W

 

        Waart Gerarda de, nederlandanino, instr. Nask. 25 jun. 1887 en Dord­recht. E-isto de 1925. Prop-is E-n en Portugalujo en 1929 per diversaj pa­roladoj. En 1929, aŭtune, ŝi gvidis kurson por la Popoluniversitato en Hilversum, kaj post Ia kurso fondis Sekcion de LEEN. Poste gvidis kur­sojn por komerclernejo, klerigadkur­soj, organizitaj de la urbo ktp. Prop-­is ankaŭ en la ĉirkaŭaĵo de H., kaj fondis du aliajn sekciojn de LEEN.

        Wackrill (ŭaltril) Alfred Edward, anglo, inĝeniero. Nask. 11 febr.1862, mortis 16 aŭg. 1924 en London. La­boris super konstruo de Tay-ponto, en Skotlando. Ĉeftermezuristo en Cej­lono. Pioniro de E en Britujo. Kel­kajn jarojn redaktis „The British E-­ist“. Akademiano. Verkoj: „Korkor­danco al la Ekzercaro“; „Venecia Komercisto“; „Ok Noveloj“ (Arnold Bennett), angla traduko de „Esenco kaj Estonteco“; granda manuskripta konkordanco: „Z-a Trezorejo“ (en la Biblioteko de BEA); kaj multe da unuaranga laboro literatura, pedago­gia, recenza. Revizia redaktisto de la traduko de la „Nova Testamento“.

        Wadham (ŭodm) Frederick Edward, anglo, bankoficisto. Nask. 2 marto 1902 en Battersea, London. Instr. de E oficiale difinita de la Londona Kler­iga Aŭtoritato, instruis en vesperaj lernejoj de 1923. Londona EK: sekr. 1926, vicprez. 1927, prez. 1929-33, dir. de instruado 1933. BEA: Konsil­anto kaj membro de ekzekutiva ko­mitato 1924-26 kaj denove de1934; agado ĉe diversaj komitatoj, komisi­ano por la licenciata ekzameno de 1932. UEA-del. de 1923, brita ĉefdel. de 1933. Helpred. de „Int. Language“ 1924-26. Trad.  „Riĉa kaj sen mono“ de E. P. Oppenheim, L. K. de 1932.

        Wahl (val) Edgar Alexei Robert, von, balt-germano, instruisto de ma­tematiko kaj fiziko en supera real­lernejo, nun pensionita; antaŭe oficiro de la rusa milita maristaro. Nask. 11 aŭg. 1867 en Bogopol, loĝas en Tai­limi, kie li estis komunuma delegito, 1911-17. Estis pioniro de E, kun­fondinto de la unua ES en Rusujo, „Espero“ en Petrograd. Verkis E-his­panan vortareton en 1889, laŭ la unua malgranda rusa de Z. Trad. el la rusa: „Princino Mary“, rakonto de Lermontov, 1896. Kunlaboris al „La E-isto“. Post la voĉdonado pri la ŝanĝoj en E, 1894, li forlasis la E­movadon kaj publikigis en 1922 la int. lingvon Occidental (v.) kaj la revuon Kosmoglott.

        Waldenberg Aleksandro, polo, d-ro. La plej unua E-isto en la tuta mondo, laŭ atesto de Z („Universo“, 1910/11, II. volumo). 5 dec 1878 kiel gimnazia kolego de Z li ĉeestis la feston de naskiĝo de „Lingwe Uniwersala“, do li estas la unua „pra-e-isto“.

        Wallon (valon) Karl, germano, ko­mercisto (oficejinstalaĵo). Nask. 25 jan. 1873 en Plesz (Silezio), mortis 7 aŭg. 1932 en Dresden. E-isto de 1889. Fondis grupon en Braunschweig, 1906, multe laboris ankaŭ en Aschers­leben, Breslau, Frankfurt a. M. (arti­kolo, paroladoj, kursoj). Batalo kont­raŭ Ido, 1911. Alfaris al E la germa­nan unuecan stenografion („Rapido“, 1927)

        Walter Carl, germano, eldonanto de E-aj libroj. Nask. 26 okt. 1868 en Stuttgart. Verkis la spritajn „Gaja Lernolibro“, „Gajaj Vesperoj“, „Ga­jaj Horoj“, ĉiujn tri en la lastaj jaroj.

