Jan Werner

MATEMATIKA VORTARO

ESPERANTA-ĈEĤA-GERMANA

Brno 1990

 

Konsulte partoprenis: D-ro Martin Schüller

Karel Kraft

D-ro Jan Hejcman

 

 

© Ing. Jan Werner, 1990

A N T A Ŭ P A R O L O

C e l o d e l a v o r t a r o

Matematiko, precipe la aplikata, rilatas al tre multaj fakoj. Ĉar estas dezirata disvolvo de la fakaj aplikoj de Esperanto, fariĝas alireblo al matematika terminaro en Esperanto nepre necesa. Tiu ĉi vortaro estas destinita precipe al la ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistaj fakuloj. Ĝi estas servonta al ili ĉe kompilado de fakaj tekstoj kaj ankaŭ ĉe ties legado. La germana lingvo enestas unue pro vastigo de influradiuso de la verko eksterlanden kaj due por iom pliigi vendeblon de la eldonaĵo kaj reakiro de la eldonkostoj.

Krom la supraj diritaĵoj ni celas ankaŭ la plej aktualan aferon: stabiligon de matematika terminaro en Esperanto. Kompreneble, kie1 individuo mi povas al tio nur strebi, nepre ne devigi.

L a n u n a s t a t o

En la negranda komunumo de esperantistoj estas faka libro, ankaŭ fata vortaro, rara fenomeno. Neinformito povus prave opinii, ke tiu stato, malgraŭ sia principa negativeco, estas ideala per reciprokaj kontaktoj de areto da samfakuloj, kiuj pro diversaj motivoj volas terminologie agi sur la faka kampo. Estas ja relative facile interkonsenti, se la nombro de agantoj ne estas enorma. Ĉu tia logiko estas ĝuste bazita?

Objektive eblas supozi jese, sed post konatiĝo kun la stato de la matematika terminaro observanto devas mire konstati, ke esperantistaj matematikistoj ne scias kunordigi sian agadon. Ili plene eluzas liberon, kiun donas al ili la lingva movado, tiu permesas kiun ajn publikan eksperimentadon. La koneksen fakan stilon karakterizas do disharmonio pro strikta subjektiveco de multaj agantoj.

Oni argumentas, ke nocioj ne estas fiksaj, ke ili eterne ŝanĝiĝas. Pro tio ĉiu terminsistemo estu malferma, evolupreta. Oni montras al V. V. Nalimov, kiu en "In the Labytinths of Language: A Mathematician's Journey" piskribas malfacilaĵojn en konstruo de scienca terminaro. Li pledas por prefera eksplikado, ne strikta difinado de terminoj. Ĉiu nocio estas ligita al koncerna semantika kampo, kiu evoluis longtempe. La difinado nepre konfliktus kun la kampo. Terminoj en scienco devas servi ne nur al esprimado de frue evoluintaj nocioj, sed ankaŭ por fornulado de la estontaj. V.V. Nalimov pravas en tio, ke terminologia agado estas malfacila kaj respondeca, ke ĉiu konkludo devas esti farata eksterordinare zorgeme. Li pravas, ke terminsistemoj devas esti apertaj por estonta evoluo. Sed laŭ spertoj de terminologoj kaj ankaŭ laŭ la atesto de la nuna stato de matematika terminaro en Esperanto, ne estas defendebla tendenco ne difini nociojn. Estas necese konscii, ke ekspliki fakte estas konvencii pri difino aŭ direkti al tia konvencio. Segmentado de semantika kampo de nocioj estas nenio alia ol prepari kondiĉojn por interkompreniĝo. Kompreneble, la proceso daŭros tiom longe, kiom daŭros la homa civilizo.

U t i l a g r a d o d e n a t u r e c o

Helpe de kelkaj citaĵoj kaj ekzemploj mi volas koncize montri, ke estas inde agnoski pozitivan rolon de racia natureco en faka terminaro, ne sinkante al pura naturalismo.

Sovetia lingvisto V.V. Akulenko asertas, ke en la proceso de estonta lingvoevoluo vastiĝos internacia aspekto de lingvoj, ĝi ĉiam pli intense ligiĝos kun etnaj specifaĵoj.

Similasence V. Hník kaj J. Kavka en Scienca revuo 1/1983 deklaras:..ŝajnas, ke granda plimulto de la sciencistoj, aplikantaj Esperanton, inklinas al la pli oportuna kaj samtempe pli natura vojo, nome transprenadi la jam pretajn terminojn el internacia vorttrezoro. La sendube malpli facila vojo estus maksimume ekspluati la ĝisnunan afiksaron de Esperanto kaj enkondukadi novan "laŭbezone". Sed la malfacileco ne konsistas sole el la kreado de novaj terminoj, sed el la troa diverĝeco disde formoj internacie agnoskitaj. Terminologio "fremda al la scienca mondo" certe ne subtenus universalan agnoskon de Esperanto fare de la sciencistoj.

Ĝuste pro la diritaj motivoj mi ne estas entuziasma por cisojdo, deltojdo k.s., por kunrekta kaj kunebena, por cirkleno kaj sfereno k.a. En la kazo de cirkleno mi preferas direktiĝi laŭ la angla "disc" kaj la franca "disque" kaj por cirkloregiono, konforme al la propono de C. O. Kiselman, uzadi la vorton "disko", kiu en geometrio ne estas okupita. Sferon mi komprenas, konforme al la EK-vortaro, nur kiel surfacon (En: sphére, spherical surface; De: Kugelfläche; Fr: sphčre, surface sphčrique; Ru: sfera; Cs = kulová plocha); dum por la sfersolido mi elektis komunuzan esprimon "globo" (En: ball, solid sphere, full sphere; De: Kugel; Fr: boule, sphčre massive; Ru: ŝar, polnaja sfera; Cs: koule).

Diskuto pri sĥemismo kaj naturalismo ne estas necesa, se ni akceptas la principon de W. A. Verloren van Themat: natureco kaj kombineblo de senŝanĝaj morfemoj (Scienca revuo 3/1978).

P r o p r a j n o m o j .

Kiel nepermeseblan mi vidas la rektan ŝanĝadon de skribformo ĉe propraj nomoj origine skribataj per la latina alfabeto, se ili staras plene aparte aŭ en termina vortgrupo, ekz. "surfaco de Riemann". "Surfaco de Riman" kaj "kondiĉo de Lipŝic" en la EK-vortaro estas evitinda kripligo de la personaj nomoj. En kumetaĵoj estas la situaco alia, tie ne aperas personaj nomoj reprezente, ili rolas nur kiel specifaj indicoj de origino pro distinga kialo. Neasimilita formo tie estas ankaŭ allasebla, sed en ofte frekventataj terminoj estas oportune la propran nomon asimili. Motiviteco de termino kun asimilita propra nomo estas komence ĉiam klara, sed iom post iom ĝi povas perdi sian ligon al la persono, kiu staris ĉe la komenco de koncerna speca nocio.

Tio, kion mi diris pri la kunmetitaj vortoj, plimalpli validas ankaŭ pri epitetaj formoj adjektivaj, ekz. Furiera bildigo, Gaŭsa ebeno.

Pro la ĝisnuna nerutineco en 1a praktikado de propraj nomoj en matematikaj terminoj mi en la vortaron envicigis nur nemultajn ĉi tiajn nomojn.

F o n t o j

La vortaron konsistigas terminoj kaj duonterminoj ĉerpitaj el pluraj vortaroj kaj fakaj tekstoj, ekzemple el:

- C. M. Bean, Matematika terminaro, UEA 1954

- A. Broise, W. E. Klimek, V. N. Lebedev, J. Werner, Projekto de internacia matematika terminaro, PEA 1976

- R. Hilgers-Yashovardhan, EK-vortaro de matematikaj terminoj, Leuchtturm-Verlag 1980

- G. Cool, Proponaro de geometria terminaro gimnazinivela, KCE 1982

- C. O. Kiselman, Matematika terminaro Esperanto-angla-franca-sveda, Upsala Univ. 1985

- D. Deneva, Matematika terminaro Esperanta-bulgara-rusa, BEA 1985

- O. Reiersřl, Principoj por elekto de matematikaj kaj stokastikaj terminoj en Esperanto, Univ. de Oslo 1985

- O. Reiersřl, Matematika kaj stokastika terminaro Esperanta, Univ. de Oslo 1987

- V. Lebedev, Esperanta-rusa matematika vortaro, parto de manuskripto; 1987-88

La fontoj estis ekspluatitaj malsamgrade, ĉar mi ne volis doni simplan superrigardon de ĉio ĝis nun proponita, sed doni koheran kaj evolukapablan strukturon sen evidentaj kontraŭdiroj, kvankam kun variantoj, sinonimoj espereble iom post iom eliminotaj.

Danko por kunlaboro

En la kelkjara prilaborado de la vortaro konsulte partoprenis d-ro Martin Schüler (GDR), kiu helpis aranĝi la germanan version,Karel Kraft (CS) paralele kun mi prikonsideradis la estiĝantan verkon kaj liveradis diversflankajn konsilojn kaj fine la rezulton de la laboro revizie legis d-ro Jan Hejcman (CS), kiu meritas precizigon de multaj terminoj. Al ĉiuj kunlaborintoj mi sincere dankas.

La vortaro estis malnete preta en 1988, la reviziado kaj la neta aranĝo daŭris ĝis la fino de la jaro 1989. En 1990 la konsiderata eldononto, Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Praha, pro financa kaŭzo ne povis la verkon eldoni, tial la eldonon realigas la aŭtoro mem.

Estas antaŭvideble, ke al la aŭtoro venos plej diversaj komentoj kaj proponoj. Kiu el la posedantoj de tiu ĉi vortaro deziras ekscii pri la voĉoj, skribu al la aŭtoro antaŭ fino de la jaro 1991 (la adreso lastpaĝe).

