumenmasse f des Betons
cs
objemová hmotnost f betonu

maso de volumena unuo de betono, nome de ties 1 m3, esprimita en kg; denseco de betono

134

firmeco de betono ..................

en strength of concrete
de Betonfestigkeit f
cs
pevnost f betonu

la plej alta valoro de streĉo de betono ĉe ties difekto per konvencia maniero de ŝarĝado; firmeco distingiĝas laŭ normigitaj aŭ interkonsentitaj formoj de ekzamenaj korpoj, laŭ maniero de ties streĉado: prema, tira, fleksa, tonda, torda, disprema kaj laŭ tempa evoluo de streĉado: statika, dinamika, laciĝa (cikla ŝarĝado, v. art. 136)

135

hardeco de betono .................

en hardness of concrete
de Betonhärte f
cs
tvrdost f betonu

meĥanika rezisteco de betono kontraŭ enigo de fremda rigida korpo kaj difekto de la surfaco per grato, enpuŝo, dispremo, frotdifekto k.s.

136

laciĝo de betono ....................

en concrete fatigue
de Betonermüdung f
cs
únava f betonu

fenomeno de difekto elvokita per multfoje ripetata streĉado de betono; ĝi distingiĝas per malaltiĝo de firmeco de la ŝarĝata betono

137

plastformiĝo de betono .............

en concrete plastic flow, creep
de Betonrecken n, Betonkriechen n
cs
dotvarování n betonu

neelasta (plasteca) deformiĝo de betono ĉe ties longedaŭra streĉado, dependa de aĝo de la betono

138

ŝrumpado kaj ŝvelado de betono
en concrete shrinkage and swelling
de Betonschrumpfen n und An-
schwellen n
cs
smršťování a nabývání betonu

spontanaj volumenaj ŝanĝiĝoj de betono dum ties longedaŭra tenado en certaj fizikaj kondiĉoj; la ŝanĝiĝoj ne rilatas al la plastformiĝo de betono laŭ la art.137

139

poreco de betono ...................

en porosity of concrete
de Betonporenraum m
cs
pórovitost f betonu

spaco de poroj kaj kavaĵoj en la etgrajna mortero kaj inter la eroj de ŝtonaro esprimita en % de volumeno de la tuto

140

akvohermeteco de betono ........

en water tightness
de Wasserdichtigkeit f
cs vodotěsnost f betonu

propreco de betono rezisti al premo de akvo tiel, ke ne okazas trapenetro de akvo (la reversa surfaco restas seka)

141

humideco de betono ..............

en humidity of concrete
de Betonfeuchtigkeit f
cs vlhkost f betonu

procenta diferenco de la masoj de humida betono kaj de la sama betono sekigita laŭ certaj normaj kondiĉoj

142

sorbkapacito de betono ............

en concrete absorptivity, absorption
capacity
de Saugfähigkeit f
cs
nasákavost f betonu

procenta diferenco de la masoj de betono plene sorbiĝinta per akvo kaj de la sama betono sekigita laŭ certaj normaj kondiĉoj

143

rezisteco de betono ................

en concrete resistance
de Betonbeständigkeit f
cs odolnost f betonu

kapablo de betono rezisti al efikoj meĥanaj, meteologiaj, ĥemiaj, temperaturaj k.s.; en la praktiko oni prijuĝas ekz. la rezistecojn kontraŭ frosto (frostorezisteco), kontraŭ altaj temperaturoj (fajrorezisteco), kontraŭ akvo (akvorezisteco), kontraŭ frotdifekto (frotrezisteco) k.a.

144

korodo de betono ...................

en concrete corrosion
de Korrosion f des Betons
cs koroze f betonu

iom-post-ioma difektiĝo de betono per ĥemia influo, ofte dum samtempa efikado ankoraŭ de aliaj influoj, ekz biologiaj

145

solidiĝo de cemento ...............

en cement solidifying
de Zementabbinden n
cs tuhnutí n cementu

grada transiro de cementa pasto el la plasteca stato al la stato solida (komenca fazo de cement-hardiĝo)

146

hardiĝo de cemento (betono) ........

en concrete hardening, c. set[ing] de Zementerhärten n, (Beton...)
cs tvrdnutí n cementu (betonu)

grada akirado de meĥanikaj firmecoj kaj evoluo de firma strukturo de cementa ŝtono; la fenomenon akompanas la kreskanta firmeco de betono, v. art. 134E. ARMATURO


MATERIALO KAJ FORMOJ DE ARMATURO

147

armatura ŝtalo ..................

en reinforcing steel
de Betonstahl m
cs výztužná (betonářská) ocel f

materialo de ŝtalaj armaturaj enmetaĵoj uzataj por armi betonon; ili estas aŭ el la ŝtalo kun esprimforta cedolimo aŭ el la ŝtalo sen esprimforta cedolimo, ĉe kiu pro simpligo de kalkulo estas por cedolimo konsiderata la limo 0,2 [ % ]

148

armaturo ...........................

en reinforcement
de Bewehrung f
cs výztuž f

sumo de ĉiuj ŝtalaj armaj enmetaĵoj (dratoj, vergoj, kabloj, retoj k.s.) enmetataj en betonon; la sumo povas rilati al unu konkreta betona konstruelemento aŭ al ĝia transversa sekco

148.1

ŝtalbetona armaturo ............

en concrete reinforcement
de Betonbewehrungsstahl m
cs betonářská výztuž f

armaturo, kiu ne rezultigas prestreĉitecon en betono, kiel en la kazo de prestreĉa armaturo, v. art.148.2

148.2

prestreĉa armaturo ..............

en prestressing steel
de Spannbewehrung f
cs předpínací výztuž f

armaturo, kiu rezultigas intencatan daŭran prestreĉitecon en betono, v. art.169

148.3

armaturo kun glata surfaco ........

en reinforcement with smooth surface
de Bewehrung mit glatter Oberfläche
cs výztuž f s hladkým povrchem

armaturo, kies surfaco ne estas deformita cele por altigi koherecon de armaj enmetaĵoj al betono

148.4

armaturo kun perioda surfaco ....

en ribbed steel
de Betonformstahl m
cs výztuž s periodickým povr-
chem, (tvarovaná výztuž)

armaturo, kies surfaco estas pro altigo de kohereco al betono deformita, ekz. per rektaj aŭ ondumitaj elstaraĵoj evoluantaj sur la enmetaĵo paralele kun ĝia akso aŭ helice, per periode ripetiĝantaj kurtaj elstaraĵoj, enpremaĵoj k.s.

149

arma enmetaĵo .....................

en reinforcing insert
de Stahleinlage f
cs výztužná vložka f

unusola kaj memstara parto de armaturo, ekz unu arma drato, vergo, prestreĉa kablo k.s.

149.1

nerigida arma enmetaĵo ..........

en nonrigid reinforcing insert
de nachgiebige Stahleinlage f
cs netuhá výztužná vložka f

elemento de armaturo kun neglektebla fleksa rigideco kompare kun fleksa rigideco de ŝtalbetona elemento, kiun ĝi armas

149.2

rigida arma enmetaĵo ..............

en rigid reinforcing insert
de steife Stahleinlage f
cs tuhá výztužná vložka f

elemento de armaturo, pri kies fleksa rigideco estas necese en la statika kalkulo atenti

150

arma drato ........................

en bracing wire
de Versteifendrath m
cs výztužný drát m

arma enmetaĵo el ŝtala drato fride tirita kun konvencie limigita diametro 8 mm kaj malpli

151

arma vergo .......................

en reinforcing bar
de einbetonierter Stab m
cs výztužný prut m

arma enmetaĵo kiel peco de ŝtalbetona aŭ prestreĉa armaturo, fabrikita el ŝtalo fride tirita kun nominala diametro pli granda ol 8 mm

152

arma stango .....................

en reinforcing bar
de einbetonierte Stange f
cs výztužná tyč f

ŝtal-produkto laminita, ev. post laminado ankoraŭ firmigita, destinita por armado de betono; kutime oni fabrikas ĝin rondprofila:

 • kun glata surfaco,
 • kun surfacaj periodaj elstaraĵoj aŭ enpremaĵoj

153

stango firmigita per frida formado ...

en bar strengthened by cold forming
de Stange verfestigte durch die
Kaltverformung f
cs tyč zpevněná tvarováním za
studena f

ŝtala arma stango post varma laminado firmigita pro altigo de cedolimo kaj rezisteco, plu formata fride, ekz. per premado, refoja laminado, tirado, tordado

154

patentita drato ..................

en patented wire
de patentierter Draht m
cs patentovaný drát m

drato, kiu antaŭ frida tirado estis speciale varme prilaborita: varmigita je harda temperaturo kaj poste trempe malvarmigita en plumba aŭ sala bano; per tiu ĉi hardado oni celas atingon de alta formeblo

155

arma reto ..........................

en reinforcing mesh
de Bewehrungsmatte f, Beweh-
rungsnetz n
cs
výztužná síť f

arma enmetaĵo kreita per du varpoj de armaj vergoj (laŭ-longaj kaj transversaj) kutime reciproke ortaj, kiuj en la lokoj de kruciĝo estas kunligitaj per veldado aŭ plektado


PRETIGO DE ARMATURO

156

fleksado de armaturo ..............

en reinforcement bending
de Betonstahlbiegen n
cs ohýbání n výztuže

prilaboro de armaturo, dum kiu estas fleksataj la armaj vergoj kaj stangoj laŭ en projekto preskribita formo; la fleksado okazas mane aŭ maŝine, kutime fride, ĉe dikaj profiloj ankaŭ en varma procedo

157

plektado de armaturo ..............

en wire binding
de Flechten n
cs vázání n výztuže

kunigado kaj bindado de la elementoj de armaturo por statike efika ŝtalbetona elemento ĉu ekster ĝi aŭ rekte en ĝia pozicio; la plektado okazas helpe de binda drato, aŭ per veldado, rezulto estas armaturo aŭ armoskeleto

158

oblikva flekso ...................

en biaxial bending
de schiefe Biegung f
cs šikmý ohyb m

parto de la tonda armaturo kreita per flekso de laŭlonga enmetaĵo oblikve ekde la tirata flanko al la premata flanko de fleksata betonelemento, proksime ĉe la subapogiloj pro tondofortoj

159

jugeto ............................

en stirrup, tie
de Bügel m
cs třmínek m

arma enmetaĵo orta aŭ oblikva al laŭlonga armaturo; ĝi funkcias kiel tonda armaturo garantianta la tutecon kaj integran efikon de la ŝtalbetona profilo. Jugetoj baras deflankiĝon de la laŭlongaj enmetaĵoj kaj ties fendan efikon je betono; jugetoj distingiĝas laŭ:

 • formo - fermitaj, apertaj, simplaj, volvaj,
 • statika efiko - dutondaj, plurtondaj,
 • fikso - binditaj, velditaj

160

kroĉilo ...........................

en tie
de Schnalle f
cs
spona f

arma enmetaĵo funkcianta kiel tonda transversa aŭ helpa armaturo ĉirkaŭprenanta du laŭlongajn enmetaĵojn lokitajn ĉe kontraŭaj surfacoj de betonelemento

161

ankra hoko ........................

en anchor hook
de Endhaken m
cs
koncový hák m

ekstremo de arma vergo fleksita je 90° ĝis 180° cele por ankri la vergon en betono; laŭ angulo de flekso distingiĝas hoko ortangula, akutangula kaj duonronda

162

binda drato .......................

en binding wire
de Bindedraht m
cs vázací drát m

mola ŝtala drato por kunligado • bindado - de unuopaj pecoj de armaturo en la procedo de plektado

163

distancilo ..........................

en spacer block
de Abstandhalter m
cs distanční vložka f

intermetaĵo aŭ submetaĵo garantianta ĝustan pozicion de armaj enmetaĵoj, ankaŭ necesan distancon disde ŝelaĵa surfaco; en tiu kazo ĝi garantias bezonatan kovran betontavolon super la armaturo

164

kupla elemento ....................

en shear connector
de Verbundelement n
cs spřahující prvek n

statike efika kontraŭŝova elemento - kuplilo, kutime el ŝtalo, kiu estas ankrita por kunfiksi du partojn de unu statika profilo, kiuj iel distingiĝas, ekz. laŭ materialo (ŝtalbetono - ŝtalo), laŭ streĉiteco (ŝtalbetono - prestreĉita betono), laŭ tempo de pretigo (ŝtalbetono - ŝtalbetona prefabrikaĵo); kupla elemento povas havi formon de hoko, krampo, maŝo, tigo kun kapo, helica drato k.s.

