Enc. SimpozioEnhavo - Enciklopedio

Por efike vidi la paĝojn en Esperanto.
Kopiu kaj instalu la softvaron EspType aŭ Supersignon (latin3) kaj fontojn. Klaku tie ĉi por havigi.
Tiu hejmpaĝo videblas plibone per Internet Explorer 4.0, kaj instalu en vian komputilon aldonajn programojn de I.E..4.0. "plurlingvan - Grekan, Rusan".


Originala versio en Esperanto
© Copyright 1997 Evaldo Pauli

FILOZOFIA REVUO
S I M P O Z I O
EN INTERNACIA Lingvo
 
Eldonata de Kultura Fonda¼o Simpozio

- Organo de Filozofia Asocio Tutmonda - FAT

Filozofia Revuo Simpozio n. 46 novembro 2005

PRI KULTURA FONDA¼O SIMPOZIO KAJ FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA – FAT.

Kun optimismo prosperas denove Kultura Fonda¼o Simpozio. Jen la numero 46 de Filozofia Revuo Simpozio, en presita formo kaj en Interreto. La Revuo estas presata en la servo de Filozofia Asocio Tutmonda – FAT. Estu FAT-ano kaj sendu vian filozofian artikolon al tiu æi Filozofia Revuo Simpozio, por esti publikigata. Jen, Esperanto estas ponto inter filozofoj.Kiam mankas artikoloj, oni profitas la spacon por presi selektitajn artikolojn de la Filozofia Enciklopedio Simpozio.Se Vi vizitos la sidejon de Kultura Fonda¼o Simpozio, Vi konstatos ke, sur la bretaro, æiutage, kreskas la granda projekto de Enciklopedio Simpozio.
Helpu nin per la disvastigado de la interretaj adresoj. http:simpozio.cjb.net /http:www.cfh.ufsc.br/~simpozio. Florianópolis, Novembro 2005, Evaldo Pauli, Prezidanto.

 

Filozofia Revuo Simpozio n. 45 - Majo 2005

Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Omaøe al la centjara jubileo de Jean-Paul Sartre.

FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA – FAT.

1. Kun propra sidejo, Kultura Fonda¼o Simpozio prosperas, malgraý la lastaj financaj malfacila¼oj de operaciado.
Kvankam kun prokrasto, jen denove aperas numero de Filozofia Revuo Simpozio, la 45-a.

Sur la bretaro kreskas la teksto de la projekto nomata Enciklopedio Simpozio. Parte tiu projekto jam aperas en Interreto, kun apogo de la Federacia Universitato de Sankta Katarina (Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC).
Vivu multe, kaj vi estonte konstatos pli da rezultoj, en Interreto kaj en presejo.
La publikigado de artikoloj de la Filozofia Enciklopedio okazas ekde numero 33, majo 1993..., de la Filozofia Revuo Simpozio. vidu>>

Filozofia Revuo Simpozio n. 44 - Novembro 2004

numero 44 - novembro 2004

I - FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA – FAT.

1. Pri la Pasinta Øenerala Asembleo de FAT..
Por elekti la estraron de Filozofia Asocio Tutmonda (FAT). Por la oficperiodo de 2004-2009, la Øenerala Asembleo de FAT okazinta la 15-an de Novembo de 2004, en la sidejo mem de la Asocio (Domo Kultura Fonda¼o Simpozio) vidu>>

II – KULTURA FONDAJO SIMPOZIO.
INFORMOJ.

1. KULTURA FONDA¼O SIMPOZIO ESTAS INSTITUCIO OPERACIANTA ALMENAÝ PER DU LINGVOJ, LA PORTUGALA (NACIE) KAJ ESPERANTO (INTERNACIE).
Nun oni zorgas la konstruon de aparta domo por servi al la Enciklopedio Simpozio (en Interreto), por ke øi estu pli elstara, bonaspekta kaj precipe stabila.
vidu>>

Filozofia Revuo Simpozio n. 43 - Majo 2004

numero 43 - majo 2004

I - FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA – FAT.

1. Pri la Pasinta Øenerala Asembleo de FAT, 2003.

Kiel publikigite en la lasta numero 42 de Filosofia Revuo Simpozio, la FAT-anoj estis invititaj, laýstatute, por elekti la estraron de la Filozofia Asocio Tutmonda por la oficperiodo 2003-2008. La balotado devus okazu dum la Universala Kongreso de Esperanto, de Gotenburgo, de 2003. vidu>>

II – KULTURA FONDAJO SIMPOZIO.
INFORMOJ.