Brno, novembron 1990 Jan Werner

EKZEMPLOJ DE ALFABETA ORDIGO DE ARTIKOLOJ

Eo komenco

komo de bazo

-, decimala (= decimala komo)

kompakta

-, loke (= loke kompakta)

Cs analýza, vektorová

analyzátor

-, číslicový diferenciální

-, harmonický

De unendliches Produkt

unendlichterne Gerade

unendlich ferner Punkt

unendlich gross

EKSPLIKO DE MALLONGIGOJ KAJ SIGNOJ

evi. evitinda ternino

v. vidu

v.a. vidu ankaŭ

m vira genro

f ina genro

n neŭtra genro

mpl vira genro plurala

fpl ina genro plurala

npl neŭtra genro plurala

ß en la germana versio estas skribita per ss

(...) a) ekspliko de termino per sinonimo, referenco aŭ per ekzemplo

b) ekspliko de prononco

c) montro al alia samsignifa termino aŭ termin-propono, kiu estas arkaika aŭ neologisma

d) indiko de vorto aŭ vortoparto, kiu iam estas ellasata

, indiko de inversigo de vortordo pro alfabeta ordigo. Ekz. "absoluta adreso" estas skribita "adreso, absoluta"

ABA

1 abako - abak m (nomogramo); abakus m (kalkulilo) - Abakus

m; Rechenbrett n; Nomogramm n, Rechentafel f

2 Abela (de Abel) - Abelův, abelovský - Abelsche, abelsche,

Abel-

3 abeligo - abelizace f - Abelschmachen n

4 absciso - první souřadnice f, abscisa f, úsečka f - Abszisse f

5 absoluta - absolutní - absolut

6 absoluto - absolutní hodnota f - Absolutbetrag m

7 abstrakta - abstraktní - abstrakt

8 abstraktado - abstrakce f - Abstraktion f

9 abstrakti tr - abstrahovat - abstrahieren

10 absurda - absurdní - absurd

11 acikla - acyklický - azyklisch

12 adapti kurbon al punktoj - proložit křivku body - eine Kurve durch die Punkte legen

13 adekvata - adekvátní - adäquat

14 adiabata - adiabatický - adiabatisch

15 adicia - sčítací, aditivní - additiv

16 adiciato - sčítanec m; druhý sčítanec - Addend m, Summand m; additives Glied n, additiver Term m; zweiter Summand

17 adicieco - aditivita f - Additivität f

18 -, plena - úplná aditivita - Volladditivität

19 adicii tr - sčítat - addieren, hinzufügen

20 adiciilo - sčítanka f, sumátor m - Ziffernaddiereinrichtung f

21 adicio - sčítání n, sumace f - Aufsummieren n, Summierung f

22 adreso - adrasa f - Adresse f

23 -, absoluta - absolutní (přímá) adresa - absolute Adresse

24 -, relativa - relativní adresa - relative Adresse

25 -, simbola - symbolická adresa - symbolische Adresse

26 afina - afinní - affin

27 afin(ec)o - afinita f - Affinität f

28 -, ortangula - pravoúhlá afinita - senkrecht-affine Abbildung f

29 -, perspektiva - perspektivní (osová) afinita - perspektive

Affinität

30 -, rotacia - otáčivá afinita - rotatorische Affinität

31 ago - akce f - Wirkung f, Operation f

32 ajgeno (de matrico, de lineara integrala ekvacio k.a.) - vlastní (charakteristická) hodnota f, charakteristický kořen m - Eigenwert m, charakteristischer Wert

33 ajgenvektoro - vlastní (charakteristický) vektor m - Eigenvektor m

34 ajna (v.a. arbitra) - libovolný - beliebig, willkürlich

35 akcelo - zrychlení n - Beschleunigung f

36 -, angola - úhlové urychlení - Winkelbeschleunigung

37 -, centripeta - dostředivé zrychlení - Zentripetalbechleunigung

38 -, tanĝa - tečné (tangenciální) zrychlení - Tangentialbeschleunigung

39 akceptebla - přijatelný - annehmbar

40 akiri tr (ekz. rezulton) - získat - erwerben, gewinnen

41 akorda - souhlasný - übereinstimmend

42 aksa - osový, axiální - axia1

43 aksiala v. aksa

44 aksiomiko - axiomatika f - Axiomatik f

45 aksiomo - axióm m, (zákon m) - Axiom n, (Gesetz n)

46 - de asocieco - asociativní zákon - Assoziativgesetz

47 -, de distributeco - distributivní zákon - Distributivgesetz

48 - de elekto - axióm výběru - Auswahlaxiom

49 - de identeco - axióm totožnosti - Identitätsaxiom

50 - de infinito - axióm nekonečna - Unendlichkeitspostulat n, Unendlichkeitsaxiom

51 - de komutiveco - komutativní zákon - Kommutationsgesetz

52 - de kontinueco - axióm spojitosti - Stetigkeitsaxiom

53 - de matematika indukto - axióm matematické indukce - Axiom der vollständigen Induktion

54 - de paraleleco - axióm rovnoběžnosti - Parellelenaxiom

55 akso - osa f - Achse f

56 - de abscisoj - x-ová osa, osa úseček - Abszissenachse, x-Achse

56a - de afin(ec)o - osa afinity - Affinitätsachse

57 - de koordinatoj z - z-ová osa, osa souřadnic z - Applikatenachse, z-Achse

58 - de ordinatoj - y-ová osa, osa pořadnic - Ordinatenachse, y-Achse

59 - de simetrio - osa souměrnosti - Symmetrieachse

60 -, egaltangenta v. radikala akso

61 -, fokusa (de koniko) - hlavní osa kuželosečky - Fokalachse

62 -, granda (de elipso) - hlavní osa - grosse Achse, Haptachse

63 -, koordinata - souřadnicová osa - Koordinatenachse

64 akso, malgranda (de elipso) - vedlejší osa f - kleine Achse f, Nebenachse

65 -, polusa - polární osa - Polarachse

66 -, radikala - chordála f - Potenzlinie f, Chordale f, Radikalachse

67 -, rotacia - osa otáčení - Drehachse, Rotationsachse

68 aksoido - axoid m - Axoide f

69 aksokruco - osový kříž n - Achsenkreuz n

70 aksonometrio - axonometrie f - Axonometrie f

71 aktuala - aktuální - aktuell

72 akumuli tr - akumulovat, hromadit - häufen

73 akumulpunkto - hromadný bod m - Häufungspunkt n

74 akuta - ostrý - spitz

75 akutangula - ostroúhlý - spitzwinklig, scharfwinklig

76 aleatora (samplado) - náhodný - zufällig

77 aleatoreco (ĉe samplado) - náhodnost f - Zufälligkeit f

78 alef-nulo - alef m nula - Aleph-Null n, Aleph n null

79 alefo - alef m - Aleph n

80 alfabeto - abeceda f - Alphabet n

81 algebra - algebraický - algebraisch

82 algebrigo - algebraizace f - Algebraisierung f

83 algebro - algebra f - Algebra f

84 -, abstrakta - abstraktní algebra - abstrakte Algebra

85 -, centrala - centrální algebra - zentrale (normale) Algebra

86 -, cilindra - cylindrická algebra - zylindrische Algebra

87 - de aroj - množinová algebra - Mengenalgebra

88 - de Banach (Banaĥa) - Banachova algebra - Banach-Algebra

89 - de Boole (Bulea) - Booleova algebra - Boolesche Algebra

90 - de logiko - algebra logiky - Algebra der Logik

91 - de matricoj - algebra matic - Matrizenalgebra

92 - de propozicioj - výroková algebra - Aussagenalgebra

93 - de spinoroj - spinorová algebra - Spinoralgebra

94 - de tensoroj - tenzorová algebra - Tensoralgebra

95 -, elementa - elementární algebra - Buchstabenrecbnen n,

elementare Arithmetik f (Algebra)

96 -, grupa - grupová algebra - Gruppenalgebra

97 -, kardinala - kardinální algebra - Kardinalalgebra

98 -, lineara asocieca - lineární asociativní algebra - lineare assoziative Algebra

99 algebro, nilpotenta - nilpotentní algebra - nilpotente Algebra

100 -, operatora - operátorová algebra -- Operatoralgebra

101 -, simpla - jednoduchá algebra - zerfällte einfache Algebra (durch eine Erweiterung)

102 -, universala - univerzální algebra - universelle Algebra

103 -, vektora - vektorová algebra - Vektoralgebra

104 algoritma - algoritmický - algorithmisch

105 algoritmigo - algoritmizace f - Algorithmisierung f

106 algoritmo - algoritmus m - Algorithmus m

107 - da distribuo - distribuční algoritmus - Distributions algorithmus

108 - de lineara programado, simpleksa - simplexový algoritmus lineárního programování - Simplex-Algorithmus der linearen Programmierung

109 -, Eŭklida - Euklidův algoritmus - euklidischer Algorithmus

110 -, heŭristika - heuristický algoritmus - heuristischer Algorithmus

111 -, normala - normální algoritmus - Normalalgorithmus

112 aligita - adjungovaný - adjungiert

113 aligo - adjunkce f - Adjunktion f

114 alikvanto (evi.) v. nedivizoro

115 alikvota - poměrný, alikvotní - ohne Rest teilend, Teiler einer ganzen Zahl sein

116 alikvoto (evi.) v. divizoro

117 alterna - alternující - alternierend

118 altern(ad)o - altarnace f - Alternation f, Alternieren n

119 - de tensoro - alternace tenzoru - Tensoralternation

120 alternanto - alternant m - Alternante f

121 alternetiva - alternativní - alternativ

122 alternativo - alternativa f - Alternative f

123 alterni ntr - alternovat - wechseln

124 alto (dimensio; - de triangulo) - výška f - Höhe f

125 ambigueco - dvojznačnost f - Zweideutigkeit f

126 amplekso - rozsah m - l. Umfang m, 2. (de semi-invarianto)

Extent m

127 - de samplo - rozsah výběru - Stichprobenumfang

128 amplitudo - amplituda f - Amplitude f

129 - de kompleksa nombro - amplituda komplexního čísla - Amplitude (Arkus m) einer komplexen Zahl

130 analit(ik)a (rilata nur al infinitezima kalkulo) - analytický - analytisch

131 analitiko - diferenciální a integrální počet m - Differential- und Integralrechnung f

132 analiza - analytický - analytisch

133 analiz(at)oro - analyzátor m - Analysator m

134 -, cifera (diĝita) diferenciala - číslicový diferenciální analyzátor - Digitalintegrieranlage f

135 -, harmona - harmonický analyzátor - harmonischer Analysator

136 analizi tr - analyzovat - analysieren

137 analizo - analýza f - Analysis f, Analyse f

138 - de funkcio - zkoumání n průběhu funkce - Kurvendiskussion f

139 - de kovarianco - analýza kovariance - Kovarianzanalyse

140 -, detala - podrobná analýza - eingehende (detaillierte) Analyse 141 -, Diofanta - diofantická analýza - diophantische Analysis

