Parto-3 – Afiksoj

(La literojn oa oni ofte aldonas kiel ligilo inter du afiksoj aŭ inter afikso kaj nomo)

Acen-Ĝenerala por ĉiuj kunkreskitaj ciklokarbonhidridoj konsistantaj el pli ol unu ciklo:
diaceno (naftaleno)
triaceno (antraceno)
Acetal-Por kombinaĵoj devenantaj de aldehido kaj alkoholo:
acetalo de etanalo kaj etanoloCH3CH(OC2H5)2
poliacetalo de etanalo kaj polivinilalkoholo
Al-Por ĉiuj aldehidoj (vidu ankaŭ formioil- kaj aldehid-):
metanalo HCHO
etanalo CH3CHO
Aldehid-Por kombinaĵoj kun grupo CHO:
formialdehido HCHO
acetaldehido CH3CHO
Aldol-Produkto de aldola kondensado (kombinaĵoj kun grupoj CHO kaj OH en molekulo, kiam grupo OH estas en pozicio beta):
aldolo
Aldoz-Por simplaj sukeroj kun aldehida grupo (vidu ankaŭ oz-):
aldozo CH2OH(CHOH)nCHO    n = 2 8
Alkid-Por poliesteroj devanantaj de multkarboksilaj acidoj kaj multhidroksilaj alkoholoj:
alkido de ftalata acido kaj glicerolo
Amfi-Por diacenoj kun grupoj en pozicio 2,6:
amfidinitronaftaleno
Amid-Por kombinaĵoj kun grupo NH2 ligita kun atomo de metalo aŭ acida radikalo:
natria amido NaNH2
amido de nikotinata acido (nikotinamido)
Amidin-Por kombinaĵo kun grupo C(=NH)NH2:
metiloamidino CH3C(-NH)NH2
Amidoksim-Por kombinaĵo kun grupo C(=NOH)NH2:
etiloamidoksimo C2H5C(=NOH)NH2
Amin-Por kombinaĵoj devenantaj de NH3 per anstataŭo de H atomoj per organikaj radikaloj (por grupo NH2 ligita kun acida radikalo aŭ metalo vidu amid-):
metilamino CH3NH2
fenilamino (aminobenzeno) C6H5NH2
etoksoamino C2H5ONH2
Amon- Por amonio NH+4 kaj saloj, samkiel kompleksaj kombinaĵoj de NH3 (vidu ankaŭ onio-):
amonio
amonia klorido (amonklorido) NH4Cl
amoniako NH3
kloropentaamoniakokobaltoza klorido [Co(NH3)5Cl]Cl2
An- Por satigitaj karbonhidridoj:
metano CH4
etano CH3CH3
propano CH3CH2CH3
Ana-Por diacenaj derivaĵoj kun grupoĵ en pozicio 1,5:
anadinitronaftaleno
Anhidr-Por kombinaĵoj senakvaj:
anhidra natria karbonato Na2CO3
anhidra kupria sulfato CuSO4
Anhidrid- Por anhidridoj:
ĥromata anhidrido CrO3
acetata anhidrido (diacetoila monooksido)CH3COOOCCH3
Anti-Por izomero anti de kombinaĵo havanta konfiguraciizomerion:
kalia benzenantidiazoato
Asimetri-Por kombinaĵoj kun asimetrie situitaj substituantoj ĉe multsubstitueblaj derivaĵoj de karbonhidridoj:
asimetria trihidroksilbenzeno
asimetria tetrakloroetano ClCH2CCl3
At-Por formi la nomojn de oksigeniaj acidoj aŭ saloj pli oksigenigiitaj ol it-, ankaŭ por esteroj (vidu acidoj ankaŭ ĉe id- kaj karboksil-):
acetatilo CH3COO
aluminia dihidroksilacetato CH3COOAl(OH) 2
acetata acido (metanokarboksila acido)CH3COOH
