Jan Werner: Matematika vortaro (2)

1000 finia (valoro de nombro) - finitní, konečný - endlich, finit

1001 finieco - konečnost f, finitnost f - Finitheit f

1002 finita v. finia

1003 finpunkto (de streko de grafo) - krajní vrchol m, kraj m -Endpunkt m

1004 flanko (de egalaĵo, neegalaĵo) - strana f - Seite f

1005 - de ekvacio - strana rovnice - Seite einer Gleichung

1006 fluktuado (en punkto) - oscilování n, kolísání n (v bodu) -Schwankung f (in einem Punkt)

1007 -, aleatora - náhodné kolísání - zufällige Schwnkung

1008 -, perioda - periodické kolísání - periodische Schwankung

1009 fluo - tok m - Strom m; Strömung f (mezuroj, stokastiko); Fluss m (grafoj)

1010 fokusa - ohniskový, fokální - fokal

1011 fokuso - ohnisko n - Brennpunkt m, Fokalpunkt, Fokus m

1012 - de parabolo - ohnisko paraboly - Parabelfokus

1013 fokus(o)diso (de koniko) - výstřednost f, excentricita f - Exzentrizität f

1014 folio (de surfaco de Riemann) - list m - Blatt n

1015 - de Descartes - Descart(es)ův list - Blatt des Descartes

1016 fonto - zdroj m - Quelle f

1017 forigebla - odstranitelný - beseitigbar

1018 forigo de frakcioj - odstranění n zlomků - Beseitigung f der Brüche

1019 forlaso de krampoj - vynechání n závorek - Weglassen n der Klammern

1020 formala - formální - formal

1021 formo - forma f, tvar m - Form f

1022 - (de kurbo aŭ frakcio) - průběh m, tvar - Verlauf m (einer Kurve), Form (eines Bruchs)

1023 -, bilineara - bilineární forma - Bilinearform

1024 - de ekvacio, kanona - kanonický (normální) tvar rovnice - Mittelpunktsgleichung f, Normalform der Gleichung

1025 -, kanona - kanonický tvar - kanonische Form

1026 -, parametra - parametrický tvar - Parameterform

1027 -, reduktita - redukovaný tvar - reduzierte Form

1028 -, trigonometria - goniometrický tvar - trigonometrische Form

1029 formuli tr taskon - formulovat úlohu - Aufgaben stellen

1030 formulo - vzorec m, formulef - Formal f

1031 -, aproksima - aproximační vzorec - Näherungsformel

1032 -, dunomiala - binomická věta f - binomischer Satz m

1033 -, redukta - redukční vzorec - Reduktionsformel

1034 fortfunkcio - silofunkce f - Machtfunktion f, Kraftfunktion

1035 forto - síla f - Stärke f, Kraft f

1036 - de testo - síla testu - Test-Stärke, Macht f eines Teste

1037 fotogrammetrio - fotogrammetrie f - Photogrammetrie f

1038 frakcia - zlomkový - gebrochen, Bruch-

1039 frakcio - zlomek m - Bruch m

1040 -, algebra - algebraický zlomek - algebraischer Bruch

1041 -, ĉena - řetězový zlomek - Kettenbruch

1042 -, decimala - desetinný zlomek - Dezimalbruch,dekadischer Bruch

l043 -, kompleksa (duobla) - složený zlomek - zusamengesetzter Bruch

1044 -, miksa v. frakcia nombro

1045 -, nenorma - nepravý zlomek - unechter (uneigentlicher) Bruch

1046 -, nereduktebla - nezkrátitelný zlomek (redukovaný, v základním tvaru) - gekürzter (unkürzbarer) Bruch

1047 -, ordinara - obyčejný zlomek - gewöhnlicher Bruch, gemeiner Bruch

1048 -, perioda decimala - periodický desetinný zlomek - periodischer Dezimalbruch

1049 -, primitiva - kmenový zlomek - Stammbruch, primitiver Bruch

1050 -, reduktebla - zkrátitelný zlomek - kürzbarer Bruch

1051 -, simpla - jednoduchý zlomek - einfacher Bruch

1052 -, vera - pravý zlomek - echter (eigentlicher) Bruch

1053 frekvenco - frekvence f, kmitočet m; četnost f - Frequenz f, Bäufigkeit f

1054 -, absoluta - absolutní četnost - absolute Häufigkeit

1055 - de populacioj - četnost souborů - Gesamtheitshäufigkeit

1056 -, kumulita - kumulativní četnost - kumulative Häufigkeit

1057 -, observata - pozorovaná četnost - beobachtete Häufigkeit

1058 -, relativa - relativní (poměrná) četnost - relative Häufigkeit

1059 fuĝpunkto - úběžník m - Fluchtpunkt m

1050 fuĝrekto - úběžnice f - Fluchtgerade f

1061 fundamentoj de supera matematiko - základy mpl vyšší matematiky - Grundlagen fpl der höheren Mathematik

1062 funkcio - funkce f - Funktion f

1063 -, adicia - aditivní funkce - additive Funktion

1064 -, afina - afinní funkce - affine Funktion

1065 -, aleatora - náhodná funkce - Zufallsfunktion, zufällige Funktion

1066 -, analit(ik)a - analytická funkce - analytische Funktion

1067 -, apoga - opěrná funkce - Stützfunktion

1068 -, arkusa - inverzní trigonometrická funkce, cyklometrická funkce - Arkusfunktion, Umkehrfunktion einer trigonometrischen Funktion

1069 -, aŭtomorfa - automorfní funkce - automorphe Funktion

1070 -, barita - ohraničená funkce - beschränkte Funktion

1071 -, cikla - cyklická funkce - zyklische Funktion

1072 -, ciklometria - cyklometrická funkce - zyklometrische Funktion

1073 -, cilindra - cylindrická funkce - Zylinderfunktion

1074 - de aro - funkce mnoižiny - Mengenfunktion

1075 - de distribuo - funkce rozložení, distribuční funkce - Verteilungfunktion

l076 - de frekvencoj - funkce četností - Häufigkeitsfunktion

l077 - de n-a radiko - n-tá odmocnina (kiel funkcio - Funktion der n-ten Wurzel

l078 - de pezo - tíhová funkce, tíha f - Gewichtsfunktion, Gewicht n

1079 - de probablodenso - funkce hustoty pravděpodobnosti - Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

1080 - de unu variablo - funkce jedné proměnné - Funktion einer Variablen

108l -, duoble perioda - dvojperiodická funkce - doppelt-periodische Funktion

1082 -, eksplicita - explicitní funkce - explizite Funktion

1083 -, eksponenciala - exponenciální funkce - Exponentialfunktion

1084 -, elementa simetria - elementární symetrická funkce - elementar-symetrische Funktion

1085 -, elipsa - eliptická funkce - elliptische Funktion

1086 -, empiria - empirická funkce - empirische Funktion

1087 -, entjera racionala - celistvá (celá) racionální funkce - ganze rationale Funktion

1088 -, faktoriala - faktoriální funkce - faktorielle Funktion

1089 -, frakcia racionala - racionální lomená funkce - gebrochene rationale Funktion

1090 -, generanta - vytvářející funkce - erzeugende Funktion

1091 -, harmona - harmonická funkce - harmonische Funktion

1092 -, hiperbola - hyperbolická funkce - hyperbolische Funktion

1093 -, hiperelipsa - hypereliptická funkce - hyperelliptische Funktion

1094 -, holomorfa - holomorfní funkce - holomorphe Funktion

1095 -, identa - identické zobrazení n, identická funkce, identita f - Identität f

1096 -, implicita - implicitní funkce - implizite Funktion

1097 -, integrebla - integrovatelná funkce - summierbare Funktion

1098 -, inversa - inverzní funkce - Umkehrfunktion

1099 -, inversa hiperbola - hyperbolometrická funkce - inverse hyperbolische Funktion

1100 -, karakteriza - charakteristická funkce - charakteristische Funktion

1101 -, kontinua - spojitá funkce - stetige Funktion

1102 -, kreskanta - rostoucí funkce - wachsende Funktion

1103 -, kvadrata - kadratická funkce - quadratische Funktion

1104 lineara - lineární funkce - lineare Funktion, Funktion ersten Grades

1105 -, logaritma - logaritmická funkce - logarithmische Funktion

1106 -, logistika - logistická funkce - logistische Funktion

1107 -, maĵora - majoritní funkce - Majoritätsfunktion

1108 -, maĵoriganta - majorantní funkce, majoranta f - Majorantenfunktion

1109 -, malkreskanta - klesající funkce - fallende Funktion

1110 -, meromorfa - meromorfní funkce - meromorphe Funktion

1111 -, monotona - monotónní funkce - monotone Funktion

1112 -, n-argumenta - funkce s n proměnnými - n-stellige Funktion

1113 -, nebarita - neohraničená funkce - nicht beschränkte Funktion

1114 -, nekontinua - nespojitá funkce - unstetige Funktion

1115 -, neracionala - iracionální funkce - irrationale Funktion

1116 -, para - sudá funkce - gerade Funktion

1117 -, perioda - periodická funkce - periodische Funktion

1118 -, plursenca - víceznačná funkce - mehrdeutige Funktion

1119 -, primitiva - primitivní funkce - Stammfunktion, primitive Funktion

1120 -, racionala - racionální funkce - rationale Funktion

1121 -, semikontinua (duonkontinua) - polospojitá funkce - halbstetige Funktion

1122 -, sfera - sférická funkce - Kugelfunktion

1123 -, strikta monotona - ryze monotónní funkce - eigentlich (streng) monotone Funktion

