Eventoj n-ro 195, retposxta versio
**********************************

Titolpagxe: - Malgranda fina venko - sen preparo

Dum UK okazis: kurtaj artikoloj pri la okazajxoj de UK

Faka UK: kurtaj artikoloj pri la fakaj kunsidoj de UK

Movado: - Kandidatigo al akademio
    - Demisiis la vicprezidanto de adakdemio

Mallonge(8)

Interese: - UK per alia okulo
     - La angla ne igxos senopone la lingvo de interreto

**************************************************************************

                D A N K O N

           pro frua renovigo de via abono al

            Eventoj per Ret-Info en 2001!

**************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Malgranda fina venko - sen preparo
==================================

Esperanto akreditita en Hungario

Hungario estas inter tiuj malmultaj landoj, kie la sxtato oficiale rekonas
la Internacian Lingvon. Pruvas tion pluraj faktoroj, kiel apero de E-
lingva klariga teksto en la telefonlibroj, fervojaj horaroj, ekzisto de
aparta E-fako en la Budapesxta Universitato ktp. ktp.

Pasintjare oni akceptis novan legxon, kiu transformis la strukturon de la
sxtate rekonitaj lingvo-ekzamenoj. Gxis nun en la unua pasxo estis
rekonitaj nur 7 fremdaj lingvoj, kaj nun, post plurmonata klopodo la 25-an
de septembro oni akreditis ankaux Esperanton!

Tio signifas, ke ekde post 2-3 semajnoj oni denove povos plenumi sxtate
rekonitajn lingvoekzamenojn ankaux pri la Internacia Lingvo. Gxia sekvo
estas, ke oni dauxre rajtas fari abiturientan ekzamenon el Esperanto, oni
konsideras la lingvoekzamenon (mezan aux supernivelan) kiel krompoentoj
cxe la priakcepta ekzameno al universitatoj, gxi estos utiligebla ankaux
kiel kondicxo por ricevo de altlernejaj diplomoj, kaj oni ecx rajtos
ricevi kromslajrojn en koncernaj laborejoj.

Plej grava estas la supra "diplom-kondicxo", ja ekde 3 jaroj studentoj en
altlernejoj kaj universitatoj rajtas ricevi sian diplomon, nur se ili
havas 1 aux 2 sxtate rekonitajn lingvo-ekzamenojn. Tiu kondicxo instigis
multcentojn de studentoj eklerni Esperanton, kaj la nuna akreditado
remalfermas la pluan pozitivan vojon al pli vastskala E-instruado.

Malgranda fina venko- sen preparo

Oni ja povus taksi tiun eventon kiel "malgranda fina venko". Bedauxrinde
la realaj okazajxoj tre bone montras la netauxgan funkciadon de la nuna
Esperanto-movado, ja la hungariaj E-organizajxoj tute ne estis preparitaj
al tiu "venko".

En la pasinta kaj en la antauxpasinta jaroj la tutan auxtunon sonoris la
telefono en ankaux la Budapesxta E-Domo (sidejo de Kultura E-Asocio cxe
"Eventoj") kaj oni petis startigi E-kursojn, peri instruistojn, disponigi
vortarojn, lernmaterialojn el plej diversaj anguloj de la lando.

Malgraux la ekzisto de tradicia landa asocio kaj ankaux de landa ILEI-
sekcio, ne estis preparita landa listo de instruistoj kapablaj kaj
volantaj instrui la lingvon en kursaj sistemoj. Pro tiu "atako" dum kelkaj
monatoj elcxerpigxis la vortaroj en la librovendejoj kaj en la Esperanto-
asocioj, evidentigxis ke la gxisnunaj lernolibroj ne kontentigas la
postulojn de studentoj, kaj ne estas solvita la normala informfluo kaj
administra strukturo. Venis do malgranda "fina venko", sed la tradicia
movado ne estis preparita. Malfaciligis la aferon, ke ecx multaj el la
gxisnunaj aktivuloj preferis "rigardi sian umbilikon" anstataux zorgi pri
la strukturaj kontentigoj de postuloj.

Lingvoscio sen utiligo

En la kursoj multcent homoj lernas, lernis la lingvon, sed plej ofte nur
la lingvon. La instruistoj kutime ne zorgas pri la transdono de movadaj
konoj (tiuj ne estas postulitaj cxe la ekzameno), kaj ankaux ne informas
la E-organizajxojn pri laadresoj de la kursanoj por ke almenaux tiuj povu
zorgi pri la "enmovadigo" de la novuloj (dauxra kontaktado, invitado al
renkontigxoj, ktp). Evidentas, ke sen dauxra ekzercado kaj sen ajna
utiligo post 1-2 jaroj la lingvsoscio de la ekzamenintoj estos forgesita
kaj la investita energio perdita...

Stabiligxo

Estas tamen pozitive, ke post 3 jaroj la situacio sxajnas stabiligxi.

Danke al la dauxra publika reklamado farita de Kultura E-Asocio (nova,
agema landa organizo cxirkaux la "Eventoj-teamo", kiu preskaux ekskluzive
zorgas pri propagando, reklamado, kaj plenumas multajn taskojn anstataux
la tradicia landa asocio) Esperanto igxas pli kaj pli konata. Estis
produktitaj kaj dissenditaj reklamafisxoj al preskaux cxiuj mezlernejoj,
estis eldonita nova, moderna flugfolio en multmil ekzempleroj, aperis
plurdekoj de gazetanoncoj, interretaj ligoj al E-instruaj pagxoj, ni
cxeestis la lingvo-festivalon en Budapesxto, estis invititaj al televida
intervjuo, ktp.

Kaj la tradicia landa asocio, kaj ni kompilis liston de E-instruistoj,
eldonis vortarojn kaj lernolibrojn. Nun okazis ankaux la akreditado de nia
lingvo cxe sxtataj instancoj, la sxanco do denove ekzistas por Esperanto
en Hungario...

Laszlo Szilvasi
prez. de Kultura E-Asocio cxe Eventoj

**************************************************************************

DUM UK OKAZIS
/////////////

Esperantlingva Verkista Asocio
==============================

Jarkunveno de EVA okazis dimancxon, la 30-an de julio, salono Dratwer,
inter 14h45 kaj 15h30.

Oni prezentis staton de Esperantlingva Verkista Asocio, EVA.

* * *

Litova Stelo
============

Okazis kunveno de la legantoj de "Litova Stelo" lunde je la 17h15 en la
salono Olswinger.