142 -, faktora - faktorová analýza - Faktor(en)analyse

143 -, funkcionala - funkcionální analýza - Funktionalanalysis

144 -, harmona - harminická analýza- harmonische Analyse

145 -, kombinatorika - kombinační analýza - kombinatorische Analysis

146 -, kvaliteca - kvalitativní analýza - qualitative Analyse

147 -, matematika - matematická analýza - Analysis

148 -, nombra - numerická analýza - numerische Analysis

149 -, probita - probitová analýza - Probitanalyse

150 -, sekvenca - sekvenční analýza - Sequentialanalyse

151 -, statistika - statistická analýza - statistische Analyse

152 -, varianca - analýza rozptylu - Varianzanalyse

153 -, vektora - vektorová analýza - Vektoranalysis

154 analoga - analogový - analog

155 analogia - analogický - analog(isch)

156 analogio - analogie f - Analogie f

157 analogo - analogon m - Analogon n

158 -, cifera - číslicový analogon - numerisches Analogon

159 anamorfozo - anamorfóza f - Verstreckung f, Verzerrung f, Anamorphose f

160 angulfidela - konformní, izogonální - winkeltreu, konform

160a angulilo - rýsovací úhelník m - Reisswinkel m, Zeichenwinkel, Winkel

161 angulkampo - úhlová oblast f, plocha f mezi rameny úhlu - Winkelbereich m

162 angulmezurilo - úhloměr m - Winkelmesser m, (simpla) Transporteur m

163 angulmezuro - úhlová míra f - Winkelmass n

164 -, grada - úhlová míra v stupních - Gradmass des Winkels

165 -, gradusa - úhlová míra v grádech - Neugradmass des Winkels, Winkelmessung f in Neugrad

166 -, radiana - úhlová míra v radiánech - Bogenmass

161 angulo - úhel m - Winkel m

168 -, akuta - ostrý úhel - spitzer Winkel

169 -, centra - středový úhel - Mittelpunktswinkel

170 -, cirkonferenca - obvodový úhel - Umfangswinkel, Peripheriewinkel

171 -, direkta - směrový úhel - Richtungswinkel

172 -, duedra - úhel klínu - Diederwinkel, Kantenwinkel

173 -, ekstera - vnější úhel - Aussenwinkel

174 -, interna - vnitřní úhel - Innenwinkel

175 -, komplementa - doplnkový úhel - Komplementwinkel

176 -, konkava - konkávní (dutý) úhel - konkaver Winkel

177 -, konveksa - konvexní (vypuklý) úhel - konvexer Winkel

178 -, obtuza - tupý úhel - stumpfer Winkel

179 -, orta - pravý úhel - rechter Winkel

180 -, plena - plný úhel - Vollwinkel

181 -, polusa - polární úhel - Polarwinkel

182 -, rilata - příslušný úhel - zugehöriger Winkel

183 -, samlatera - přilehlý úhel - anliegender Winkel

184 -, solida - prostorový úhel - Raumwinkel

185 -, streĉita - přímý úhel - gestreckter Winkel

186 -, superstreĉita v. transobtuza angulo

187 -, suplementa - výplňkový úhel - Supplementwinkel

188 -, transobtuza - konvexní (vypuklý) úhel - überstumpfer (konvexer) Winkel

189 -, vertica (ĉe konuso, simetria triangulo) - úhel při vrcholu (vrcholový) - Winkel an der Spitze, Öffnungswinkel

190 anguloj, alternaj - střídavé úhly - Wechselwinkel mpl

191 -, apudaj - vedlejší úhly - Nebemwinkel

192 -, respondaj - souhlasné úhly - entsprechende (korrespondierende) Winkel

193 -, verticaj - vrcholové úhly - Scheitelwinkel

194 angulrando v. latero (de angulo)

195 anizotropa - anizotropní - anisotrop

196 anomalio - anomálie f -Anomalie f

197 anstataŭigi (A per B) - nahradit - ersetzen

198 antaŭanto - předchůdce m - Vorgänger m

199 antaŭkompakta (aro, spaco) - prekompaktní - präkompakt

200 antaŭsigno, kontraŭa - opačné znaménko n, opačný znak m -

entgegengesetstes Vorzeichen (Zeichen) n

201 antecedanto (de implico en logiko) - předpoklad m, premisa f, antecedant m - Antezedens m, Implikationsvorderglied n

202 antecedento (unua termo en rilatumo, proporcio) - prvý člen m, antecedent m - Vorderglied n, Antezedent m

203 anticip(ad)o - anticipace f - Vorwegnahme f

204 antievoluto - antievoluta f - Antevolute f, Antievolute f

205 antinomio - antinomie f - Antinomie f

206 antipoda - diametrálně protilehlý - antipodär

207 antisimetria - antisymetrický - antisymetrisch

208 antisimetrio - antisymetrie f - Antisymetrie f, Schiefsymetrie f

209 antitezo - antiteze f - Antithese f

210 aparta - oddělený; samostatný; jednotlivý; separovaný - abgeteilt; abgetrennt; selbatändig; einzeln; separiert

211 apartigi - separovat; odlučovat - separieren

212 apero (troviĝo) - výskyt m - Vorkommen n

213 aperta - otevřený - offen

214 aperto v. aperta aro

215 apika - strmý - steil

216 aplikado - aplikace f - Anwendung f, Ausführung f

217 -, progresiva - postupná aplikace - Nacheinanderausführung, Hintereinanderanwendung

218 aplikata (matematiko) - užitý, aplikovaný - angewandt

219 aposteriora - aposteriorní - aposteriorisch

220 apotemo - poloměr m vepsané kružnice (v pravidelném mnohoúhelníku) - Radius m des Inkreises, Apothema n

221 apriora - apriorní - apriorisch

222 aproksima - aproximativní - epproximativ

223 aproksimado - aproximování n - Näherungsrechnung f

224 aproksimanta - aproximační - approximierend

225 aproksimanto - aproximační funkce f - approximierende Funktion f

226 aproksimato - aproximované číslo n - zu approximierende Zahl f

227 aproksimi tr desube - aproximovat zdola - approximieren von unten

228 aproksimi tr desupre - aproximovat shora - approximieren von oben

229 aproksimita - aproximovaný - approximiert, angenähert

230 aproksimo - aproximace f, přiblížení n - approximation f, Annäherung f

231 - de kritaj valoroj - aproximace kritických hodnot - Näherung der kritischen Werte

232 - de dunomiala distribuo - aproximace binomického rozděle

- Näherung der binomischen Verteilung

233 -, desuba - dolní aproximace - Näherung (Approximation) von unten

234 -, desupra - horní aproximace - Näherung (Approximation) von oben

235 - helpe de kurbo - aproximace křivkou - Annäherung mit einer Kurve

236 -, progresiva - postupná aproximace - sukzessive Näherung

237 aranĝaĵo evi. v. vico el opo

238 aranĝi tr laŭ komuna denominatoro - uvést na společného jmenovatele - auf einen gemeinsamen (gleichen) Nenner bringen

239 aranĝo - uspořádání n - Anordnung f, Ordnung f

240 - (de datumoj) - sestavení n - Zusammenstellung f

241 - laŭ grandeco - uspořádání podle velikosti - Anordnung der Grösse nach

242 arbitra (v.a. ajna) - libovolný - wllkürlich, beliebig

243 arbo (de direktita grafo) - strom m - Wurzelbaum m

244 arefidela - plošně ekvivalentní - flächentreu

245 areo (de surfaco) - plošný obsah m, povrch m plochy - Flächeninhalt m, Inhalt m, Fläche f

246 areomezuro - obsah m - Flächenmass n

247 areounito - jednotka f plošného obsahu - Flächeneinheit f

248 argumentado - dokazování n, argumentace f - Beweisführung f

269 argumentaro - definiční obor m, obor argumentu - Argumentbereich m, Definitionsbereich

250 argumento /en logiko) - argument m, důvod m - Argument n,

Beweisgrund m

251 - (polusa angulo) - argument, polární úhel m, druhá polární souřadnice f - Argument, Polarwinkel m

252 - de funkcio - argument funkce, nezávisle proměnná f - Argument, unabhängige Variable f

252a - de kompleksa nombro - argument komplexního čísla - Argument einer komplexen Zahl

253 ari/a - adj. sufikso por nombrosistemo, sinonima kun um/a,

(ekz.: dekaria = dekuma)

254 aritmetikigo - aritmetizace t - Arithmetisierung f

255 aritmetika - aritmetický - arithmetisch

256 aritmetiko - aritmetika f - Arithmetik f

257 -, binara - binární aritmetika - binäre Arithmetik

258 -, decimala - desítková aritmetika, počítání n s desetinnými čísly - Dezimalrechnung f, dezimale Arithmetik

259 aritmo v. aritmetika meznombro

260 arka - obloukový - Bogen-

261 arkkosekanto - arkuskosekans m, arccosec - Arkuskosekans

m, arc cosec

262 arkkosinuso - arkuskosinus m, arccos - Arkuskosinus m, arc cos

263 arkkotangento - arkuskotangens m, arccotg - Arkuskotangens m, arc cot

264 arko - oblouk m - Bogen m

265 arkolongo - délka f oblouku - Bogenlänge f

266 arksekanto - arkussekans m, arcsec - Arkussekans m, arc sec

267 arksinuso - arkussinus m, arcsin - Arkussinus m, arc sin

268 arktangento - arkustangens m, arctg - Arkustangens m, arc tan

269 arkusa - vyjádřený v míře obloukové - Bogen-, Arkus-

270 arkuso - oblouková míra f, arkus m úhlu - Bogenmass n (des Winkels)

271 - (arkusfunkcio, ciklometria funkcio) - cyklometrická funkce f, arkus m - Arkusfunktion f, Arc-Funktion f, inverse trigonometrische Funktion