benzoata acido (benzenokarboksila acido)C6H5COOH
bismutia dihidroksilnitrato Bi(OH)2NO3
fosfata acido H3PO4
kalcia hidrokarbonato Ca(HCO3)2
kalcia silicato CaSiO3
karbonata acido H3CO3
klorata acido HClO3
formiata acido (hidrokarboksila acido)HCOOH
natria aluminato NaAlO2
natria acetato CH3COONa
natria benzenokarboksilato C6H5COONa
natria dihidrofosfato NaH2PO4
natria hidrosulfato NaHSO4
natria hidrofosfato Na2HPO4
natria sulfato Na2SO4
nitrata acido HNO3
stearata acido (heptadekanokarboksila acido)C17H35COOH
propionata acido (etanokarboksila acido)CH3CH2COOH
silicata acido H2SiO3
stearatilo C17H35COO
sulfata acido H2SO4
arsenata anhidrido As2O5
Az-Ĝenerala por kombinaĵoj havantaj atomon de nitrogenio:
hidroazida acido HN3
hidrazino NH2NH2
tiazolo
Aza-1) Por ĉenoj konsistantaj el atomoj N krom atomoj C, samkiel por kombinaĵoj konsistantaj el ĉenoj de nitrogeniaj atomoj kun satigitaj ligiloj:
3,6,9-triazaundekandiamino-1,11NH2(CH2CH2NH)3CH2CH2NH2
tetrazano NH2NHNHNH2
2) Por fermentoj:
maltazao
Azen-Por kombinaĵoj konsistantaj el ĉenoj de nitrogeniaj atomoj kun nesatigitaj ligiloj:
difenilotriazeno (diazoaminobenzeno)C6H5N=NNHC6H5
1-tetrazeno NH=NNHNH2
Azid-Por saloj de hidroazida acido NH3:
hidrargia azido (hidrargoza azido)Hg2N6
Azin-Por heterociklaj kombinaĵoj kun unu aŭ pli da atomoj de nitrogenio en 6-atoma ciklo:
pirazino (1,4-diazino)
1,2,3-triazino (vicinala triazino)
1,2,3,4-tetrazino
1,2,4,5-tetrazino
Azo- Por kombinaĵoj kun du atomoj de nitrogenio kunigitaj per duobla ligilo kiam ĉe ambaŭ flankoj de la grupo N=N estas organikaj grupoj
(vidu ankaŭ diazo-):
azometano CH3N=NCH3
azobenzeno C6H5N=NC6H5
benzenazometano C6H5=NCH3
Azoks-Por kombinaĵoj kun grupo N=NO:
azoksobenzeno C6H5NO=NC6H5
Azol-Por heterociklaj kombinaĵoj kun unu aŭ pli da atomoj de nitrogenio en 5-atoma ciklo (mono-, di-, tri-, tetra- azoloj):
tiazolo
pirazolo
imidazolo
oksazolo
1,2,3-triazolo
tetrazolo
Benz- Por kombinaĵoj devenantaj de benzeno, aŭ havantaj benzenon en sia formulo:
1,2-benzodiaceno (fenantreno)
parabenzohinono
Bi-Por kombinaĵoj konsistantaj el du radikaloj:
bifenilo C6H5C6H5
bifenilenilo C6H4C6H4
Bis-Por kombinaĵoj kun kompleksa radikalo (bis=2):
bis[etiloamino] diaceno (C2H5NH)2C10H7
Cian-Por kornbinaĵoj neorganikaj kun grupo CN:
kalia tiocianato KCNS
metilocianido CH3CN
metilocianato CH3CNO
cianida acido (hidrocianido) HCN
cianata acido HCNO
kalia ferikaheksacianido K3Fe(CN)6
kalia ferozaheksacianido K4Fe(CN)8
Ciklo-Por ciklaj karbonhidridoj:
cikloheksano