1124 -, ŝtupara - stupňovitá funkce - Treppenfunktion

1125 funkcio, trigonometria - goniometrická funkce - Winkelfunktion, trigonometrische Funktion

1126 -, uniformiga - uniformizující funkce - Uniformisierende f

1127 -, unusenca - jednoznačná funkce - eindeutige Funktion

1128 funkcio-korpo, algebra - těleso / pole n algebraických funkcí -

algebraischer Funktionenkörper m

1129 funkcionala (funkciala v. 822) - funkcionální - funktional

1130 funkcionalo - funkcionál m - Funktional n

1131 -, lineara - lineární funkcionál - lineares Funktional

1132 funktoro - funktor m - Funktor m

1133 gajno (en ludteorio) - výhra f - Gewinn m

1134 - de informo - informační zisk m - Informationsgewinn

1135 gamafunkcio - funkce f gamma - Gammafunktion f

1136 garbo (de rektoj, ebenoj) (v.a. fasko) - trs m; svazek m - Bündel n, Büschel n

1137 -, mola - měkký svazek - weiche Garbe f

1138 -, velka - měkký (ochablý) svazek - welke Garbe

1139 gaŭĝo - měrka f; míra f - Streckenabtrager m, Eichmass

1140 Gaŭsa - Gaussův - Gaussisch, Gausssche, Gauss-

1141 generanta - generující, vytvářející - erzeugend

1142 generantaro - generující množina f; soustava f generátorů - Generatormenge f, Erzeugendensystem n

1143 generanto - generátor m, vytvářející prvek m (bod, čára, plocha) - Erzeugende f, erzeugendes Element n

1144 generi tr - generovat, vytvářet - erzeugen

1145 generita - generovaný - erzeugt

1146 geodezo - geodetika f, geodetická křivka f - Geodätische f

1147 geoido - geoid m - Geoid n

1148 geometria - geometrický - geometrisch

1149 geometrio - geometrie f - Geometrie f

1150 -, afina - afinní geometrie - affine Geometrie

1151 -, algebra - algebraická geometrie - algebraische Geometrie

1152 -, analiza - analytická geometrie - analytische Geometrie

1153 - de Lobaĉevskij - Lobačevského geometrie - Lobatschewskische Geometrie

1154 - de Riemann - Riemannova geometrie - Riemannsche Geometrie

1155 -, ebena - geometrie v rovině, planimetrie f - Planimetrie f

1156 -, elementa - elementární geometrie - Elementargeometrie

1157 -, Eŭklida - euklidovská geometrie - Euklidische Geometrie

1158 -, finia - konečná geometrie - endliche Geometrie

1159 -, konstruktiva - konstruktivní geometrie - konstruktive Geometrie

1160 -, linia - geometrie v přímce - Liniengeometrie

1161 -, neeŭklida - neeuklidovská geometrie - nichteuklidische Geometrie

1162 -, priskriba (deskriptiva) - deskriptivní geometrie - deskriptive Geometrie

1163 -, projektiva - projektivní geometrie - projektive Geometrie

1164 -, spaca - geometrie v prostoru, stereometrie f - Stereometrie f

1165 glata - hladký - glatt

1166 glitkalkulilo, logaritma - logaritmické prvavítko n - Logarithmenschieber m, Rechenschieber

1167 glitkomo - pohyblivá řádová čárka f - Gleitkomma n

1168 glitliniilo - posuvné pravítko n - Einschiebelineal n

1169 glitpeco - běžec m - Läufer m

1170 globa - kulový - kugelförmig

1171 globala - globální - global

1172 globalizo - globalizace f - Globalisierung f

1173 globkalkulilo - kuličkové počitadlo n - Kugelbrett n

1174 globkojno - kulový klín m - Kugelkeil m

1175 globo - koule f - Kugel f, Vollkugel

1176 -, unita - jednotková koule - Einheitskugel

1177 globsegmento - kulová úseč f - Kugelabschnitt m

1178 globsektoro - kulová výseč f - Kugelausschnitt m, Kugelsektor m

1179 globtavolo - kulová vrstva f - Kugelschicht f

1180 goniometria - goniometrický - goniometrisch

1181 goniometrio - goniometrie f - Goniometrie f

1182 goniometro - goniometr m - Goniometer n

1183 gradiento - gradient m - Gradient m, Gefälle n

1184 - de surfaco - gradient plochy - Flächengradient

1185 gradmezuro - stupňová míra f - Gradmass n

1186 grado (360-ono de plena angulo) - stupeň m, úhlový stupeň - Grad m, Winkelgrad

1187 - (de polinomo aŭ ĝia termo; de ekvacio) - stupeň - Grad

1188 - de libereco - stupeň volnosti - Freiheitsgrad

1189 grado de skalo - dílek m stupnice, stupeň - Gradteilung f, Grad, Skalenwert m

1190 graduso - grád m - Gon n, Neugrad n

1191 grafikaĵo (v.a. grafo) - diagram m, grafické znázornění n, graf m - Schaubild n, graphische Darstellung f, Graph m

1192 grafo - graf m - Graph m

1193 - de logaritma funkcio - graf logaritmické funkce - Graph der Logarithmusfunktion

1194 -, direktita - orientovaný graf - gerichteter Graph

1195 -, intersekca - průnikový graf - Durchschnittegraph

1196 -, konjugita - hranový graf - Bogemittengraph, adjungierter Graph, Kantenmittengraph

1197 -, malplena ebena - prázdný rovirnný graf - leerer ebener Graph

1198 -, simpla - obyčejný graf - schlichter (einfacher) Graph

1199 granda, arbitre - liborolně veliký - beliebig gross

1200 -, nefinie - nekonečně veliký - unendlich gross

1201 grando - veličina f - Grösse f

1202 - kun duopa streko - veličina s dvěma čárkami - zweigestrichene Grösse

1203 kun trabo ( legu: a trabo) - veličina s pruhem ( se čte: a s pruhem) - überstrichene Grösse ( , lies: a quer, a überstrichen)

1204 - kun unu streko - veličina s jednou čárkou - eingestrichene Grösse

1205 -, nedeterminita - neurčitá f - Unbestimmte f

1206 -, proporcia - úměrná veličina - proportionale Grösse

1207 -, skalara - skalární veličina - skalare Grösse

1208 grandoj, identaj - identické veličiny - identische Grössen fpl

1209 -, inverse proporciaj - nepřímo úměrné veličiny - umgekehrt proportionale Grössen

1210 -, komunonaj - souměřitelné veličiny - kommensurable Grössen

1211 grupelemento - prvek m grupy - Gruppenelement n

1212 grupigo - seskupení n - Gruppierung f

1213 - de datumoj (datenoj) - seskupení údajů, agregace f dat - Zusammenftassen n von Daten

1214 grupo - grupa f - Gruppe f

1215 -, adici(ec)a - aditivní grupa - Additivgruppe

1216 -, komuta - komutativní grupa - kommutative Gruppe

1217 -, simetria - symetrická grupa - symmetrische Gruppe

1218 grupoido - grupoid m - Gruppoid n

1219 ĝenerala - obecný - allgemein

1220 ĝeneraligi - zobecňovat - generalisieren,verallgemeinern

1221 ĝermo (de sekco de garbo, de funkcio) - zárodek m - Keim m

1222 ĝusta - správný - richtig

1223 ĝusteco - správnost f - Richtigkeit f

1224 hakita (piramido, konuso) v. trunkita

1225 harmona - harmonický - harmonisch

1226 havi solvon - mít řešení - eine Lösung besitzen

1227 hazardeco - náhodnost f - Zufälligkeit f

1228 hazardo - náhoda f - Zufall m

1229 heksaedro - hexaedr m, pravidelný šestistěn m - Hexaeder n,

regelmässiges Sachsflach n

1230 heksagono - pravidelný šestiúhelník m - reguläres Sechseck n

1231 helica - šroubový - schraubenförmig

1232 helicero - závit m šroubovice - Windung f einer Schraube

1233 helico - šroubovice f - Schraubenlinie f

1234 -, livuma (maldekstruma) - levotočivá šroubovice - linksgängige Schraubenlinie