1. Kultura Fonda¼o Simpozio estas institucio operacianta per du lingvoj, la portugala (nacie) kaj Esperanto (internacie).
La sidejo estas sur tereno de 1100 kvadrataj metroj, kaj du etaøa.
Nun oni zorgas la konstruon de aparta domo por servi al la Enciklopedio Simpozio (en Interreto), por ke øi estu pli elstara, bonaspekta kaj precipe stabila. vidu>>

Filozofia Revuo Simpozio n. 42 - Novembro 2003

numero 42 - novembro 2003

I - FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA

FAT-anoj estis invititaj, laýstatute, por elekti la estraron de la Filozofia Asocio Tutmonda por la oficperiodo 2003-2008. La balotado devus okazu dum la Universala Kongreso de Esperanto, de Gotenburgo, de 2003.
vidu>>

II - Pri Esperantaj Malfacila¼oj

Mi, redaktoro de la Filozofia Revuo Simpozio, ricevis alogan leteron de D-ro. André Albault (Tuluzo, 2003 09 08), kaýze de mia artikolo, kiun mi republikigas.
"Daýre oni efektivigas la internacian projekton, nome Encklopedio Simpozio, kun versio en Esperanto kaj versio en la portugala.VIDU>>


Filozofia Revuo Simpozio n. 41 - Majo 2003

numero 41 - majo 2003

I - FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA

1. Ûenerala Asembleo.Homoj pasas, institucioj restas. FAT-anoj estas invitataj, laýstatute, por elekti la estraron de la Asocio por la oficperiodo 2003-2008. La balotado okazu dum la Universala Kongreso de Esperanto, de Gotenburgo, de 2003. vidu>>

II - Esperantaj Malfacila¼oj de la Enciklopedio Simpozio.

1. Daýre oni efektivigas la internacian projekton, nome Encklopedio Simpozio, kun versio en Esperanto kaj versio en la portugala.
Notindas la kreskado precipe de la versio en la portugala. Kompreneble, se kreskas konsiderinde pli multe la kvanto de vizitantoj en la portugala, utilas kreskigi la koncernan version de la Enciklopedio. vidu>>

Filozofia Revuo Simpozio
n.40 - Novembro 2002

Numero 40 - Novembro 2002
 
Okaze de la

Universala Kongreso de Esperanto

en Fortalezo, 2002.

FAT
FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA.
 

1. Okazis kunzido de FAT dum la Universal Kongreso de Esperanto, Fortaleza, Brazilo. Temo estis Difino de Filozofio.

Æar finiøas en 2003 la oficperiodo de la nuna estraro, la Prezidanto petis ke oni zorgu ekde de nun pri la nova gvidantaro.:: vidu :: >>

 

KULTURA FONDA¼O SIMPOZIO  

"HONORAJ MEMBROJ. En la Fortaleza kunsido la Komitato de UEA distingis kvar elstarajn esperantistojn per honora membreco de UEA.:: vidu :: >>
Filozofia Revuo Simpozio
n. 39 - Majo 2002

Numero 39 - Majo 2002
Esperanto estas ponto inter Filozofoj

FAT
FILOZOFIA ASOCIO TUTMONDA.
 

1. Kunsido de Filozofia Asocio Tutmonda okaze de la Universala Kongreso de Esperanto – Fortaleza, 2002.
:::: vidu ::: >>

 

KULTURA FONDA¼O SIMPOZIO
estas en interrilato kun UEA kaj AIS.

Kultura Fonda¼o Simpozio publikigas filozofian revuon kiu samtempe servas al FAT.
::: vidu ::: >>

 

N-ro. 35 
Majo.2000
N-ro. 34
Nov.1999
N-ro. 33
Majo.1999
N-ro. 32
Nov.1998
N-ro. 31
Majo.1998 

 

PERANTOJ 
UEA – kodo: Simp-k (æefa peranto)  Nieuwe, Binnenweg, 176. - 3015 Rotterdam, NL. 
BEL (Brazila Esperanto Ligo) Caixa Postal 03625, - BR-70084-970. Brasília, DF. 
Club d’Esperanto de Metz, MCL. 36, Rue St-Marcel - F-57000 Metz, Francio.

ABONPREZO  $ 7,00 ( sep dolaroj)
en Brazilo R$ 10,00 (dek realoj).
 


 Enc. SimpozioEnhavo - Enciklopedio