165

armatura skeleto .................

en reinforcement cage
de Bewehrungskorb m,
Bewehrungsgerippe n
cs výztužná kostra f, výztužný koš m

armaturo pretigata en armista laborejo el antaŭe fleksitaj armaj elementoj per ties plektado aŭ veldado, destinita por statike efika ŝtalbetona konstrukto; post la pretigo ĝi estas fiksata en ŝelaĵon aŭ muldilon kiel tuto

Permesata sinonimo: armoskeleto

165.1

memporta armatura skeleto .......

en self-supporting reinforcement
cage
de selbsttragender Bewehrungskorb
cs samonosná výztužná kostra f

armoskeleto, kiu konsistas el rigidaj kaj nerigidaj armaj enmetaĵoj kunligitaj per veldado (ŝtalo kun garantiita veldeblo); ĝi devas mem sen kunefiko de betono porti ĉiujn ŝarĝojn ĝis la tempo, kiam la betono atingos certan minimuman firmecon


ARMATURO EL LA VIDPUNKTO DE TRANSIGADO DE FORTOJ

166

porta armaturo .....................

en main bars
de Tragbewehrung f
cs nosná výztuž f

armaturo, ĉe kiu oni supozas streĉon pro ŝarĝo kaj transigon de fortoj en koncerna elemento aŭ konstrukto

166.1

ĉefa armaturo ...................

en main reinforcement
de Hauptbewehrung f
cs
hlavní výztuž f

sumo de armaj enmetaĵoj, kiuj akceptas la ĉefan, ordinare laŭlongan tiran streĉon (ĉe la fleksataj betonelementoj)

166.2

laŭlonga armaturo ...............

en longitudinal reinforcement
de Längsbewehrung f
cs
podélná výztuž f

porta armaturo paralela al mezlinio ev. mezebeno de la konstrukta betonelemento

166.3

tira armaturo .....................

en tension reinforcement
de Zugbewehrung f
cs tahová výztuž f

porta laŭlonga armaturo en la tirata zono de sekco

166.4

prema armaturo ...................

en compression reinforcement
de Druckbewehrung f
cs tlaková výztuž f

porta laŭlonga armaturo en la premata zono de sekco

166.5

tonda armaturo ...................

en shear reinforcement
de Spaltbewehrung f, Schubbe-
wehrung
cs smyková výztuž f

porta armaturo destinita por transigado de la tondaj kaj ev. ankaŭ de la ĉefaj tir-tensioj, kiujn ne eblas aljuĝi al betono; la resuma nomo por la porta juga armaturo kaj oblikvaj fleksoj

166.6

jug[et]a armaturo .................

en stirrup reinforcement
de Bügelbewehrung f
cs třmínková výztuž f

jugetoj kaj kroĉiloj kune; la juga armaturo povas esti porta aŭ helpa

166.7

transversa armaturo ............

en cross-wise reinforcement,
transverse reinforcement
de Querbewehrung f
cs příčná výztuž f

porta armaturo situanta en la orta direkto al mezlinio ev. mezebeno de la betonelemento, aŭ al la direkto de ĉefa premo en la betonelemento

166.8

distribua armaturo ...............

en distribution reinforcement
de Querbewehrung f, Verteilerei-
sen n
cs
rozdělovací výztuž f

armaturo de plataj kaj spacaj betonelementoj, kutime metita en la orta direkto al la porta armaturo, en la ebeno paralela kun la mezebeno; ĝia okaza transversa porta funkcio ne estas konfirmata per kalkulo

166.9

transporta armaturo ............

en transport reinforcement
de Transportbewehrung f
cs dopravní výztuž f

porta armaturo, kiu garantias nedifekteblon de betona prefabrikaĵo ĉe ties levo el la muldilo, transporto kaj muntado

167

neporta armaturo .................

en nonloadbearing reinforcement
de nicht tragende Bewehrung f
cs nenosná výztuž f

armaturo, kun kies porteblo oni ne kalkulas, ĝi ne estas dimensiata en statika kalkulo; ĝia funkcio povas fonti el alia ol statika vidpunkto

168

helpa armaturo ....................

en auxiliary reinforcement
de Hilfsbewehrung f
cs pomocná výztuž f

armaturo, ĉe kiu oni ne supozas transigadon de fortoj en la konstrukto, en la statika dimensiado oni konscie ne kalkulas kun ĝi


ARMATURO DE PRESTREĈITA BETONO

169

prestreĉiteco ....................

en prestress[ing]
de Vorspannung f
cs předpětí n

la stato de daŭra interna streĉo de betono elvokita per prestreĉa armaturo (v. art.148.2) sendepende de ŝarĝo

170

antaŭhardiĝa prestreĉado .......

en pre-tensioning
de Vorspannung f mit sofortigem
Verbund
cs předpínání n předem

estigo de prestreĉiteco en betono per prestreĉa armaturo, kiu estis streĉita inter pozicie fiksaj blokoj, enbetonita kaj post hardiĝo de betono liberigita el la ligo kun la blokoj

171

posthardiĝa prestreĉado .........

en post-tensioning
de Vorspannung f mit nachträgli-
chem Verbund
cs předpínání n dodatečné

estigo de prestreĉiteco en betono per prestreĉa armaturo disapogita sur la jam hardiĝinta betono de la prestreĉata elemento

172

perdo de prestreĉ[itec]o .........

en prestress loss
de Spannkraftverlust m
cs ztráta f předpětí

fenomeno daŭre okazanta pro influoj de certaj cirkonstancoj, kiuj malaltigas la prestreĉitecon

173

prestreĉa enmetaĵo ..............

en prestressing bar
de Spanneinlage f
cs
předpínací vložka f

unusola kaj memstara prestreĉa drato (ekz. patentita), plektaĵo el 2 aŭ 3 dratoj, ŝnuro, kablo, vergo, stango, kiu estas gvidata laŭlonge tra fleksata betonelemento por arma celo

174

prestreĉa ŝnuro ....................

en prestressing rope
de Spannseil n
cs předpínací lano n

Sepdrata ŝnuro 1 + 6, volvita el 7 glatsurfacaj ŝtalaj dratoj de ronda profilo

175

prestreĉa kablo ....................

en prestressing cable
de Spannkabel n
cs předpínací kabel m

fasko de paralele kunigitaj prestreĉaj enmetaĵoj - dratoj

176

kabla kanaleto ..................

en cable channel
de Bündelkanal m
cs kabelový kanálek m

laŭlonga kavaĵo en betona konstruelemento, tra kiu oni tredas kaj streĉas kablon, kaj kiun oni poste kontraŭkorode injektas per cementa pasto, mortero, lubrikaĵo k.s.

177

kabla tubo .........................

en cable tube
de Hüllröhre f,
cs trubka f kabelového kanálku

tubo (plasta, metala) kreanta kablan kanaleton en betono, v. art. 176

178

injekta mortero .....................

en grout[ing mortar]
de Injektionsmörtel m
cs injektážní malta f

miksaĵo destinita por injekte plenigi la spacon inter kablo kaj interna surfaco de la kabla kanaleto

179

ankrado de prestreĉa armaturo ..

en anchorage of prestressing steel
de Ankerung f der Spannbewehrung
cs kotvení n předpínací výztuže

fidinda aranĝo por sekura transigo de forto, prezentanta prestreĉitecon, el la prestreĉa armaturo en la betonon

180

ankrolongo de prestreĉa armaturo ..

en anchorage lenght of prestres-
sing steel
de Verankerungslänge f der
Spannbewehrung
cs kotevní délka f předpínací výztuže

longo de tiu parto de la prestreĉa armaturo ankrita en betono per kohereco, en kiu la tuta prestreĉa forto transiĝas en la antaŭe prestreĉitan betonon

181

ankra zono .......................

en anchorage zone
de Verankerungszone f
cs kotevní oblast f

Parto de la betonelemento, kiu situas tuŝapude al la armatura ankra aranĝaĵo; la prestreĉa forto ne estas en la zono distribuita unuforme

182

ankro .............................

en anchor
de Anker m
cs kotva f

Ilo, kutime ŝtala, ebliganta ankri prestreĉitan armaturon, fabrikita ekster la konstruo kaj metita antaŭ la streĉado en la ankran zonon

182.1

ankra plato .......................

en anchor (bearing) plate
de Ankerplatte f
cs kotevní deska f

parto de la ankra aranĝaĵo (ankro), kiu estas ŝtala plato kun unu aŭ pli da konusaj truoj; ĝi servas por ankrado de kabloj pere de ankraj konusoj

182.2

ankra konuso ...................

en anchor (male) cone
de Ankerkegel m
cs kotevní kuželka f, (k. kuželík m)

parto de ankra konusforma aranĝaĵo (ankro), kiu servas por ankrado de kablo en la truo de la ankra plato


ARANĜO KAJ PROPRECOJ DE ARMATURO

183

nominala diametro de enmetaĵo ...

en nominal diameter of insert
de Nominaldurchmesser m der
Einlage
cs jmenovitý průměr m vložky

diametro menciita en ĉi-rilataj normoj de ŝtaloj destinitaj por betonarmaturo

184

sekcoareo de enmetaĵo ...........

en cross-sectional area of insert
de Querschnittsfläche f der Einlage
cs průřezová plocha f vložky

areo respondanta al nominala diametro kaj al ceteraj nominalaj dimensioj de la enmetaĵo, menciita en la normo de produktoj el koncerna betonarmatura ŝtalo

185

sekcoareo de armaturo ...........

en cross-sectional area of reinfor-
cement
de Querschnittsfläche f der
Bewehrung
cs průřezová plocha f výztuže

sumo de sekcoareoj de armaj enmetaĵoj, kiuj en koncerna transversa sekco de betonelemento formas armaturon

186

garantiata (norma) firmeco de materialo ..........................

en guaranty (standard) strength
de garantierte (Normen-) Festig-
keit f
cs zaručená (normová) pevnost f
materiálu

valoro de firmeco de materialo, kiu estas atingata kun statistika garantio 0,95

187

cedolimo ...........................

en yield point
de Streckgrenze f
cs mez f kluzu (průtažnosti)

streĉo, ĉe kiu ŝtalo ekzamenata en tiro komencas unuafoje signife plilongiĝi sen kresko de ŝarĝo, aŭ ĉe kiu okazas plilongiĝado akompanata per malkresko de ŝarĝo

188

limo 0,2 .........................

en elastic limit at strain 0,2 %
de Streckgrenze f 0,2 %
cs mez 0,2

streĉo, kiu en ŝtalo sen klara kaj signifa cedolimo rezultigas daŭran proporcian plilongiĝon 0,2 %

189

labora diagramo ...................

en operating (working) diagram
de Arbeitsdiagramm n
cs pracovní diagram m

dependeco inter streĉo kaj deformiĝo esprimita per analitika funkcio tabele aŭ grafike; konstatebla estas zono de elastaj deformiĝoj, post la cedolimo grade altiĝas supereco de plastecaj deformiĝoj kaj post la rezistolimo okazas maldikiĝo de la stangoprofilo kaj disŝiro

190

duktileco ...........................

en ductility
de Bruchdehnung f, Duktilität f
cs tažnost f

propreco de tenacaj materialoj, kies plasteca kampo de deformiĝo estas signifa. Ĝi estas demonstrata per daŭra proporcia plilongiĝado de vergo en la momento de disŝiro, esprimita en procentoj

191

grado de armigo ..................

en degree of reinforcing
de Bewehrungsgrad m
cs stupeň m vyztužení

rilato de la sekcoareo de armaturo al la tuta sekcoareo de betonelemento laŭ regulo de koncerna normo; ĝi estas esprimata per proporcia nombro aŭ per procento (procento de armaturo en la sekcoareo)

192

ankrolongo .......................

en anchor length
de Verankerungslänge f
cs kotevní délka f

longo de arma enmetaĵo (ankrita pere de kohereco), laŭlonge de kiu la tuta tirforto streĉanta la enmetaĵon transiĝas en betonon

193

jung[ad]o de armaturo ...........