1235 helicoido - šroubová plocha f, helikoid m - Schraubenfläche f, Helikoid n

1236 helpa - pomocný - Hilfe-, behilflich

1237 hemisfera (surfaco) - hemisférický - hemisphärisch

1238 hemisfero (surfaco) - hemisféra f, půlkulová plocha f - Hemisphäre f

1239 hereda - dědičný - erblich

1240 heredeco - dědičnost f - Erblichkeit f

1241

1242 heterogena - heterogenní, různorodý - heterogen

1243 heterologika - heterologický - heterologisch

1244 Hilberta - Hilbertův - Hilbertsch

1245 hiperaritmetika - hyperaritmetický - hyperarithmetisch

1246 hiperbola - hyperbolický - hyperbolisch

1247 hiperbolo - hyperbola f - Hyperbel f

1248 -, egallatera - rovnoosá hyperbola - gleichseitige Hyperbel

1249 -, kuba - kubická hyperbola - kubische Hyperbel

1250 hiperboloido - hyperboloid m - Hyperboloid n

1251 -, dupeca - dvojdílný hyperboloid - zweischaliges Hyperboloid

1252 hiperboloido, rivolua - rotační hyperboloid - Drehhyperboloid, Rotationshyperboloid

1253 -, unupeca - jednodílný hyperboloid - einschaliges Hyperboloid

1254 hiperebeno - nadrovina f - Hyperebene f

1255 -, subtena - opěrná nadrovina - Stützhyperebene

1256 hiperelipsa - hypereliptický - hyperelliptisch

1257 hipergeometria - hypergeometrický - hypergeometrisch

1258 hiperspaco - hyperprostor m, nadprostor m - Hyperraum m

1259 hipocikloido - hypocykloida f - Hypozykloide f

1260 hipotenuzo - přepona f - Hypotenuse f

1261 hipoteza - hypotetický - hypothetisch

1262 hipotezo - hypotéza f - Hypothese f

1263 -, allasebla - přípustná hypotéza - zulässige Hypothese

1264 -, alternativa - alternativní hypotéza - Alternativhypothese

1265 -, kunmetita - složená hypotéza - zusammengesetzte Hypothese

1266 -, lineara - lineární hypotéza - lineare Hypothese

1267 -, nula - nulová hypotéza - Nullhypothese

1268 - pri sendependeco - hypotéza o nezávislosti - Unabhängigkeitshypothese

1269 -, simpla - jednoduchá hypotéza - einfache Hypothese

1270 hipotroĥoido - hypotrochoida f - Hypotrochoide f

1271 histogramo - histogram m, sloupcový diagram m - Histogramm n, Streifendiagramm n, Säulendiagramm n

1272 holomorfa - holomorfní - holomorph

1273 holonoma - holonomní - holonom

1274 homeomorfa - homeomorfní - homöomorph

1275 homogena - homogenní - homogen

1276 homogeneco de populacio - homogenita f základního souboru - Gleichartigkeit f der Grundgesamtheit

1217 homografia - homografický - homographisch

1278 homografio - homografie f - Homographie f

1279 homogrupo - homogrupa f - Homogruppe f

1280 homologa - homologický - homologisch

1281 homologio - homologie f - Homologie f

1282 -, singulara - elace f - singuläre Perspektivität (Homologie) f

1283 homomorfa - homomorfní - homomorph

1284 homomorfio - homomorfismus m - Homomorphismus m

1285 homotetia - homotetický, stejnolehlý - homothetisch

1286 homotetiaĵo - homotetický útvar m - homothetische Figur f

1287 homotetio - stejnolehlost f, homotetie f - Homothetie f

1288 homotopia - homotopní - homotop

1289 homotopio - homotopie f - Homotopie f

1290 horizontala - horizontální, vodorovný - horizontal, waagerecht

1291 horizontalo - horizontála f - Horizontale f, Waagerechte f

1292 -, n-a (de determinanto aŭ matrico) - n-tý řádek m - Zeile f, Horizontalreihe f, Reihe (n-te, vom Index n)

1293 horizonto - horizont m - Horizont m

1294 idealo - ideál m - Ideal n

1295 -, ĉefa - hlavní ideál - Hauptideal

1296 idemfaktoro - idemfaktor m - Idemfaktor m

1297 identa - identický, totožný - identisch

1298 idetaĵo v. egalaĵo

1298a identeco - identita f, totožnost f - Identität f

1299 identigilo - identifikátor m - Identifikator m, Identifikationsoperator n

1300 identigo - identifikace f, ztotožnění n - Identifizierung f, Identifikation f

1301 ikosaedro - pravidelný dvacetistěn m, ikosaedr m - Zwanzigflach n, Ikosaeder n

1302 ikso - x (iks) n - X n

1303 iliard/o = milo da ilionoj (duiliardo = 1015; triiliardo = 1021; kvariliardo = 1027)

1304 ilion/o = potenco de miliono (duiliono = 1012; triiliono = 1018; kvariliono = 1024)

1305 imaginara - imaginární - imaginär

1306 -, pure - ryze imaginární - rein imaginär

1307 implica - implikační - implikativ

1308 implici tr - implikovat, implicitně obsahovat - implizieren, subjungieren, implizit enthalten

1309 implicita - implicitní - implizit

1310 implico - implikace f - Implikation f

1311 impulso - impuls m - Impuls m

1312 incida - incidentní - inzident

1313 incidi ntr kun - incidovat, ležet na (přímce), procházet (bodem) - inzidieren mit, liegen auf, gehen durch

1314 incido - incidence f - Inzidenz f

1315 indici tr - indexovat - indizieren

1316 indicigo - indexování n - Indizierung f

1317 indicita - oindexovaný - indiziert

1318 indicnombro (en statistiko) - index m - Indexzahl f, Index m

1319 indico (mat. signo) - index m - Index m

1320 - (indikaĵo, propreco) - znak m - Merkmal n, Attribut n

1321 -, alternativa (en statistiko) - alternativní znak - alternatives Mermal (Attribut)

1322 - de asimetrio - index asymetrie - Asymetrieindex

1323 - de korelacio - index korelace - Korrelationsindex

1324 -, klasifika - klasifikační (třídicí) znak - Klassifikationemerkmal

1325 -, pesita - vážený index - gewogener (gewichteter) Index

1326 -, radika - odmocnitel m - Wurzelexponent m, Wurzelzeiger m, Wurzellindex

1327 vivkosta - index životních nákladů - Index der Lebenshaltungskosten

1328 indikatrico - indikatrix f - Indikatrix f

1329 - indukta - indukční - induktiv

1330 indukti tr - induktivně vyvodit - induktiv schliessen

1331 induktita - indukovaný - induzierte

1332 indukto - indukce f - Induktion f

1333 -, matematika - matematická indukce - vollständige Induktion

1334 infimo (de aro da realoj - la plej granda suba baro) - infimum n - Infimum n

1335 infinitezima - infinitezimální - infinitesimal

1336 infinitezimo - infinitezimální veličina f - Infinitesimalgrösse f

1337 infinito (nefinio) - nekonečno n - Unendlich n; Unendlichkeit f

1338 -, ĝis - donekonečna - ad infinitum

1339 infleksa - inflexní - Inflexions-, Wende-

1340 inflekso - inflexe f - Inflexion f

1341 informadiko - informatika f - Informatik f

1342 informo - informace f - Information f

1343 infra - dolní - unter

1344 infro (infra limo) - dolní hranice f - untere Grenze f

1345 inklinacio - sklon m, spád m - Steigung f, Neigung f

1346 inkludi tr - obsahovat, zahrnovat - enthalten

1347 inkludo - inkluze f - Inklusion f

1348 inkremento - přírůstek m - Zuwachs m, Inkrement n

1349 - de funkcio - přírůstek funkce - Zuwachs einer Funktion

1350 instrukcio - instrukce f - Instruktion f

1351 integra - integrační - Integrations-, integrierend

1352 integrado - integrace f, integrování n - Integration f, Integrieren n

1353 -, grafika - grafické integrování - graphische Integration

1354 -, laŭfaktora v. poparta integrado

1355 - per substituo - integrace substitucí - Integration durch Substitution

1356 -, poparta - integrování po částech - partielle Integration, Produktintegration

1357 integraĵo v. integralo

1358 integrala - integrální - integral

1359 integralhava - integrovatelný - integrierbar

1360 integralkosinuso - integrálkosinus m, hyperbolický integrální kosinus m - (hyperbolischer) Integralkosinus m

1361 integralo - integrál m - Integral n

1362 -, difinita - určitý integrál - bestimmtes Integral

1363 -, duobla - dvojný integrál - Doppelintegral

1364 -, elipsa - eliptický integrál - elliptisches Integral

1365 -, iteraciita - vícenásobný (iterovaný) integrál - mehrfaches (iteriertes) Integral

1366 -, kontura - integrál po uzavřené křivce - Randintegral, Umlaufintegral, geachlossenes Kurvenintegral

1367 -, kurblinia - křivkový integrál - Kurvenintegral

1368 -, linia - křivkový integrál - Kurvenintegral

1369 -, nedifinita - neurčitý integrál - unbestimmtes Integral

1370 -, nepropra - nevlastní integrál - uneigentliches Integral

1371 -, partikulara - partikulární integrál - partikuläres Integral

1372 -, propra - vlastní integrál - eigentliches Integral

2373 -, simpla - prostý integrál - einfaches Integral

1374 -, singulara - singulární integrá1- singuläres Integral

1375 - sur fermita surfaco - integrál po uzavřené ploše - Hüllenintegral

1376 -, surfaca - plošný integrál - Oberflächenintegral

1377 -, volumena - objemový integrál - Volumenintegral

1378 integralsigno - znak m integrálu - Integralzeichen n

1379 integralsinuso - integrálsinus m, hyperbolický integrální sinus m - (hyperbolischer) Integralsinus m

