Y

        Yagi (jagi) Hideo, japano, d-ro med., prof. de medicina fakultato de Okayama. Del. de UEA en O. Nask. 18 aŭg. 1899 en Nada, apud Kobe. Ekkonis E-n en 1914. En 1919 fondis grupon en Tria Nacia Kolegio, 1920 ĝian organon „Libero“. Verkis: „Kurslibro de E“, 1921; „J-E Vortareto“ (kun Sakurada, Yasuda, Okumura), 1922; „Fremdlingva Problemo en J-ujo“ (J), 1924. Kelkaj medicinaj arti­koloj en E.

        Yanagida (ja-) Kunio, japano, verk­isto, patro de J-a folkloro. Nask. 1875 en Tiba-ken. Unu  el la dir. de JEI.­(Kuw.)

        Yarworth (jarŭoth) Reginald Jo­seph, anglo, sekr. de akcia kompanio. Nask 4 jul. 1893 en Grimsby. Verk­isto de bonhumoraj noveloj, artikoloj kaj poemoj por diversaj E-revuoj.

        Yelland (jel'end) Ernest Edward, anglo, ekskontoristo, gvidanto de Int. Hejmo E-ista en Aspremont, apud Nice (A. M.), Francujo. Nask. 19 jun. 1880 en Devonport. E-isto de 1906. Fondis: „Tri Urboj E Grupo“ (Plymouth Devon), 1908. Prez. de Lon­dona EK tri jarojn. Instruadis E-n dum 5 jaroj en vesperaj lernejoj pub­likaj en London, gvidis kursojn de 1908. Trad. „La Granda Vizaĝo el Ŝtono“, 1920.

        Yelland Theresa, rusino, edzino de E. E. Y. Nask. 26 jan. 1882 en Poti ( Kaŭkazo). Geedziĝo per E; E estas familia lingvo. Red.  dum tri jaroj la gazeton „Liberpensulo“. Vojaĝis tra Eŭropo 1926-30 kun sia edzo pro­prakoste por propagandi E-n. Dum 5 jaroj kune kun sia edzo publike pa­roladis pri E en Hyde kaj Finsbury Parkoj, London.

        Ysner Henry, svedo, instr. popol­lerneja, abelbredisto. Nask. 21 sept. 1893 en Ysane. E-isto de 1929. Fond. kaj prez. de loka grupo en Hallevik. Kursoj, ankaŭ lernejaj; prelegoj, an­kaŭ perradiaj.

        Ysselstein“ (iselŝtejn) Simon Joris, nederlandano, instr. Nask. 8 marto 1879 en Yselmonde. E-isto de 1912. En 1913 foriris al Ned. Hindujo kaj prop-is en urbo Soerabaia, poste an­kaŭ kun predikato Kyftenhelt; arti­koloj, rezolucio por E de la instr. ligo, 1928. En 1929 li forlasis Hind­ujon kaj ekloĝis en Schiedam, kie li sukcesis oficiale enkondukigi E-n en la vesperaj kursoj por plenkreskuloj. Gvidis kursojn ankaŭ por senlabor­uloj en S. kaj  en Rotterdam.