* * *

Kunveno pri la kulturpolitiko de UEA
====================================

Dum la kunveno pri kulturpolitiko de UEA, kiun gvidis Michela Lipari,
estis prezentitaj la kultura agado de UEA (eldonado, Belartaj konkursoj,
Serio Oriento-Okcidento), kaj festivaloj kiel KAFE en Francio, aux KEF en
Skandinavio. Poste sekvis diskuto: cxu UEA devas aux povas havi
kulturpolitikon; kiel gxi povas influi - Cxar Unesko mem sxangxis sian
ideon pri kulturo. Ni eventuale dedicxu Universalan Kongreson al nia
propra kulturo, esperigante la esperantistojn. Ni ankaux instigu la
esperantistojn sendi librojn al malpli favorigitaj kluboj tra la mondo.
UEA subtenu la iniciatojn (vidbendoj pri teatrajxoj, kompilado de
tradukajxoj, ktp).

Universala Esperanto-Asocio atendas cxiujn pretajn homojn por kunlaborado
cxar pli da homoj povas pli efike kunlabori por efektivigi kulturajn
celojn.

* * *

IKU: De Genezo gxis Sxekspiro
=============================

La 53-a Internacia Kongersa Univesitato ofertis ankaux en Tel Avivo varian
programon. Kiel en la antauxaj jaroj (ekde 1996) okazis komuna sesio kune
kun kursoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj, kiu prezentis du
kursojn: Sxekspiro tutmonda, de H. Tonkin kaj Josefus Flavius, de V.
Barandovska-Frank.

Aldone okazis IKU prelegoj pri la citokinoj de la homa imunsistemo, de E.
Paraskeva Bojagxieva, pri la kvar komunikadaj revolucioj kaj la homa
lingvo de V. Benczik, komparo inter la biblia historio de Genezo kaj la
modernaj teorioj kosmologio kaj evoluo de vivo, de A. Wandel, pri la
venena psikiatrio kaj gxia alternativo, de H. Eichhorn, kaj pri la fama
Esperanto-verkisto Israel Lejzerowicz, de U. Lins.

* * *

UEA-kunveno
===========

Viglis, kiel kutime, la neformala renkontigxo de la estraro kun la
membraro de UEA. La pridemandado tusxis plurajn temojn ekde la
malfacilajxoj por blinduloj partopreni UK-ojn al la rolo de estrarano pri
kulturo. Apartan atenton oni dedicxis al la utiligo de Interreto en la
nuna interna kaj ekstera informado kaj kiom UEA ekspluatas ties eblojn.

Kiel kutime, la publiko prezentis ankaux plendojn ligitajn al la nuna
kongreso, kun aparta atento al la problemoj cxe junulargastejoj, al la
maltauxgeco de la kongresejo ktp. La cxeestantaro starigis poste demandojn
pri la estontaj Universalaj Kongresoj: kiel oni elektas landon, urbon,
ejon. Kaj fine oni tusxis politikajn temojn kiel la neuxtralecon de UEA
kaj la alvenintajn dum la jaro plendojn rilate la nunan Universalan
Kongreson.?@forigu.T14M BALLON = Esperantologia Konferenco

En la Esperantologia Konferenco dimancxe inter la 14h45 kaj 18h00, salono
Hodler auxdeblis jenaj prelegoj:

Geraldo Mattos: En la komenco estas la vorto (Kiel fari vortojn?);

Christer Kiselman: Priskribo kaj normigo de la matematikaj terminoj;

* * *

Spiritisma kunveno
==================

Spiritisma kunvano okazis (en Salono Olswanger), lundon, la 31-an de julio
inter la 12h00 kaj 13h30. Estis pritraktitaj organizaj demandoj de la
spiritisma e-ista agado.

* * *

Geja kunsido
============

La Ligo de Samseksamaj Geesperantisoj (LSG) havis informkunsidon en la
salono Maschler, lunde je la 10h00. Tie oni diskutis la staton de gegejoj
en la regiono kun lokaj gastoj, kiuj traktis la kongresan temon koncerne
la vivon kaj akcepton de gegejoj en la diversaj komunumoj.

* * *

Azia agado
==========

Okazis dum UK dufoje kunsidoj pri azia movado:
- la 1-a kunsido okazis en la nomo de Azia Komisiono, kadre de fermita
 kunsido, je la 13h30 dimancxe en la salono Dratwer, kaj partoprenis nur
 KAEM-anoj kaj po unu plenrajtigita reprezentanto de landaj asocioj.
- la 2-a kunsido okazis je la 14h15 lunde en la sama salono, nome de azia
 agado, kiun rajtis partopreni ne nur cxiuj azianoj sed ankaux
 alikontinentanoj. KAEM bonvenigas multajn partoprenantojn en la kunsido.

* * *

Afrika agado
============

Vendredon, la 28-an de julio 2000 okazis la dua afrika kunveno. 13
gesamideanoj klopodis sercxi rimedojn por progresigi la movadon en Afriko.
Temis cxefe pri efektivigo de la plano

* * *

Kristana kunveno
================

La kunveno de Kristana Esperantista Ligo Internacia, KELI okazis lunde
(31-an de julio) inter 12h30 kaj 14h00 en la salono Dratwer (Golan). Kune
kun d-ro Puramo Chong, kiu estas KELI-membro ekde 25 jaroj, Gerhard.
Hofmann preparis programon, kiu estis interesa por cxiuj kristanoj.
Interalie vi auxdis salutvorton de A. Burkhardt per sonbendo kaj
prelegeton de P. Chong pri la situacio de la kristanismo en ambaux (suda
kaj norda) Koreioj.

Gerhard Hofmann
Puramo Chong

* * *

SAT-kunveno
===========

La 27-an de julio en la salono Maschler inter la 11h45 kaj 12h30 okazis
kunveno de Sennacia Asocio Tutmonda, SAT, kiun gvidis Yamasaki Seiko. La
SAT-plenumkomitaton reprezentis Floreal Gabalda. Partoprenis 40 homoj, el
kiuj 14 nemembroj de SAT.

Nome de faka agado de UEA la kunvenon salutis Petro Chrdle. Sian mesagxon
al la kunveno sendis Yves Peyrant, kiu elstarigis la neceson de unuigxo
por trovi tauxgan solvon de la ekzistantajkrizoj.

Jacques Caubel rekomendis, ke la landnomoj klare aperu, sed la respondo
ricevita estis, ke SAT-membroj estas mondcivitanoj, kaj tial la landnomo
ne gravas.

Margarete Bettmann demandis cxu estas arabaj SAT-membroj. Cxar la asocio
ne atentas pri tiaj statistikoj, la demando estas malfacile respondebla.
Cxiuj, kompreneble ankaux araboj, estas bonvenaj en SAT

Vincent Charlot petis pri raporto el la jxus okazinta SAT- kongreso en
Moskvo. Yamasaki, kiu partoprenis nur dum 3 tagoj, donis skizon. Li aparte
elstarigis la proponon de Martin Bustin, kiu sugestas ke la SAT-
plenumkomitatanoj ne devige estu nur en la sama urbo.

Kep Enderby, SAT-membro, nuna prezidanto de UEA, elstarigis, ke la nocioj
pri naciismo, naciulo estas nur en la homaj mensoj, cxar la homoj nur
hazarde naskigxas en unu aux alia loko.