1380 integrato - integrand m, funkce f (výraz m) pod integrálem - Integrand m

1381 integrebla - integrovatelný, integrabilní - integrierbar

1382 integri tr - integrovat - integrieren

1383 integrilo - integrátor m - Integrator m

1384 interakorda - kompatibilní - kompatibel

1385 interakordi ntr - být kompatibilní - verträglich, kompatibel sein

1386 interakordo (en ludteorio) - shoda f - Absprache f

1387 interezfaktoro - úročitel m - Verzinsungsfaktor m

1388 interezo - úrok m - Zinsertrag m

1389 -, kunmetita - složitý úrok - Zinseszins m

1390 -, simpla - jednoduchý úrok - Zins m

1391 interinfluo - interakce f - gegenseitige Beeinflussung f, Interaktion f, Wechselwirkung f

1392 interligo (de du figuroj) - spojení n - Verkettung f

1393 interna - vnitřní - innere

1394 interno - vnitřek m - Inneres n; offener Kern m

1395 interorta (pri du geom.fig.) - (vzájemně) kolmý - senkrecht

1396 interpolado - interpolace f - Interpolation f

1397 -, grafika - grafická interpolace - graphische Interpolation

1398 - lineara - lineární interpolace - lineare Interpolation

1399 -, nombra - numerická interpolace - numerische Interpolation

1400 interpoli tr - interpolovat - interpolieren

1401 interpreto - interpretace f - Interpretation f

1402 interrespondi ntr - odpovídat - entsprechen

1403 interrompo (de progresiva samplado) - zastavení n, přerušení (sekvenčního výběru) - Abbrechen n, Abbruch m

1404 intersekcantoj - různoběžky fpl - sich schneidende Geraden fpl

1405 intersekci tr - protínat se - sich treffen, sich schneiden

1406 -, transverse - protínat se transverzálně (příčně) - sich transversal schneiden

1407 intersekco - průnik m, průsek m - Durchschnitt m

1408 interŝanĝebla - zaměnitelný - vertauschbar

1409 interval-nesto - posloupnost f do sebe zapadajících intervalů -Intervallschachtelung f

1410 intervalo - interval m - Intervall n

1411 intervalo, aperta - otevřený interval - offenes Intervall

1412 - de konfido - interval spolehlivosti - Konfidenzintervall

1413 - de konverĝo - interval konvergence - Konvergenzintervall

1414 -, fermita, v. kloza intervalo

1415 -, kloza - uzavřený interval - abgeschlossenes Intervall

1416 -, malfermita v. aperta intervalo

1417 intuicia, geometrie - intuitiivně geometrický, geometricky zřejmý - geometrisch anschaulich

1418 intuiciismo - intuicionismo m - Intuitionismus m

1419 invarianta - invariantní - invariant

1420 - ĉe bildigo - invariantní při zobrazení - abbildungsinvariant

1421 invarianto - invariant(a) m (f) - Invariante f

1422 inversa - inverzní, převrácený, reciproký - inverse

1423 inversigebla - invertibilní- invertierbar

1424 inversigo - obrácení n, inverze f - Umkehrung f, Inversion f

1425 - de matrico - inverze matice - Matrixinversion

1426 - de serio - obrácení/inverze řady - Umkehrung einer Reihe

1427 inversio (kiel bildigo) - inverze f - Inversion f

1428 -, cirkla - kruhová inverze - Kreiinversion

1428a - respekte al cirklo - inverze vzhledem ke kružnici - Inversion am Kreis

1429 inversoro - inverzor m - Inversor m

1430 involucia - involutorní - involutorisch

1431 involucio - involuce f - Involution f

1432 ipsilono - ypsilon n (= y) - Y(psylon) n

1433 iteracia - iterační - iterativ

1434 iteracii tr - iterovat - iterieren

1435 iteraciita - iterovaný - iteriert

1436 iteracio - iterace - Iteration f, Iterationsprozess m

1437 izobato - izobáta f, hloubnice f - Isobathe f

1438 izocela (triangulo) evi.v. simetria

1439 izogona - izogonální - isogonal, gleichwinklig

1440 izogramo - izograma f - Isogramme f

1441 izohipso - izohypsa f, vrstevnice f - Isohypse f, Höhenlinie f

1442 izoklino - izoklina f - Isokline f

1443 izolita - izolovaný - izoliert

1444 izometria - izometrický - isometrisch

1445 izometrio - izometrie f - Isometrie f

1446 izomorfa - izomorfní - isomorph

1447 izomorfio - izomorfismus m - Isomorphismus m

1448 izoperimetra - izoperimetrický - isoperimetrisch

1449 izotropa - izotropní - isotrop

1450 jakobiano - jakobián m - Jacobische Determinante f

1451 juĝo - soud m, úsudek m - Urteil n

1452 ĵeti ombron - vrhat stín - Sohatten werfen

1453 ĵetono - počítací známka f, žeton m - Rechenstein n

1454 kahelaro - parketování n, dlažba f - Pflasterung f, Parkettierung f

1455 kahelo (regula plurangulo de kahelaro) - dlaždice f - Pflasterstein m, Kachel f

1456 kalkula - početní - rechnerisch

1457 kalkulado - počítání n - Rechnen n

1458 kalkuli tr - počítat - rechnen

1459 kalkulilo - počitadlo n - Rechenbrett n

1460 kalkulmaŝino - počítací (kalkulační) stroj m - Rechenmaschine f

1461 kalkulo (ago nombri) - počítání n - Rechnen n

1462 - (mat. subfako) - počet m - Rechnung f (subfako); Kalkül m (en logiko)

1463 - (operacio per nombroj) - výpočet m - Berechnung f, (Rechnung, Er-, Aus-)

1464 -, diferenciala - diferenciální počet - Differentialrechnung

1465 -, infinitezima - infinitezimální počet - Infinitesimalrechnung

1466 -, integrala - integrální počet - Integralrechnung

1467 -, kompensa - vyrovnávací počet - Ausgleichsrechnung

1468 -, korelacia - korelační počet - Korrelationsrechnung

1469 -, matrica - maticový počet - Matrizenrechnung

1470 -, operatora - operátorový počet - Operatorenrechnung

1471 -, proporcia - výrokový počet - Aussagenkalkül

1472 -, tensora - tenzorový počet - absoluter Differentialkalkül, Tensorrechnung

1473 -, variada - variační počet - Variationsrechnung

1474 -, vektora - vektorový počet - Vektorrechnung

1475 kalkul-operacio - početní operace f - Rechenoperation f

1476 kaloto - kulový vrchlík m - Kugelkappe f, Kugelhaube f, Kalotte f

1477 kampo - pole n - Feld n

1478 -, skalara - skalární pole - Skalarfeld

1479 kanalo, komunika - informační kanál m - Nachrichtenübertragungskanal m

1480 kanona - kanonický - kanonisch

1481 kapacito - kapacita f - Kapazität f

1482 karakteristiko (ĉe logaritmo) - charakteristika f - Kennziffer f, Charakteristik f

1483 karakteriza - charakteristický - charakteristisch

1484 karakterizaĵo (en statistiko) - znak m - Merkmal n

1485 - (kurbo) - charakteristická křivka f - charakteristische Kurve f

1486 - de skalo - charakteristika f stupnice - Charakteristik f der Leiter

1487 -, kvalita - kvalitativní znak - qualitatives Merkmal

1488 -, sampla - výběrová charakteristika - Auswahlcharakteristik

1489 karakterizi tr - charakterizovat - charakterisieren

1490 karakterizilo v. karakteristiko

1491 karaktero - charakter m - Charakter m

1492 kardinala - kardinální - Kardinal-

1492a kardinalo - kardinální číslo n - Kardinalzahl f

1493 kardioido - kardioida f, srdcovka f - Kardioide f

1494 kartezia - kartézský - kartesisch

1495 kategoria - kategorický - kategorisch

1496 kategorio - kategorie f - Kategorie f

1497 katenoido - katenoid m - Kettenfläche f, Katenoid n

1498 kateto - odvěsna f - Kathete f

1499 -, apuda - přilehlá odvěsna - Ankathete

1500 -, opozicia - protilehlá odvěsna - Gegenkathete

1501 kaŭstiko (fokusa surfaco) - kaustika f - Kaustik f

1502 kazo - případ m - Fall m

1504 -, ekstrema - limitní případ, extrémní případ - Grenzfall, Extremfall

1505 -, elipsa - eliptický případ - eliptischer Fall

1503 -, favora - příznivý případ - günstiger Fall

1506 kelke (da) - několik - einige

1507 kerno - jádro n - Kern m

1508 - de integrala ekvacio - jádro integrální rovnice - Kern einer Integralgleichung