en jointing of reinforcement
de Bewehrungstossen n
cs stykování n výztuže

libera aŭ fiksa kunigo de du armaj enmetaĵoj en laŭlonga direkto tiel, ke ambaŭ enmetaĵoj efiku el statika vidpunkto kiel unu enmetaĵo sen interrompo; libera kunigo okazas per reciproka transmeto kaj dratbindo (efikas la kohereco al betono), la fiksa kunigo okazas per veldo aŭ speciala elprovita maniero; (jungo v. art. 210)

193.1

longo de transmeto de armaj enmetaĵoj ..........................

en lap of splice of reinforcing bars
de Überdeckungslänge f der
Stahleinlage
cs přesahová délka f výztužných
vložek

longo, kiu estas necesa por ĉiu paro de armaj enmetaĵoj kunligataj per reciproka transmeto de ties apudaj ekstremoj, por ke la tuto povu esti statike plene uzebla

194

kovra tavolo de armaturo ........

en reinforcement protecting layer
de Bewehrungschutzschicht f
cs krycí vrstva f výztuže

tavolo de betono inter la surfaco de betonelemento kaj al ĝi plej proksima surfaco de arma enmetaĵo


F. BETONAJ STRUKTUROJ KAJ TIES PARTOJ - BAZAJ STATIKAJ NOCIOJ

BETONAJ ELEMENTOJ

195

betona elemento .................

en concrete element
de Betonelement n
cs betonový prvek m

la plej simpla speco de betona konstrukto kaj strukturo en prikonsidero de statika efiko de la elemento

195.1

premata elemento ...............

en compression element
de gedrucktes Element n
cs tlačený prvek m

elemento streĉata precipe per premo, t.s. per normala forto efikanta encentre aŭ ekstercentre, paralele al la laŭlonga akso de la elemento

195.2

tirata elemento ....................

en tension element
de gezogenes Element n
cs tažený prvek m

elemento streĉata precipe per tiro

195.3

fleksata elemento ..........…......

en bended element
de gebeugtes Element n
cs ohýbaný prvek m

elemento streĉata precipe per flekso (inkluzive de tondo); ties ĝenerala reprezentanto estas balko, en la fako de betono la elemento estas nomata trabo

196

verga elemento ...................

en bar (rod) element
de Stabelement n
cs prutový prvek m

elemento, kies sekcodimensioj estas orde egalaj kaj kies longo estas forte pli granda kompare kun la dimensioj de la sekco; modelo de la elemento estas reduktita al unudimensia mezlinio. Dominanta streĉo estas premo (kolono, piliero), flekso, tondo (trabo) kaj tiro (tirvergo, kablo)

196.1

kolono ..........................

en column, pole, post, strut
de Säule f
cs sloup m

rekta, precipe premata vertikala aŭ oblikva verga elemento, kiu transprenas efikojn de ŝarĝo el la apudaj partoj de strukturo, kiujn ĝi subtenas

196.2

trabo .............................

en beam, girder
de Balken m
cs trám m

balka verga elemento, kiu havas plenprofilan sekcon (ĉe betono kaj ligno) aŭ ekz. I-forman (ĉe ŝtalo), kaj estas streĉata precipe per flekso, tondo, ev. ankaŭ tordo; en konstrufako ĝi distingiĝas kiel plafontrabo (solivo), ĉeftrabo, framtrabo; la ĉefaj materialoj: ligno, armita betono, ŝtalo

196.3

slabotrabo .......................

en slab and beam
de Balken m und Decke f
cs deskový trám m

trabo, kiu estas fikse ligita kun slabo, plej ofte en la supra premata zono, kiel okazas ĉe traba plafono; ambaŭ partoj statike efikas kune (trabo kun la sekco T k.s.)

196.4

tirvergo ........................

en draw bar, draw rod, tie
de Zugstange f
cs táhlo n

verga elemento de arka aŭ romplinia konstrukto transprenanta horizontalan komponenton de oblikva premforto je subapogiloj, aŭ elemento plenumanta funkcion de pendigilo (plej ofte kiel ŝtala elemento)

197

area elemento ..................

en surface element
de Flächenelement n
cs plošný prvek m

elemento, kies du dimensioj estas orde egalaj kaj kompare kun ili la dikeco estas orde malpli granda; modelo de la elemento estas reduktita al dudimensia mezebeno, kiu prezentas esencajn proprecojn de vanda aŭ slaba karaktero de elemento:

 • vanda efiko: ŝarĝo efikas en la mezebeno,
 • slaba efiko: ŝarĝo efikas orte al la mezebeno,
 • slab-vanda efiko: kombino de slaba kaj vanda efiko

197.1

vando ...........................

en wall
de Wand f
cs stěna f

ebena area elemento, kutime vertikala, streĉata precipe per premo, en specialaj kazoj per tiro ev. tondo en ties mezebeno

197.2

slabo ............................

en slab, plate
de Platte f
cs deska f

ebena area elemento streĉata precipe per flekso kaj tondo en la orta direkto al ĝia mezebeno, en la kazo de ambaŭdirekta efikado de slabo aperas en la slabo tordmomantoj

197.21

unudirekta slabo .................

en one-way slab
de zweiseitig gelagerte Platte f
cs nosníková deska f

slabo apogita ĉe du kontraŭaj, kutime paralelaj flankoj de sia periferio

197.22

kontinua slabo ....................

en continuous slab
de durchlaufende Platte f
cs spojitá deska f

slabo (same pri trabo, balko) en direkto de porta armaturo etendiĝanta trans pli ol du subapogiloj, statike nedeterminita; la gradon de statika nedeterminiteco esprimas nombro de internaj subapogiloj, la randa enfikso (v. art. 213) altigas la nedeterminitecon je unu grado

197.23

kantilevra slabo ..................

en cantilever slab
de Konsolplatte f
cs krakorcová (konzolová) deska

slabo enfiksita (ankrita) ĉe unu flanko de sia periferio, la ceteraj flankoj estas neapogitaj. (Rim.: La formo “konzola“ estas uzebla, tamen ĝi rilatas pli al verga trabo)

197.24

dudirekte efika slabo ..............

en two-way slab
de zweiachsig bewehrte Platte f
cs deska f působící ve dvou smě-
rech

slabo apogita en tia maniero, kiu rezultigas deformiĝon de la slabo en du reciproke ortaj direktoj (dukurbeca ebeno); ĝian dimensiadon decidas efikoj de ŝarĝo en ambaŭ direktoj

197.25

slabo apogita tutperiferie .......

en two-way slab
de zweiachsig bewehrte Platte f
cs deska f podepřená po obvodu

slabo apogita en ĉiuj flankoj de sia periferio; ĉe plane ortangula slabo laŭ armigo ĝi estas identa kun la slabo dudirekte efika, art. 197.24

198

betona konstrukto ..............

en concrete construction
de Betonkonstruktion f
cs betonová konstrukce f

konstrua konsistaĵo de elementoj el betono kaj ŝtalbetono kiel parto de tuto aŭ mem la tuto, servanta por destinita celo (konstrukto de ŝtuparo, de ponto, de konstruaĵo); konstruktoj distingiĝas laŭ materialo, teĥnologio, prilaboro

199

balko ............................

en beam, girder
de Träger m, Tragbalken m
cs nosník n

unuverga elemento (trabo), vando (vanda balko) aŭ verga plurelementa konstrukto (truso, solvo laŭ Vierendeel) kuŝigita sur la subapogiloj kaj streĉata per eksteraj fortoj flekse aŭ flekse kaj torde; balkoj distingiĝas, 1. laŭ nombro de subapogiloj (simpla, kontinua), 2. laŭ speco de subapogo de ekstremoj (ŝoveble apogita, enfiksita, artika, konzola, sur elasta grundo), 3. laŭ speco de ŝarĝo (unuforme etendita, soleca), 4. laŭ ŝanĝiĝo de sekco laŭlonge (kun konstanta aŭ varia sekco, romplinia), 5. kantilevra

199.1

vanda balko .....................

en plate girder
de Vollwandträger m
cs stěnový nosník m

ebena area elemento, streĉata precipe per flekso kaj tondo en la ebeno de la elemento; la rilato de ĝia sekco-alto al la spano estas kutime pli granda ol 1:4 (konvencio)

199.2

Vierendeel-balko .................

en Vierendeel girder
de Vierendeelträger m
cs
Vierendeelův nosník m

frama konstrukto destinita por transigado de precipe fleksefika ŝarĝo, konsistanta el vergaj elementoj kunigitaj flekse rigide. Unuopaj elementoj (membroj, vertikaloj) estas streĉataj per kombino de normalaj fortoj (premo kaj tiro), flekso kaj tondo. La fleksa rigideco estas granda kaj dependas de la distanco inter premata kaj tirata membroj

200

arko ..............................

en arch
de Bogen m
cs
oblouk m

kurboforma konstrukto streĉata precipe per premo. Ne-
unuformeco de ŝarĝo kaj neakordo de la formo de arko kun la rezultanta linio de efikanta ŝarĝo kaŭzas streĉadon ankaŭ per flekso kaj tondo. Arka konstrukto ordinare efikas per grandaj horizontalaj fortoj je subapogiloj

201

volbo ............................

en vault
de Gewölbe n
cs
klenba f

area spaca aŭ verga arka konstrukto, kiu ne kapablas kontraŭefiki tiran streĉon. Volbo estas streĉata per premo, ev. per premo kombinita kun malgranda flekso, se la rezultanto de fortoj restas en la kerno de sekco. Por volbo kaj ĝia efiko estas decida la kapto de horizontalaj fortoj sur la subapogiloj

202

ŝelo ...............................

en shell
de Schale f
cs
skořepina f

kurbarea spaca maldika konstrukto, kiu transigas eksteran ŝarĝon precipe per normala efiko - preme aŭ tire, en limigita grado ĝi povas esti streĉata ankaŭ per fleksmomantoj; por funkciado de ŝelo estas decida kapto de horizontalaj fortoj ĉe la subapogiloj

203

faldoslabo ........................

en folded slab
de Faltwerk n
cs
lomenice f

slaba ŝelo konsistanta el maldikaj slaboj, kies transversa sekco prezentas mezlinion kiel romplinion, unuopaj slaboj estas en laŭlongaj eĝoj kunigitaj fikse aŭ helpe de rektliniaj artikoj, ambaŭ frontaj subapogaĵoj estas en vertikala ebeno rigidaj

204

truso .............................

en trusswork
de Fachwerk n
cs příhradová konstrukce f, pří-
hradovina f

konstrukto destinita por transportado de precipe fleksefika ŝarĝo, konsistanta el vergaj elementoj (membroj, vertikaloj, diagonaloj) kutime kunligitaj kvazaŭ artike kaj streĉataj per tiro kaj premo. Trusa konstrukto kiel tuto distingiĝas per granda fleksa rigideco en sia propra ebeno, ĝi dependas de la distanco inter premata kaj tirata membroj

205

vertikala rigidiga elemento ........

en vertical stiffening element
de vertikales Versteifungselement n
cs svislý ztužující prvek m

vertikala stabiliga elemento, kiu transigas horizontalajn fortojn, ekz. de vento, efikantajn je konstruaĵo. Simile kiel la elemento povas funkcii plurelementa vertikala rigidiga konstrukto (sistemo), ekz. kerno • v. art. 207

206

rigida framo .....................

en rigid frame
de steifes Rahmen n
cs
tuhý rám m

konstrukto konsistanta el vertikalaj (kolonoj) kaj horizontalaj (framtraboj) vergaj elementoj, kiuj kruciĝas en rigidaj nodoj; elementoj de framo estas streĉataj precipe per premo, flekso kaj tondo, en iuj kazoj per tiro; rigida framo funkcias ankaŭ kiel stabiliga sistemo de konstruaĵo

207

kerno ............................

en core-shaft
de Kern m
cs
jádro n

spaca rigida konsistaĵo de vandoj en formo kutime fermita, kies unuopaj areaj elementoj estas streĉataj per kombinita slab-vanda fortefiko; kerno kiel tutaĵo estas streĉata precipe per premo, flekso kaj tondo. Kernoj estas uzataj kiel stabiligaj konstruktoj en altaj konstruaĵoj (vertikalaj komunikaj spacoj)

208

betona prefabrikaĵo ............

en concrete component (unit)
de Beton[fertig]teil n
cs betonový dílec m

memstara antaŭfabrikita kaj unuope muntata parto de betona konstrukto kaj strukturo, priskribebla ankaŭ kiel antaŭfabrikita betona elemento

209

kontakto ...........................

en contact
de Berührung f, Stoss m, Kontakt m
cs
styk m

loko en la konstrukto, en kiu per junto kontaktas du aŭ pli da aparte muntitaj elementoj, je kiuj la konstrukto estis dividita pro kialo teĥnologia aŭ alia

210

jungo ............................

en joint
de Verbindung f
cs spoj m

interliga aranĝo, kiu garantias fiksan aŭ artikan kunligon de du aŭ pli da elementoj, resp. fiksan aŭ artikan alligon de nova elemento al konstrukto; v. ankaŭ art. 193.