Cis-Por izomero cis de kombinaĵo havanta konfiguraciizomerion (vidu ankaŭ trans-):
cisetenodikarboksila acido (maleinata acido)
Dehidr-Por kombinaĵo post (parta) forpreno de hidrogenio:
dehidroandrosterono
Deoks-Por kombinaĵo post (parta) forpreno de oksigenio:
deoksokortikosterono
Di-Por du radikaloj aŭ elementoj en kemia kombinaĵo:
mangania dioksido MnO2
magnezia diklorido MgCl2
N,N-dietiloaminodiaceno (C2H5)2NC10H7
Diazo-1) Por kombinaĵoj kun du atomoj de nitrogenio kunigitaj per duobla ligilo kiam ĉe unu flanko de la grupo N=N estas organika grupo kaj ĉe la alia flanko grupo neorganika:
benzenodiazonia hidroksilo C6H5N=NOH
diazoaminobenzeno C6H5N=NNHC6H5
2) Kiam ambaŭ N-atomoj de la grupo N=N estas ligitaj kun unu C-atomo:
diazometano N2CH2
diazometanokarboksila acido N2CHCOOH
Diazoat-Por diazoniaj saloj:
kalia benzenodiazoato C6H5N=NOK
natria 4-nitrobenzenodiazoatoNO2C6H4N=NONa
Diazonio-Por kompleksoj de la grupo N=N (vidu ankaŭ onio- kaj diazo-):
benzenodiazonia klorido [C6H5N≡N]+C1
En-Por nesatigitaj karbonhidridoj kun duobla ligilo:
eteno CH2=CH2
propeno CH2=CHCH3
butadieno CH2=CHCH=CH2
Enil-Por radikaloj unuvalentaj kun duoblaj ligiloj:
2-butenilo CH3CH=CHCH2
1,3-butadienilo CH2=CHCH=CH
etenilo CH2=CH
metiletenilo CH3CH=CH
2-propenilo CH2=CHCH
Epi-Por diacenaj derivaĵoj kun grupoj en pozicio 1,6:
epidinitronaftaleno
Epoks-Por internaj eteroj. Oksigenio estas ligita kun du atomoj de karbonio de la ĉeno aŭ ciklo:
1,4-epoksodiaceno
1,2-epoksopropano
1-kloro-2,3-epoksopropano
Fenil-Por kombinaĵoj kun radikalo C6H5:
fenilamino (anilino) C6H5NH2
Formioil-Por ciklaj kombinaĵoj kun grupo CHO (vidu ankaŭ al- kaj aldehid-):
formioilocikloheksano
formioilobenzeno C6H5CHO
Hetero-Por indiki ke ciklo de la kombinaĵo konsistas ne nur el C-atomoj sed ankaŭ el aliaj atomoj kiel O, S, N:
tiofeno, piridino,... estas heterociklaj kombinaĵoj
Hidr-Por hidrogeniaj kaj hidrogenlitaj kombinaĵoj:
hidrobromido (bromida acido)HBr
natria hidrokarbonato NaHCO3
natria hidrosulfido NaHS
natria dihidrofosfato NaH2PO4
tetrahidrofurano
Hidrat-Por kombinaĵo havanta kristalan akvon:
dekahidrata natriakarbonato Na2CO310H2O
klorhidrato (kloria hidrato) C128H2O
sulfatacida hidrato H2SO4H2O
Hidrazin-Por hidrazinaj (NH2NH2) derivaĵoj:
fenilohidrazino C6H5NHNH2
metilohidrazino CH3NHNH2
N,N-diacetoilohidrazino (CH3CO)2NNH2
izopropilidenofenilohidrazino(CH3)2C=NNHC6H5
buteroilohidrazino C3H7CONHNH2
Hidroks-Por kombinaĵo kun grupo OH (ĉe akoholoj ĝi akceptas la nomon kun ol-):
hidroksilo OH
hidroksilbenzeno C6H5OH
hidroksilmetilo CH2OH