1509 kibernetika - kybernetický - kybernetisch

1510 kibernetiko - kybernetika f - Kybernetik f

1511 kinematiko - kinematika f - Kinematik f

1512 kinetiko - kinetika f - Kinetik f

1513 kineta (rilata al la fako: kinetika) - kinetický - kinetisch

1514 kirla - vírový - Wirbel-

1515 kirlo - vír m - Rotation f, Rotor m, Wirbel m

1516 klasa - třídní (skupinový) - Klassen-

1517 klasfrekvenco - skupinová četnost f - Klassenhäufigkeit f

1518 klasif(ik)a - klasifikační - klassifizierend

1519 klasif(ik)ado, n-atributa - klasifikace f podle n znaků - n-fache Klassifikation f

1520 klasif(ik)i tr - třídit, klasifikovat - klassifizieren

1521 klasif(ik)o - klasifikace f, třídění n - Klassifikation f, Klassifizierung f

1522 klasika - klasický - klassisch

1523 klasintervalo - třídní interval m, interval třídění - Klassenintervall n

1524 klaso - třída f - Klasse f

1525 kliko - klika f - Cliqua f, Sippe f

1526 klinangulo - spádový úhel m, úhel sklonu - Neigungswinkel

1527 klinlinio - spádnice f - Fallinie f, Böschungslinie

1528 klino - sklon m, spád m - Neigung f, Steigung f

1529 - de fosa deklivo (taluto) - sklon výkopu - Grabenneigung

1530 - de talusa deklivo - sklon násypu - Aufschüttungsneigung

1531 klotoido - klotoida f - Klothoide f

1532 kloza - uzavřený - abgeschlossen

1533 klozaĵo (de aro) - uzávěr m - Abschliessung f, abgeschlossene Hülle f

1534 klozo - uzavřená množina f - abgeschlossene Menge f

1535 koaro - třída f zbytků, zbytková třída - Restklasse f

1536 kodado, alfabeta - abecední kódování n - alphabetische Kodierung f

1537 de datumoj (datenoj) - kódování údajů (dat) - Verschlüsseln

n von Datten

1538 kodi tr - kódovat - kodieren

1539 kodo - kód m - Kode m

1540 -, binara - binární (dvojkový) kód - Binärkode

1541 -, cifera (diĝita) - číselný kód - Zahlenkode

1542 -, komputila - kód počítače - Rechnerkode

1543 kodo, triplusa - kód se zbytkem tři - Drei-Exzess-Code m

1544 kodoteorio (de Shannon kaj Weaver) - (Shannonova) teorie f informace, matematická teorie komunikace - Informationstheorie f, Kodierungstheorie

1545 koeficiento - koeficient m - Koeffizient m

1546 -, angula (de rekto) - směrnice f (přímky) - Richtungskoeffizient, Richtungsfaktor m

1547 - de asoci(it)eco - koeficient asociace - Assoziationskoeffizient

1548 - de konfido - koeficient spolehlivosti - Konfidenzkoeffizient

1549 - de nesimetrio - koeficient asymetrie (šikmosti) - Schiefe f

1550 - de parta regresio - koeficient dílčí regrese - Teilregressionskoeffizient

1551 - de pezo - vážený koeficient - Gewichtsfaktor m

1552 - de pligrandiĝo - poměr m zvětšení - Vergrösserungsverhältnis n

1553 - de proporci(ec)o - koeficient úměrnosti - Proportionalitätskoeffizient

1554 - de variado - variační koeficient - Variationskoeffizient

1555 - de varieblo - koeficient variability - Variabilitätskoeffizient

1556 -, dunomiala - binomický koeficient, kombinační číslo n - Binomialkoeffizient

1557 -, korelacia - koeficient korelace - Korrelationskoeffizient

1558 -, plurnomiala - polynomický koeficient - Polynomialkoeffizient

1559 kofaktoro (ĉe matricoj kaj determinantoj) - algebraický doplněk m, doplněk determinantu, kofaktor m - Adjunkte f, algebraisches Komplement n, Kofaktor m

1560 kofunkcio - kofunkce f - Kofunktion f

1561 kohera - koherentní - Kohärent

1562 koher(ec)o - koherence f - Kohärenz f

1563 koincida - splývající, koincidentní - deckungsgleich, übereinstimmend

1564 koincideco - koincidence f - Koinzidenz f

1565 koincidi ntr - splývat, shodovat se, koincidovat - sich decken, übereinstimmen

1566 koincido - splynutí n, koincidence f - Deckung f, Koinzidenz f

1567 kojno - klín m - Keil m

1568 -, globa - kulový klín - Kugelkeil

1569 kolineado (kolineacio; homografio) - kolineace f - Kollineation f, kollineare Abbildung f

1570 -, centra - středová kolineace - zentrale Kollineation

1571 -, perspektiva - perspektivní kolineace - perspektive Kollineation

1572 koline(ar)a (v.a. samrekte) - kolineární - kollinear

1573 kolineareco - kolinearita f - Kollinearität f

1574 koline(ar)igi (kolineare transformi, homografie bildigi) - kolineárně transformovat, homograficky zobrazit - kollinear transformieren, homographisch abbilden

1575 kolizii ntr - kolidovat - kollidieren

1576 kologaritmo (log 1/N) - kologaritmus m - Kologarithmus m

1577 kolumno (de tabelo) - sloupec m - Spalte f, Kolonne f

1578 kombinacio (opo el opo) - kombinace f - Kombination f

1579 - de k-a klaso - kombinace k-té třídy - Kombination zur k-ten Klasse

1580 kombinaĵo v. kombinacio

1581 kombinatoriko - kombinatorika f - Kombinatorik f

1582 kombini tr - kombinovat - kombinieren, verknüpfen

1583 komenco - začátek m - Anfang m, Anfangspunkt m

1584 komo de bazo - řádová čárka f - Basiskomma n

1585 -, decimala - desetinná čárka - Dezimalkomma

1586 kompakta - kompaktní - kompakt

1587 -, loke - lokálně kompaktní - lokalkompakt

1588 kompaktida (ekz. subaro de kompakta aro) - relativně kompaktní - relativ kompakt (folgenkompakt, halbkompakt)

1589 kompaktigo - kompaktifikace f - Kompaktifizierung f

1590 kompara (statistiko) - srovnávací - vergleichend

1591 komparaĵo v. egalaĵo aŭ neegalaĵo

1592 komparebla - srovnatelný - vergleichbar

1593 kompari tr - srovnávat - vergleichen

1594 komparo - srovnání n, porovnání n - Vergleich m; Nebeneinandersetzen n, Juxtaposition f

1595 kompleksa - komplexní - komplex

1596 komplekseco - komplexnost f - Komplexität f

1597 komplekso - komplex m - Komplex m

1598 - de rektoj - komplex přímek - Geradenkomplex

1599 -, ordigita - uspořádaný komplex - geordneter Komplex

1600 komplementa - doplňkový - komplementär

1601 komplemento - doplněk m, komplement m - Komplement n,

Ergänzung f

1602 -, algebra - algebraický doplněk, doplněk determinantu - Adjunkte f, algebraisches Komplement

1603 - de aro - doplněk množiny - Komplementärmenge f

1604 -, topologia - topologický doplněk - topologisches Komplement

1605 kompleta - úplný, kompletní - vollständig

1606 kompletigi - doplnit - ergänzen, vervollständigen, komplettieren 1607 komponanto - komponenta f, složka f - Komponente f

1608 - de n-a ordo - složka n-tého řádu - Komponente n-ter Ordnung

1609 komponento v. komponanto

1610 komputi tr - počítat pomocí algoritmu (a počítače) - rechnen mit Hilfe eines Algorithmus (und Computer)

1611 komputiko - počítačová technika f - Computertechnik f

1612 komputilo - počítač m - Rechner m, Elektronenrechner, Computer m

1613 -, analoge - analogový počítač - Analogrechner

1614 -, diĝita - číslicový (digitální) počítač - Digitalrechner

1615 komputoro v. komputilo

1616 komuna - společný - gemeinsam

1617 komunaĵo - průnik m -Durchschnitt m

1618 - de aroj - průnik množin - mengentheoretischer Durchschnitt

1619 komunona - soudělný, souměřitelný - kommensurabel

1610 komuta - komutativní - komutativ

1621 komutanto - komutant m - Kommutante f

1622 komutatoro - komutátor m - Kommutator m

1623 komutiveoo - komutativnost f - Kommutativität f

1624 konata - známý - bekannt

1625 koncentra v. samcentra

1626 kondiĉeco - podmíněnost f - Bedingtheit f

1627 kondiĉita - podmíněný - bedingt

1628 kondiĉo - podmínka f - Bedingung f

1629 - de Lipschitz - Lipschitzova podmínka - Lipschitzbedingung

1630 -, komencvalora - počáteční podmínka - Anfangsbedingung

1631 -, necesa - nutná podmínka - notwendige Bedingung

1632 kondiĉo, necesa kaj sufiĉa - nutná a postačující podmínka - notwendige und hinreichende Bedingung