211

junto .............................

en joint
de Fuge f
cs
spára f

la kuniga interspaco inter du elementoj aŭ inter du tavoloj de la sama materialo, se pro iu ekstera kaŭzo la apartigo estas konstatebla; inter du elementoj junto povas esti plenigita per gluo, mastiko, mortero k.s.

211.1

labora junto .....................

en construction joint
de Arbeitsfuge f, Bauwerksfuge
cs pracovní spára f

junto dividanta monolitan konstrukton laŭ etapoj de sinsekva betonado, kiam en paŭzoj la betono parte hardiĝis; lokigo de la junto devas esti statike sekura

211.2

dilata junto ......................

en dilatation joint, expansion joint
de Dehnungsfuge f, Dilatations-
fuge
cs dilatační spára f

intence farita junto dividanta konstrukton kaj ankaŭ konstruaĵon je memstaraj partoj, kiuj el la statika vidpunkto ne estas interligitaj kaj povas mem kontraŭstari volumenajn ŝanĝojn de betono, ŝanĝojn elvokitajn per temperaturo k.s., kaŭzantajn nur negravan streĉon.

212

rekta surmeto ..................

en direct (straight) seating
de gerade Lagerung f, Sitz m
cs přímé uložení n

surmeto de porta elemento sur la subapogan elementon tiel, ke fortoj aperantaj en la kuŝloko efikas en la premata zono de la suba portanta elemento

213

enfikso de elemento ...............

en fiksing (restraint) of element
de Einspannung f des Elementes
cs vetknutí n prvku

speco de jungo, kiu prezentas unu elementon ligitan al la alia fikse, t.s. reciproke senmove; el statika vidpunkto la fikso povas esti parta, rigida (plena) aŭ elasta


BETONAJ STRUKTUROJ

214

strukturo ...........................

en structure
de Struktur f
cs
struktura f

1. sistemo, en kiu estas kunaranĝitaj diversaj partoj de konstruo; 2. Maniero, en kiu diversaj partoj de homa kreaĵo estas kunaranĝitaj en unu tuton

215

betona strukturo ..................

en concrete structure
de Betontragwerk n
cs betonová nosná konstrukce f

strukturo de konstruaĵo, kiu prezentas portan sistemon el betono: skeletan, vandan, kombinitan

215.1

monolita strukturo ...............

en cast-in-situ structure
de Massivbau m
cs monolitická konstrukce f

strukturo, kies unuopaj elementoj estas betonataj rekte en la loko de sia statika efiko kaj formas kun la ceteraj elementoj de la strukturo kompaktan, resp. unupecan tuton - dilatunuon

215.2

munt[ebl]a strukturo ...............

en assembled structure
de Montagebau m
cs montovaná konstrukce f

strukturo, kies unuopaj elementoj estas fabrikataj aparte ekster la loko de sia konsiderata statika efiko, kiel prefabrikaĵoj; en la etapo de konstruado la prefabrikaĵoj estas munte fiksataj jam pretaj

215.3

frama strukturo ....................

en frame(d) structure
de Rahmenkonstruktion f
cs rámová konstrukce f

statike nedeterminita strukturo formata precipe per vergaj elementoj: kolonoj (fostoj), framtraboj (rungoj)

215.4

skeleta strukturo ..................

en skeletal structure
de Skelettkonstruktion f
cs skeletová konstrukce f

framaj strukturoj (art. 215.3) kaj neframaj strukturoj kun centre streĉataj kolonoj kaj nur slaboj kiel horizontalaj portaj elementoj; la neframa strukturo bezonas vertikalan rigidigan sistemon, ekzemple kernon

215.5

vanda strukturo ....................

en planar structure
de Wandkonstruktion f
cs stěnová konstrukce f

strukturo, kies portan sistemon formas vandoj kaj slaboj


BAZAJ NOCIOJ EL LA STATIKO DE BETONO

216

kuba firmeco de betono ..........

en concrete cube strength
de Betonwürfelfestigkeit f
cs krychelná pevnost f betonu

meza premfirmeco de betono konfirmita per ekzameno difinita en teĥnika normo; kutime oni ekzamenas garnituron de tri kuboj de difinita grandeco, elfaritan, tenatan kaj preme ekzamenatan laŭ norme preskribita maniero

217

marko de betono .................

en concrete mark
de Betonzeichen n
cs značka f betonu

nombra esprimo de kuba firmeco de betono de certa klaso (konvencia firmec-nivelo), sub kiu ne povas malaltiĝi la mezvaloro determinita laŭ rezultoj de ĉiuj kontrol-ekzame-noj pri kuba firmeco de koncerna betono; disdivido de la firmeco al klasoj en naciaj normoj varias

218

norma streĉado ....................

en standard stress
de genormte Beanspruchung f
cs normové namáhání n

lima valoro de koncerna streĉado (firmeco, cedolimo); ĝi povas esti atingata per teoria kalkulo aŭ kiel mezvaloro de rezultoj en ekzamenoj garantiantaj preskribitan fidindecon

219

kalkula strećado ...................

en design stress
de Rechenbeanspruchung f
cs výpočtové namáhání n

norma streĉado multiplikita per koeficientoj, kiuj konsideras analizon de ŝarĝado kaj spertojn en la rilato al t.n. limaj statoj, v. art. 220

220

lima stato ..........................

en limit state
de Limitstand m
cs mezní stav m

unu el statoj, ĉe kiuj strukturo, konstrukto aŭ fundamento ĉesas senmanke kaj plene sekure servi al sia destino; oni distingas liman staton de a) porteblo, b) deformiĝo kaj
c) apero kaj evoluo de fendoj

221

ŝarĝeblo de konstrukto ...........

en loading (bearing) capacity of
construction
de Tragfähigkeit f der Konstruktion
cs únosnost f konstrukce

la plej granda valoro de ŝarĝo, ĉe kies transpaŝo la konstrukto ĉesas servi al sia destino

222

ŝarĝeblo de sekco ...............

en bearing power of section
de Tragfähigkeit f des Querschnittes
cs únosnost f průřezu

la plej granda valoro de fleksa momanto, de aksa aŭ puŝa forto en la rilato al la juĝata sekco, ĉe kies atingo aŭ transpaŝo ekestas la lima stato, ekz. rompiĝo de betono, supernorma longiĝo de armaj enmetaĵoj k.s.

223

porta zono de sekco.............

en bearing portion of section
de Tragzone f des Querschnittes
cs nosná část f průřezu

parto de sekco, kiu estas bezonata por transigado de internaj fortoj; tiun parton oni traktas en statika kalkulo

223.1

premata zono ...................

en compressive portion (zone)
de Druckgebiet n
cs tlačená oblast f

parto de sekco de porta betonelemento, en kiu betono en la esplorata fazo de funkciado estas streĉata per premo

223.2

tirata zono .........................

en tensile portion (zone)
de gezogenes Gebiet n
cs tažená oblast f

parto de sekco de porta betonelemento, en kiu betono en la esplorata fazo de funkciado estas streĉata per tiro

224

efika alto de sekco ...............

en effective depth of section
de wirkungsvolle Querschnitts-
höhe f
cs
účinná výška f průřezu

distanco de la sekcocentro de kalkulebla tirata armaturo disde la premata sekcorando de la fleksata betonelemento

225

brako de internaj fortoj ...........

en lever arm, arm of internal forces
de Arm m der inneren Kraft
cs rameno n vnitřních sil

distanco de la sekcocentro de kalkulebla tirata armaturo disde la rezultanto de normalaj fortoj en la premata sekcozono de la fleksata betonelementoPOSTSKRIBO AL LA TERMINARO

La terminaro pri betono kaj betonistaj laboroj estis prilaborata en la tempo, kiam klare montriĝis, ke la Terminologia Esperanto-Centro de UEA (TEC) ne sukcesis fruktodone establiĝi kaj teorie kaj praktike stimuladi dezirindan disvolvon de la faka Esperanto. Unu el gvidaj personoj de iama TEC en la jaro 2000 formulis tezon, ke “terminologia laboro en la planlingvo ne eblas, ĉar ties lingvokomunumo estas tro malgranda, ĝi havas tro malmultajn fakulojn kaj preskaŭ ne la bezonatajn financajn rimedojn“.

Kun la eldiro ne eblas konsenti, ĉar koncernajn aktivecojn influas pli la scipovo, organiza kapablo kaj entuziasmo de individuoj ol grandeco de lingvokomunumo (loĝantoj de ŝtato, niakaze nombro de esperantistoj), nombro de koncernaj profesiuloj kaj disponebla monsumo.

Semo por tiu ĉi terminaro formiĝis jam en la jaro 1992 kiel demonstra elmontro okaze de mia prelego en la terminologia konferenco kadre de la Universala Kongreso en Vieno, temo “Individua kaj kolektiva laboroj pri terminaroj“. La unuan version de la terminaro mi tutamplekse ellaboris komence de la jaro 2000 kaj tuj poste proprainiciate kolektis bonvolajn konstrufakulojn kaj formis teĥnikan komisionon por konduki la terminaron al necesa internacia nivelo, kiu ĉe esperanta terminaro estas nepra kondiĉo.

Betono estas apud ligno, briko kaj ŝtalo grava tradicia konstrumaterialo, laŭ aspekto, celo kaj apliko ĝenerale konata al homa populacio. Ankaŭ pri ties konsisto, teĥnologio kaj proprecoj normala homo iom scias. Tamen, komuna leksiko de neniu lingvo kapablas eldiri pri betono ĉion necesan, teorio kaj praktiko de tiu ĉi materialo nuntempe bezonas ampleksan terminan aparaton, por ke fakuloj povu senĝene pri la betono trakti.

La aŭtora kolektivo en la traktado plurfoje montris diferencajn starpunktojn, kiujn estis necese solvi per serĉado de por ĉiuj akcepteblaj rezultoj. Mia sperto el la dujara koresponda traktado estas, ke ni ĉiuj klopodis gardi la Fundamenton de Esperanto. Nomoj akceptitaj por la plejmulto de nocioj devenas el la oficiala leksiko de Esperanto kaj el la verkoj respektindaj, ekz. el la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto. Por kelkaj nocioj ni elpruntis formon komunuzan aŭ alifakan kaj atribuis al ĝi novan aldonan enhavon - signifon - por specifa bezono de nia fako. Tiaj estas ekzemple volumenaĵo (4), morteraĵo (17), aluvia ŝtonaro (18.3), frakcio (20), gruzo (23), granulo (32.1), jugeto (159), kroĉilo (160) kaj pluraj aliaj.

Kelkajn oficialajn vortojn ni uzis kontraŭtradicie, sed ne kontraŭ enhava esenco de la vortoj kaj supozeble ankaŭ ne kontraŭ la Fundamento, jen la tipaj ekzemploj:

Kelkaj terminoj estas novaj nur kiel apartaj derivaĵoj, sed konsistas el bone travideblaj elementoj, en la fako ili supozeble povos esti sufiĉe elvokivaj. Ni tiel per netradicia formo deziris almenaŭ parte apartigi ilin disde la sfero komuna kun ties troa vasteco kaj elasteco de vortsignifoj. Al tiu ĉi grupo viciĝas ekzemple ligento (3) prestreĉi (62.2 prestreĉita betono), prefabriki (88 prefabrikita betono).

En kelkaj kazoj ne estis eble trovi konvenan nomon por nocio de esperantistoj netuŝita, aŭ tuŝita nur en nesufiĉe alireblaj literaturaj fontoj. Jen konciza supervido de novismoj kun glosoj:

La terminaro sume enhavas 344 nociojn kun atribuitaj terminoj.