Dieter Rooke demandis "Kio estas SAT?", kaj Gabalda sendos detalajn
informojn.

G. Ledon

* * *

Oficiala kunveno de virinoj
===========================

Jxauxde ek de la 10h45 gxis la 11h30 en Salono Maschler okazis la kunveno
de Virina Agado. Cxeestis 25 homoj kaj gvidis f-ino Choi Yun Huy,
Hortensio.

Jam pasis du jaroj de kiam la asocio (Virina Agado) fondigxis kaj la
cxeestantoj rimarkis, ke membroj solidarigxas jaron post jaron kaj ili
proponas pli konkretajn aferojn por virina agado.

Estis kelkaj proponoj:
- ni aligxu al UEA en baldauxa estonteco,
- ni elektu multe da virinoj agemaj kaj laboremaj en Esperantujo,
- ni laboru ne nur ene de movado, sed ankaux ekster gxi,
- ni intersxangxu opiniojn kaj proponu per ret-posxto,

Ne mankis kritikoj pri la diskriminacio inter viroj kaj virinoj.

Apartan dankon al viraj cxeestantoj, speciale al d-ro Werner Bormann.

(k. n. 227)

* * *

Oomoto-kunsido
==============

La fakkunsido de Oomoto okazis sub la titolo de la kongresa temo de la
9h30 gxis la 11h30 jxauxde en la salono Zamenhof. Oni prezentis pregxon
por mondpaco per sxintoisma rito, Ludon de Jakumokotoo (japana tradicia
dukorda citro), du kantojn el "Aizenka" (Amobonaj kantoj), prelegon pri la
kongresa temo, lumbildojn pri Oomoto-agado, japanan dancon, aikidon (unu
el japanaj batalartoj) kaj teceremonion. En gxi cxirkaux 200 personoj
partoprenis kaj gustumis "matcxa"-n (japanan verdan teon).
Takano (k.n. 1139)

* * *

Jarkunveno de nefumantoj
========================

En la salono Maschler, la 30-an de julio 2000, okazis Jarkunveno de
nefumantoj - TADEN, kun 20 partoprenantoj.

La prezidanto kaj redaktoro de "Puraj Pulmoj", s-ro Jan Bemelmans, donis
la gxeneralajn informojn: kio estas TADEN, kio estas gxia agadkampo kaj
informis pri evoluo de scioj kontraux fumado kaj fumismo, sed ankaux pri
kuracado de kancero kaj aliaj malsanoj. Lige kun fumado li alvokis la
cxeestantojn se eble el diversaj landoj farigxi membroj kaj estraranoj.
Estis sugestite, ke en la kongresa regularo aperu artikolo pri nefumado en
la kongresejo. La estraro ricevis salutleterojn, inter kiuj de Marjorie
Boulton, en kiu sxi donas sian starpunkton pri la agado de la estraro.

(k.n. 670)

* * *

Kunveno de LIBE
===============

La kunvenon de LIBE, okazintan la 30-an de julio inter la 16h15 kaj 17h00
cxeestis 16 kongresanoj, inter kiuj 8 vidhandikapitoj, el 7 landoj.
Prezidis Jan Bemelmans (NL). Post vocxa sinprezento de la cxeestantoj, li
skizis la funkciadon de LIBE (1954, post UBO/UABE). La Jarlibro de UEA
informas pri gxi inter aligxintaj Fakaj Asocioj. Kontentigas la kongresa
materialo en adaptitaj formoj (Oni lauxdas la tujan ricevon de la brajla
programo). Krom la specifa sinprezento, blinduloj bezonas pli da
priskriboj dum ekskursoj.

Eva Bojagxieva mallonge prezentas la 66-an Internacian Kongreson de
Blindaj Esperantistoj en Plovdiv (BG, 5-12 auxg.).

Grava sciigo rilatas la forpason de la kasisto/ redaktoro de LIBE, Jan
Verheule, lastjare.

Rekte tusxas la partoprenantojn la evoluo pri la decido ke vidhandikapulo
sen akompananto ne rajtas aligxi al UK. Pluraj reagis kolere. Jan
Bemelmans persone retkontaktis estraranojn de UEA, kiuj tuj respondis. KKS
Rasxicx retmesagxis ke tiusence la Kongresa Regularo unufoje estis
aplikita al persono kiu en Adelajdo (1997) gxenis ankaux neesperantistojn.

La konkludo ke la kongreso ne respondecas pri la sekureco de handikapitoj,
ja liberigas la vojon al aligxo de sendependaj partoprenontoj. S-ino N.
Kasymova insistas ke tio aperu en la revuoj "Esperanto" kaj "Esperanta
Ligilo" (porblindula).

S-ino Olena Posivana aparte laux-das japanajn vidantojn, kiuj senpage
dissendas la interesan "La fratoj" en brajlo. Jan Bemelmans petas ke iu
transprenu de li, tro sxargxita, la vocxlegadon de "Esperanta Ligilo" (por
12 pagantaj abonantoj).

* * *

Muzika Esperanto-Ligo kunvenis
==============================

Muzika Esperanto-Ligo, MEL kunvenis lundon, sed cxeestis nur 4
interesatoj. Aferoj iom krizas, cxar profesoro Terziev (k. n. 246), kiu
dum multaj jaroj dedicxe gvidis kaj MEL-on kaj la internacian horon, ne
povis partopreni cxi tiun kongreson.

Ni gxojas, ke ecx cxi jare la internacia koruso povas bone funkcii danke
al la dedicxo de s-ino Jelena Puhova, de s-ino Tova Ben- Cvi kaj de tiuj
kiuj preparis la muzikon. Se vi proponas helpon al la ligo, bonvolu
kontakti la kongresaninon kun la kongresa numero 781.

AteistojLa 31-an de julio je la 11h00 kunvenis 27 kongresanoj (el deko da
landoj) kiuj interesigxis pri la fakasocio ATEO, kiu celas kunligi
esperantistajn ateistojn kaj liberpensulojn. Inter la lasta UK, kie okazis
neformala kunsido de interesigxantoj kaj la nuna, kie okazas fakkunveno
enkadre de la kontrakto inter UEA kaj ATEO, iuj el la kunvenintoj klopodis
revivigi la asocion, nur per informigxo cxe la iamaj estraranoj.

Evidentigxis, ke necesas novaj kunlaborantaj fortoj. La partoprenantoj de
la kunveno proponas novan provizoran estraron: vicprezidanto: Claude
Nourmont (k.n. 659), sekretario: Helga Rapley, kasisto: Dieter Rooke,
redaktoro de "Ateismo": Jesus de las Heras, helpanto por specifaj taskoj:
Anna Loewenstein.

Dum la kunveno oni iom diskutis pri la celoj de la asocio. Oni konstatis,
ke ne temas, ke la asocianoj estas kontraux religioj, sed kontraux la
premoj de religioj en la socia vivo. La asocianoj estu toleremaj, sed nia
toleremo havas limojn: ni ne povas akcepti la maltoleremon.