1633 -, randa - okrajová podmínka - Randbedingung

1634 -, sufiĉa - postačující podmínka - hinreichende Bedingung

1635 koneksa - souvisící - zusammenhängend

1636 -, simple - jednoduše souvislý - einfach zusammenhängend

1637 konforma - konformní - konform

1638 konformeco - konformita f - Konformität f

1639 konformi ntr - odpovídat - entsprechen

1640 kongrua - shodný, kongruentní - kongruent, gleich, deckungsgleich, form(en)gleich, übereinstimmend

1641 -, inverse - nepřímo shodný - invers (ungleichsinning) kongruent

1642 -, rekte - přímo shodný - direkt (gleichsinning) kongruent

1643 kongrueco (de geom. figuroj kaj nombroj) - shodnost f, kongruence f - Kongruenz f

1644 - de anguloj - shodnost úhlů - Winkelkongruenz

1645 kongrui ntr - shodovat se, splývat, být kongruentní - kongruieren, kongruent sein

1646 konika - kuželov(it)ý, kónický - konisch

1647 koniko - kuželosečka f - Kegelschnitt m

1648 konikoido - regulární plocha f druhého stupně, regulární kvadrika f - eigentliche Fläche f zweiter Ordnung

1649 konjekti tr - domnívat sa - vermuten

1650 konjekto - domněnka f, dohad m - Vermutung f

1651 konjugaĵo v. konjugita nombro

1652 konjugi tr - konjugovat, sdružovat - konjugieren

1653 konjugita - konjugovaný, sdružený - konjugiert

1654 -, komplekse - komplexně sdružený - konjugiert-komplex

1655 konjugiteco - sdruženost f, konjugovanost f - Konjugiertheit f, Konjugiertsein n

1656 konjugito - konjugovaný prvek m - konjugiertes Element n

1657 konjugitoj de matrico - konjugované prvky mpl matice (symetrické vzhledem na hlavní diagonálu) - symmetrisch zur Hauptdiagonale gelegene Elemente npl einer Matrix

1658 konjugo - konjugace f - Konjugation f

1659 konjuntcio - konjunkce f - Konjunktion f

1660 konkava - konkávní, vydutý - konkav

1661 konkaveco - konkavita f, vydutost f - Konkavität f

1662 konkludi tr (el) - usuzovat (o), činit závěr - Schluss m ziehen, urteilen

1663 konkludo - úsudek m, závěr m, konkluze f- Konklusion f, Conclusic f, Schlussfolgerung f, Schluss m

1664 -, dedukta - deduktivní závěr - deduktiver Schluss

1665 -, indukta - induktivní závěr - induktiver Schluss

1666 konkordo - konchoida f - Konchoide f

1667 -, Nikomeda - Nikomedova konchoida - Konchoide des Nikomedes

1668 konkreta - konkrétní - konkret

1669 konoido - konoid m - Konoid n

1670 konsideri tr - uvažovat - erwägen, überlegen, nachdenken

1671 konsidero, analogia - analogická úvaha f - Analogiebetrachtung f

1672 konsisto - složení n - Zusammensetzung f

1673 konstanta - stálý, konstantní - beständig, stetig

1674 konstanto - konstanta f - Konstante f

1675 -, arbitra - libovolná konstanta - beliebige Konstante

1676 -, nombra - číselná konstanta - Zahlenkonstante

1677 konstrui tr (ekz. diagramon) - sestrojit - aufstellen

1678 konstrukcii tr (por: koncepti-projekti) - konstruovat - konstruieren

1679 - hipotezon - formulovat hypotézu - eine Hypothese aufstellen

1680 konstrukcio - konstrukce f - Konstruktion f

1681 -, cirkela - konstrukce s použitím kružidla - Zirkelkonstruktion

1682 -, geometria - geometrická konstrukce - geometrische Konstruktion

1683 - nur per cirkelo - konstrukce výlučně kružidlem - Konstruktion mit dem Zirkel allein

1684 -, proksimuma - přibližná konstrukce - Näherungskonstruktion

1685 kontakti tr - stýkat se, dotýkat se - sich berühren

1686 kontakto - styk m, dotyk m - Berührung f

1682 - de n-a ordo - styk/dotyk n-tého řádu - Berührung von n-ter Ordnung

1688 -, interna - vnitřní dotyk - innere Berührung

1689 kontaktopunktaro v. klozaĵo

1690 kontaktopunkto - bod m dotyku - Berührungspunkt m

1691 kontentigi (ekvacion) - splňovat, vyhovovat - erfüllen, befriedigen (eine Gleichung), genügen (einer Gleichung)

1692 kontentigi (esprimon) - splňovat (výraz), vyhovovat (výrazu) - verifizieren, erfüllen (einen Ausdruck)

1693 kontingenco - kontingence f - Kontingenz f

1694 kontingento - kontingent m - Kontingent n

1695 kontinua - spojitý - stetig

1696 -, unuforme - stejnoměrně spojitý - gleichmässig stetig

1697 kontinueco - spojitost f- Stetigheit f

1698 -, dekstraflanka - spojitost zprava - rechtsseitige Stetigheit

1699 kontinuega v. unuforme kontinua

1700 kontinuigi - učinit spojitým - stetig bewirken

1701 kontinuumo - kontinuum n - Kontinuum n

1702 kontrasto - kontrast m - Kontrast m

1703 kontraŭ turniĝo de horloĝmontrilo - proti směru otáčení hodinových ručiček - entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn

1704 kontraŭdira - sporný - widersprüchlich

1705 kontraŭdiro - rozpor m, spor m - Widerspruch m

1706 kontraŭegala - -opačný - entgegengesetz gleich

1707 kontraŭkateto v. opozicia kateto

1708 kontraŭlogaritmo - antilogaritmus m - Antilogarithmus m, Gegenlogarithmus

1709 kontraŭparalela - antiparalelní - antiparalel, entgegengerichtet

1710 kontraŭpozicio (en mat. logiko) - kontrapozice f - Kontraposition f

1711 kontraŭvari(ant)a - kontravariantní - kontravariant

1712 kontraŭvarianco - kontravariance f - Kontravarianz f

1713 kontroli tr - kontrolovat - kontrollieren, probieren

1714 kontrolo - kontrola f - Probe f

1715 - per substituo - kontrola dosazením - Probe durch Einsetzen

1716 - per sumigo - součtová kontrola - Summenprobe

1717 -, statistika sampla - statistická namátková kontrola - statistische Stichprobe

1718 konturo (de faco, regiono) - obrys m, (kontura f) - Kontur f, Umriss m, Bildgrenze f

1719 konusa - kužellový - kegelförmig

1720 konuso - kužel m - Kegel m

1721 -, cirkla - kruhový kužel - Kreiskegel

1722 -, hakita v. trunkita konuso

1723 -, oblikva - kosý kužel - schiefer Kegel

1724 konuso, rekta - kolmý kužel - gerader (senkrechter) Kegel

1725 -, rivolua - rotační kužel - Drehkegel, Rotationskegel

1726 -, trunkita - komolý kužel - Kegel ohne Spitze, stumpfer Kegel, Kegelstumpf m

1727 konustrunko - komolý kužel m - Kegelstumpf m

1728 konveksa - konvexní, vypuklý - konvex

1729 konvekseco - konvexnost f, vypuklost f - Konvexität f

1730 konverĝa - konvergentní - konvergent

1731 konverĝegi ntr (v.a. unuforme konverĝi) - stejnoměrně konvergovat - gleichmässig konvergieren

1732 konverĝi ntr - konvergovat - konvergieren

1733 - al limeso - konvergovat (blížit se) k limitě - konvergieren (gehen) gegen einen Grenzwert

1734 - al nulo - konvergovat k nule - gegen Null konvergieren

1735 -, unuforme - stejnoměrně konvergovat - gleichmässig konvergieren

1736 konverĝo - konvergence f - Konvergenz f

1737 -, absoluta - absolutní konvergence - absolute Konvergenz

1738 - de serio - konvergence řady - Konvergenz einer Reihe

1739 - en probablo - konvergence podle pravděpodobnosti - stochastische Konvergenz

1740 -, malforta - slabá konvergence - schwache Konvergenz

1741 -, mezvalora - konvergence v průměru - Konvergenz im Mittel

1742 -, unuforma - stejnoměrná konvergence - gleichmässige Konvergenz

1743 konverto (de rilato) - konverze f - Umkehrung t

1744 koordinataro - soubor m souřadnic, souřadnice fpl - Koordinatenfamilie f, Koordinaten fpl

1745 koordinato - souřadnice f - Koordinate f

1746 koordinatoj, afinaj - afinní souřadnice fpl - affine Koordinaten fpl

1747 -, cilindraj - cylindrické souřadnice - Zylinderkoordinaten

1748 -, geodeziaj - geodetické souřadnice - geodetische Koordinaten

1749 -, homogenaj - homogenní souřadnice - homogene Koordinaten

1750 -, karteziaj - kartézské souřadnice - kartesische Koordinaten m 1751 -, kurbliniaj - křivočaré souřadnice - krummlinige Koordinaten

1752 -, oblikvaj - kosoúhlé souřadnice - schiefwinklige Koordinaten

1753 -, ortaj - pravoúhlé souřadnice - rechtwinklige (orthogonale) Koordinaten

1754 -, polusaj - polární souřadnice - Polarkoordinaten

1755 -, sferaj - sférické souřadnice - Kugelkoordinaten

1756 -, spacaj - prostorové souřadnice - Raumkoordinaten

1757 koordinatsistemo - soustava f souřadnic, souřadnicový systém m - Koordinatensystem n