        Wanek (vanek) Karl, aŭstro-germano, dir. de fabriko. Estis prez. de EG en Linz kaj de AEA. Multe klo­podis por reunuigo de la E-movado en Aŭstrio.

        Wanitsek (vaniĉek) Emil, germano, kasisto de la urba ŝparkaso en Bratis­lava. Nask. 2 sept. 1873 en B. (hun­gara nomo: Pozsony, germana: Press­burg.). Dum 1885-88 li estis volapük­isto. E-isto de 1910. En 1911 li fondis grupon en B, kiun li gvidas ĝis nun. Li faris en B. pli ol 70 kursojn. En 1930 radio-kurso el B. Tradukis mul­tajn poeziaĵojn kaj prozaĵojn. Ofte estis deklamata lia traduko „Ŝipromp­iĝo“ de Fr. Coppé.

        Warden (ŭordn) John Mabon, skoto, aktuaro (asekura matematikisto). Nask. 8 okt. 1856 en Edinburgh, mortis 7 marto 1933 en E. Dum kvin­dek jaroj (1. 1. 1874 ĝis 31. 12 1923) en unu vivasekura societo (Scottish Equitable). „Felow“ de la Fakultato de Aktuaroj; ĉiam interesata pri ma­tematikistaj problemoj, stenografio (kolektis ĉirkaŭ 5,000 librojn pri ĝi), kaj genealogia serĉado. En 1903 ler­nis E-n; de 1905 instruis ĝin; multe propagandis kaj prilaboris ĝin. 1916-1922 prezidanto de BEA; de 1909 LK, de 1920 akademiano kaj vicprez., prez. de 1931. Servis en komitatoj de la antaŭa Centra Oficejo, kaj estis prez. de la Konstanta Kongresa Komitato. Ĉeestis ĉiujn UK de 1905, kun escepto de tiu de 1915 (San Francisko). Unu el verkintoj de „Edinburga Poŝvortaro E-a“, (unua eldono 1915), dekkvara, reviziita kaj pligrandigita eldono 1931. Ĉefredak­toro por „La Sankta Biblio“ 1926.

        Waringhien (varengjen) Gaston, franco, licea profesoso, literatura re­cenzisto de radio Lille P. T. T. Nask. 29 jul. 190l en Lille. Prop. delegito de la Norda Federacio de SFPE, sekr-a red. de  Politika Sociala Revuo. Gvidis kursojn, sed konata precipe sur la literatura, gramatika kaj vort­ara kampoj, kunlaboras en la Bulteno de la „Ligue française des Amis de 1' E“. Kunlaboranto de L. M., kie li aperigis krom recenzoj kaj literaturaj studoj poemojn originalajn, kaj tradukitajn el Heine, Baudelaire, Hugo, Heredia, ktp. Liajn tradukojn, distin­gas brila formo, granda enhava fidel­eco, arta lingvo, perfekta transdono de sento kaj penso. En siaj pripoeziaj recenzoj, kiuj atestas pri larĝskala kaj delikata kulturo, lin pleje interesas stilaj kaj formaj problemoj. Multe li okupiĝis pri poeziaj demandoj, la rezultojn de siaj studoj li resumis en sia „Skizo de E-a metriko“, aperinta en la libro  „Parnasa Gvidlibro“ (1932), kiun li verkis kune kun Kalocsay. Kelkaj liaj lingvaj studoj aperis en la Lingva kritiko de HDE.  Granda la­boro de li kuŝas en la Plena Vortaro de E, 1930. LK de 1926. TOTSCHE