Konkretaj planoj de la asocio estas revivigi la revuon, sendota al cxiuj
konataj adresoj de iamaj kaj nunaj membroj, krei ttt-ejon kaj retliston,
kaj post formala reorganizo de la asocio, kontakti samcelajn
neesperantistajn asociojn.

Pluaj informoj kaj sinproponoj por kunlaboro eblas cxe la raportinto.

(k.n. 659)

* * *

Vasta informado
===============

La 15-an de julio Doron Modan parolis kelkminute pri la UK en la plej
auxskultata radio-kanalo, en nokta magazino.

Sciigoj pri la kongresa inauxguro kaj pri la nova granda vortaro
Esperanto-hebrea de Josef Murjxan aperis en tri diversaj gazetoj.

50 minutoj da malstrecxa konversacio kun Josef Sxemer pri diversaj
aspektoj de Esperanto, muzike ilustrata, estis dufoje auxdebla en la
israela radio la 22-an kaj la 29-an de julio, je 20h00.

La 25-an, en matena radio-programo de Kanalo 2 partoprenis Tali Wandel,
16-jara denaska esperantistino, kaj lingvisto d-ro Podolsky. Al la abrupta
demando "Kial Esperanto mortis?" Podolsky respondis: "Gxi ne mortis; gxi
estis murdita de Hitler kaj Stalin."

La alia filino Wandel, Maja, aperis la 25-an de julio en tre spektata
televid-programo "La nova mateno".

La 26-an de julio la patro Wandel, Amri, anoncis en radio pri la UK en 20
sekundoj "oraj" Cxirkaux je 07h00, kiam milionoj auxskultas novajxojn dum
matenmangxo, dusxado, sinvestado aux stagnado en trafiksxtopigxo.

La 28-an de julio, la ruslingva programo "Kalejdoskop" de la 1-a (nacia)
kanalo televida elsendis je 15h00 intervjuon, proze kaj kante, kun nia
multflanka artisto ruslanda, Moissej Bronsxtejn kaj kun la armena
esperantistino Knarik Davtjan.

La 31-an de julio aperis en la kongresejo skipo de la sama nacia kanalo,
por prepari 10-minutan raportajxon por la programo "Monda rigardo",
elsendotan la 3-an de auxgusto, je 21h00.

Jxurnalistoj de la junulara eldono de la gazeto "Ma'ariv"vizitis la
okazejon de la Infana Kongreseto la 28-an de julio.

Radio-kanalo de klasika muziko elsendis la 3-an de auxgusto intervjuon kun
Doron Modan.

* * *

La plej indaj verkoj el la E-literaturo
=======================================

Dum la UK estis organizita vocxdonado pri la plej legindaj verkoj de la E-
literaturo,

Loko 1 (11 vocxoj po libro)
- Raymond Schwartz: Kiel akvo de l' rivero
- Spomenka Sxtimec: Ombro sur interna pejzagxo

Loko 2
- K. Kalocsay: Strecxita kordo (7 vocxoj)

Loko 3 (6 vocxoj po libro)
- Francis: La granda kaldrono
- Rossetti: Kredu min, sinjorino
- Szathmari: Vojagxo al Kazohinio

Loko 4 (5 vocxoj po libro)
- Auld: La infana raso
- Abel Montagut: La poemo de Utnoa
- Spomenka Sxtimec: Kroata milita noktlibro
- Eli Urbanova: Hetajro dancas
- Vladimir Varankin: Metropoliteno

* * *

Internacia Infana Kongreseto
============================

Flanke de la granda evento, la 85-a Universala Kongreso, kiu vigle
progresis en Tel Avivo, en la distanco de 30 km-oj de gxi okazis io multe
pli silenta, intima: la infana kongreseto. Gxi estis arangxita en loko,
kiu estis intence dedicxita al tiuj celoj: en la junulara vilagxo Hadassim
(=mirtoj).

Tiaj vilagxoj estas dispersitaj en Israelo, ilia celo estas dum la
lernojaro doni vivkadron al gelernantoj, kies familioj ne povas certigi
tion: novaj enmigrantoj, familioj kun sociaj aux ekonomiaj problemoj, ktp.
Krom tio ili servas ankaux kiel normalaj regionaj lernocentroj. Somere
luas ilin feriantoj aux ekzemple Internacia Infana Kongreseto.

El inter cxirkaux 20 vilagxoj Hadassim estas unu el la plej grandaj,
lernas en gxi 1800 gelernantoj en la 6 lastaj klasoj, inter la agxoj 12
gxis 18, gxis la matur-ekzameno, el kiuj 1200 veturas cxiutage el kaj al
la cxirkauxantaj vilagxoj, kaj 600 logxas konstante en Hadassim.

Cxi jare aligxis al la IIK entute 17 infanoj el 9 landoj, inter 6 gxis 16
jaragxaj. Ilin gvidis la lerta Stefan MacGill, la konstanta komisiito de
UEA, Ankica Tisxljar, organizonto de la venonta IIK en Zagrebo,
instruistino en sia profesio, kaj Anna Maria Pinter, juna psikologino.

La ligo de la IIK estigxis pere de unu el la LKK-anoj, Gabi Zeevi, kiu mem
estas instruisto en Hadassim. Tiu teamo planis la kadron kaj la enhavon de
la IIK longe antaux la evento: ludojn, manlaborojn, kulturan aktivadon,
kvizojn, nagxadon, tuttagan amuzigxon en la proksima akvoparko, duontagan
viziton en la najbara urbeto, Natanio, inkluzive la marbordon kaj la
maron, viziton en la haveno de Jafo kaj rondveturon en boato, kaj aperon
sur la podio antaux la plenkreskuloj dum la lerneja tago kaj dum la solena
fermo, kun esperantaj kantoj, kiujn ili diligente lerniskaj praktikis, kaj
kiuj alvokis largxan rideton kaj longan aplauxdon de la auxskultantoj.
Kiel diris la Prezidanto de Universala Esperanto-Asocio: kun tiuj infanoj
la estonto sxajnas esti certigita.

* * *

Cseh arangxoj - tradiciaj dum UK-oj
===================================

Oni cxiam reaktualigas cxi tiun tipe Esperantan instrumetodon,
pliricxigitan per la videokursa materialo "Mazi en Gondolando". En la
seminario oni studis kiel uzi la Mazi-materialon pli efike. La seminario
estis destinita al instruistoj, kiuj deziras lerni la metodon aux akiri
ateston pri gxi.

La seminarianoj devos havi la libron "Baza Cseh-kurso" (10,90 EUR cxe la
Libroservo de UEA) kaj ankaux observi la kurson. La kurson kaj la
seminarion gvidis Atilio Orellana Rojas de IEI. La partopreno en ambaux
arangxoj estas aparte pagenda. La kotizo por la kurso estis 65 NLG kaj por
la seminario 90 NLG por logxantoj de A-kategorio; por logxantoj en landoj
de B-kategirio la kotizoj estas 20 kaj 40 NLG respektive. La kotizo por la
seminario inkluzivas la observadon al la kurso.