1758 -, kartezia - kartézská souřadnicová soustava - kartesisches Koordinatensystem

1759 -, polusa - polární soustava souřadnic - Polarkoordinatensystem

1760 koplanara (v.a. samebena) - komplanární - komplanar

1761 k-opo el n-opo - kombinace f z n prvků k-té třídy - Kombination f von n Elementen zur k-ten Klasse

1762 kordo - tětiva f - Sehne I

1763 korekta - opravný, nápravný - berichtigt, korrigiert

1764 korekti tr - opravit - berichtigen, bereinigen

1765 korekto - oprava f, korekce f - Korrektion f, Korrektur f, Verbesserung f

1766 korelacia - korelační - korrelativ

1767 korelacii ntr - korelovat, být v korelaci, mít (vzájemný) vztah - korrelieren

1768 korelaciilo - korelátor m - Korrelator m

1769 korelacio - korelace f - Korrelation f

1770 -, interklasa - korelace mezi třídami - Korrelation innerhalb der Klassen

1771 -, multobla - mnohonásobná korelace - multiple (mehrfache) Korrelation

1772 -, parta - dílčí korelace - partielle Korrelation

1773 -, totala - úplná korelace - totale Korrelation

1774 korelativa v. korelacia

1775 korelogramo - korelogram m - Korrelogramm n

1776 korespondigo - přiřazení n - Zuordnung f

1777 korolario (senpera dedukto) - důsledek m, bezprostřední dedukce f - Korollar n, Folgesatz m

1778 korpo (en algebro) - těleso n - Körper m

1779 -, komuta - komutativní těleso - kommutativer Körper

1780 korpopluigaĵo, algebra - algebraické rozšíření n (tělesa) algebraische Körpererweiterung

1781 -, pure transcenda - ryze transcendentní rozšíření tělesa - rein transzendente Körpererweiterung

1782 kosekanto - kosekans m - Kosekans m

1783 kosinusarko - arkuskosinus m - Arkuskosinus m

1784 kosinuso - kosinus m - Kosinus m

1781 -, direkta - směrový kosinus - Richtungskosinus

1786 -, hiperbola - hyperbolický kosinus - Hyperbelkosinus

1787 kosinusoido - kosinusoida f - Kosinuskurve f

1788 kosinusteoremo - kosinová věta f - Kosinussatz m

1789 kotangentarko - arkuskotangens m - Arkuskotangens m

1790 kotangento - kotangens m - Kotangens m

1791 -, hiperbola - hyperbolický kotangens - Hyperbelkotangens

1792 kotangentoido - kotangentoida f - Kotangenskurve f

1793 kovarianco - kovariance f - Kovarianz f

1794 kovarianta - koveriantní - kovariant

1795 kovarianto - kovariant m - Kovariante f

1796 kovektoro - kovektor m - Kovektor m

1797 kovro - pokrytí n - Ü;berdeckung f

1798 kradaranĝo - mřížové uspořádání n, mříž f - Gitteranordrnung f, Gitter n

1799 krado - mříž f - Gitter n

1800 -, kvadrata - čtvercová mříž - Quadratgitter

1801 -, ortograma - obdélníková mříž - rechteckiges Gitter

1802 krakoviano - krakovián m - Krakoviane f

1803 krampi tr - dát do závorek - einklammern

1804 krampo - závorka f - Klammer f

1805 -, angula - lomená závorka - spitze Klammer

1806 -, kuniga - svorka f - geschweifte Klammer

1807 -, ortangula - hranatá závorka - eckige Klammer

1808 -, ronda - okrouhlá závorka - runde Klammer

1809 krescenta - srpovitý - sichelförmig

1810 krescento - srpovitý (rovinný) útvar m - sichelförmige Figur f

1811 kreskalanta (nemalkreskanta) - neklesající - nichtfallend

1812 kreskanta - rostoucí - wachsend

1813 -, strikte - striktně rostoucí - streng wachsend

1814 kreski ntr - růst - wachsen

1815 kresko - růst m - Zuwachs m, Wachstum n

1816 krestovaloro v. maksimuma valoro

1817 kribrilo - síto n - Sieb n

1818 krita - kritický - kritisch

1819 kriterio - kritérium n - Kriterium n

1820 -, Abela (de konverĝo) - Abelovo kritérium - Abelsches Kriterium

1821

1822 kruckvociento - dvojpoměr m (čtyř bodů na přímce) - Doppelverhältnis n

1823 kruta - strmý - steil

1824 kuba - krychlový; kubický, třetího stupně - würfelförmig; kubisoh, dritten Grades

1825 kubika (laŭ la tria ordo de kurbeco) - kubický - kubisch, dritter Ordnung

1826 kubiko - kubika f - Kubik f

1827 kubo - krychle f; třetí mocnina f - Würfel m; Kubikzahl f, Kubus m

1828 kulmino (de koniko, kurbo) - vrchol m - Scheitel m

1829 kumulanto - kumulant m - Kumulante f, Semiinvariante f

1830 kunaĵo de aroj - sjednocení n množin - Vereinigungsmenge f

1831 kunebena v. koplanara, samebena

1832 kunfaldaĵo - konvoluce f, konvoluční součin m - Faltungsprodukt n

1833 kunfaldo - konvoluce f - Faltung f

1834 kunigi (termojn) - sloučit (členy) - (ähnliche Glieder) zusammenfassen, sammeln

1835 kunkura (konverĝa) - sbíhavý, procházející jedním bodem - durch denselben (einen) Punkt gehend

1836 kunkurantoj - různoběžky fpl - sich schneidende Geraden fpl

1837 kunkuri ntr - sbíhat se - zusammenlaufen

1838 kunligaĵo - složení n, kompozice f, produkt m - Zusammensetzung f, Kompositum n, Verkettung f, Produkt n

1839 kunligo - skládání n - Verkettung f

1840 kunmetado de vektoroj - skládání n vektorů - Zusammensetzung f der Vektoren

184l kunmeti fortojn - skládat síly - die Kräfte zusammensetzen

1842 kunmetita - složený - zusammengesetzt

1843 kunmeto de ekvacio (ekvaciigo) - sestavení n rovnice - Aufstellen n einer Gleichung

1844 kunmezurebla (komunona) - souměřitelný - kommensurabel

1845 kunordigo - přiřazení n - Zuordnung f

1846 kunrekta v. kolineara, samrekta

1847 kuntiro - kontrakce f - Kontraktion f

1848 kunulo, harmona - harmonický bod m čtveřice bodů - harmonischer Punkt m des Quadrupels

1849 kurba - křivý, zakřivený - krumm, gekrümmt

1850 kurbeco - křivost f - Krümmung f

1851 -, ĉefa - hlavní (normálová) křivost - Hauptkrümmung

1852 -, meza - střední křivost - mittlere Krümmung

1853 kurbilo - křivítko n - Kurvenlineal n

1854 kurblinia - křivkový, křivočarý - krummlinig

1855 kurbo - křivka f - Kurve f, Bogen m, Kurvenstück n

1856 -, algebra - algebraická křivka - algebraische Kurve

1857 -, analiza - analytická křivka - analytischer Bogen, analytisches Kurvenstück

1858 - de frekvencoj - křivka četností - Häufigkeitskurve

1859 - de kresko - křivka růstu - Wachstumskurve

1860 - de la dua ordo (koniko) - křivka druhého stupně (kuželosečka) - Kurve zweiter Ordnung

1861 - de la kvara ordo (kvartiko) - křivka čtvrtého stupně (kvartika) - Kurve vierter Ordnung (Quartik)

1862 - de la kvina ordo (kvintiko) - křivka pátého stupně (kvintika) - Kurve fünfter Ordnung (Quintik)

1863 - de la tria ordo (kubiko) - křivka třetího stupně (kubika) - Kurve dritter Ordnung (Kubik)

1864 - de regresio - regresní křivka - Regressionskurve

1865 -, disiĝinta - rozpadlá křivka - zerfallende Kurve

1866 -, egale orientita - souhlasně orientovaná křivka - gleich orientierte Kurve

1867 -, eksponenciala - exponenciální křivka - Exponentialkurve

1868 -, empiria - empirická křivka - empirische Kurve

1869 -, integrala - integrální křivka - Integralkurve

1870 -, karakteriza - charakteristická křivka - charakteristische Linie f

1871 -, kloŝforma - zvonovitá křivka - Glockenkurve

1872 -, konika - kuželov(it)á (kónická) křivka - konische Kurve

1873 -, kontinua - spojitá křivka - stetige Kurve

18T4 -, logaritma - logaritmická křivka - logarithmische Kurve

1875 -, sennoda (glata) - hladká křivka - glatte Kurve

1876 -, spaca - prostorová křivka - Raumkurve

1877 kurbometro - křivkoměr m - Kurvimeter n

1878 kuspeĝo - hrana f vratu - Rückkehrkante f, Kuspidalkante f

1879 kuspo - bod m vratu, kuspidální bod - Rückkehrpunkt m, Kuspidalpunkt

1880 kuŝigi (punkton aŭ rekton en projekciebenon, kune kun projekcianta ebeno traigita tra ili, per rotacia movo 90 ) - sklopit - umlegen, umklappen