272 aro - množina f - Menge f

273 -, aperta - otevřená množina - offens Menge

274 -, barita - ohraničená (omezená) množina - beschränkte Menge

275 - de ĉiuj subaroj - množina všech podmmožin - Potenzmenge

276 -, densa - hustá množina - dichte Menge

277 -, derivita - derivace f množiny - Ableitung f einer Menge

278 -, egala - totožná nožina - gleiche Menge

279 -, finia - konečná množina - endliche Menge

280 -, kompakta - kompaktní množina - kompakte Menge

281 -, magra (malgrasa) - množina první kategorie - Menge erster Kategorie

282 -, malplena - prázdná množina - leere Menge

283 -, nefinia - nekonečná množina - unendliche Menge

284 -, nenombrebla - nespočetná množina - nichtabzählbare Menge

285 - , nombrebla - spočetná množina - abzählbare Menge

286 -, perfekta - perfektní množina - perfekta Menge

287 -, polusa - polární množina - polare Menge

288 aroj, disaj (disjunkciaj) - disjunktní množiny fpl - disjunkte Mengen fpl

289 -, similaj - podobné množiny - ähnliche Mengen

290 ascendo de kurbo - stoupání n křivky - Steigung f (Anstieg m) einer Kurve

291 aserto - tvrzení n - Behauptung f

292 asimetrio - aqymetrie f - Schiefe f, Asymetrie f

293 asimptota - asymptotický - asymptotisch

294 asimptoto - asymptota f - Asymptote f

295 asocieco - asociace f - Assoziation f

296 -, absoluta - absolutní asociace - absolute Assoziation

297 -, parta - dílčí (částečná) asociace - partielle Assoziation, partielle Verbundenheit f

298 asocieca - asociativní - assoziativ

299 asocieco - asociativnost f - Assoziativität f

300 asterisko (simbolo) - hvězdička f - Sternchen m

301 astroido - astroida f - Astroide f, Sternkurve f

302 atributo (en logiko) - atribut m, znak m - Attribut n

303 aŭtokorelacio v. memkorelacio

304 aŭtomorfa - automorfní - automorph

305 aŭtomorfio - aŭtomorfismus m - Automorphismus m

306 aŭtoregresio v. memregresio

307 averaĝa - průměrný, střední - mittler, Mittel-, Durchschnitts

308 averaĝo - střední hodnota f; průměr m; (aritmetický) střed m - Mittel n, Mittelwert m, Durchschnitt m

309 azimuto - azimut m - Streichwinkel m (en priskriba geom.),

Richtungswinkel, Polarwinkel (en analiza geometrio)

310 balistiko - balistika f - Ballistik f

311 barelo - sud m - Tonnenkörper m, Tonne f

312 barita - ohraničený - baschränkt

313 barlinio - hranice f - Begrenzungslinie f

314 baro (de aro) - závora f - Schranke f

315a -, la plej granda suba - největší dolní závora - grösste untere Schränke

315b -, la plej malgranda supera - nejmenší horní závora - kleinste obere Schranke

316 -, suba - dolní závora - untere Schranke

317 -, supera - horní závora - obere Schranke

318 baza - základní; bázový, bazální - basisch, basal, Basis-

319 bazangulo - úhel m při základně - Basiswinkel m

320 bazo - báze f, základ m - Basis f

321 - (de nombrokorpo) - základ - Sockel m

322 - (de nombrosistemo) - základ - Basis, Grundzahl f

323 - (de cilindro, konuso,piramido) - podstava f, základna f - Grundfläche f, Basis

324 - (de plurangulo) - základna - Basis, Grundlinie f

325 - (de potenco) - základ - Basis, Grundzahl

326 - (de sistemo de logaritmoj) - základ - Basis, Logarithmenbasis

327 - de naturaj logaritmoj - základ přirozených logaritmů - Basis der natürlichen Logarithmen

328 -, dekstruma - pravotočivá (souřadnicová) soustava f - Rechtssystem n

328a -, supra - horní podstava - Deckfläche

329 Bessel-funkcio - Besselova funkce f - Bessel-Funktion f

330 beta-funkcio - funkce f beta - Beta-Funktion f

331 -, nekompleta - neúplná funkce beta - unvollständige Beta-Funktion

332 biasa - vychýlený - verzerrt, verfälscht

333 biaso (sistema eraro) - vychýlení n, bias m - Verzerrung f,

Verfälschung f, Bias m, systematischer Fehler m

334 bijekcia (biĵeta) - bijektivní - bijektiv

335 bikontinua - oboustranně spojitý - beiderseite stetig

336 bikvadrata - čtvrtého stupně (polynom, rovnice), bikvadratický - biquadratisch

337 bikvadrato - bikvadrát m, bikvadratické číslo n - Biquadrat n, Biquadratzahl f

338 bildaro - množina f obrazů, zobrazení n - Bildmenge f

339 bildigi (aron A en aron B) - zobrazovat (množina A do množiny B) - abbilden

340 bildigo (de aro A) - zobrazení n - Abbildung f

341 -, afina - afinní zobrazení (transformace f) - affine Abbildung (Transformation f)

342 -, forte kontinua - silně spojité zobrazení - stark stetige Abbildung

343 -, Furiera (Fourier-a) - Fourierova transformace - FourierTransformation

344 -, geodezia - geodetické zobrazení - geodätische Abbildung

345 -, globala - globální zobrazení - Abbildung im Grossen

346 -, identa - identické zobrazení - identische Abbildung

347 -, identiga - identifikační zobrazení - Identifizierungeabbildung

34B -, konforma - konformní zobrazení - konforme Abbildung

349 -, kongrua - kongruentní zobrazení (transformace) - kongruente Abbildung (Transformation)

350 -, konstanta - konstantní zobrazení; konstantní funkce f - konstante Abbildung

351 -, lineara - lineární zobrazení (transformace) - lineare Abbildung (Transformation)

352 -, plursenca - mnohoznačné zobrazení - mehrdeutige Abbildung

353 -, topologia - topologické (homeomorfní) zobrazení - topologische Abbildung, Homöömorphismus m

354 bildo (bildfunkcio) - obraz m (funkce) - Bildfunktion f, Unterfunktion f, Resultatfunktion f, Transformierte f, Bild n

355 - (rezulto de bildigo) - obraz - Bild

356 - de rekto (bildrekto) - obraz přímky - Bildgerade f

357 -, Furiera (Fourier-e) - Fourierův obraz - Fourier-Transformierte

358 bildspaco - prostor m obrazů - Bildraum m, Resultatraum m,

Unterraum m, Bildbereich m

359 biliardo (1015) - biliarda f - Billiarde f

360 biline(ar)a - bilineární - bilinear

361 biliono (1012) - bilion m - Billion f

362 binara (duelementa; v.a. duaria) - binární - binär

363 binarigi - převést do dvojkové soustavy - in das Binärsystem umwandeln

364 binoma v. duterma; evi. por dunomiala

365 binomo (v.a. dutermo) - dvojčlen m, binom m - Binom n

366 binormalo - binormála f - Binormale f

367 bisekcanto de angulo - osa f úhlu - Winkelhalbierende f

368 bisekci tr (angulon) - půlit - halbieren

369 bisekco de angulo - půlení n úhlu - Winkelhalbierung f

370 bito - bit m - Bit n

371 bisektoro - bivektor m - Bivektor m

372 bloko - blok m - Block m

373 bonifiko - bonifikace f - Bonitur f

374 bonorda - dobře uspořádaný - wohlgeordnet

375 braĥistoĥrono - brachystochrona f - Brachystochrone f

376 branĉo de kurbo - větev f křivky - Zweig m einer Kurve

377 branĉnodo (de grafo) - rozvětvovací uzel m - Kreuzungspunkt m, Mehrfachknotenpunkt m

378 branĉpunkto - bod m rozvětvení - Verzweigungspunkt m, Windungapunkt m

379 buklo (speco de eĝo de grafo) - smyčka f - Schlinge f, singuläre Kante f, Einkreis m, Schleife f

380 bulo v. globo

381 Cauchy-vico - Cauchyova (fundamentální) posloupnost f - Cauchyfolge f

382 celaro de bildigo - obor m hodnot zobrazení (koobor) - Zielbereich m; Zielmenge f

383 celfunkcio - účelová funkce f - Zielfunktion f

384 celnodo (de grafo) - koncový uzel m - Zielpunkt m, Endpunkt m, Schlusspunkt n

385 censo (en statistiko) - úplný soubor m charakteristik - Vollerhebung f

386 cent - sto - hundert

387 centezimala - setinný - zentesimal

388 centoj (ciferoj de la tria ordo) - stovky fpl - Hunderter mpl

389 centono - setina f - Hundertstel n

390 centra - středový, centrální - zentral

391 centreco - centricita f - Zentrizität f

392 centrigilo - centralizátor m, komutant m grupy - Zentralisator m

393 centro - střed m - Mittelpunkt m; Zentrum n

394 - de ĉirkaŭskribita cirklo (ĉirkaŭcentro) - střed kružnice opsané - Mittelpunkt des Umkreises

395 - de enskribita cirklo (encentro) - střed kružnice vepsané - Mittelpunkt des Inkreises

396 - de homotetio - střed homotetie - Ă"hnlichkeitspunkt m

397 - de inversio - střed inverze - Mittelpunkt (Zentrum) der Inversion

398 - de kurbeco - střed křivosti - Krümmungsmittelpunkt m

399 - de simetrio - střed souměrnosti - Symmetriezentrum n

400 -, gravita - těžiště n - Schwerpunkt m

401 centroido - polodie f (poloida f, centroida f) - Polbahn f

402 centroido, fiksa - pevná polodie - Rastpolbahn f

403 -, mova - hybná polodie - Gangpolbahn f

404 certeco - jistota f - Sicherheit f

405 cibernetiko v. kibernetiko

406 cifera - číslicový, ciferný - digital, Ziffern-

407 cifero - číslice f - Ziffer f

408 -, araba - arabská číslice - arabische Ziffer

409 cifero, binara - binární číslice - Binärziffer, Dualziffer

410 - de le sama pozicia valoro - číslice stejného řádu - Ziffer gleichen Stellenwerte

411 -, decimala - desetinná číslice (místo) - Dezimalziffer

412 -, romana - římská číslice - römische Ziffer

413 -, signifika - platná číslice - bedeutsame Ziffer, signifikante Ziffer

414 ciferoj de la dua ordo (dekoj) - číslice druhého řádu, desítky fpl - Zehner mpl