Tiun ĉi norman Terminaron de betono kaj de betonistaj laboroj la aŭtoroj disponigas al la esperantista publiko, precipe al konstrufakaj profesiuloj, por elprovi ĝin en la praktiko. Prikonsiderojn, ĉu negativajn, ĉu pozitivajn, rekomendojn kaj kompletigojn bonvolu direkti al la iniciatinto de la verko: Jan Werner, Dřínová 18, CZ-612 00 Brno, Ĉehio; werne@tiscali.cz. Post tiu ĉi proveldono oni povas atendi la definitivan eldonon proksimime post 3 ĝis 5 jaroj.

Brno, majon 2002.


Jan Werner


ESPERANTA INDEKSO

akcelado de betonhardiĝo 96
aktivigo de betonmiksaĵo 94
akvo 6
    ~, agresiva 38
    ~, betonada 37
    ~, ĥemie ligita 37.2
    ~, karbonata 38.3
    ~, libera 37.3
    ~, malsaturita 38.1
    ~, sulfata 38.2
akvohermeteco de betono 140
almiksaĵo al betono 33
    ~, surfacaktiva 33.1
alto de sekco, efika 224
ankrado de prestreĉa armaturo 179
ankro 182
ankrolongo 192
    ~ de prestreĉa armaturo 180
arko 200
armaturo 148
    ~, ĉefa 166.1
    ~, distribua 166.8
    ~, helpa 168
    ~, jug[et]a 166.6
    ~ kun glata surfaco 148.3
    ~ kun perioda surfaco 148.4
    ~, laŭlonga 166.2
    ~, neporta 167
    ~, porta 166
    ~, prema 166.4
    ~, prestreĉa 148.2
    ~, ŝtalbetona 148.1
    ~, tira 166.3
    ~, tonda 166.5
    ~, transporta 166.9
    ~, transversa 166.7
asbestocemento 90
asfaltbetono 41
asfalto 13
aŭtoklavado de betono 96.2
aŭtoklavbetono 75
aŭtokuv[eg]o, transporta 108
aŭtomiksilo 104
balko 199
    ~, vanda 199.1
betonado, apartigita 99
betonfarejo 103
betonmiksaĵo 2
    ~, grasa 125
    ~, magra 124
    ~, seka 126
betonmiksilo 102
betono 1
    ~, aerumita 76
    ~, akvohermeta 80
    ~, armita 62
    ~, barita 47
    ~, batita 65
    ~, brikruba 46
    ~, centrifugita 69
    ~, ciklopa 58
    ~, etgrajna 56
    ~, faca 84
    ~, fajrorezista 78
    ~, freŝa 55
    ~, grasa 59
    ~, grobgrajna 57
    ~, hidrofobia 81
    ~, hidroteĥnika 85
    ~, hidroteknika 85
    ~, leĝera 52
    ~, lignera 48
    ~, magra 59
    ~, malfajngrajna 57
    ~, malpeza 52
    ~, monolita 87
    ~, ordinara 53
    ~, perlita 49
    ~, peza 54
    ~, plastigita 64
    ~, por[hav]a 60
    ~, porta 82
    ~, prefabrikita 88
    ~, premita 66
    ~, prestreĉita 62.2
    ~ prestreĉita antaŭ hardiĝo 62.21
    ~ prestreĉita post hardiĝo 62.22
    ~, pumika 50
    ~, radiadŝirma 79
    ~, rulpremita 67
    ~, simpla 61
    ~, sterna 83
    ~, subakva 74
    ~, ŝlakpumika 51
    ~, ŝosea 86
    ~, ŝprucigita 70
    ~, ŝtalfibra 62.3
    ~, vaku[iz]ita 71
    ~, vaporizita 73
    ~, varmizita 72
    ~, varmizola 77
    ~, verŝita 63
    ~, vibrigita 68
betonpumpilo 112
betonujo 110
brako de internaj fortoj 225
cedolimo 187
cementbetono 40
cemento 7
    ~, altforna 7.32
    ~, aluminata 7.2
    ~, blanka 7.45
    ~, ekspansia 7.43
    ~, kolora 7.46
    ~, loza 7.6
    ~, portlanda 7.1
    ~, rapidharda 7.44
    ~, speciala 7.4
    ~, ŝlakportlanda 7.31
    ~, ŝosea 7.41
    ~, valbaraĵa 7.42
cintro 118
denseco de betono 133
diagramo, labora 189
diametro de enmetaĵo, nominala 183
distancilo 163
drato, arma 150
    ~, binda 162
    ~, patentita 154
duktileco 190
elektrovarmigo de betono 96.3
elemento, area 197
    ~, betona 195
    ~, fleksata 195.3
    ~, kupla 164
    ~, premata 195.1
    ~, tirata 195.2
    ~, verga 196
    ~, vertikala rigidiga 205
enfikso de elemento 213
enmetaĵo, arma 149
    ~, nerigida arma 149.1
    ~, prestreĉa 173
    ~, rigida arma 149.2
faktoro, akvocementa 39
faldoslabo 203
fibrocemento 90
finatoro 116
firmeco de betono 134
    ~ de materialo, garantiata (norma), 186
    ~ de betono, kuba 216
flegado de freŝa betono 101
fleksado de armaturo 156
flekso, oblikva 158
frakcio 20
framo, rigida 206
gipsbetono 42
gipso 14
grado de armigo 191
    ~ de prilaboreblo de miksaĵo 129
grajneco 19
granuloj, flugcindraj 32.1
gravelo 22
gravelsablo 25
gruzo 23
ĝelo, cementa 11
hardeco de betono 135
hardiĝo de betono 146
    ~ de cemento 146
hoko, ankra 161
humideco de betono 141
ingrediento 5
    ~ al betono 36
    ~ al cemento 35
    ~, fungicida 36.2
    ~, hermetiga 36.3
    ~, rapidharda 36.1
injektado 98
jugeto 159
jung[ad]o de armaturo 193
jungo 210
junto 211
    ~, dilata 211.2
    ~, labora 211.1
kablo, prestreĉa 175
kalkbetono 43
kalko 15
kanaleto, kabla 176
kerno 207
klinkero 8
kolono 196.1
kompakteco de freŝa betono 132
kompaktigo de betonmiksaĵo 100
    ~ per batado 100.1
    ~ per centrifuga forto 100.5
    ~ per ĵetado 100.6
    ~ per premado 100.7
    ~ per rulpremado 100.8
    ~ per trapikado 100.2
    ~ per vibrado 100.3
    ~ per vibropremado 100.9
    ~, vakuproceda 100.4
konsistenco de betonmiksaĵo 128
konsisto de miksaĵo 123
konstrukto, betona 198
kontakto 209
kontenero, transprena 109
konuso, ankra 182.2
korodo de betono 144
kroĉilo 160
kuntirado de ŝelaĵo 120
laciĝo de betono 136
ligento 3
limo 0,2 188
lombetono 45
longo de transmeto de armaj enmetaĵoj 193.1
marko de betono 217
miksado 92
    ~, mana 92.1
    ~, maŝina 92.2
miksaĵo, flua 129.3
    ~, humida 129.1
    ~, injekta 131
    ~, mola 129.2
    ~, plastigita 130
miksakvo 37.1
mikscemento 7.3
miksilo, aktiviga 102.6
    ~, cikla 102.1
    ~, kontinua 102.2
    ~, liberfala 102.3
    ~, vibra 102.5
mikskamiono 107
miks[o]ciklo 93
miksumo 91
morteraĵo 17
mortero, injekta 178
pasto, cementa 10
perdo de prestreĉ[itec]o 172
perlito, ekspansiigita 31.1
plastbetono 44
plastformiĝo de betono 137
plastigo de betonmiksaĵo 95
plasto 16
plato, ankra 182.1
plektado de armaturo 157
plenigpulvoro 34
poreco de betono 139
porobetono 60.1
povumo de miksilo, nominala 106
prefabrikaĵo, betona 208
prestreĉado, antaŭhardiĝa 170
    ~, posthardiĝa 171
prestreĉiteco 169
prilaboreblo de miksaĵo 127
pumiko, ŝlaka 30.2
regulilo de solidiĝo 35.1
reto, arma 155
rezisteco de betono 143
rimedo, senŝeliga 122
sablo 21
sakcemento 7.5
sekcoareo de armaturo 185
    ~ de enmetaĵo 184
senŝeligado 121
skeleto, armatura 165
    ~, memporta armatura 165.1
skorio 29.1
slabo 197.2
    ~, apogita tutperiferie 197.25
    ~, dudirekte efika 197.24
    ~, kantilevra 197.23
    ~, kontinua 197.22
    ~, unudirekta 197.21
slabotrabo 196.3
solidiĝo de cemento 145
sorbkapacito de betono 142
stango, arma 152
    ~ firmigita per frida formado 153
stato, lima 220
streĉado, kalkula 219
    ~, norma 218
strukturo 214
    ~, betona 215
    ~, frama 215.3
    ~, monolita 215.1
    ~, munt[ebl]a 215.2
    ~, skeleta 215.4
    ~, vanda 215.5
surmeto, rekta 212
ŝarĝeblo de konstrukto 221
    ~ de sekco 222
ŝelaĵo 117
    ~, ligna 117.1
    ~, muntebla 117.3
    ~, perda 117.8
    ~, pufigebla 117.7
    ~, ŝovebla 117.5
    ~, ŝtala 117.2
    ~, transportebla 117.4
    ~, veturebla 117.6
ŝeligado 119
ŝelo 202
ŝlako 30.1
    ~, ŝaŭmigita 30.2
ŝlimo, cementa 9
ŝnuro, prestreĉa 174
ŝotro 24
ŝotrogruzo 26
ŝrumpado de betono 138
ŝtalbetono 62.1
ŝtalo, armatura 147
ŝtonaro 18
    ~, aglomerita 32
    ~, aluvia 18.3
    ~, artefarita 18.2
    ~, ekspansiigita 31
    ~, fajna 18.5
    ~, groba 18.6
    ~, kompakta 28
    ~, malfajna 18.6
    ~, natura 18.1
    ~, pistita 18.4
    ~, por[hav]a 29
ŝtono, cementa 12
ŝtonpulvoro 27
ŝvelado de betono 138
tavolo de armaturo, kovra 194
tirvergo 196.4
trabo 196.2
    ~, glatiga 115
transportbetono 89
trudmiksilo 102.4
truso 204
tubo, kabla 177
vando 197.1
varmotraktado de betono 96.1
vergo, arma 151
verŝado de betono 97
vibratoro 113
    ~, interna 113.1
    ~, surfaca 113.2
vibrotablo 114
vibrotrogo 111
Vierendeel-balko 199.2
volbo 201
volumena maso de betono 133
volumenaĵo 4
    ~, ŝaŭmigita 30
volumeno de mikstamburo, utila 105
zono, ankra 181
    ~ de sekco, porta 223
    ~, premata 223.1
    ~, tirata 223.2
 