1881 kvadranto - kvadrant m - Quadrant m

1882 kvadrata - čtvercový; čtvereční, kvadrátní; kvadratický, druhého stupně - quadratisch, Quadrat-

1883 kvadratigi - umocňovat na druhou - quadrieren

1884 kvadrato - čtverec m; kvadrát m, druhá mocnina f - Quadrat n; Quadratzahl f

1885 - de eraro, meza - střední čtverec chyby - mittleres Fehlerquadrat

1886 kvadrato, magia - magický čtverec - magisches Quadrat

1887 -, plej malgranda - nejmenší čtverec - kleinstes Quadrat

1888 kvadraturo - kvadratura f - Quadratur f

1889 - de disko - kvadratura kruhu - Quadratur des Kreises

1890 kvadriko - kvadrika f - Quadrik f, Fläche f zweiter Ordnung

1891 -, dudimensia - dvojrozměrná kvadrika - zweidimensionale Quadrik

1892 -, envelopa - obalová kvadrika - Klassenquadrik

1893 -, propra - regulární kvadrika - nichtausgeartete Quadrik

1894 -, singulara - singulární kvadrika - singuläre Quadrik

1895 kvadriliono (1024) - kvadrilión m - Quadrillion f

1896 kvadro (ortepipedo) - kvádr m - Quader m

1897 kvalito de alĝustigo (en statistiko) - shoda f - Güte f der Anpassung

1898 kvantifilo - kvantifikátor m kvantor m - Quantifikator m

1899 - de ekzisto - existenční kvantifikátor - Zeichen n des Partikularisators, Es-gibt-Zeichen

1900 kvantilo - kvantil m - Quantil n

1901 - de normala distribuo - kvantil normálního rozdělení - Häufigkeitsstufen fpl der Normalverteilung

1902 kvanto - množství n, kvantita f - Quantum n, Quantität f

1903 kvantumo - kvantum n - Quantum n, Quant n

1904 krar - čtyři - vier

1905 kvaragrada (polinomo aŭ ĝia termo, ekvacio) - čtvrtého stupně, bikvadratický - biquadratisch, vierten Grades

1906 kvarangulo - čtyřúhelník m - Vierect n, Vierseit n

1907 -, ĉarnira - kloubový čtyřúhelník - Gelenkviereck

1908 -, korda - tětivový čtyřúhelník - Sehnenviereck

1909 -, spaca - prostorový čtyřúhelník - windschiefes Vierseit

1910 -, tanĝanta - tečnový čtyřúhelník - Tangentenviereck

1911 kvaredro - čtyřstěn m - Vierflach n

1912 -, regula - pravidelný čtyřstěn, tetraedr - regelmässiges Vierflach, Tetraeder

1913 kvariliono (1024) - kvadrilión m - Quadrillion f

1914 kvarilo - kvartil m - Quartil n

1915 kvarkombinacio - čtyřkombinace f, kombinace čtvrté třídy - Kombination f der vierten Klasse

1916 kvarlatera - čtyřstranný - vierseitig

1917 kvarlatero - čtyřstran m - Vierseit n

1918 kvarlatero, kompleta - úplný čtyřstran - vollständiges Vierseit

1919 kvarono - čtvrtina f - Viertel n

1920 kvaropo - čtveřice f - Quadrupel n

1921 -, harmona - harmonická čtveřice bodů - harmonischen Punktequadrupel

1922 kvartermo - čtyřčlen m - Quadrinom n

1923 kvartiko - kvartika f - Quartik f

1924 kvaternio - kvaternion m - Quaternion f

1925 kvazaŭ ĉie - kvazi všude - quasi überall

1926 kvazigrupo - kvazigrupa f - Quasigruppe f

1927 k-vico - uspořádání k-tice f, posloupnost f s k členy - geordnetes k-Tupel n

1928 k-vico el n-opo - variace f k-té třídy z n prvků - Variation f von n Elementen zur k-ten Klasse

1929 kvin - pět - fünf

1930 kvinangulo - pětiúhelník m - Fünfeck n

1931 -, regula - pravidelný pětiúhelník - regelmässiges Fünfeck

1932 -, stela - hvězdicový pětiúhelník - Sternfünfeck

1933 kviniliono (1030) - kvintilión m - Quintillion f

1934 kvinilo - kvintil m - Quintil n

1935 kvintiko - kvintika f - Quintik f

1936 kvintiliono (1030) - kvintilión m - Quintillion f

1937 kvocientaro - faktorová množina f - Quotientenmenge f

1938 kvociento - podíl m, kvocient m - Quotient m

1939 - de geometria progresio - kvocient geometrické posloupnosti - Quotient einer geometrischen Progression

1940 kvoto - kvóta f, poměrný díl m - Quote f

1941 kvoto de interesoj - úroková míra f (sazba f) - Zinssatz m, Zinsfuss m, Zinsrate f

1942 labila - labilní - labil

1943 labirinto - bludiště n - Labyrinth n, Irrgarten m

1944 lakuneco - lakunárnost f, mezerovitost f - Lakunarität f, Lückenhaftigkeit f

1945 lakuno (en aranĝo, potencoserio) - mezera f - Lücke f

1946 larĝo - šířka f - Breite f

1947 latero (de plurangulo) - strana f - Seite f

1948 - (de angula) - rameno n - Schenkel m

1949 -, apuda (de triangulo) - přilehlá strana - anliegende Seite

1950 -, ĉeorta v. kateto

1951 -, opozicia (de triangulo) - protilehlá strana - gegenüberliegende Seite

1952 latiso (algebra strukturo) - svaz m - Verband m

1953 -, distributa - distributivní svaz - distributiver Verband

1954 -, komplementa - komplementární svaz - komplementärer Verband

1955 latitudo - zeměpisná šířka f - geographische Breite f

1956 - laŭvice - podle pořadí, pořadně - der Reihe nach

1957 leĝo - zákon m - Gesetz n

1958 lemniskato - lemniskáta f - Lemniskate f

1959 lemo - lemma n, pomocná věta f -Lemma n, Hilfsatz m

1960 levi nombron al la n-a potenco - umocňovat na n-tou - Zahl in die n-te Potenz erheben

1961 - perpendiklon sur rekto en punkto - vztyčit kolmici z bodu na přímce - die Senkrechte errichten auf einer Geraden in einem Punkt

1962 libera - volný - frei

1963 libero (de moduloj, kampoj) - volnost f - Freiheit f

1964 ligita - vázaný - gebunden

1965 - per operacio - vázaný operací - operationell verknüpft

1966 ligo v. interligo

1967 lima - hraniční, limitní - Grenz-

1968 limako, Paskala - Pascalova závitnice f - Pascalsche Schnecke f

1969 limesinfino v. malsupra limeso

1970 limeso - limita f - Limes m, Grenzwert m

1971 -, malsupra (infra) - limes m inferior - unterer Limes

1972 -, supra - limes m superior - oberer Limes

1973 limesosupremo v. supra limeso

1974 limi angulon - svírat úhel - einen Winkel einschliessen

1915 limigita - omezený - beschränkt, begrenzt

1976 limigo - limitování n - Limitierung f

1977 limo - mez f, hranice f - Grenze f

1978 - de determineblo - mez stanovitelnosti - Bestimmungsgrenze

1979 - de klaso - hranice f (mez) třídy - Klassengrenze

1980 de pruveblo - mez dokazatelnosti - Nachweiegrenze

1981 - de signifiko - mez významnosti - Signifikanzgrenze

1982 - de tolero - toleranční hranice - Toleranzgrenze

1983 -, malsupra (infra) - dolní hranice (mer) - untere Grenze

1984 -, supra - horní hranice (mez) - obere Grenze

1985 limvaloro - mezní (limitní) hodnota f - Häufungsgrenze f, Grenzwert m

1986 line(ar)a - lineární - linear

1987 lineareco - lineárnost f, linearita f - Linearität f

1988 lingvo - jazyk m - Objektsprache f, Sprache f

1989 liniilo (ne nur por rektoj) - pravítko n - Lineal n

1990 -, diverskurba - křivítko n - Kurvenlineal n

1991 linio - čára f, linie f, linka f - Linie f

1992 - de egaldistribuo - čára stejnoměrného rozdělení Gleichverteilungslinie

1993 - de nivelo (v.a. izobato, izohipso) - vrstevnice f - Höhenlinie

1994 - de pozicio (en perspektivo) - základnice f - Standlinie

1995 -, diametra - průměrová čára - diametrale Kurve f

1996 -, ebena - rovinná čára - ebene Linie

1997 -, fermita rompita - uzavřená lomená čára - geschlossener Polygonzug m

1998 -, generanta - vytvářející čára - erzeugende Kurve (Linie)

1999 -, koordinata - souřadnicová čára - Koordinatenlinie