415 ciferpozicio - řád m pozice; místo n - Ziffernstelle f, Position f

416 cikla - cyklický - zyklisch

417 ciklido - cyklida f - Zyklide f

418 ciklo - cyklus m - Zyklus m

419 -, duelementa - transpozice f - Transposition f

420 cikloido - cykloida f - Zykloide f

421 -, kurtigita - zkrácená cykloida - verkürzte Zykloide

422 -, longigita - prodloužená cykloida - verlängerte Zykloide

423 ciklometria - cyklometrický - zyklometrisch

424 ciklotoma - cyklotomický - zyklotomisch

425 cilindra - válcový, cylindrický - zylindrisch

426 cilindro - válec m - Zylinder m

422 -, oblikva cirkla - kosý kruhový válec - schiefer Kreiszylinder

428 -, rekta cirkla - kolmý kruhový válec - gerader (senkrechter) Kreiszylinder

429 -, rivolua - rotační válec - Drehzylinder

430 cilindroido - cylindroid m - Zylindroid n

431 cirkelo - kružítko n - Zirkel m

432 cirkelspano - rozpětí n (vzdálenost f) hrotů kružítka - Zirkelöffnung f, Zirkelspenne f

433 cirkla - kružnicový - kreisförmig

434 cirklego v. ĉefcirklo

435 cirklo - kružnice f - Kreis m, Kreisumfang m

436 -, ĉirkaŭskribita - opsaná kružnice - Umkreis, umschriebener Kreis

437 -, eksterskribita - připsaná kružnice - Ankreis, angeschriebener Kreis

438 -, enskribita - vepsaná kružnice - Inkreis, einbeschriebener Kreis

439 -, neĉefa - vedlejší kružnice - Kleinkreis

440 cirklo, oskula - oskulační kružnice - Schmiegkreis

441 -, Talesa - Thaletova kružnice - Thales-Kreis

442 -, unita - jednotková kružnice - Einheitskreis

443 -, viciosa - bludný kruh m - Zirkelschluss m, circulus m vitiosus

444 cirkloj, samcentraj - soustředné kružnice fpl - konzentrische Kreise mpl

445 cirkonferenco - obvod m kruhu, kružnice f - Kreisumfang m

446 cisoido - cisoida f, kisoida f - Zissoide f

447 ĉasado, diagrama - hledání n pomocí diagramu - Diagrammjagd f

448 ĉefakso - hlavní osa f - Hauptachse f

449 ĉelcirklo - hlavní kružnice f - Grosskreis m

450 ĉefnormalo - hlavní normála f - Hauptnormale f

451 ĉelaro - polyedrický (buněčný) komplex m - Zellenkomplex m

452 ĉelo - buňka f - Zelle f

453 ĉenfrakcio - řetězový zlomek m - Kettenbruch m

454 -, perioda - periodický řetězový zlomek - periodischer Kettenbruch

455 ĉenigo (ekz.de vortoj) - zřetězení n - Verkettung f

456 ĉeno (de neorientita grafo; eĝoj ne ripetiĝas) - tah m - Kette f, Kantenzug m

457 - de Markov - Markovův řetězec m - Markoffsche Kette f

458 -, direkta (de orientita grafo; eĝoj ne ripetiĝas) - trať f - einfache Kette

459 ĉirkaŭaĵo - okolí n - Umgebung f

460 -, aperta - otevřené okolí - offene Umgebung

461 -, kloza - uzavřené okolí - abgeschlossene Umgebung

462 ĉirkaŭcirklo - opsaná kružnice f - Umkreis m, umschriebener Kreis

463 ĉirkaŭskribi tr - opsat (kružnici) - (einen Kreis) umschreiben

461 datenoj v. datumoj

465 datumoj - údaje mpl, data npl - Daten fpl

466 datum-prilaboro - zpracování n dat - Datenverarbeitung f

467 daŭbo - meridiánová plocha f - Meridianfläche f

468 decidi tr - rozhodovat - entscheiden

469 decido - rozhodnutí n - Entscheidung f

470 -, fina - konečné rozhodnutí - abschliessende Entscheidung

471 decidproceso - rozhodovací proces m - Entscheidungsprozess m

472 decilo - decil m - Dezil n, Dezentil n

473 decimala - desetinný (číslo); desítkový (systém) - dezimal

474 decimalo - desetinné číslo n, číslice f za desetinnou čárkou - Dezimale f, Dezimalziffer f

475 -, perioda v. perioda decimala frakcio

476 dedukta - deduktivní - deduktiv

477 dedukti (el) tr - odvozovat, dedukovat (z) - deduzieren, herleiten (aus)

478 dedukto - dedukce f - Deduktion f

479 - (derivo) - odvození n - Herleiten n, Ableiten n

480 deficito - deficit m - Fehlmenge f

481 deformi tr - deformovat - deformieren

482 deformo - deformace f - Deformation f

483 degeneri ntr - degenerovat - ausarten, degenerieren

484 degenerinta - degenerovaný - degeneriert

485 degenero - degenerace f - Ausartung f

486 dek - deset - zehn

487 deka - desátý - zehnt(e)

488

489 dekaria - desítkový, dekadický - dezimal, dekadisch

490 dekduedro - dvanáctistěn m - Zwölfflach n, Zwölfflächner m

491 -, regula - pravidelný dvanáctistěn, dodekaedr m - regelmässiges Zwölfflach, Dodekaeder

492 dekfoje - desetkrát - zehnmal

493 deklivo - spád m, sklon n (kiel surfaco) - Böschung f

494 dekobla - desetinásobný - zehnfach

495 dekoj (ciferoj de la dua ordo) - desítky fpl - Zehner mpl

496 dekono - desetina f - Zehntel n

497 dekremento - dekrement m - Dekrement n

498 -, logaritma - logaritmický dekrement - logarithmisches Dekrement (Dämpfungsgrösse bei Schwingungen)

499 dekstruma - pravotočivý - rechtshändig

500 dekuma - desítkový, dekadický - dezimal, dekadisch

501 deloki tr - přemístit - bewegen

502 delokigo - přemístění n - Bewegung f

503 deltoido - deltoid m - Deltoid n, Drachenfigur f

504 demonstri v. pruvi

505 denominatoro - jmenovatel m - Nenner m

505 -, komuna - společný jmenovatel - gemeinsamer Nenner

507 -, plej malgranda komuna - nejmenší společný jmenovatel - Hauptnenner, kleinster gemeinsamer Nenner

508 densa - hustý - dicht

509 -, nenie (aro) - řídký - nirgends dicht

510 denso de distribuo - hustota f rozdělení - Verteilungsdichte f, Dichtelunktion f

511 - de informoj - hustota informací - Informationsdichte

512 dependa, algebre - algebraicky závislý - algebraisch abhängig

513 dependa de... - závislý na (od)... - -abhängig

514 -, lineare - lineárně závislý - linear abhängig

515 dependeco, stokasta (de stokasta variablo) - stochastická závislost f - stochastische Abhängigkeit f

516 dependi (de) ntr - záviset (na) - abhängen (von)

517 derivado - derivování n, derivace f - Differenzieren n, Ableiten n, Ableitung f

518 - de funkcio - derivace funkce - Ableitung, Differentiation f

519 - de integralo - derivovávní integrálu - Differentiation (Ableituung) eines Integrale

520 -, implicita - implicitní derivace - implizite Diffentiation

521 -, poterma - derivování člen po členu - gliedweise Differentiation

522 derivaĵo (rezulto de derivo) - derivace f - Ableitung f, Derivierte f

523 - de funkcio - derivace funkce - Ableitung der Funktion

524 - de n-a ordo - derivace n-tého řádu - Ableitung (Derivierte) n-ter Ordnung

525 - de supera ordo - derivace vyššího řádu - Ableitung höherer Ordnung

526 -, dekstraflanka - derivace zprava - rechtsseitige Ableitung

527 -, dua - druhá derivace - zweite Ableitung

528 -, kovarianta - kovariantní derivace - kovariante Ableitung

529 -, livaflanka - derivace zleva - linksseitige Ableitung

530 -, parta (parciala) - parciální derivace - partielle Ableitung

531 -, unua - první derivace - erste Ableitung

532 derivebla - derivovatelný, diferencovatelný - differenzierbar

533 derivi tr - derivovat - ableiten, differenzieren

534 derivo (operacio) - derivace f, derivování n - Differenzieren n, Differentiation f, Ableiten n, Ableitung f

535 derivoperatoro - differenciální operátor m - Differential-Operator m

536 desegnaĵo - výkres m; rys m - Zeichnung f, Riss m

537 desegni tr - rýsovat; kreslit - zeichnen

538 determinanto - determinant m - Determinante f

539 determini tr - určovat - bestimmen

540 determinita - určený - bestimmt

541 determino, superflua - nadbytečné určení n - Ü;berbestimmtheit f

542 derenigo - odvození - Herleiten n, Ableiten n

543 devio - odchylka f - Abweichung f

544 -, aleatora - náhodná odchylka - zufällige Abweichung

545 -, aritma - průměrná (střední) odchylka - durchschnittliche (mittlere) Abweichung

546 -, averaĝa v. aritma devio

547 - de mezvaloro, varianca - standardní odchylka průměru - Standardfehler m des Mittelwertes (Mittels)

548 -, krita - kritická odchylka - kritische Abweichung

549 -, kvadrata - čtvercová odchylka - quadratische Abweichung

550 -, kvarila - kvartilová odchylka - halber Quartilsabstand m

551 -, malsupra - odchylka směrem dolů - Abweichung nach unten

552 -, meza kradrata (varianca) - střední kvadratická odchylka - mittlere quadratische Abweichung

553 -, meza pesita - střední odchylka - gewogene mittlere Abweichung

554 -, normala - normální odchylka - Normalabweichung

555 -, probabla - pravděpodobná odchylka - wahrscheinliche Agbweichung

556 -, relativa - relativní odchylka - relative Abweichung

557 -, supra - odchylka směrem nahoru - Abweichung nach oben

558 -, varianca (meza kvadrata) - směrodatná (standardní) odchylka, střední kvadratická odchylka - Standardabweichung, mittlere quadratische Abweichung

559 diado - dyáda f - Dyade f

560 diafragmo - diafragma f - Zwerchfell n

561 diagonala - úhlopříčný, diagonální - diagonal

562 diagonalo - úhlopříčka f, diagonála f - Diagonale f

563 - de faco (faca) - stěnová úhlopříčka - Flächendiagonale

564 - de korpo (korpa) - úhlopříčka tělesa - Körperdiagonale, Raumdiagonale

565 diagramo - diagram m - Diagramm n

566 diagramo, aksonometria - axonometrický diagram - axonometrisches Diagramm

567 -, area - plošný diagram - Flächendiagramm

568 - de varianco - diagram rozptylu - Streuungsdiagramm

569 -, diska - kruhový diagramm - Kreisdiagramm

570 -, kompara - srovnávací diagram - Vergleichsdiagramm

571 -, kvadrata - čtvercový diagram - quadratisches Diagramm

572 -, linia - spojnicový diagram; čárový diagram - Lineardiagramm

573 -, logaritma - logaritmický diagram - logarithmische Darstellung f, logarithmisches Diagramm