ANGLA INDEKSO

absorption capacity 142
acceleration of concrete hardening 96
acceptance container 109
activation mixer 102.6
    ~ of concrete mixture 94
active admixture 33.1
admixture 5
aerated concrete 76
agglomerate 32
aggregate 4 + 18
agressive water 38
air-entrained concrete 76
aluminous cement 7.2
anchor 182
    ~ plate 185.1
    ~ hook 161
    ~ length 192
    ~ [male] cone 182.2
anchorage lenght of prestressing steel 180
    ~ of prestressing steel 179
    ~ zone 181
arch 200
arm of internal forces 225
artificial aggregate 18.2
asbestos cement 90
asphalt 13
asphalt[ic] concrete 41
assembled structure 215.2
autoclave concrete 75
auxiliary reinforcement 168
ballast chips 24
bar element 196
    ~ strengthened by cold forming 15
baryta concrete 47
base concrete course 83
beam 196.2 + 199
    ~, slab and 196.3
bearing capacity of construction 221
    ~ plate 182.1
    ~ portion of section 223
    ~ power of section 222
bended element 195.3
biaxial bending 158
binder 3
binding agent 3
    ~ wire 162
blast-furnace slag cement 7.32
bound water 37.2
bracing wire 150
broken-brick concrete 46
bulk cement 7.6
cable channel 176
    ~ tube 177
cantilever slab 197.23
carbonate water 38.3
casing 117
cast concrete 63
cast-in-situ structure 215.1
cellular concrete 60
cement 7
    ~ concrete 40
    ~ gel 11
    ~ grout 10
    ~ ingredient 35
    ~ paste 10
    ~ slurry 9
    ~ solidifying 145
    ~ stone 12
cement-water ratio 39
centering 118
centrifuged concrete 69
chips 23
cinder 29.1
clinker 8 + 29.1
coarse aggregate 18.6
    ~ gravel 18.6
coarse-grained concrete 57
collapsible form 117.3
colour cement 7.46
column 196.1
compact aggregate 28
compaction by centrifugal force 100.5
    ~ by [concrete] slinging 100.6
    ~ by needling 100.2
    ~ by ramming 100.1
    ~ by rolling 100.8
    ~ by vibration 100.3
    ~ by vibropressing 100.9
    ~ of concrete mixture 100
compactness of fresh concrete 132
compressed concrete 66
compression element 195.1
    ~ reinforcement 166.4
compressive portion 223.1
    ~ zone 223.1
concrete 1
    ~ absorptivity 142
    ~ admixture 33
    ~ autoclaving 96.2
    ~ casting 97
    ~ component 208
    ~ construction 198
    ~ corrosion 144
    ~ cube strength 216
    ~ distributing basket 110
    ~ element 195
    ~ fatigue 136
    ~ hardening 146
    ~ ingredient 36
    ~ mark 217
    ~ mixer 102
    ~ mixing plant 103
    ~ mixture 2
    ~ mixture plasticising 95
    ~ plastic flow 137
    ~ pouring 97
    ~ pump 112
    ~ reinforcement 148.1
    ~ resistance 143
    ~ set[ing] 146
    ~ shrinkage and swelling 138
    ~ structure 215
    ~ unit 208
concreting water 37
consistency of concrete mixture 128
construction joint 211.1
contact 209
continuous mixer 102.2
    ~ slab 197.22
conveying concrete 89
core-shaft 207
creep of concrete 137
cross-sectional area of insert 184
    ~ area of reinforcement 185
cross-wise reinforcement 166.7
crushed stone 18.4
crusher-run material 26
cyclic mixer 102.1
cyclopean concrete 58
dam cement 7.42
degree of reinforcing 191
    ~ of workability of mixture 129
demould 121
demoulding agent 122
density of fresh concrete 132
deposit aggregate 18.3
design stress 219
dilatation joint 211.2
direct seating 212
distribution reinforcement 166.8
draw bar 196.4
    ~ rod 196.4
dry concrete mix 126
    ~ mixplaster 17
ductility 190
effective capacity of mixing drum 105
    ~ depth of section 224
elastic limit at strain 0,2% 188
electric heating of concrete 96.3
erection of formwork 119
    ~ of shuttering 119
expanded aggregate 31
    ~ perlite 31.1
expansion joint 211.2
fair-face concrete 84
ferroconcrete 62.1
fibre cement 90
fiksing of element 213
filler 34
fine aggregate 18.5
    ~ gravel 18.5
fine-grained concrete 56
finisher 116
fit-up form 117.4
fluid mixture 129.3
fly ash pellets 32.1
flying form 117.4
foamed aggregate 30
    ~ slag 30.2
foamed-slag concrete 51
folded slab 203
forced mixer 102.4
form 120
form[work] 117
fraction 20
frame[d] structure 215.3
free water 37.3
free-fall mixer 102.3
fresh concrete 55
    ~ concrete curing 101
fungicidal ingredient 36.2
ganged form 117.3
gas concrete 60.1
giant form 117.4
girder 196.2 + 199
granularity 19
gravel 22
    ~ sand 25
grit 23
grouting 98
grout[ing mortar] 178
    ~ [mixture] 131
guaranty strength 186
gunite 70
hand mixing 92.1
hardening regulator 35.1
hardness of concrete 135
heat curing of concrete 96.1
heavy concrete 54
high-expansion cement 7.43
humidity of concrete 141
hydrophobic concrete 81
hydrotechnics concrete 85
impermeable concrete 80
inflatable form 117.7
ingredient 5
internal vibrator 113.1
joint 210 + 211
jointing of reinforcement 193
lap of splice of reinforcing bars 193.1
lean concrete 59
    ~ concrete mix 124
leave-in-place form 117.8
lever arm 225
lightweight concrete 52
lime 15
    ~ concrete 43
limit state 220
loading capacity of construction 221
loam concrete 45
longitudinal reinforcement 166.2
lorry-mounted trough 108
lost form 117.8
machine mixing 92.2
main bars 166
    ~ reinforcement 166.1
mix cement 7.3
mixer with forced mixing cycle 102.4
mixing 92
    ~ cycle 93
    ~ water 37.1
mixture 91
    ~ composition 123
monolithic[al] concrete 87
moving form[s] 117.6
natural aggregate 18.1
nominal diameter of insert 183
nonloadbearing reinforce- ment 167
nonrigid reinforcing insert 149.1
one-way slab 197.21
operating diagram 189
ordinary concrete 53
patented wire 154
pebble gravel 22
perlite concrete 49
plain concrete 61
planar structure 215.5
plaster 14
    ~ of Paris concrete 42
plasticised concrete 64
    ~ mixture 130
plate 197.2
    ~ girder 199.1
pole 196.1
polymer concrete 44
porosity of concrete 139
porous aggregate 29
    ~ concrete 60 + 60.1
Portland cement 7.1
post 196.1
post-tensioned concrete 62.22
post-tensioning 171
poured concrete 63
precast concrete 88
press compaction 100.7
prestress loss 172
prestressed concrete 62.2
prestress[ing] 169
prestressing bar 173
    ~ cable 175
    ~ rope 174
    ~ steel 148.2
pretensioned concrete 62.21
pre-tensioning 170
pumice stone concrete 50
quick-hardening cement 7.44
quick-setting ingredient 36.1
rammed concrete 65
rated power of mixer 106
refractory concrete 78
reinforced concrete 62
reinforcement 148
    ~ bending 156
    ~ cage 165
    ~ protecting layer 194
    ~ with smooth surface 148.3
reinforcing bar 151 + 152
    ~ insert 152
    ~ mesh 155
    ~ steel 147
removal (of the form) 121
restraint of element 213
ribbed steel 148.4
rich concrete mix 125
rigid frame 206
    ~ reinforcing insert 149.2
road cement 7.41
    ~ concrete 86
rock flour 27
rod element 196
rolled concrete 67
sack cement 7.5
sacrifice shuttering 117.8
sand 21
sealing ingredient 36.3
self-supporting reinforcement
cage 165.1
separated concreting 99
shaked concrete mix 126
shear connector 164
    ~ reinforcement 166.5
shell 202
shielding concrete 79
skeletal structure 215.4
slab 197.2
    ~ and beam 196.3
slag 30.1
slag-portland cement 7.31
sliding form 117.5
slip form 117.5
soft mixture 129.2
    ~ water 38.1
spacer block 163
special cement 7.4
standard strength 186
    ~ stress 218
steam concrete 73
steel form 117.2
    ~ shuttering 117.2
steel-fibre-reinforced concrete 62.3
stirrup 159
    ~ reinforcement 166.6
stone powder 27
straight seating 212
strength of concrete 134
strip 121
structural concrete 82
structure 214
strut 196.1
sulphate water 38.2
surface element 197
    ~ vibrator 113.2
synthetic[al] resin 16
tensile portion 223.2
    ~ zone 223.2
tension element 195.2
    ~ reinforcement 166.3
thermal insulating concrete 77
tie 159 + 160 + 196.4
tightening of casing 120
trailer mixer 104
transit mixer vehicle 107
transport reinforcement 166.9
transverse reinforcement 166.7
travelling form 117.6
truck mixer 104
trusswork 204
two-way slab 197.24 + 197.25
underwater concrete 74
vacuum [processed] compaction 100.4
    ~ [-treated] concrete 71
vault 201
vertical stiffening element 205
vibrated concrete 68
vibrating beam 115
    ~ dropchute 111
    ~ mixer 102.5
    ~ screed 115
vibration table 114
vibrator 113
Vierendeel girder 199.2
volumen mass of concrete 133
wall 197.1
warming-through concrete 72
water 6
water-tightness 140
wet mixture 129.1
white cement 7.45
wire binding 157
wood concrete 48
wooden form[work] 117.1
workability of mixture 127
working diagram 189
    ~ volume of mixing drum 105
yield point 187
 