* * *

Ekzamena sesio de UEA/ILEI
==========================

Estis 2 kandidatoj, unu el Sud-Afriko por la meza nivelo, unu el
Auxstralio por la elementa nivelo. Ambaux sukcesis kun la mencio BONA.

Mireille Grosjean

* * *

La tuta mondo auxdis...
=======================

ILERA, la Internacia Ligo de Esperanto-Radio-Amatoroj, havis amatoran
radio-stacion en cxambro 1823 de la UK-a hotelo (Dan Panorama). Grandan
antenon oni starigis sur la tegmento. Gxi estas tre efika, tiel ke oni jam
atingis radio-amatorojn en cxiuj kontinentoj. Ni atingis multajn landojn.
Inter ili estis i.a. Brazilio, Usono, Aruba-insuloj, Cxinio, Japanio,
Kubo, kaj cxiuj landoj de Euxropo. Ecx la Antarktikon oni kontaktis kaj
tien informis, ke Esperanto vivas kaj bone funkcias. Entute oni kontaktis
pli ol 1700 staciojn, inter ili diversajn en Esperanto.

Krom mikrofonon kaj morso-klavon oni ankaux uzis komputilon por skribaj
komunikoj simile kiel en interreto.

Post la kongreso cxiu partnero ricevos konfirmkarton kiel memorigilon,
memkompreneble presitan en Esperanto.

(k.n. 322)

* * *

Azia movado
===========

KAEM (la komisiono pri Azia Esperanto- Movado) okazigis kunsidon por azia
agado je la 14h45 la 31-an de julio.

En gxi partoprenis kelkdeko da partoprenintoj, inter kiuj ne mankis ankaux
ne-aziaj esperantistoj. Oni auxdis la raporton de movado de KAEM dum la
lasta jaro, inter kiu plej grava evento estis la sukcesa okazigo de la 2-a
Azia kongreso okazinta lastjare en Hanoj, Vjetnamio kun la partopreno de
pli ol 500 esprantistoj el 12 landoj.

Oni raportis pri la organo de Komisiono pri Azia Esperanto-Movado,
"Esperanto en Azio", kiu eldonigxas tri-foje en la jaro kaj kiutamen ne
plu senpage estas dissendata al ricxaj ne-aziaj landoj, sed sendata kun la
pago de 20 euxroj da helpmono por azia movado. S- ino Syozi raportis, ke
dum la lasta jaro Komisiono por Azia Esperanto-Movado senpage membrigis al
Universala Esperanto-Asocio 42 aktivajn esperantistojn el Azio, kaj gxoje
anoncis, ke UEA ankaux estas preta plu akcepti la membrojn laux la permeso
de fonduso.

Cxina, japana, korea, nepala reprezentantoj raportis pri siaj landaj
movadoj dum la lasta jaro, kaj s-ro Yu Tao raportis koncize pri IJK, kiu
baldaux okazos en Hongkongo. D-ro Lee Chongyeong el Koreio raportis pri la
prepar- situacio de la 3-a Azia kongreso, kiu okazos en la jaro 2002.
Aparte menciindas, ke Nepala E- Asocio cxi-jare sendis al KAEM la
oficialan proponon por gastigi en sia lando la 4-an Azian kongreson en la
jaro 2005, kiun oni findecidos en venonta kongreso en Seuxlo.

* * *

Fondigxis Astronomia Esperanto-Klubo
====================================

La iniciatinto kaj kunordiganto de la Astronomia Esperanto-Klubo, AEK, d-
ro Alex Mikishev, bonvenigis la 17 cxeestantojn dum la kunveno. Okazis dum
la kunsido priskribo de la gxisnuna aktivado kiu konsistis cxefe el
regulaj cxiusemajnaj bultenoj per Interreto, kaj intersxangxo de informoj
kaj prilaboro de Astronomia Terminaro per tiu metodo, sed ankaux eldono de
72-pagxa "Astronomia Almanako 2000".

La kunveno, post diskuto, principe akceptis konservi la gxis nun uzitan
nomon de la Klubo, sed prokrastis gxis la venonta kunsido de AEK cxe la
"Kvinpetalo" decidon pri estontecaj kotizoj.

En la dauxro de duona jaro AEK akiris 62 membrojn kaj interesatoj en 22
landoj, el kiuj multaj estas profesiaj aux amatoraj astronomoj.
Kuragxigite de tre sukcesa kunveno la Klubo dauxrigos sian eldonan
programon kaj grave kontribuos al jam arangxita Astronomia kurso cxe la
"Kvinpetalo" en Bouresse (Francio) inter 01-05. 09.

Cxiu deziranto povas viziti nian klubon virtuale cxe la retpagxaro:
hhtp:/members.xoom.com/astro esp kaj sendi al la Klubo mesagxojn laux
astro-esp@forigu.esperanto.nu.

* * *

Esperanto jordania televido
===========================

Dum la vizito de la postkongresa ekskurso en la elfosita romia urbo Jerasx
en la nordo de Jordanio, la grupo estis haltigita cxe la sxtuparo de la
templo de Artemis, teamo de la Jordania televido, kiu filmis tunizian
kantistinon kun la templo fone.

La regxisorino improvize profitis la ne atenditan E-grupon: sxi direktis
kameraon al la grupo. Tiel povas esti ke la kongreso aperis ankaux en la
Jordania televido.

* * *

Pri IIK-informado
=================

La 17-an de auxgusto aperis dupagxa kolora artikolo pri la Infana
Kongreseto en la plej populara junulara revuo, Maariv Lanoar. Oni longe
intervjuas kvar el la partoprenantoj (Csaba el Rumanio, Tina el Kroatio,
Belonia el Francio kaj Tali el Israelo), traktante demandojn, i.a. kial ne
la angla (Tali: "cxar gxi ne estas neuxtrala"; Csaba: "kia angla? ekzistas
pluraj anglaj dialektoj"; Belonia: "cxar pro miskomprenoj en la angla
okazisaviadilakcidento").

Tio kompletigas aliajn sukcesojn en la porjunulara amasmedioj - en la
programo "Berosh Cair" (Jun-kape) de la israela radio, okazis 40 minuta
intervjuo kun Tali, Maja kaj Amri Wandel, kiun cxeestis ankaux Belonia
kiel eksterlanda gasto, kaj 12 minuta intervjuo kun Maja en la infana
kanalo de la israela televido.

Espereble tio helpos por fondi novan junan generacion de E-o en Israelo:
potenciala kerno jam ekzistas: la kvar israelaj gejunuloj kiuj partoprenis
la Internacian Infanan Kongreseton.