574 -, punkta - bodový diagram - Punktdiagramm

575 -, sektora - sektorový diagram - Sektordiagramm

576 -, spaca - prostorový diagram - Raumdiagramm

577 -, vektora - vektorový (průvodičový) diagram -Vektordiagramm, Zeigerdiagramm

578 diametra - diametrální, průměrový - diametral

579 diametro - průměr m - Durchmesser m, Diameter m

580 - de aro - průměr množiny - Durchmesser einer Menge

581 - de cirklo - průměr kružnice - Durchmesser eines Kreises

582 -, konjugita - sdružený průměr - konjugierter Durchmesser;

Nebendurchmesser (ĉe hiperbolo)

583 difekto - defekt m - Defekt m

584 -, angula - úhlový defekt - Winkeldefekt

585 -, totala - úplný defekt - totaler Defekt

586 diferenca - rozdílový; diferenční; rozdílný - Differenz-; verschieden

587 - de nul - různý od nuly - ungleich null; verschieden von null

588 diferenc-ekvacio de n-a ordo, lineara - lineární diferenční rovnice f n-tého řádu - lineare Differenzengleichung f n-ter Ordnung

589 -, parciala - parciální diferenční rovnice - partielle Differenzengleichung

590 diferenciala - diferenciální - differential

591 diferenciebla, bikontinue - oboustranně spojitě diferencovatelný - beiderseits stetig diferenzierbar

592 diferenciali tr (v.a. derivi) - diferencovat - differenzieren

593 diferencialo - diferenciál m - Differential n

594 - de funkcio - diferenciál funkce - Differential einer Funktion

595 -, parciala - parciální diferenciál - partielles Differential

596 -, totala - úplný (totální) diferenciál - vollständiges (exaktes, totales) Differential

597 diferencii tr v. diferenciali

598 diferenc-kvociento - diferenční kvocient m, poměrná diference f - Steigung f, Differenzenquotient m, dividierte Differenz f

599 diferenco - rozdíl m, diference f - Differenz f

600 - de n-a ordo - diferenoe n-tého řádu - Differenz n-ter Ordnung

601 -, meza - střední diference - mittlere Differenz

602 diferencoj, ekvilibritaj - vyvážené diference fpl - ausgewogene Differenzen fpl

603 difini tr - definovat - definieren

604 difino - definice f - Definition f

605 -, implicita (implica) - implicitní definice - implizite Definition

606 digrafo - orientovaný graf m, digraf m - gerichteter Graph m, Digraph m

607 diĝita - číslicový; digitální - digital

608 diĝito (elemento el aro, en komputiko) - znak m - Zeichen n

609 diĥotomio - dichotomie f - Dichotomie f

610 dilemo - dilema n - Dilemma n

611 dimensia, nefinie - nekonečně rozměrný - unendlichdimensional

612 dimensio - rozměr m, dimenze f - Dimension f

613 - de integralo - rozměrnost f integálu - Vielfachheit f eines Integrale

614 dimetrio (dimetria projekci-metodo) - dimetrie f - dimetrische Axonometrie f

615 Diofanta (ekvacio) - diofantický - diophantisch

616 direkta - směrový - Richtunge-

617 direktado, allasebla - přípustné řízení n - zulässige Steuerung f

618 direktanto - řídící křivha f - Leitkurve f, Leitlinie f

619 direkto - (orientovaný) směr m - Richtung f

620 -, asimptota - asymptotický směr - Asymptotenrichtung

621 - de projekciado - směr promítání - Projektionsrichtung

622 -, orientita - orientovaný směr - orientierte Richtung

623 direktrico - řídicí křivka f, directrix f - Zeitlinie f, Direktrix f, Leitgerade f

624 disa - disjunktní (disjunktivní) - disjunkt

625 discentra - výstředný, excentrický - exzentrisch

626 discentreco - výstřednost f, excentricita f - Exzentrizität f

622 disfaktorigo - rozklad m v činitele - Faktorzerlegung f

628 disfokuseco - výstřednost f - Exzentrizität f

628a -, nombra - číselná výstřednost - numerische Exzentrizität

629 disigi al tufoj (en statistiko) - shlukovat - aufteilen in Klumpen (Cluster, Klassen)

630 disjunkcia (disa) - disjunktní (disjunktivní) - disjunkt

631 disjunkcio - disjunkce f - Disjunktion f

632 disjunkta evi.v. disjunkcia

633 disko (kiel surfaco) - kruh m - Kreis m, Kreisscheibe f, Vollkreis

634 -, kloza - uzavřený kruh - abgeschlossener Kreis

635 -, unita - jednotkový kruh - Einheitskreis

636 diskosegmento - kruhová úseč f - Kreisabschnitt m

637 diskosektoro - kruhová výseč f - Kreissektor m

638 diskreta - diskrétní - diskret

639 diskriminanto - diskriminant m - Diskriminante f

640 dispartigi - rozložit; rozdělit (je partoj) - zerlegen; aufteilen

641 dispartigo (de natura nombro) - rozdělení n - Partition f, Zerlegung f

642 - de entjero - rozklad m celého čísla - Zerlegung f einer ganzen Zahl

643 - en simplajn frakciojn - rozklad na jednoduché zlomky - Partialbruchzerlagung f

644 -, ora - zlatý řez m - Goldener Schnitt m

645 distanco - vzdálenost f, distance f - Abstand m, Entfernung f, Distanz f

646 -, angula - úhlová vzdálenost - Winkelabstand, Winkeldistanz

647 -, fokusa - ohnisková vzdálenost - Brennpunktsabstand, Fokaldistanz

648 distingi tr - rozlišovat - trennen; unterscheiden

649 distribucio - distribuce f, (zobecněná funkce f) - Distribution f, verallgemeinerte Funktion f

650 distribui tr - rozdělovat - verteilen

651 distribuita, kontinue - spojitě rozdělený - stetig verteilt

652 distribuo (de probabloj) - rozdělení n,rozložení n - Verteilung f

653 distribuo (de kvantifiloj) - rozmístění n - Distribution f

654 -, aleatora - náhodné rozdělení - zufälige Verteilung

655 -, dunomiala - binomické rozdělení - Binomialverteilung

656 -, frekvenca - rozdělení četností - Häufigkeitsverteilung

651 -, Gaŭsa - normání rozdělení - Gausssche Hormalverteilung

658 -, ĥikvadrata - rozdělení x2 - Chi-Quadrat-Verteilung

659 -, plurnomiala - polynomické rozdělení - polynomiale (multinomiale, polynomische) Verteilung

660 -, sampla - výběrové rozdělení - Stichprobenverteilung

661 -, unuforma - rovnoměrné rozdělení - Gleichverteilung

662 distributa - distributivní - distributiv

663 disvolvebla (surfaco) - rozvinutelný - abwickelbar

664 disvolvi tr (kurbon) - rozvinovat - abwickeln

665 disvolviĝo (de kurbo) - rozvinutí n - Abwicklung f

666 - (de propozicio) - rozvoj m, rozklad m - Entwicklung f

667 diverĝa - divergentní - divergent

668 diverĝenco (de vektora aŭ tensora kampo) - divergence f - Divergenz f, Quelldichte f

669 - de surfaco - plošná divergence - Flächendivergenz

670 diverĝi ntr - divergovat - divergieren

671 diverĝo - divergence f - Divergenz f

672 dividanto - dělitel m - Teiler m; Divisor n (ĉe dividado)

673 dividato - dělenec m - Dividend m, Dividendus m

674 dividebla - dělitelný - teilbar

675 dividi tr - dělit - teilen

676 - en du (partojn) - dělit na dvě (části) - zweiteilen

677 divido - dělení n - Teilung f, Division f

678 - de skalo - dělení stupnice - Skalenteilung

679 - kun resto - dělení se zbytkem - Division mit Rest

680 - sen resto - dělení beze zbytku - Division ohne Rest

681 divizorebla - dělitelný beze zbytku - ohne Rest teilbar

682 divizoreblo - dělitelnost f (beze zbytku) - Divisionsvollständigkeit f

683 divizori ntr - být dělitelem beze zbytku - aufgehen, ohne

Rest enthalten sein

684 divizorigi - dělit beze zbytku - ohne Rest teilen, exakt teilen

685 divizorigo - dělení n beze zbytku - Division ohne Rest

686 divizoro - dělitel m (beze zbytku) - exakter Teiler m

687 divizoro, la plej granda komuna - největší společný dělitel - grösster gemeinsamer Teiler

688 -, komuna - společný dělitel - gemeinsamer Teiler

689 dodekaedro - pravidelný dvanáctistěn m, dodekaedr m - regelmässiges Zwölfflach n, Dodekaeder n

690 domajno - definiční obor m - (algebraischer) Bereich m

691 -, integreca - integrační obor - Integritätsbereich

692 donato - vstupní údaj m - Angabe f, gegebene Grösse f

693 donita - daný, určený - gageben

694 donitaĵo - vstupní údaj m - Angabe f, gegebene Grösse f

695 du - dvě - zwei

696 dua - druhý - zweite

697 duagrada - druhého stupně, kvadratický - quadratisch

698 duale - duální - dual

699 dualeco - dualita f - Dualität f

700 dualo - duál m - Dual m

701 duangulo, sfera - sférický dvojúhelník m - sphärisches Zweieck n

702 duaria - dvojkový, dyadický - dyadisch

703 ducent - dvě stě - zweihundert

704 dudek - dvacet - zwanzig

705 dudekedro - dvacetistěn n - Zwanzigflach n

706 -, regula - pravidelný dvacetistěn, ikosaedr m - regelmässiges Zwanzigflach, Ikosaeder n