bizmutoza dihidroksilnitrato Bi(OH)2NO3
Hidroksilamin-Por derivaĵoj de NH2OH:
hidroksilamino NH2OH
etilohidroksilamino C2H5NHOH
Ĥinon-Aparta nomo por ciklaj nesatigitaj diketonoj. Ankaŭ grupo =NH povas anstataŭi oksigenion de hinono:
benzohinono
triacenhinono
hinonomonoimino
hinonodiimino
Hiper-Por kombinaĵo forte oksigeniita:
kalia hipermanganato KMnO4
hiperklorata acido HC1O4
Hiperoks-Por kombinaĵo kun ligilo OO (forte oksigeniita):
baria hiperoksido BaO2
hidrogenia hiperoksido H2O2
hiperoksosulfata acido H2SO5
hiperoksodisulfata acido H2S2O8
Hipo-Por kombinaĵo malforte oksigeniita:
hipoklorita acido HClO
hiposulfata acido H2S2O6
hiposulfita acido H2S2O4
Id-Por kombinaĵoj konsistantaj el elementoj senpere kunigitaj kun alia elemento aŭ grupo:
arseniaj oksidoj:
diarsenia trioksido (arsenita anhidrido)As2O3
diarsenia pentaoksido (arsenata anhidrido)As2O5
cianida acido HCN
dinitrogenia pentaoksido (nitrata anhidrido)N2O5
ferika klorido FeCl3
feroza klorido FeCl2
fosfika oksoklorido POC13
hidroazida acido NH3
hidrobromido HBr
ĥromia nitrido CrN
hidrargia nitrido Hg3N2
kalia cianido KCN
kalia bromido KBr
klorida acido (hidroklorido)HCl
metilocianido CH3CN
natria klorido NaCl
natria sulfido Na2S
Ik-Por formi la nomojn de kombinaĵoj pli oksigeniitaj ol oz-:
arsenika klorido AsCl5
ferika klorido FeCl3
feroza-diferika oksido Fe3O4
fosfika klorido PC15
fosfika oksoklorido POC13
kalia ferikaheksacianido K3Fe(CN)6
natria nitrosilferikapentacianido Na2Fe(CN)5NO
Il-Por ĉiuj radikaloj (vidu ankaŭ oil- kaj oks-):
acetoilo CH3CO
acetatilo CH3COO
aminotiokarbonilo NH2CS
antimonoksilo SbO
benzililo C6H5CH2
benzoilo C6H5CO
bismutoksilo BiO
etilo C2H5
etoksilo C2H5O
fenilo G6H5
fosfozaoksilo PO
fosfikaoksilo ≡PO
fosfatilo ≡PO4
formioilo CHO
hidroksilmetilo CH2OH
karbonatilo =CO3
karbonilo =CO
karboksilo COOH
nitratilo =NO3
silicatilo =SiO3
stearilo C18H37
stearoksilo C18H37O
stearoilo C17H35CO
stearatilo C17H35COO
sulfatilo =SO4
sulfonilo =SO2
sulfinilo =SO
uranoksilo =UO2
tiokarbonilo =CS
Ilen-Por organikaj radikaloj duvalentaj kun ligilo ĉe ambaŭ flankoj de la ĉeno:
etilenilo CH2CH2
etinilenilo C≡C
fenilenilo C6H4
ksililenilo CH2C6H4CH2
metilenilo CH2
tolilenilo (CH3)C6H3
Ilidcn-Por organikaj radikaloj duvalentaj kun duobla ligilo ĉe unu flanko de la ĉeno:
propilidenilo CH2CH2CH=
tolilidenilo CH3C6H4CH=
vinilidenilo CH2=C=
Ilidin-Por organikaj radikaloj trivalentaj kun triobla ligilo ĉe unu C-atomo:
metilidinilo (metilidino) CH≡
Imid-Por kombinaĵoj kun grupo =NH ligita kun atomo de metalo aŭ acida radikalo:
ftalimido C6H4(CO)2=NH
kalia ftalimidato C6H4(CO)2=NK
Imin-Por kombinaĵoj kun grupo =NH ne staranta ĉe acida grupo (vidu ankaŭ imid- kaj amidin-):
α-iminopropionata acido CH3C(=NH)COOH
iminoureo (guanidino) HN=C(NH2)2
In-Por nesatigitaj karbonhidridoj kun triobla ligilo:
etino CH=CH
propino CH3C=CH
Inil-Por unuvalentaj radikaloj kun triobla ligilo:
1-butinilo CH3CH2C=C
1-propinilo CH3CC
Io-Finaĵo por ĉiuj kemiaj elementoj:
ferio Fe
hidrogenio H
kalcio Ca
karbonio C
natrio Na
nitrogenio N
oksigenio O
silicio Si
sulfurioS
It-Por formi la nomojn de oksigeniaj acidoj aŭ saloj malpli oksigeniitaj ol at- (vidu acidoj ankaŭ ĉe id- kaj karboksil-):
arsenita anhidrido As2O3
fosfita acido H3PO3
hipoklorita acido HClO
klorita acido HC1O2
natria sulfito Na2SO3
nitrita acido HNO2
sulfita acido H2SO3
Izo-Por kombinaĵoj kun la sama stekiometra konsisto sed kun diverse dislokitaj grupoj (kompare kun kombinaĵo normala):
izopropilobenzeno CH3CH(C6H5)CH3
Karbid-Por kombinaĵoj neorganikaj kun atomo C senpere ligita (vidu ankaŭ id-):
feria karbido Fe3C
kalcia karbido CaC2
silicia karbido SiC
zirkonia karbido ZrC
Karbinol-Kombinaĵoj kun hidroksila grupo staranta ĉe atomo de karbonio (alkoholo):
trimetilokarbinolo (CH3)3COH
Karbo-Por kombinaĵoj havantaj grupon COOH kun substituantoj (esteroj, radikaloj):
karboetoksilo CO·OC2H5
karbotiolilo COSH
karbotionilo CSOH
Karboamid-Por kombinaĵoj kun karboamida (CONH2) grupo:
N-etilobenzenokarboamido C6H5CONHC2H5
metanokarboamido (acetamido)CH3CONH2
hidrokarboamido (formiamido)HCONH2
benzenokarboamido C6H5CONH2
Karboksil-Kombinaĵoj kun grupo COOH (organikaj acidoj):
metanokarboksila acido CH3COOH
natria metanokarboksilato (natria acetato)CH3COONa
metanotiolokarboksila acido CH2(SH)COOH
1-kloro-4-nitro-2-karboksilobenzeno
Karbonhidrat-Por kombinaĵoj kun atomoj de C, H kaj O (sukeroj) kiam proporcio de H-atomoj al O-atomoj estas kiel en H2O:
glukozo, laktozo, celulozo, amelozo,
Karbonhidrid-Por kombinaĵoj kun atomoj C kaj H:
metano, etano, propano,
Karbonil-Kombinaĵoj kun karbonila (=CO) grupo (ketonoj, radikaloj):
metanokarbonilo (acetoilo)CH3CO
nikelia tetrakarbonilo Ni(CO)4
Kata-Por diacenaj derivaĵoj kun grupoj en pozicio 1,7:
katadinitronaftaleno
Keten-Por kombinaĵoj kun grupo CH=CO:
keteno CH2=CO
metiloketeno CH3CH=CO
Keto-Por kombinaĵoj kun karbonila grupo en ciklo aŭ ĉeno. Ankaŭ por ketonoacidoj:
4-ketopirano (γ-pirono)
4-ketopiridino
α-ketoetanokarboksila acido CH3COCOOH
Keton-Por ĉenaj kombinaĵoj kun karbonila grupo:
dimetiloketono CH3COCH3
metilopropiloketono CH3COC3H7