* * *

UK en la israela televido
=========================

Granda atingo por la informado pri la Universala Kongreso: longa programo
pri la UK estis dissendota en unu el la plej popularaj programoj de la
nacia televido, "Roim Olam" (oni vidas la mondon). La kameraa teamo
filmadis dum pli ol ses horoj en la kongresejo lunde posttagmeze.
Interalie estis filmita la auxkcio, la internacia vespero, la konversacia
rondo, la libroservo kaj la radio-stacio, kaj estis intervjuitaj multaj
kongresanoj, inter ili Geraldo Mattos, la iama KKS Pompilio, Gbeglo Kofi,
Vida Jerman, kaj LKKanoj Mosxe Ben-Porat, Josi Sxemer, Rami Sxlain kaj
Amri Wandel. La programo estos elsendota la 5-an de auxgusto, sabate
vespere je la 20-a horo.

**************************************************************************

FAKA UK
///////

Astronomia kunveno
==================

La Astronomia Esperanto-Klubo, AEK, kiu agxas nur 6 monatojn, jam kunigas
40 membrojn en 16 landoj.

Dum la UK membroj kunvenis: jxauxde, 12h45 (Maschler) dum IAdEM-arangxo;
vendrede, 14h00 (Lapenna) dum prelego de Prof. Amri Wandel (enkadre de
Kongresa Universitato); vendrede, 15h00 (Olswanger) dum ISAE-kunveno.

La oficiala fondokunveno de la asocio AEK okazis lunde, 14h00 (Maschler).
Kaj ekster la kongresejo okazis vizito al Astronomia Observatorio,
noktocxiela observado.

Indas mencii ke aperis "Astronomia Almanako 2000".

* * *

Medicinista kunveno
===================

Jxauxde, la 27-an de julio okazis la kunveno de la Universala Medicina
Esperanto-Asocio (UMEA). Cxeestis 28 personoj el 15 landoj. Prezidis kaj
raportis d-ro I. FERENCZY (k.n. 288). Li raportis inter aliaj pri la
sukcesa kunlaboro kun la fervojistoj (IFEF). Dum la fervojistaj E-
kongresoj UMEA donis la sanitaran dejxoron ili intersxangxis eldonajxojn
ktp.

La cxi jara UMEA - SHINODA-PREMION ricevis s-ino GU JIENHUA (Cxinio) pro
sia verkita vortaro Esperanta-cxina-angla. Venontjare estos la 100-jara
naskigxdatreveno de d-ro HIDEO SHINODA, iama prezidanto de la Asocio. Li
mortis en la jaro 1984. UMEA deziras inde festi la datrevenon. La
Internacia medicinista E-konferenco okazos en urbo OSIJEK, antaux la UK
(Zagrebo, Kroatio).

d-ro I. Ferenczy (k.n. 288)

* * *

Fervojista kunveno
==================

Vendrede, la 28-an de julio okazis la kontaktkunveno de Internacia
Federacio de Esperanto-Fervojistoj, IFEF. Istvan Gulyas, vicprezidanto
prezidis kaj raportis pri la pasinta kongreso. La kunvenon cxeestis 21
kongresanoj el dekunu landoj.

En la nomo de la Estratro de UEA Petro Chrdle salutis la cxeestantojn, kaj
detale informis pri la sekvontjara IFEF kongreso okazonta en Tabor
(Cxehio).

D-ro Imre Ferenczy, prezidanto de UMEA faris fakprelegon pri la spertoj de
la kunlaboro inter fervojistoj kaj medicinistoj.

Poste sekvis vigla diskuto pri movadaj aferoj, varbeblecoj, edukado kaj
pri la manko de la junularo en la Esperanto-movado.

(k. n. 287)

* * *

Jarkunveno de ISAE
==================

Dudeko da interesatoj pri sciencaj aferoj cxeestis vendrede, la 28-an de
julio, la lauxstatutan dumkongresan jarkunvenon de Internacia Scienca
Asocio Esperantista, ISAE. La prezidanta raporto informis pri la rezulto
de la komencjara balotado: elektigxis por la nova ISAE-estraro prof.
Eichner (Auxstrio), prof. Haszpra (Hungario), s-ro Sugano (Japanio), d-ro
Weichert (Svedio) kaj prof. Sachs (Germanio) - la lastnomita samtempe
estis elektata ISAE-prezidanto. Tute internacia estraro do respondecas por
la asociaj aktivecoj dum la trijara estrarperiodo por 2000, 2001 kaj 2002.

ISAE en kiu asocio unuigxas fakuloj kaj interesigxantoj prisciencaj
aferoj, celas la disvastigadon de la Internacia Lingvo en cxiujn sciencajn
kaj teknikajn sferojn. Al tiu celo servas ankaux la asocia organo "Scienca
Revuo", kiu peras sciadon pere de originalaj artikoloj kaj aliaj
sciindajxoj el la vasta mondo de scienco.

Estas projektita la eldono de prifakaj kompendioj kiel kromkajeroj al
Scienca Revuo por subteni la instruadon de studentoj, ekz. kadre de
Akademio Internacia de la Sciencoj, AIS San Marino. Per pligrandigo de la
delegita reto de ISAE kaj reaktivigo de la statutaj ebloj por krei landajn
filiojn kaj fakajn sekciojn, ISAE celas pli efikan sciencan laboron. La
nova estraro ankaux alstrebas kunlaboron en terminologio, ekz. kadre de la
regule en Prago okazanta Kolokvo pri Apliko de E-o en Scienco kaj Tekniko,
KAEST, same kiel pli da faka intersxangxo kun la Universala Medicina
Esperanto-Asocio, UMEA.

* * *

Jarcxefkunveno de IKEF
======================

La 28-an de julio en la Gxenerala Kunveno (jarcxefkunveno) de IKEF
(Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo) 20 cxeestintoj (15 membroj, 5
interesitoj) auxskultis kaj akceptis la raporton pri la agado de IKEF en
1999 de prezidanto Franz Josef Braun kaj la financan raporton de la
financa konsilanto Roland Rotsaert. La jaro 1999 estis sukcesa: la nombro
de membroj plialtigxis de 136 al 149; la enspezoj estis pli altaj ol la
elspezoj; la eldono de "Inkotermoj 2000" (esperantigo de "Incoterms 2000"
de la Internacia Komerca Cxambro en Parizo) estis lauxplane realigita por
cxi tiu kongreso; nova retpagxaro (www.ikef.org) estis establita, kaj
gxenerale la aktivecoj plialtigxis.

En la elektoj al la estraro estis reelektitaj prezidanto Braun kaj la
estraranoj d-ro Rainer Kurz (Germanio) kaj s-ro Wang Tianyi (Cxinio), de
kiuj la dujara oficperiodo finigxos cxi monate. Cxefa temo en la diskutado
estis la estonta terminara laboro. Oni decidis, ke la "Laborplano
1998-2000" establita kaj akceptita en 1998 en Montpeliero kadre de la UEA-
kampanjo 2000 por internacia lingva ordo, estosdauxrigata je pliaj 3
jaroj, do gxis 2003.