GERMANA INDEKSO

Abnahmebehälter 109
Abstandhalter 163
Aktivierungmischer 102.6
Anker 182
Anker|kegel 182.2
    ~platte 182.1
Ankerung der Spannbewehrung 179
Anmachwasser 37.1
Arbeits|diagramm 189
    ~fuge 211.1
Arm der inneren Kraft 225
Asbestzement 90
Asphalt 13
Asphaltbeton 41
Ausschalen 121
Ausschalenmittel 122
Autoklav|behandlung des Betons 96.2
    ~beton 75
Automischer 104
Balken 196.2
    ~ und Decke 196.3
Bariumbeton 47
Bauwerksfuge 211.1
Beanspruchung, genormte 218
Beförderungswanne 108
Belebungsverfahren der Betonmischung 94
Berührung 209
Beschleunigen der Betonerhärtung 96
Beton 1
    ~, armierter 62
    ~, bewehrter 62
    ~, dampfgehärteter 73
    ~, entlüfteter 71
    ~, feiner 56
    ~, feuerfester 78
    ~, flüssiger 63
    ~, gewöhnlicher 53
    ~, junger 55
    ~, luftenthaltender 76
    ~, magerer 59
    ~, monolitischer 87
    ~, plastischer 64
    ~, [stahl-]drahtfaser-armierter 62.3
    ~, steingefüllter 58
    ~, unbewehrter 61
    ~, vorgespannter 62.2
    ~, warmbehandelter 72
    ~, wasserabweisender 81
    ~, wasserdichter 80
Beton|anschwellen 138
    ~beimengung 33
    ~beständigkeit 143
    ~bewehrungsstahl 148.1
    ~element 195
    ~erhärten 146
    ~ermüdung 136
    ~fertigteil 208
    ~festigkeit 134
    ~feuchtigkeit 141
    ~formstahl 148.4
    ~härte 135
    ~konstruktion 198
    ~korb 110
    ~kriechen 137
    ~masse-Verdichtung 100
    ~mischanlage 103
    ~mischer 102
    ~mischmaschine 102
    ~porenraum 139
    ~pumpe 112
    ~recken 137
    ~schrumpfen und Anschwellen 138
    ~schüttung 97
    ~stahl 147
    ~stahlbiegen 156
    ~steife 128
    ~teil 208
    ~tragwerk 215
    ~verflüssigen 95
    ~werk 103
    ~würfelfestigkeit 216
    ~zeichen 217
    ~zusatz 36
Betonierung, getrennte 99
Betonierungwasser 37
Betonmischung 2
    ~, fette 125
    ~, magere 124
Bewehrung 148
    ~ mit glatter Oberfläche 148.3
    ~, nicht tragende 167
Bewehrungs|chutzschicht 194
    ~drath 150
    ~gerippe 165
    ~grad 191
    ~korb 165
    ~korb, selbsttragender 165.1
    ~matte 155
    ~netz 155
    ~stab 151
    ~stange 152
    ~tossen 193
Biegung, schiefe 158
Bimsbeton 50
Binde|draht 162
    ~mittel 3 17
    ~zeitregler 35.1
Binder 3
Bogen 200
Bruchdehnung 190
Bügel 159
    ~bewehrung 166.6
Bündelkanal 176
Dampfbeton 73
Decke, Balken und 196.3
Dehnungsfuge 211.2
Dichtungszusatz 36.3
Dichtverhältnis des Frischbetons 132
Dilatationsfuge 211.2
Draht, patentierter 154
Druck|bewehrung 166.4
    ~gebiet 223.1
Duktilität 190
Einpressung 98
Einrüstung 118
Einschalen 119
Einspannung des Elementes 213
Eintauchrüttler 113.1
Elektroerwärmung 96.3
Element, gebeugtes 195.3
    ~, gedrucktes 195.1
    ~, gezogenes 195.2
Endhaken 161
Expansivzement 7.43
Fachwerk 204
Faltwerk 203
Fertigbeton 88
Fertiger 116
Festigkeit, garantierte 186
Fiberzement 90
Finisseur 116
Flächenelement 197
Flechten 157
Flugasche, zusammengeballte 32.1
Fraktion 20
Freifallmischer 102.3
Frischbeton 55
    ~transporter 107
Fuge 211
Füller 34
Fungizidzusatz 36.2
Gasbeton 60.1
Gesteinmischung 18
Gesteinsmehl 27
Gewölbe 201
Gips 14
    ~beton 42
Glättbohle 115
Gleitschalung 117.5
Grob|beton 57
    ~kies 18.6
Grus 23
Gussbeton 63
Handmischung 92.1
Hauptbewehrung 166.1
Hilfsbewehrung 168
Hochofenzement 7.32
Holz|beton 48
    ~schalung 117.1
Hüllröhre 177
Hüttenbims 30.2
    ~beton 51
Injektions|gemisch 131
    ~mörtel 178
Injekti[zi]erung 98
Kalk 15
    ~beton 43
Karbonatwasser 38.3
Kern 207
Kies 22
Kiessand 25
Kletterschalung 117.5
Klinker 8
Kohlenschlacke 29.1
Konsistenzzahl 129
Konsolplatte 197.23
Kontakt 209
Körnigkeit 19
Korrosion des Betons 144
Kunst|harz 16
    ~steingemisch 18.2
Lagerung, gerade 212
Längsbewehrung 166.2
Lehmbeton 45
Lehrgerüst 118
Leichtbeton 52
Limitstand 220
Massivbau 215.1
Misch|binder 36.1
    ~fahrzeug 104
    ~wasser 37.1
    ~zement 7.3
Mischen 92
    ~ in Mischanlage 92.2
Mischer, kontinuierlicher 102.2
    ~, zyklischer 102.1
Mischung 91
    ~, erdfeuchte 129.1
    ~, flüssige 129.3
    ~, plastifizierte 130
    ~, weiche 129.2
Mischungzyklus 93
Mischungszusammensetzung 123
Montagebau 215.2
Nachbehandlung des Frischbetons 101
Natursteingemisch 18.1
Nennleistung des Mischers 106
Nominaldurchmesser der Einlage 183
Normen-Festigkeit, garantierte 186
Oberflächenrüttler 113.2
Perlit, expandierter 31.1
Perlitbeton 49
Plastbeton 44
Platte 197.2
    ~, durchlaufende 197.22
    ~, zweiachsig bewehrte 197.24 + 197.25
    ~, zweiseitig gelagerte 197.21
Porenbeton 60 + 60.1
Portlandzement 7.1
Pressbeton 66
Pressverdichtung 100.7
Quer|bewehrung 166.7 + 166.8
    ~schnittsfläche der Bewehrung 185
    ~schnittsfläche der Einlage 184
    ~schnittshöhe, wirkungsvolle 224
Rahmen, steifes 206
    ~konstruktion 215.3
Rechenbeanspruchung 219
Rollkies 18.3
Rutschschalung 117.5
Rüttel|beton 68
    ~mischer 102.5
    ~rinne 111
    ~tisch 114
    ~verdichtung 100.3
Rüttler 113
Sackzement 7.5
Sand 21
Sandkies 25
Saug|beton 71
    ~fähigkeit 142
Säule 196.1
Schale 202
Schalung 117
    ~, aufblasbare 117.7
    ~, fahrbare 117.6
    ~, montierbare 117.3
    ~, transportable 117.4
    ~, übertragbare 117.4
    ~, verlorene 117.8
    ~, verschiebbare 117.6
Schalungzusammenziehen 120
Schaum|schlackenbeton 51
    ~zuschlagstoff 30
Schlacke 30.1
Schlackenportlandzement 7.31
Schleuderbeton 69
Schnalle 160
Schotter, [gebrochener] 24
Schottergrus 26
Schubbewehrung 166.5
Schwellzement 7.43
Schwerbeton 54
Sichtbeton 84
Sitz, gerade 212
Skelettkonstruktion 215.4
Sonderzement 7.4
Spaltbewehrung 166.5
Spann|beton 62.2
    ~beton mit nachträglichem Verbund 62.22
    ~beton mit sofortigem Verbund 62.21
    ~bewehrung 148.2
    ~einlage 173
    ~kabel 175
    ~kraftverlust 172
    ~seil 174
Spritzbeton 70
Stabelement 196
Stahlbeton 62.1
Stahleinlage 149
    ~, nachgiebige 149.1
    ~, steife 149.2
Stahlschalung 117.2
Stampfbeton 65
Stampfenverdichtung 100.1
Stange durch die Kaltverformung verfestigte 153
Steingemisch 18
    ~, feines 18.5
    ~, grobes 18.6
    ~, kompaktes 28
Stein|mehl 27
    ~schlag 18.4
    ~splitt 18.4
Stochenverdichtung 100.2
Stoss 209
Strahlenschutzbeton 79
Strassen|beton 86
    ~zement 7.41
Streckgrenze 187
    ~ 0,2% 188
Struktur 214
Talsperrenzement 7.42
Tonerdezement 7.2
Trag|balken 199
    ~beton 82
    ~bewehrung 166
    ~fähigkeit des Querschnittes 222
    ~zone des Querschnittes 223
Träger 199
Transport|beton 89
    ~bewehrung 166.9
Trockenmischung 126
Trommelvolumen, nutzbares 105
Überdeckungslänge der Stahleinlage 193.1
Unterbeton 83
Unterwasserbeton 74
Vakuumverfahren 100.4
Verankerungs|länge 192
    ~länge der Spannbewehrung 180
    ~zone 181
Verarbeitbarkeit der Mischung 127
Verbindung 210
Verbundelement 164
Verdichtung durch die Zentrifugalkraft 100.5
    ~ durch Schleudern 100.6
Verschalen 119
Verschalung 117
Versteifungselement, vertikales 205
Verteilereisen 166.8
Vibrationsrinne 114
Vibrator 113
Vibropressen-Verdichtung 100.9
Vierendeelträger 199.2
Vollwandträger 199.1
Volumenmasse des Betons 133
Vorspannung 169
    ~ mit nachträglichem Verbund 171
    ~ mit sofortigem Verbund 170
Walzbeton 67
Walzverdichtung 100.8
Wand 197.1
Wandkonstruktion 215.5
Warmbehandlung des Betons 96.1
Wärmeisolationsbeton 77
Wasser 6
    ~, aggressives 38
    ~, chemisch gebundenes 37.2
    ~, freies 37.3
    ~, hungriges 38.1
    ~, schwefelsäures 38.2
Wasser|baubeton 85
    ~dichtigkeit 140
    ~zementfaktor 39
Wirkstoff 33.1
Zement 7
    ~, farbiger 7.46
    ~, loser 7.6
    ~, schnellerhärtender 7.44
    ~, weisser 7.45
Zement|abbinden 145
    ~beton 40
    ~erhärten 146
    ~gel 11
    ~milch 9
    ~paste 10
    ~schlempe 10
    ~stein 12
    ~zusatz 35
Zentrifugalbeton 69
Ziegelsplittbeton 46
Zugbewehrung 166.3
Zugstange 196.4
Zusatz 5
Zuschlag 4
Zuschlagstoff, agglomerierter 32
    ~, expandierter 31
    ~, poriger 29
Zwangmischer 102.4
 