707 dudimensia - dvojrozměrný -zweidimensional

708 due - za druhé - zweitens

709 duedro - dvojstěn m - Dieder n, Zweiflach n

710 duflanka - dvoustranný, oboustranný - zweiseitig

711 duigi - zdvojit; dělit na dvě (části) - zweiteilen, teilen in zwei Teile

712 duiliardo (1015) - biliarda f - Billiarde f

713 duiliono (1012) - bilión m - Billion f

714 duilo - medián m, 50procentní kvantil - Median m, 50%ges Quantil n

715 - (en serio) - střední člen m - Zwischenglied n

716 dumil - dva tisíce - zweitausen

717 dunomiala - binomický - binomisch, binomial

718 dunomialo - binomické rozložení n - Binomialentwicklung f

719 duobla - dvojnásobný; dvojitý, dvojný - zweifach, doppelt

720 duobligi - zdvojnásobit - verdoppeln

721 duonakso - poloosa f - Halbachse f

722 - de elipso - poloosa elipsy - Halbachse einer Ellipse

723 -, granda - hlavní poloosa - grosse Halbachse

724 -, malgranda - vedlejší poloosa - kleine Halbachse

725 duoncirklo (linio) - půlkružnice f - Halbkreislinie f, Halbkreis m

726 duondisko - půlkruh m - Halbkreisscheibe f, Halbkreis m

727 duonebeno - polorovina f - Halbebene f

728 duongloba - půlkulový - halbkugelförmig

729 duonglobo - polokoule f - Halbkugel f

730 duoniganto de angulo - osa f úhlu - Winkelhalbierende f, Winkelhalbierer m

731 - de streko (rektosegmento) - osa (střední bod m) úsečky - Mittelpunkt m (Mittelsenkrechte f) der Strecke

732 duonigi (angulon, strekon) - půlit, rozpůlit - halbieren

733 duonkontinua - polospojitý - halbstetig

734 duono - polovina f - Hälfte f

735 duonparametro de koniko - poloparametr m kuželosečky - Halbparameter m der Kegelschnitte

736 duonrekto - polopřímka f, paprsek m - Halbgerade f, Strahl m

737 duopigi - zdvojit - verdoppeln

738 duopo - dvojice f - Zweier m

739 dupolusa - bipolární - bipolar, zweipolig

740 duterma - dvojčlenný - zweigliedrig, binomisch

741 dutermo - dvojčlen m, binom m - Binom n

742 duuma (v.a. duaria) - dvojkový, dyadický - dyadisch

743 duvaloreco - dvojznačnost f, bivalence f - Zweiwertigkeit f, Zweideutigkeit f

744 ebena - rovinný - eben, planar

745 ebeno - rovina f - Ebene f

746 -, afina - afinní rovina - affine Ebene

747 -, Gaŭsa - Gaussova rovina - Gausssche Zahlenebene

748 -, kompleksa - komplexní rovina - komplexe Zahlenebene

749 -, meza - střední rovina - Mittenebene, Mittelebene

750 -, nepropra - nevlastní (ideální) rovina - uneigentliche (ideale) Ebene

751 -, oskula - oskulační rovina - Oskulationsebene, Schmiegebene

752 -, projekcianta - promítací rovina - projizierende Ebene

753 -, projektiva - projektivní rovina - projektive Ebene

754 -, tanĝanta - tečná rovina - Tangentialebene

755 edro - stěna f - Seite f, Seitenfläche f, Fläche f

756 eficienta (stimanto) - efektivní, účinný - wirksam, effizient, effektiv

757 efikeco - účinnost f, efektivnost f - Wirksamkeit f, Effizienz f

758 -, asimptota - asymptotická efektivnost - asymptotischer Nutzeffekt m

759 - de testo - efektivnost testu - Testeffiziens

760 -, relativa - relativní efektivnost - relativer Nutzeffekt

761 efiko - účinek m, efekt m - Effekt m, Wirkung f

762 egala - stejný, totožný, rovnající se - gleich, identisch

763 -, laŭ difino - podle definice totožný - definitionsgleich 764 -, opozicie (kontraŭegala) - opačný - entgegengesetz gleich

765 egalaĵo (formulo kun signo) - rovnost f - Gleichheit f

766 egalarea - rovnoplochý - flächengleich

767 egali ntr - rovnat se - gleich sein

768 -, proksimume - přibližně se rovnat - angenähert (etwa, näherungsweise) gleich

769 egaliĝo (de observoj) - shoda f - Ausgleich m

770 egallatera - rovnostranný - gleichseitig

771 eĝo (de pluredra solido) - hrana f - Kante f

772 - (de sekco) - hranice f (řezu) - Schnittufer n, Ufer n

773 ekarto (diferenco inter proksimuma kaj ekzakta valoro de grando) - odchylka f, absolutní chyba f - Abweichung f, absoluter Fehler m

774 - de observo - chyba pozorování - Beobachtungsfehler

775 ekonometrio - ekonometrie f - Oekonometrie f

776 ekscentra v. discentra, elcentra

777 eksceso - exces m - Exzess m

778 ekskludi tr (eksklusivi) - vyloučit - ausschliessen, ausscheiden

779 ekskluziva AŬ - vylučující ANEBO n - ausschliessendes ODER n

780 ekspekto - střední hodnota f náhodné proměnné, matematická

naděje f - Erwartungswert m, mathematische Erwartung f, Mittelwert m (der Verteilung)

781 ekspektofidela - nevychýlený (ve výběru) - erwartungstreu

782 eksperimenta - pokusný, experimentální - Versuchs-, experimentel1

783 eksperimentoplano - návrh m pokusu (experimentu) - Anlageplan m, Versuchsplan

784 eksplicita - explicitní - explicit

785 eksponenciala - exponenciální - exponentiell

786 eksponencialo - exponenciála f - Exponentialkurve f

787 eksponento - exponent m, mocnitel m - Exponent m

788 -, frakcia - lomený mocnitel - gebrochener Exponent

789 ekstensi tr - prodloužit - fortsetzen

790 ekstenso - prodloužení n - Fortsetsung f

791 ekstera - vnější - äusere, äusserlich

792 etstercirklo - připsaná kuržnice - Ankreis m, angeschriebener Kreis m

793 ekstero (de aro) - vnějšek m - Ă"usseres n

794 eksterpolado - extrapolace f - Extrapolation f

795 eksterpoli tr - extrapolovat - extrapolieren

796 eksterskribi tr cirklon (ekz. al triangulo) - připsat kružnici (např. trojúhelníku) - Kreis anschreiben (z.B. an ein Dreieck)

797 ekstrapoli tr v. eksterpoli

798 ekstrema - krajní - äusserst

799 ekstremala - extremální - extremal

800 ekstremalo - extremála f - Extremale f

801 ekstremumo - extrém m - Extremum n

802 -, forta - silný extrém - starkes Extremum

803 -, loka - lokální extrém - lokale Extremum

804 -, malforta - slabý extrém - schwaches Extremum

805 -, relativa - relativní extrém - relatives Extremum

806 -, strikta - ostrý extrém - eigentliches (strenges) Extremum

807 eksvalidiĝi, reciproke - rušit se (navzájem) - sich aufheben

808 ekvaciaro - soustava f rovnic - Gleichungssystem n

809 - de maksimuma ordo - soustava rovnic maximálního řádu -Gleichungssystem von maximalen Rang

810 ekvacio - rovnice f - Gleichung f

811 -, algebra - algebraická rovnice - algebraische Gleichung

812 -, bikvadrata - bikvadratická rovnice, rovnice čtvrtého stupně - biquadratische Gleichung

813 - de la dua grado - rovnice druhého stupně - Gleichung zweiten Grades

814 - de la kvara grado - rovnice čtvrtého stupně - Gleichung vierten Grades

815 ekvacio de la n-a grado - rovnice n-tého stupně - Gleichung n-ten Grades

816 - de matrico, karakteriza - charakteristická rovnice matice - charakteristische Gleichung einer Matrix

817 - de rekto - rovnice přímky - Geradengleichung

818 -, derivita - odvozená rovnice - abgeleitete Gleichung

819 -, diferenciala - diferenciální rovnice - Differentialgleichung

820 -, eksponenciala - exponenciální rovnice - Exponentialgleichung

821 -, ekvivalenta - ekvivalentní rovnice - äquivalente Gleichung

822 -, funkcionala - funkcionální rovnice - Funktionalgleichung

823 -, goniometria - goniometrická rovnice - goniometrische Gleichung

824 -, homogena - homogenní rovnice - homogene Gleichung

825 -, integrala - integrální rovnice - Integralgleichung

826 -, kuba - kubická rovnice - kubische Gleichung

827 - kun apartigitaj (separitaj) variabloj, diferenciala - diferenciální rovnice se separovanými proměnnými - Differentialgleichung mit getrenten Variablen

828 -, kvadrata - kvadratická rovnice - quadratische Gleichung

829 -, lineara - lineární rovnice - lineare Gleichung

830 -, logaritma - logaritmická rovnice - logarithmische Gleichung

831 -, nesolvebla - neřešitelná rovnice - unlösbare Gleichung

832 -, ordinara diferenciala - obyčejná diferenciální rovnice - gewöhnliche Differentialgleichung

833 -, parciala diferenciala - parciální diferenciální rovnice - partielle Differentialgleichung

834 -, sekulara - sekulární rovnice - gleichung

835 -, stata - stavová rovnice - Zustandsgleichung

836 -, transcenda - transcendentní rovnice - transzendente Gleichung

837 -, variada - variační rovnice - Variationsgleichung

838 ekvacioj, neakordaj (formantaj sensolvan ekvaciaron) - neřešitelné rovnice fpl - unlösbare (unverträgliche) Gleichungen fpl (unlösbares Gleichungssystem)

839 ekvatoro - rovník m - Ă"quator m

840 ekvivalenta - ekvivalentní - äquivalent

841 ekvivalentklaso - třída f ekvivalence - Ă"quivalenzklasse f

842 ekvivalento - ekvivalent m - Ă"quivalent n

843 ekvivalentrilato - relace f ekvivalence - Ă"quivalenzrelation f

844 ekzakta - exaktní, přesný, precizní - genau, exakt

845 ekzemplo - příklad m - Beispiel n

846 -, nombra - číselný (numerický) příklad - Zahlenbeispiel

847 ekzerco - cvičení n; úloha f - Ü;bungsaufgabe f

848 ekzisti ntr - existovat - existieren

849 ekzisto, globala - globální existence f - globale Existenz f

850 -, unita - existence a jednoznačnost f - Existenz und Eindeutigkeit f

851 elcentra - výstřední - excentrisch

852 elenenta - elementární - elementar

853 elemento - element m, prvek m - Element n

854 -, algebra - algebraický prvek - algebraisches Element

855 -, invarianta - invariantní element - invariantes Element, Fixelement

856 -, invershava - invertovatelný prvek - invertierbares Element

857 elementoj, najbaraj - sousední (za sebou následující) prvky mpl - benachbarte Elemente npl