Ketoz-Por sukeroj simplaj kun ketona grupo (vidu ankaŭ oz-):
ketoheksozo (fruktozo)CH2OH(CHOH)3COCH2OH
Kun-Por kombinaĵoj akiritaj per kunigo de diversspecaj meroj (meroj simplaj kombinaĵoj, vidu ankaŭ poli-):
kunpolimero de vinilklorido kaj stireno
Meta-1) Por du grupoj en ciklaj organikaj kombinaĵoj en pozicio 1,3 ĉe ciklo (vidu ankaŭ orto- kaj para-):
metadiklorobenzeno
2) Por neorganika acido devenanta de anhidrido kiu prenis malplej grandan kvanton da akvo (vidu ankaŭ orto- kaj piro-):
metafosfata acido 2HPO3=P2O5·H2O
Mezo-Por kombinaĵoj kun konfiguraciizomerio. Izomero ne aktiva pro interna kompenso:
mezovinata acido
Mono-Por simplaj kaj ne multoblaj kombinaĵoj (kompare kun poli-):
monosukerozo
monomero
mangania monooksido MnO
Mult-Por kombinaĵoj havantaj pli ol unu de samspecaj grupoj aŭ elementoj en molekulo:
multkarboksila acido
multhidroksila alkoholo
multsulfido
amonia multsulfido
Nitril-Por organikaj kombinaĵoj havantaj restaĵon de cianida acido HCN:
metilonitrilo (nitrilo de acetata acido)CH3CN
benzonitrilo C6H5CN
Nitro-Por kombinaĵoj kun grupo NO2:
nitrometano CH3NO2
nitrobenzeno C6H5NO2
Nitrozil-Por neorganikaj kombinaĵoj kun grupo NO:
natria nitrozilferikapenta cianidoNa2Fe(CN)5NO
nitrozilo (nitroksilo) NO
nitrozila klorido NOCl
Nitrozo-Por organikaj kombinaĵoj kun grupo NO:
nitrozobenzeno C6H5NO
Oil-Por acidaj radikaloj (ĝenerala formulo RCO):
stearoilo C17H35CO
acetoilo CH3CO
formioilo HCO
Oks-Por kombinaĵoj havantaj oksigenion, ankaŭ ĉe eteroj:
acetoiloksometanokarboksila acido (acetoiloksoacetata acido) CH3COOCH2COOH
antimonoksilo SbO
bismutia oksonitrato BiONO3
bismutoksilo BiO
dinitrogenia oksido N2O
dinitrogenia tetraoksido N2O4
dinitrogenia trioksido (nitrita anhidrido)N2O3
dinitrogenia pentaoksido (nitrata anhidrido)N2O5
etoksilo C2H5O
etoksoetano C2H5OC2H5
fosforiaj oksokloridoj:
fosfoza oksoklorido POCl
fosfika oksoklorido POC13
hidroksilo OH
hidroksilmetilo CH2OH
mangania dioksido MnO2
metoksilo CH3O
metoksometano CH3OCH3
nitrogenia dioksido NO2
silicia dioksido SiO2
sulfuriaj oksokloridoj:
sulfoza oksoklorido SOC12
sulfika oksoklorido SO2C12
uranoksilo UO2=
Oksim-Por hidroksilaminaj (NH2OH) derivaĵoĵ de aldehidoj kaj ketonoj (aldoksimoĵ kaj ketoksimoj):
bibenzoiloksimo
etiloamidoksimo C2H5C(=NOH)NH2
Ol-Por alkoholo, grupo OH (vidu ankaŭ hidroks-):
metanolo CH3OH
etanolo C2H5OH
enolo
acetoilopropanona enolo
Olat-Por alkoholatoj:
natria etanolato C2H5ONa
natria propantiolato-2
natria oktadekanolato C18H37ONa
On-Por ketonoj (kombinaĵoj kun karbonila grupo):