ĈEHA INDEKSO

aktivace betonové směsi 94
asfalt 13
asfaltobeton 41
autodomíchávač 107
autoklávování betonu 96.2
automíchač 104
azbestocement 90
bednění 117
    ~, dílcové 117.3
    ~, dřevěné 117.1
    ~, montované 117.3
    ~, nafukovací 117.7
    ~, ocelové 117.2
    ~, pojízdné 117.6
    ~, posuvné 117.5
    ~, přenosné 117.4
    ~, tažené 117.5
    ~, zabudované 117.8
    ~, ztracené 117.8
    ~, vápenný 43
    ~, vibrovaný 68
    ~, vodostavebný 85
    ~, vodotěsný 80
    ~, volně ložený 7.6
    ~, vysokopecní 7.32
    ~, vyztužený 62
betonárna 103
betonáž, oddělená 99
cement 7
    ~, barevný 7.46
    ~, bílý 7.45
    ~, hlinitanový 7.2
    ~, portlandský 7.1
    ~, přehradový 7.42
    ~, pytlovaný 7.5
    ~, rozpínavý 7.43
    ~, rychlovazný 7.44
    ~, silniční 7.41
    ~, směsný 7.3
    ~, speciální 7.4
    ~, struskoportlandský 7.31
    ~, volně ložený 7.6
    ~, vysokopecní 7.32
cementobeton 40
cyklus, mísicí 93
část průřezu, nosná 223
čerpadlo na betonovou směs 112
délka kotevní 192
    ~ předpínací výztuže, kotevní 180
    ~ výztužných vložek, přesa hová 193.1
deska 197.2
    ~, konzolová 197.23
    ~, kotevní 182.1
    ~, krakorcová 197.23
    ~, nosníková 197.21
    ~ podepřená po obvodu 197.25
    ~ působící ve dvou směrech 197.24
    ~, spojitá 197.22
diagram, pracovní 189
dílec, betonový 208
dotvarování betonu 137
drát, patentovaný 154
    ~, vázací 162
    ~, výztužný 150
drátkobeton 62.3
drť 23
elektroohřev betonu 96.3
filer 34
finišer 116
frakce 20
gel, cementový 11
hák, koncový 161
hlínobeton 45
hmotnost betonu, objemová 133
hutnost čerstvého betonu 132
injektování 98
jádro 207
kabel, předpínací 175
kámen, cementový 12
kamenivo 18
    ~, předpínací 173
    ~, výztužná 149
    ~, výztužná netuhá 149.1
    ~, výztužná tuhá 149.2
voda 6
    ~, agresivní 38
    ~, betonářská 37
    ~, hladová 38.1
    ~, chemicky vázaná 37.2
    ~, síranová 38.2
    ~, uhličitá 38.3
    ~, útočná 38
    ~, volná 37.3
    ~, záměsová 37.1
vodotěsnost betonu 140
beton 1
    ~, armovaný 62
    ~, autoklávovaný 75
    ~, barevný 7.46
    ~, barytový 47
    ~, bílý 7.45
    ~, cihlový 46
    ~, čerstvý 55
    ~, dodatečně předpjatý 62.22
    ~, drobnozrnný 56
    ~, dusaný 65
    ~, hlinitanový 7.2
    ~, hrubozrnný 57
    ~, hubený 59
    ~, hydrofóbní 81
    ~, konstrukční 82
    ~, lehký 52
    ~, lisovaný 66
    ~, litý 63
    ~, aglomerované 32
    ~, drcené 18.4
    ~, drobné 18.5
    ~, expandované 31
    ~, hrubé 18.6
    ~, hutné 28
    ~, pórovité 29
    ~, přírodní 18.1
    ~, těžené 18.3
    ~, umělé 18.2
kanálek, kabelový 176
kaše, cementová 10
klenba 201
konstrukce, betonová 198
    ~, monolitická 215.1
    ~, montovaná 215.2
    ~, nosná betonová 215
    ~, příhradová 204
    ~, rámová 215.3
    ~, skeletová 215.4
    ~, stěnová 215.5
konzistence betonové směsi 128
koroze betonu 144
kostra, výztužná 165
    ~, výztužná samonosná 165.1
koš na betonovou směs 110
    ~, výztužný 165
kotva 182
kotvení předpínací výztuže 179
kuželík 182.2
kuželka, kotevní 182.2
lano, předpínací 174
lití betonu 97
lomenice 203
malta, injektážní 178
maltovina 17
mez 0,2 188
    ~ kluzu 187
    ~ průtažnosti 187
míchačka, aktivační 102.6
    ~, cyklická 102.1
    ~, kontinuální 102.2
    ~ na betonovou směs 102
    ~ s nuceným mícháním 102.4
    ~, spádová 102.3
    ~, vibrační 102.5
míchání 92
    ~, ruční 92.1
    ~, strojní 92.2
mléko, cementové 9
moučka, kamenná 27
namáhání výpočtové 219
    ~, normové 218
nasákavost betonu 142
nosník 199
    ~, stěnový 199.1
    ~, Vierendeelův 199.2
obedňování 119
objem míchacího bubnu, uži tečný 105
oblast, kotevní 181
    ~, tažená 223.2
    ~, tlačená 223.1
oblouk 200
ocel, betonářská 147
vrstva výztuže, krycí 194
výkon míchačky, jmenovitý 106
výška průřezu, účinná 224
výztuž 148
    ~, betonářská 148.1
    ~, dopravní 166.9
    ~, hlavní 166.1
    ~, nenosná 167
    ~, nosná 166
    ~, podélná 166.2
    ~, pomocná 168
    ~, předpínací 148.2
    ~, příčná 166.7
    ~, rozdělovací 166.8
    ~, monolitický 87
    ~, nosný 82
    ~, obyčejný 53
    ~, odstřeďovaný 69
    ~, ochranný 79
    ~, pařený 73
    ~, pemzový 50
    ~, perlitový 49
    ~, pilinový 48
    ~, plastifikovaný 64
    ~, podkladní 83
    ~ pod vodou
    ~, pohledový 84
    ~, pórovitý 60
    ~, portlandský 7.1
    ~, prefabrikovaný 88
    ~, prokládaný 58
    ~, prostý 61
    ~, proteplovaný 72
    ~, výztužná 147
odbedňování 121
odolnost betonu 143
ohyb, šikmý 158
ohýbání výztuže 156
ošetřování čerstvého betonu 101
pelety, popílkové 32.1
pemza, strusková 30.2
perlit, expandovaný 31.1
pevnost betonu 134
    ~ betonu, krychelná 216
    ~ materiálu, normová 186
    ~ materiálu, zaručená 186
písek 21
plast 16
plastbeton 44
plastifikace betonové směsi 95
plnivo 4
plnivo, napěněné 30.1
plocha vložky, průřezová 184
    ~výztuže, průřezová 185
pojivo 3
pórobeton 60.1
pórovitost betonu 139
proteplování betonu 96.1
průměr vložky, jmenovitý 183
prut, výztužný 151
prvek, betonový 195
    ~, ohýbaný 195.3
    ~, plošný 197
    ~, prutový 196
    ~, spřahující 164
    ~, tažený 195.2
    ~, tlačený 195.1
    ~, ztužující svislý 205
pryskyřice, syntetická 16
předpětí 169
předpínání dodatečné 171
    ~předem 170
příhradovina 204
příměs, aktivní 33.1
    ~ do betonu 33
přípravek, odbedňovací 122
přísada 5
    ~ do betonu 36
    ~ do cementu 35
    ~, fungicidní 36.2
    ~, těsnicí 36.3
    ~, urychlovací 36.1
rádlování bednění 120
rám, tuhý 206
rameno vnitřních sil 225
regulátor tuhnutí 35.1
sádra 14
sádrobeton 42
sbalky, popílkové 32.1
síť, výztužná 155
skořepina 202
skruž 118
slínek 8
sloup 196.1
složení směsi 123
směs, betonová 2
    ~, betonová bohatá 125
    ~ s hladkým povrchem 148.3
    ~, smyková 166.5
    ~ s periodickým povrchem 148.4
    ~, tahová 166.3
    ~, tlaková 166.4
    ~, třmínková 166.6
    ~, tvarovaná 148.4
záměs 91
zásobník, přejímací 109
zhutňování betonové směsi 100
    ~ dusáním 100.1
    ~ lisováním 100.7
    ~ metáním 100.6
    ~, provzdušněný 76
    ~, předem předpjatý 62.21
    ~, předpjatý 62.2
    ~, přehradový 7.42
    ~, pytlovaný 7.5
    ~, rozpínavý 7.43
    ~, rychlovazný 7.44
beton, silniční 86
    ~, směsný 7.3
    ~, speciální 7.4
    ~, stínicí 79
    ~, struskopemzový 51
    ~, struskoportlandský 7.31
    ~, stříkaný 70
    ~, tepelně izolační 77
    ~, těžký 54
    ~, torkretovaný 70
    ~, vakuovaný 71
    ~, válcovaný 67
    ~, betonová hubená 124
    ~, betonová chudá 124
    ~, betonová mastná 125
    ~, betonová suchá 126
    ~, betonová tučná 125
    ~, injekční 131
    ~, měkká 129.2
    ~, plastifikovaná 130
    ~, tekutá 129.3
    ~, zavlhlá 129.1
smršťování a nabývání beto nu 138
součinitel, vodní 39
spára 211
    ~, dilatační 211.2
    ~, pracovní 211.1
spoj 210
spona 160
stahování bednění 120
stav, mezní 220
stěna 197.1
struktura 214
struska 30
stůl, vibrační 114
stupeň vyztužení 191
    ~ zpracovatelnosti směsi 129
styk 209
stykování výztuže 193
škvára 29.1
štěrk, drcený 24
    ~, oblázkový 22
    ~, říční 18.3
    ~, těžený 22
štěrkodrť 26
štěrkopísek 25
táhlo 196.4
tažnost 190
trám 196.2
    ~, deskový 196.3
    ~, hladicí 115
transportbeton 89
trubka kabelového kanálku 177
třmínek 159
tuhnutí cementu 145
tvrdnutí cementu (betonu) 146
tvrdost betonu 135
tyč, výztužná 152
    ~ zpevněná tvarováním za
studena 153
uložení, přímé 212
únava betonu 136
únosnost konstrukce 221
    ~ průřezu 222
urychlování tvrdnutí betonu 96
vana, přepravní 108
vápno 15
vázání výztuže 157
vetknutí prvku 213
vibrátor 113
    ~, ponorný 113.1
    ~, příložný 113.2
vláknocement 90
vlhkost betonu 141
vložka, distanční 163
    ~ odsáváním 100.4
    ~ odstředivou silou 100.5
    ~ propichováním 100.2
    ~ vakuováním 100.4
    ~ válcováním 100.8
zhutňování vibrací 100.3
    ~ vibrolisováním 100.9
značka betonu 217
zpracovatelnost směsi 127
zrnitost 19
ztráta předpětí 172
žárobeton 78
železobeton 62.1
žlab vibrační 111
 

NEDERLANDA INDEKSO

aanmaakwater 37.1
afrijbalk 115
afstandhouder 163
aluminiumcement 7.2
anker 182
asbestcement 90
asfalt 13
asfaltbeton 41
balk 196.2
    ~ en plaat 196.3
bekisten 119
bekisting 117
    ~, houten 117.1
    ~, opblaasbare 117.7
    ~, stalen 117.2
    ~, verloren 117.8
belasting, maximale, van de constructie 221
bestandheid van beton 143
beton 1
    ~, constructief 82
    ~, geprefabriceerd 88
    ~, gestampt 65
    ~, gewapend 62.1 + 62
    ~, jong 55
    ~ met metselwerkgranulaat 46
    ~, normaal 53
    ~, ongewapend 61
    ~, voorgespannen 62.2
    ~, voorgespannen, met nage
rekt staal 62.22
    ~, voorgespannen, met voorge
rekt staal 62.21
    ~, vuurvast 78
    ~, waterdicht 80
    ~, zwaar 54
beton|centrale 103
    ~constructie 198
    ~dekking 194
    ~element 195
    ~element, geprefabriceerd 208
    ~element, prefab 208
    ~klasse 217
    ~mengsel 2
    ~pomp 112
    ~samenstelling 123
    ~skelet 215.4
trommelmenger 102.3
truckmixer 104 + 107
vakwerk 204
verankeren van voorspanstaal 179
verbinding 210
verdichten door centrifugeren 100.5
    ~ door persen 100.7
    ~ door porren 100.2
    ~ door stampen 100.1
    ~ door trillen 100.3
    ~ door walsen 100.8
    ~ met de vacuümmethode 100.4
    ~ van betonspecie 100 verharding van cement (beton) 146
    ~specie 2
    ~staal 147
    ~sterkte 134
    ~water 37
betonspecie, aardvochtige 129.1
    ~, plastische 129.2
    ~, vloeibare 129.3
betonstaal, geribd 148.4
    ~, glad 148.3
beugel 159
binddraad 162
binding van cement 145
bindmiddel 3
bindtijd|versneller 35.1
    ~vertrager 35.1
boog 200
buigen van wapeningsstaven 156
cement 7
    ~, gekleurd 7.46
    ~, wit 7.45
cement|beton 40
    ~gel 11
    ~lijm 10
    ~pasta 10
    ~steen 12
charge 91
consistentie van betonspecie 128
constructie 214
    ~, monoliete 215.1
continumenger 102.2
corrosie van beton 144
diameter, nominale, van beton
staalstaaf 183
dilatatievoeg 211.2
doorsnede van betonstaalstaaf 184
    ~ van de wapening 185
draagconstructie, betonnen 215
drukzone 223.1
duurzaamheid van beton 143
dwangmenger 102.4
element, gedrukt 195.1
    ~, getrokken 195.2
    ~, op buiging belast 195.3
gasbeton 60.1
gewelf 201
verhardingsversneller 36.1
vermoeiing van beton 136
verwerkbaarheid 127
vezelcement 90
vibrator 113
Vierendeelligger 199.2
vlechten 157
vloeigrens 187
    ~, (karakteristieke) 188
vochtgehalte van beton 141
voeg 212 + 211
vollewandligger 199.1
voorspan|kabel 175
    ~kanaal 176
    ~staal 148.2 173
gips 14
grenstoestand 220
grind 18.3 + 22
grindbeton 53
hardheid van beton 135
hoofdwapening 166.1
hoogovencement 7.32
hoogte, nuttige, van de beton
doorsnede 224
hulpstof 5
    ~ voor beton 36
    ~ voor cement 35
injectie 98
injectiespecie 131
inklemming van een element 213
kabelbuis 177
kalk 15
kern 207
klimbekisting 117.5
klinker 8
kolom 196.1
krimpen en zwellen van beton 138
kruip van beton 137
kubel 110
kubusdruksterkte 216
kunsthars 16
lassen van wapening 193
lichtbeton 52
ligger 199
massa, volumieke, van beton 133
mengcyclus 93
mengen 92
    ~, machinaal 92.2
    ~ met de hand 92.1
montagebouw 215.2
mortelmenger 102.6
naad 209 + 211
nabehandeling van het jonge
beton 101
normsterkte, gegarandeerde 186
nuttige hoogte van de beton
doorsnede 224
ontkisten 121
ontkistingsmiddel 122
oplegging 212
    ~verliezen 172
voorspannen met nagerekt staal 171
    ~ met voorgerekt staal 170
voorspanning 169
vouwschaal 203
vrije-valmenger 102.3
waarde, representatieve, voor de sterkte 218
wand 197.1
wapening 148
    ~, dragende 166
wapenings|draad 150
    ~graad 191
    ~korf 165
oppervlaktetriller 113.2
plaat 197.2
    ~, aan twee zijden opgelegde 197.21
    ~, balk en 196.3
    ~, doorlopende 197.22
    ~, (geheel) rondom opgelegde 197.25
    ~, gevouwen 203
    ~, in twee richtingen belaste 197.24
    ~, uitkragende 197.23
porositeit van beton 139
portlandcement 7.1
raamwerk 206 215.3
rekenwaarde voor de sterkte 219
schaal 202
schijf 197.1
schijfconstructie 215.5
schijfelement 197
slak 30.1
spanning-rekdiagram 189
spuitbeton 70
staafelement 196
stabiliteitselement, vertikaal 205
steen|meel 27
    ~slag 18.4
stellen van bekisting 120
sterkte, gegarandeerde 186
    ~, representatieve waarde voor de 218
sterkteklasse van beton 217
steunconstructie 118
stort|naad 211.1
    ~voeg 211.1
storten van beton 97
streng van voorspandraden 174
structuur 214
systeembekisting 117.3 + 117.4
toeslagmateriaal 4
trek|staaf 196.4
    ~stang 196.4
    ~zone 223.2
tril|naald 113.1
    ~tafel 114
    ~net 155
    ~percentage 191
    ~staaf 151
    ~staaf, koudvervormde 153
    ~staaf, warmgewalste 152
water 6
    ~, agressief 38
    ~, gebonden 37.2
    ~, vrij 37.3
    ~, zacht 38.1
watercementfactor 39
waterdichtheid van beton 140
zand 21
zwellen: krimpen en     ~ van beton 138