858 eligi antaŭ krampojn - vytýkat před závorky - vor die Klammer ziehen (setzen) (einen gemeinsamen Faktor)

859 eliminado - eliminace f - Elimination f

860 elimini tr - eliminovat, vyloučit - eliminieren,beseitigen

861 elimino de nekonatoj - vyloučení n neznámýtch - Elimination

f, Beseitigung f, Ausschaltun f der Unbekannten

862 elipsa - eliptický - elliptisch

863 elipseco - elipticita f - Elliptizität f

864 elipso - elipsa f - Ellipse f

865 - de koncentro - elipsa koncentrace - Konzentrationsellipse

866 -, gorĝa - hrdlová elipsa - Kehlellipse

867 elipsoido - elipsoid m - Ellipsoid n

868 -, platigita - zploštělý elipsoid - abgeplattetes Ellipsoid

869 elkalkuli tr - vypočítat - berechnen, ausrechnen

870 elkalkulo, fikskoma - výpočet m v pevné řadové čárce - Festkommrechnung f

871 -, glitkoma - výpočet v pohyblivé řádové čárce - Gleitkommarechnung

872 -, mana - ruční výpočet - Handrechnung

873 -, maŝina - strojní výpočet - Maschinenrechnen n

874 -, nombra - číselný (numerický) výpočet - numerische Berechnung

875 elkalkulo, proksimuma - přibližný (hrubý) výpočet - Ü;berschlagsrechnung

876 elnombri tr (precize kalkuli nombron) - spočítat - auszählen, abzählen

877 elvolvaĵo - rozvoj m, rozklad m - Entwicklung f

878 -, dunomiala - binomické rozložení n - Binomialentwicklung

879 -, Furiera (Fourier-a) - Fourierův rozvoj - Fourier-Entwicklung

880 elvolvi tr (en serion) - rozvinovat -- in eine Reihe entwickeln

881 empiria - empirický - empirisch

882 en descenda ordo (ordigo, sinsekvo) - v klesajícím pořadí - in absteigender Anordnung

883 en finito - v konečnu - im Endlichen

884 en kompleksa domajno - v komplexním oboru - im Komplexen

885 en la ĉirkaŭaĵo de P - v okolí (bodu) P - in der Umgebung von P

886 en la raporto a : b (a al b) - v poměru a : b (a ku b) - im Verhältnis a : b (a zu b)

887 en la reela domajno - v reálném oboru - im Reellen

888 en la strikta senco - v užším smyslu - im engeren Sinne

889 encirklo - vepsaná kružnice f - Inkreis m, einbeschriebener Kreis

890 endomorfa - endomorfní - endomorph

891 endomorfio - endomorfismus m - Endomorphismas m

892 enhavi tr - obsahovat - enthalten

893 enhavo (en algebro kaj logiko) - obsah m - Inhalt m

894 -, area - plošný obsah - Flächeninhalt,Inhalt, Fläche f

895

896 - de figuro (kvantigita longo, areo, volumeno) - obsah útvaru - Inhalt einer Figur

897 enjekcia (enĵeta) - injektivní - injektiv

898 enjekcio (enjekcia bildigo) - injekce f - Injektion f

899 enketo - anketa f - Umfrage f

900 -, reprezenta - reprezentativní anketa - repräsentative Umfrage

901 enkonduki variablon - zavést proměnnou - eine Veränderliche einführen

902 enskribi tr - vepsat (kružnici) - einbeschreiben

903 enskribita - vepsaný - einbeschrieben

904 enteni tr (ebeno rekton) - obsahovat - enthalten

905 entjera - celočíselný - ganzzahlig

906 entjereco - celočíselnost f - Ganzzahligkeit f

907 entjero - celé číslo n - ganze Zahl f

908 entjeroj, sinsekvaj - za sebou následující celá čísla npl - aufeinanderfolgende ganze Zahlen fpl

909 entjerona - alikvotní - aliquot

910 entropio - entropie f - Entropie f

911 envelopo - obálka f, obalová křivka f - Einhüllende f, Enveloppe f, Hüllkurve f

912 epicikloido - epicykloida f - Epizykloide f

913 -, kurtigita - zkrácená epicykloida - verkürzte Epizykloide

914 -, longigita - prodloužená epicykloida - verlängerte Epizykloide

915 epitroĥoido - epitrochoida f - Epitrochoide f

916 eraro - chyba f - Fehler m

917 -, absoluta (ekarto) - absolatní chyba - absoluter Fehler

918 -, aleatora - náhodná (nahodilá) chyba - Zufallsfehler

919 -, averaĝa - střední (průměrná) chyba - durchschnittlicher Fehler, mittlerer Fehler

920 - de aproksimo - chyba aproximace - Näherungsfehler

921 - de eksperimento - chyba pokusu - Versuchsfehler

922 - de enketo - chyba ankety - Fehler einer Umfrage

923 - de metodo - chyba metody (vnesení metodou) - Verfahrensfehler

924 - de mezuro - chyba měření - Messfehler

925 - de rondigo - chyba zaokrouhlení - Abrundungsfehler

926 - de stimo - chyba odhadu (hodnocení) - Schätzfehler

927 - de unua (dua, tria) kategorio - chyba prvého (druhého, třetího) druhu - Fehler erster (zweiter, dritter) Art

928 -, kruda - hrubá chyba - grober Fehler

929 -, maksimume - maximální (mezní) chyba - maximaler Fehler

930 -, meza kvadrata - střední kvadratická chyba - mittlerer (quadratischer) Fehler

931 -, probabla - pravděpodobná chyba - wahrscheinlicher Fehler

932 -, relativa - poměrná (relativní) chyba - prozentualer (relativer) Fehler

933 -, sampla - výběrová chyba - Stichprobenfehler

934 -, sistema - systematická chyba - systematischer Fehler

935 esprimo (algebra) - výraz m - Ausdruck m

936 -, enkrampa - výraz v závorkách - Klammerausdruck

937 -, nedeterminita - neurčitý výraz - unbestimmter Ausdruck

938 esti divizorebla - být dělitelný (beze zbytku) - (ohne Rest) teilbar sein

939 esti (en)tenata en ebeno (ebeno entenas...) - ležet v rovině - in einer Ebene liegen

940 esti inkludita - být obsažen(ý) - enthalten sein

941 esti malpli granda ol - být menší než - kleiner sein als

942 esti ortaj (perpendiklaj) - být (navzájem) kolmé - senkrecht (aufeinander-)stehen

943 esti pli granda ol - být větší než - grösser sein als

944 ... estu - nechť...je - es sei...

945 etendi v. ekstensi kaj plivastigi

946 etendo (de samplo) - rozpětí n (výběru) - Spannweite f

947 - de variado (amplitudo) - rozpětí variace - Spannweite, Variationsbreite f

948 Eŭklida - Euklidův, euklidovský - euklidisch

949 evento (v.a. okazo) - událost f, jev m - Ereignis n

950 -, aleatora - náhodná událost - zufälliges Ereignis

951 -, certa - jistá událost - sicheres Ereignis

952 -, favora - příznivá událost - günstiges Ereignis

953 eventoj, reciproke ekskludaj - události fpl navzájem se vylučující - sich gegenseitig ausschliessende Ereignisse

954 evoluo - vývoj m - Evolution f, Entwicklung f

955 - de kurbo - průběh m křivky - Kurvenverlauf m

956 evoluto - evoluta f - Evolute f

957 evolvento - evolventa f - Evolvente f, Fadenevolvente f

958 faco (pli ĝenerala ol edro) - stěna f - Seite f, Seitenfläche f

959 -, opozicia - protilehlá stěna - gegenüberliegende Seite

960 fadeno de pruvo - myšlenka f důkazu - Faden m des Beweises

961 faktorgrupo - faktorová grupa f - Faktorgruppe f

962 faktorialo - faktorial m - Fekultät f

963 - de entjero - faktoriál celého čísla - Fakultät einer ganzen Zahl

964 faktoro - faktor m, činitel m - Faktor m

965 -, ĉefa - hlavní faktor - Hauptfaktor

966 - de eksterpolado - faktor extrapolace - Hochrechnungsfaktor

967 -, funkcia- funkční faktor - Funktionsfahtor

968 -, integranta - integrující faktor - integrierender Faktor

969 -, komuna - společný faktor (činitel) - gemeinsamer Faktor

970 faktoroj, toleraj - toleranční činitele mpl - Toleranzfaktoren mpl

971 falsa - nepravdivý - falsch

972 familio - soustava f, soubor m (členů) - Familie f

973 faro - úkon m - Handlung f

974 fasko (en geometrio) - svazek m, osnova f - Büschel n

975 - (en algebra topologio) - fibrovaný prostor m - Faserraum m

976 - de ebenoj - svazek rovin - Ebenenbüschel

977 - de rektoj - svazek přímek - Geradenbüschel

-, tanĝa - dotykový fíbrovaný prostor - Tangentialbündel n

979 fazo - fáze f - Phase f

980 fermi tr per krampo - uzavřít závorkou - die Klammer schliessen

981 fermita - uzavřený - geschlossen

982 -, algebre - algebraicky uzavřený - algebraisch abgeschlossen

983 fermitaĵo (v.a. klozaĵo) - uzávěr m - Abschliessung f

984 fermiteco (en topologio) - uzavřenost f - Abgeschlossenheit f

985 fibro - fíbr m - Faser f

986 fidindeco - spolehlivost f - Zuverlässigkeit f

987 figuraranĝo - konfigurace f - Konfiguration f

988 figuro - útvar m - Figur f

989 - de egala areo - obrazec m stejného obsahu - Figur gleichen Flächeninhalts

990 - de intersekco - průnik m (jako obrazec) - Durchdringungsfigur

99l -, ebena - rovinný útvar - ebene Figur

992 -, geometria - geometrický útvar - geometrische Figur

993 -, homotetia - homotetický útvar - homothetische Figur

994 -, spaca - prostorový útvar - r räumliche Figur

995 fikskomo - pevná řádová čárka f - Festkomma n

956 fiktiva - fiktivní - fiktiv

997 filtro - filtr m - Filter m

998 fina (nombro de elementoj) - koncový, konečný - End-, endlich

999 fingrokalkulo - počítání n na prstech - Fingerrechnen n