propanono CH3COCH3
butandiono CH3COCOCH3
4-piridono
OnioĜenerala sufikso por ĉiuj kombinaĵoj kun koordinate ligita atomo kiel ĉe 4-vicaj aminoj k.t.p.:
amonio [NH4]+
diazonio [C6H5N=N]+
fosfonio [PH4]+
nitronio [NO2]+
metiloetilopropilosulfonia jodido
metiloamonia jodido [CH3NH3]+J
dimetiloamonia jodido
tetrametiloamonia jodido
N,N-dimetilopirolonia jodido
N-metilopiridinonia jodido
1-hidroksilpentilo-3-amonia klorido[CH3CH2CH(NH3)CH2CH2OH]+C1
etoksoamonia klorido [C2H5ONH3]+C1
benzenodiazonia klorido [C6H5N≡N]+C1
trimetilooksonia boria fluorido[(CH3)3O]+BF4
Orto-1) Por du grupoĵ ĉe ciklaj organikaj kombinaĵoj en pozicio 1,2:
ortodiklorobenzeno
2) Por neorganika acido devananta de anhidrido kiu prenis plej grandan kvanton da akvo:
ortofosfata acido 2H3PO4=P2O5·3H2O
Oz-1) Por formi la nomojn de kombinaĵoj malpli oksigeniitaj ol ik-:
arsenoza klorido AsCl3
fosfoza klorido PC13
fosfoza oksoklorido POCl
feroza klorido FeCl2
fosfoza hidrido (fosforia trihidrido)PH3
kalia ferozaheksacianido K4Fe(CN)6
feroza-diferikaoksido Fe3O4
nitroza klorido (nitrogenia triklorido)NC13
sulfoza klorido (sulfuria tetraklorido)SC14
sulfoza oksido (sulfuria dioksido, sulfita anhidrido)SO2
2) Por sukeroj:
glukozo
aldozo
fruktozo
furanozo
glikozido (derivaĵoj de sukeroj)
heksozo
ketozo
Para-Por du grupoj en ciklaj organikaj kombinaĵoj en pozicio 1,4 ĉe ciklo:
paradiklorobenzeno
Peri-Por diacenaj derivaĵoj kun grupoj en pozicio 1,8:
peridinitronaftaleno
Piro-Por neorganika acido devenanta de anhidrido kiu prenis mezan kvanton da akvo (kompare kun orto- kaj meta-):
pirofosfata acido H4P2O7=P2O5·2H2O
Poli-Por kombinaĵo konsistanta el multaĵ samspecaj komponantoj:
polivinilklorido
polisiloksano
polietilenoksido
Pros-Por diacenaj derivaĵoj kun grupoj en pozicio 2,7:
prosdinitronaftaleno
Simetri-Por kombinaĵoj kun simetrie situitaj grupoj ĉe multsubstitueblaj derivaĵoĵ de karbonhidridoj:
simetria trihidroksilbenzeno
simetria tetrakloroetano CHC12CHC12
Sin-Por izomero sin de kombinaĵo havanta konfiguraciizomerion:
kalia benzenosindiazoato
Spiro-Por kombinaĵoj kun ĝenerala nomo ,,spiro" (spiranoj) en kiuj karbonio estas ligita kun kvar aliaj C-atomoj el kiuj ambaŭ du (po paro) partoprenas en ciklo:
spiro(4,5)dekano
Ster-Por steroidoj:
androsterono
kortikosterono
holesterolo
Sulfen-Por organikaj derivaĵoj de acido S(OH)2:
alkanosulfenilo (ne ligita kun C-atomo)RS
metanosulfenilo CH3S
metanosulfenata acido CH3SOH
metanosulfenila klorido CH3SCl
Sulfin-1) Por organikaĵ derivaĵoj de acido H2SO3:
sulfinilo SO