        Warnier (varnje) Georges, franco, administranto de komercaj societoj. Nask. 5 okt. 1884 en Paris. Agema membro de Rotary-Klubo. E-iĝis en 1903 kaj de tiu momento ne ĉesis propagandi per ĉiuj rimedoj. En 1906 fondis la  „Librejon de E“. De 1906 ĝis 1913 gvidis multajn kursojn. Sekr. de la X-a Kongreso, Paris, 1914. Prez. de la Pariza grupo de 1924. Prezidis la Lokan Komitaton de la XXIV-a Kongreso, Paris, 1932, kaj tiun kong­reson li sukcesigis malgraŭ grav­egaj malfacilaĵoj. Malavare fondis kun Archdeacon la  „Domon de l' E“, kiu subtenas ĉiujn  praktikajn formojn de propagando en Francujo, kaj kies vicprez. li estas. Disvastigis E ĉe la Rotarianoj. Membro de la Konsilant­aro de la Int. Cseh-Instituto de E; efike helpis al enkonduko de tiu ĉi instrumetodo en Francujo, kaj al ĝia sukceso. Unu el la plej agema  francaj Pro-istoj, precipe en komercistaj me­dioj. Krom artikoloj, li verkis kun Chavet: „E-Manuel“, 1906 (55.000 venditaj ĝis 1932; „Dictionnaire français-EK“,  1911; „Corrigé d' E-Manuel“, 1912.

        Warszawa (elp. Varŝava, E-a nomo Varsovio), ĉefurbo de Polujo, sur ambaŭ bordoj de la rivero Wisla  (Vistulo), 1,100.000 loĝantoj. En 1887 tie eliris „la  unua broŝuro  pri E“, tie Z verkis ĉiujn siajn ellaboraĵojn E-ajn, tie li pasigis sian preskaŭ tutan vivon ekde sia 12-a jaro, tie en la hebrea tombejo troviĝas la tombo de Z. Ĉe strato Dzika, nuntempe nomata Zamenhofa sub n-ro 9, kie dum multaj jaroj loĝis kaj verkis Z, nun estas enmurigita tabulo honore je lia me­moro. La lastajn jarojn de sia vivo Z pasigis en la loĝejo ĉe strato Królewska 41. Plenmerite W. estas nomata lulilo de E. Krom la Majstro en W. vivis kaj kreadis 1a unuaj pioniroj de E-movado kaj literaturo: Grabow­ski, Zakrzewski, Kabe, Leo Belmont, Wasniewski, ktp. Pilgrimoj al W., precipe al la tombo de Z, okazadas relative ofte, menciindaj ĉefe: 6 aŭg. 1927 post la UK en Dancigo kaj 9 aŭg. 193l post la UK en Krakovo. (v. Dzika 9, Królewska 41, Monumento de Z, Polujo, kaj Z.)

        E. WIESENFELD.

        Washington. Ĉefurbo de Usono; 486.280 loĝantoj. - 6-a UK l5-20  aŭg. 1910; 357 kongresanoj el 20 landoj (60 anoj el Eŭropo). Provo de tutmonda organizo.

        Wasniewski Jozefo, polo, ĵurnal­isto. Nask. en 1859, mortis 19 febr. 1897. Unu el plej agemaj  unuaj  pio­niroj de E, „Nia Apostolo en Polujo“. (L. I. N-ro 3, 1897.) Liaj verkoj  trov­iĝas en „La E-isto“, „L. I.“ kaj „Fundamenta Krestomatio“. En 1896 lia originala novelo „En la Brikejo“ estis premiita dum la unua E Lit. Konkurso de L. I. Li la unua komencis la tre gravajn vojaĝojn inter-E-istajn.

        Watzinger (vacinger) Franz, aŭstro­germano, fakinstr. en Villach. Nask. 15 aŭg. 1898 en V. Prop-is en Kärn­ten. Aranĝas ĉiujare kursojn. Kunla­boris al HDE; ,E‘ kaj „La Social­isto“.

        Weder (veder) Theodor, usona ci­vitano, laboristo en kemia industrio. Nask. 24 febr. 1900 en Gross-Sehönau, Germanujo. Eklernis E-n en publika lernejo. Dummilite kiel soldato en hospitalo renkontis E-istojn inter ang­laj militkaptitoj. Tio ligis lin pli forte al E. De 1923 propagandas en New York. Eldonis 1930 „Ĉirkaŭ la globo“, 1931, „Sennaciista Bulteno“. Faris en 1931 vojaĝon tra diversaj landoj kaj parolis por lab. grupoj. Ekde sept. 1932 eldonas „The Workers' E-Let­ter“, por prop. inter laboristoj.