(k.n. 786)

* * *

Juristoj kunsidis
=================

La 27-an de julio, je la 17h15 kunsidis 12 membroj de la Esperanta Jura
Asocio, EJA, prezidate de la prezidanto de la Asocio s-ro Kep Enderby.
Post disdono de la lasta numero de la revuo "Jura Tribuno Internacia", oni
elstarigis la tauxgecon de la revuo kaj la bonan laboron de gxia redaktoro
s-ro Jose Maria Rodriguez. Pro necxeesto de la sekretario, oni ne povis
raporti pri la laboro farita dum la jaro. Kelkaj interesaj proponoj
aperis, inter ili tiu de advokato s-ro Faria de Bastos el Portugalio pri
starigo de reto de advokatejoj en la Euxropa Unio, pri verkado de
artikoloj en la revuo pri diverslandaj sistemoj pri civila kaj krima
juroj, kaj pri la studo de ebleco ke nia asocio aligxu al la Internacia
Jura Asocio.

(k.n. 136)

**************************************************************************

MOVADO
//////

Kandidatigo al akademio
=======================

La estraro de la Akademio de Esperanto, AdE alvokas al prezento de
kandidatoj por la venontaj elektoj de triono de la membraro.

Cxi jare estos elekteblaj 17 membroj:
1. Por farigxi kandidato, esperantisto devas esti proponata de almenaux
  kvin akademianoj, kiuj reprezentu almenaux tri malsamajn naciajn lingvojn.
2. La kandidato devas sendi al la prezidanto de la Akademio, prefere per
  retposxto, viv-protokolon, en kiu aperu personaj informoj (kompleta nomo,
  dato de naskigxo, adresoj ordinara kaj reta, telefonnumeroj),
  instrurilataj (sci-enca kaj faka instruo ricevita, profesia kariero, scio
  de naciaj lingvoj) kaj priesperantaj (E-agado kaj tute aparte pri
  publikigajxoj en kaj pri Esperanto).

Krome, la kandidato deklaru sian akcepton de la kandidateco, sian
fidelecon al la Fundamento de Esperanto kaj sian pretecon por la laboroj
de la Akademio.

La membroj de la Akademio estas elektataj de la Akademio mem per absoluta
plimulto de la vocxdonantoj. En okazo de nombro-egaleco de vocxoj la
prezidanto havas decidan vocxon.

Cxi tiuj reguloj ne aplikigxas al akademianoj, kiuj finas nun sian
periodon de aktiveco. Ili estas auxtomate rekandidatigataj se ili ne
rifuzas tion. Ili validas por esperantistoj, kiuj ne estas nun membroj de
la Akademio.

La proponoj kaj cxiuj necesaj informoj kaj deklaroj devas atingi la
prezidanton aux la sekretarion de la Akademio plej laste la 30-an de
novembro 2000.

Geraldo Mattos
Rua Dr. Joao Motter, 98, BR-81210-260 Curitiba PR, Brazilio
Rete: mattos@forigu.super.com.br

**************************************************************************

Demisiis la vicprezidanto de la akademio
========================================

Duc Goninaz, unu el la vicprezidantoj de la Akademio de Esperanto
motivis sian demision per la suba letero, datita 13 sept. 2000, al
Geraldo Mattos, prezidanto de Akademio de Esperanto, AdE:

"Opiniante, ke la labormaniero de la Estraro de la Akademio estas
nekorekteble malnormala kaj konstatinte, ke mi ne povas en tiu
estraro plenumi la intencojn, deklaritajn cxe mia elektigxo
kiel vicprezidanto en 1998, mi deklaras, ke mi cxesis ofici kiel
vicprezidanto kaj ke mi ne respondecas pri la decidoj lastatempe
faritaj nome de la Estraro."

fonto: ret-info

**************************************************************************

MALLONGE
////////

Aperis hispanlingva traduko de la libro "Kamewawa, la filo de la gxangalo"
de Tibor Sekelj. La libro haveblas cxe: Asociacion Venezolana de
Esperanto, Apartado 47675-A, Caracas 1041-A, Venezuelo. Rete:
andesp@forigu.ccs.internet.ve.
* * *
Okazis Esperanto-ekspedicio al la delto de la rivero Dnester. Gxin
okazigis Odesa Junulara Esperanto-Klubo en auxgusto. La arangxo estis jam
lauxvice la 14-a ekologia esplorado.
* * *
Okazis elsendo, intervjuo en la loka televido de Vraca, Bulgario en
septembro okaze de la TEJO-seminario. Estis intervjuita Jordan Todorov,
komitatano de TEJO por Bulgario.
* * *
Reprezentantoj de Bulgara Esperanto-Junularo, BEJ partoprenis inter aliaj
organizoj la internacian seminarion "Arto kaj informado kontraux perforto"
kun granda sukceso.
* * *
Esperanto-karavano vizitis cxi jare iranajn samideanojn. Tiu cxi okazo
estis la unua vizito de eksterlandanoj esperantistoj en la historio de la
irana Esperanto-movado.
* * *
Okazis koncerto, deklamado kun la titolo "Esperanto-kulturo en Peterburgo"
en Sanktpeterburgo, Rusio. Gxin partoprenis lokaj asocioj. La arangxo
estis menciita plurfoje en la loka radistacio.
* * *
Okazis prelego pri Esperanto kaj kulturo de paco en la Instituto de
Pedagogoj en Tehran, Irano. Prelegis irana esperantisto, p-ro Mohammed-
Hasan Nesereddin.
* * *
Aperis la novzelanda Esperanto-vortaro "Australian and New Zealand
Esperanto Dictionary" (Auxstrala kaj Nov-Zelanda Esperanto-vortaro) en
Auxklando, Auxstralio.

**************************************************************************

INTERESE
////////

UK per alia okulo
=================

Dum la cxi jara UK okazis ankaux amuzaj, foje humuraj, aferoj.

E-Ekzameno por la urbestro
--------------------------

Dum la urbodoma akcepto Kep Enderby donacis al la urbestro de Tel Avivo,
s-ro Ron Huldai, abundon da libroj. La urbestro humure demandis, cxu
venontjare li devos ekzamenigxi pri la enhavo. Tiun humuron oni povas pli
bone kompreni pro la antauxa profesio de la urbestro, kiu dum multaj jaroj
estis direktoro de la Tel Aviva gimnazio "Hercelija".

* * *

La tria lingvo
--------------

La tria lingvo dum la kongrestema prelego de Amri Wandel "La du lingvoj de
Abrahamo" pri la kunekzisto de la araba kaj la hebrea en Israelo, la
regxisoro Boris Kolker rimarkigis ke nuntempe oni devus aldoni trian
lingvon: la rusan, pro la amasa enmigrado de rus-devenaj judoj. Oni povus
do modifi la nomon de la prelego al "la tri lingvoj de Abrahamo".