alkanosulfinilo (ne ligita kun C-atomo)RSO
metanosulfinata acido CH3SOOH
metanosulfinila klorido CH3SOCl
metiloaminosulfinata acido CH3NHSOOH
metiloaminosulfinila klorido CH3NHSOCl
metiloaminosulfinamido CH3NHSONH2
natria hidroksilmetanosulfinatoHOCH2SOONa
2) Por kombinaĵoj kun grupo SO en la ĉeno:
metilosulfiniloetano CH3SOC2H5
metilosulflniloetanokarboksila acidoCH3SOCH2CH2COOH
Sulfo-Por organikaj kombinaĵoj kun prefiksa signifo de la grupo SO3H (sulfokombinaĵoj):
sulfo SO3H
sulfobenzenokarboksila HO3SC6H4COOH
acido sulfoamido HO3SNH2
Sulfon-1) Por organikaj derivaĵoj de acido H2SO4:
sulfonilo SO2
alkanosulfonilo (ne ligita kun C-atomo)RSO2
metanosulfonata acido CH3SO2OH
metanosulfonila klorido CH3SO2Cl
metiloaminosulfonata acido CH3NHSO2OH
metiloaminosulfonila klorido CH3NHSO2Cl
etila metanosulfonato CH3SO2OC2H5
metanosulfonamido CH3SO2NH2
aminosulfonilo NH2SO2
hidroksilbenzenosulfonata acidoHOC6H4SO2OH
natria hidroksilmetanosulfonato HOCH2SO2Na
metanosulfonata anhidrido (CH3SO2)2O
2) Por kombinaĵoj kun grupo SO2 en la ĉeno:
metilosulfonilopropano CH3SO2C3H7
metilosulfoniloetanokarboksila acidoCH3SO2CH2CH2COOH
Ter-Por kombinaĵoj konsistantaj el tri samspecaj komponantoj kunigitaj en sekvanta maniero:
terfenilo C6H5C6H4C6H5
Tial-Por kombinaĵoj kun grupo CHS:
alkanotialo RCHS
etanotiaio CH3CHS
Tio-1) Por kombinaĵoj kiam sulfurio anstataŭas oksigenion:
izotiocianata acido HNCS
metilopropilotioetero CH3SC3H7
tiosulfata acido H2S2O3
tiosulfita acido H2S2O2
tioataj acidoĵ H2SO6
tetratioata acido H2S4O6
2) Por kombinaĵoj kun sulfurio en la ĉeno aŭ ciklo:
tiofeno
metilotioetano CH3SC2H5
Tiol-1) Por organikaj kombinaĵoj kun grupo SH
analoga kun grupo OH:
alkanotiolo RSH
propanotiolo-2
tiolometanokarboksila acido HSCH2COOH
2) Por kombinaĵoj kun grupo COSH analoga kun grupo COOH:
alkanokarbotiolata acido RCOSH
karbotiolilo COSH
metanokarbotiolata acido CH3COSH
Tioltion-Por kombinaĵoĵ kun grupo CSSH analoga kun grupo COOH:
alkanokarbotioltionata acidoRCSSH
karbotioltionilo CSSH
metanokarbotioltionata acidoCH3CSSH
Tion-1) Por organikaj kombinaĵoj kun grupo =CS analoga kun =CO:
alkanotiono R1CSR2
butanotiono-2 CH3CSC2H5
2) Por kombinaĵoĵ kun grupo CSOH analoga kun grupo COOH:
alkanokarbotionata acido RCSOH
karbotionilo CSOH
metanokarbotionata acido CH3CSOH
Trans-Por izomero trans de kornbinaĵo havanta konfiguraciizomerion (vidu ankaŭ cis-):
transetenodikarboksila acido (fumarata acido)
Vicinal-Por kombinaĵoj kun grupoj en pozicio vicinala ĉe ciklo:
vicinala trihidroksilbenzeno

  Reen al la antaŭa paĝo!