        Weinhengst (vajnhengst) Johan, aŭstro-germano. Nask. 27 jun. 1904 en Kuffern. E-isto de 1920. Kunlabor­is kun ALLE-estraro, kaj la loka gru­po, gvidis kursojn. Estis sekr. de ISE. Verkis poemojn kaj rakontojn por la SAT-organoj 1928-32. De 1932 kunlaboris al „La Socialisto“. En liaj poemoj la socialistaj pensoj estas vestitaj per poezia ĉarmo, en la rakontoj oni trovas bone pentritajn figurojn de la jungitaj sklavoj, kiuj ĝismorte tiras la jugon de la bieneg­oj kaj  fabrikoj. En 1934 aperis de li la originala romano „Tur-Strato 4.“ (v)

EMBA.

        Weinstein (vajnŝtajn) Halina, poli­no, privata instr. Nask. 4 jan. 1902 en Varsovio. Gvidas eldonsekcion de Studenta EA, vicdel. de UEA. Gvi­das Cseh-kursojn. Trad. kaj verkis originale poeziaĵojn kaj prozaĵojn publikigitajn en „P. E-isto“, k. a.

        Wendell (ŭendel) Lehman, usona­no, dentisto. Nask. 2 jan. 1878 en Sycamore (Illinois). E-isto de 1907. Vicprez. de EANA, 1910; prez. EG de Tacoma (Washington), 1913; prez. de EG de Minneapollis kaj St. Paul (Minnesota), 1925; vicprez. de EANA,  1927. Instruis E-n en Univ. de Min­nesota de 1926. Tradukis „Sub la Meznokta Suno“; „Sep Ridoj“; kaj „La Lasta Usonano“.

        Werber (verber) J., aŭstriano, d-ro. Mortis 15 jun. 1914 en Wien. E-isto de 1907. Fervora prop-isto, kiu sub­tenis la movadon ankaŭ per monoferoj. Speciale li subtenis „German-­Aŭstria E-isto“, kiun li ankaŭ admin­istris. Prez. de Ligo de Germanling­vaj E-istoj en Aŭ., 1909.

        Wermke Agnes, germanino, instr. Parolintino por E ĉe 1a radio-send­stacio en Königsberg de 1927, ĝis la detruo de la demokratio 1933. Ver­kis: „La konsonant-kombinoj de E kaj la demando de l' silabo-disigo“.

        Werner (verner) Ernst, aŭstro-ges­mano, ŝtata oficisto en Wien. Nask. 1 dec. 1902 en  Xi. Studis multajn stenografiajn sistemojn kaj mem ver­kis (sed ne publikigis) E-stenogra­fion. Aktiva E-isto de 1925. Estrarano de AEA. En la lastaj jaroj gvidis kun Pfeffer E-seminarion en Viena E-­Unio.

        Westcott (ŭestkot) E. Martyn, d-ro. Mortis en 1907. Prez. de la grupo en Hastings. Trad. historiojn de H. G. Wells, kaj la „Kristnaska Sonora­do“ de Dickens, 1905.

        Westen (vesten) Johannes, H. Th J., nederlandano, studento. Nask. 31 aŭg. 1907 en Groningen. Estrarano de la NKEL, konsulo de IKUE. Kun­laboris al „Espero Katolika“,  „Kato­lika Vivo“ kaj „Brita Katoliko“.

        Westmancote (ŭestm‘nkot) William Frank, anglo, poŝta komizo. Nask. 30 jun. 1881 en Cheltenham. Regio­na organizanto de Poŝtoficista Unio. Red. de loka poŝtista gazeto. E-isto de 1908. Restarigis E Societojn de Cheltenham kaj Bristol.

        Wetekamp Wilhelm, germano, gimn. dir. en pensiono. Nask. 4 sept. 1859 en Lippstadt. E-isto de ĉ. 1905 sekve de artikolo de A. H. Fried en paci­fista gazeto. Kunfond. de la EG en Berlin. Artikoloj kaj prelegoj. De 1931 prez. de la „E-lernejo“ en Ber­lin.

        Wharff (hŭarf) Fred Leslie, uson­ano, edukisto. Nask. 7 nov. 1867 en Bangor (Maine). Instruis modernajn lingvojn en Univ. de Calilornia kaj en diversaj lernejoj. Nun instr. de E-kurso ĉe la nomita Univ.