* * *

La malaperintaj salutsignoj
---------------------------

La urbestraro de Tel Avivo konsentis fiksi en cxefaj stratoj de Tel Avivo
15 duflankajn rondajn sxildojn kiuj salutas la kongreson. Lauxdire ili
estis fiksitaj laux haJarkon strato (kiu pasas apud la kongresejo), sed
neniu kongresano vidis ilin. La mistero estis solvita nur fine de la
kongreso: haJarkon estas tre longa strato, kaj oni fiksis la sxildojn cxe
gxia alia (norda) ekstremo. La auxtobusoj kiuj ekveturis norden al la
postkongreso en Jordanio pasis gxuste cxe tiu parto, kaj la ekskursantoj
gxuis la spektaklon.

* * *

Salono Zamenhof en Petra
------------------------

Dum la postkongreso en Jordanio la interpretisto, Amri Wandel uzis la
sxildon kiu signis la direkton al la kongresaj salonoj - Zamenhof,
Lapenna, Kohen Cedek kaj Hodler - por kunvoki la ekskursantoj. Sekve tiu
sxildo farigxis la signo de la grupo kaj aperas en multaj el la grupaj
fotoj de Jerasx gxis Petra.

* * *

Maltrafa elekto
---------------

En la unua programtago aperis en la programtabelo la jena divido de
salonoj, paralele: En salono Maschler: komunistoj. En salono Dratwer:
Rondo Kato.

Josef Shemer, kiu konis persone tiujn du israelajn forpasintojn M. kaj D.
rakontis kun rideto, ke gxuste I. Dratwer ne sxatis katojn, dum D-ro H.
Maschler ege amis ilin (kaj ecx tenis kelkajn siahejme!), sed ege ne
sxatis la komunisman regximon: li ecx verkis esperantlingvan anekdotan
libreton pri tiu regximsistemo ("La necenzurita humuro").

* * *

Per telefono
------------

En salono Lapenna tute ne restis lokoj dum la prelego de Josef Shemer "Kio
kaj kiu estas judo?". Tial kelkaj alvenintoj ne povis resti. Kiam meze de
la prelego iesposxtelefono sonoris, diris tuj la preleganto: "Tio estas
versxajne unu de la kongresanoj, kiuj devis resti ekster la salono, do nun
li deziras auxdi la prelegon per la telefono."

* * *

Internacia UK-gazeto - cxu nova tradicio?
-----------------------------------------

La kongresa kuriero portis la nomon Stel-Avivo senpauxze (aux se vi volas:
Stela vivo...). Atentu: la preskaux oficiala slogano de la urbo Tel-avivo
estas: Urbo senpauxze. Redaktis gxin kroato, Josef Pleadin. Cxu en Zagrebo
venontjare la redaktoro estos el Brazilio?

* * *

Kromkantoj
----------

La jidlingva kantisto, Uri Rabinovic, kiu ovacie kantis dum la Nacia
Vespero kun granda sukceso, revenis surprize la morgauxan vesperon al la
kongresejo kaj honorigis la esperantistojn dum la Kongresa Balo per kelkaj
jidaj kromaj kantoj, la partoprenantoj auxskultis lin kun granda intereso.

**************************************************************************

La angla ne igxos senopone la lingvo de Interreto
=================================================

James Murdoch, la plej juna filo de la
amaskomunikila magnato Rupert Murdoch, avertis hieraux, ke la
angla ne igxos senopone la lingvo de Interreto, kaj internaciaj
firmaoj devas enkalkuli gxian malpliigxantan gravecon.

Parolante cxe la internacia televida festivalo
en Edinburgo, Murdoch, administranta vicprezidanto de la firmao
"News Corp" de sia patro kaj direktoro ankaux de la azia
pagtelevida firmao Star TV, diris, ke, kvankam la angla restas
sxlosila lingvo por interretuzantoj, aliaj lingvoj
pligravigxas, kiel la cxina, la hinda kaj la hispana.

Se komunikaj firmaoj volas konkuri en la tutmonda
merkato, li diris, ili devas enfokusigi cxiujn kvar
lingvogrupojn. "Cxi tiuj kvar grupoj, cxiuj tutmonde
disvastigxintaj, estas kaj plu estos plene superaj rilate la
suman grandon de la merkato."

Li aludis esplorojn faritajn en Usono, kiuj
antauxvidas, ke, kvankam duono el la nuna uzantaro de Interreto
estas usonanoj, tiu proporcio falos gxis triono gxis 2004.

Li diris, ke Goldman Sachs, la investaj bankistoj,
taksas, ke trovigxos 96,6 milionoj da interretuzantoj en
Cxinio gxis 2002. Kreskado de Interreto en Cxinio superas
la progozitan kreskon je 25 %.

La cxina, li atentigis, estas la plej parolata
lingvo kun 835 milionoj da parolantoj, sekvate de la angla kun 470
milionoj, la hispana kun 330 milionoj kaj la hinda kun 300
milionoj.

En Usono kaj Britio, li diris, "la koncepto pri
kultura imperiismo marsxas antauxen, malatenta pri
sxvelantaj neanglalingvaj merkatoj, aux, pli malbone, konscia
pri ili, sed ankoraux kredanta, ke la komuna lingvo de la
moderna epoko estas kaj plu estos la angla.

"Estas vere, ke la angla estis la cxefa lingvo
de Interreto gxis nun, kaj estas vere, ke gxi cxiam estos
grava potenco, tamen, dum konektado penetras pli profunden en la
grandegajn merkatojn ekster Euxropo kaj Usono ... oni malpli
uzos rete la anglan." La angla ne igxos la "implicita lingvo" de
la cifereca mondo.

laux "The Guardian"
Edmund Grimley Evans
Rete: edmundo@forigu.rano.org

**************************************************************************

           Cxu vi jam vidis la nevideblan?

           (Vidu en Eventoj n-ro 192. p. 8.)

      Ne forgesu resendi la solvon gxis la 30-a de oktobro!

**************************************************************************
**************************************************************************

EVENTOJ, n-ro 195, 2/oktobro-2000
Internacia sendependa gazeto pri la Esperanto-movado
en kunlaboraj rilatoj al Hungara E-Asocio.
Reg.nr: B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X

Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio.
H-1675 Budapest, pf. 87.
Tel./fakso: +36-1-2828885. Retposxto: eventoj@forigu.esperanto.org
Retpagxo: http://www.esperanto.hu/eventoj-enirejo.html
Aperas dusemajne.

Redaktas: Axel Orszag-Krysz
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro: Laszlo Szilvasi.
Oficeja kunlaboranto: Istvan Meszaros
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj artikoloj, 
kaj ne respondecas pri la anonc-enhavoj.
Abonkotizo: 74 NLG (aere 86 NLG) al la UEA-kodo ELLS-S.

**************************************************************************
**************************************************************************