        Wien. (Vieno). Ĉefurbo de Aŭstru­jo; 1,866.000 loĝantoj. 16-a UK 6-14 aŭg 1924 kun 3 100 partoprenantoj el 40 landoj. Decidoj pri la kongresa regularo, lingva disciplino, rezolucio pri neŭtraleco. Poste: mult­jara batalado por pagi la gravan deficiton. - 5-a kongreso de SAT 11-15 aŭg. 1925 kun ĉ. 150 partoprenantoj el 7 landoj. Decido, ke SAT restos supertendenca. Malaprobo pri futur­ismaj lingvaj eksperimento. - An­taŭkongreso 7 jul. 2 aŭg. 1929 kun la plimulto de la partoprenantoj de la 21-a UK, kun parolado de la ŝtat­prezidanto Miklas okaze de la inaŭ­guro de la Int. E-Muzeo, fondita en 1928. - Int konferenco „E en la lernejon kaj praktikon,“ 20-24 majo 1934.

        Wierzchowski-Korczak (vjeĵĥoski-­korĉak). Hieronimo, polo, juĝa sena­tano, membro de iama aŭstria parlamento. Nask. 20 jul. 1860 en Lwów. Antaŭe Volapükisto. Unu el la unuaj E-istoj en la mondo, kiu posedas leteron E-an de Z datumitan 28 okt. 1887. Varma prop-isto, prez. de la ES en Lwów.  Verkis lernolib­ron kaj gvidis tre multajn kursojn.

        Wiesenfeld (vizenfeld) Edvardo, (ps. iama Edvardo Lonkopolanski), dent­kusacisto en Varsovio. Nask. 27 marto 1892 en V. E-isto de 1912. La eksplo­do de l' mondmilito trafis lin en Paris, kie li studis. 30 majo 1915 li akiris prof. diplomon de l' Int. Instituto  de  E (Privat kaj Cart). Dum 5 monatoj li laboris en la oficejo de UEA kiel  tradukisto. En 1916 sukcesis reveni al V. kaj finis siajn univ. studojn en 1918.  De 1916 bona amiko de la fami­lio Z. Li fondis la Polan Instituton de E, kiun poste la kongreso oficiale re­konis;  li gvidis ĝin ĝis 1930. Funkci­ulo de multaj E-Societoj en Polujo, sekr. de la Loka Monumenta Komi­tato. De 1922 li partoprenis aktive ĉiujn aranĝojn de la E-istaro en V., ofte kiel ceremoniestro. En 1928-29-30 (15 dec.) parolis okaze de la nasko­tago de Z tra la radiostacio V. Al du UK-j (Vieno kaj Ĝenevo) estis send­ata kiel reprezentanto de Konkordo (per la mono de la societo) Gvidis multajn kursojn. L. K. Dir. de ISO-SEK por Polujo. Li havis multege da referatoj, skribis multe da artikoloj, gvidis dum kelkaj jaroj E-Fakon en monata revuo „Przeglad Swiatowy“, dum 1929-30-31 ankaŭ en la gazeto „Radjo“. En sia profesia gazeto li gvidis konstantan E-rubrikon, (La Dentista Kroniko) kun E-a resumo de ĉiuj artikoloj. Ĉiuj E-aj bultenoj, kon­gresnumeroj kaj artikoloj aperintaj okaze de la Varsovia soleno estis verkitaj de W. Li publikigis artikolojn en ,E', ,Pola E-isto', ,HDE, ,LM', kaj en multaj aliaj gazetoj. Multfoje premiita de Katalunaj Floraj Ludoj. Originale verkis: ,Galerio de Zamen­hofoj', 1925; ,Vivo kaj verkoj de Felikso Zamenhof', 1934; artikolojn pri elparolado kaj lernolibron laŭ Berlitz-a sistemo. Tradukoj: ,La ĝar­denisto' de Tagore; ,Himnoj' de Witt­lin; ,Ter' de neniu‘ de Erenburg; ,Venus kaj Sulamit' de Perec; ,La fre­neza Batland de Perec; ,Noveloj' de Baudelaire; ,Paradoksoj'. Biografiisto de ĉiuj eminentaj polaj E-istoj. Ĉef­kunlaboranto de la Enciklopedio.

G. KARCZAG.

        Wight (ŭajt) George William, sko­to, registara oficisto. Nask. 6 marto 1869 en Alloa. E-isto de 1908. Multe vojaĝis per E kaj donacis multajn kliŝojn al BEA-kolekto.

        Wiig Harald, norvego, bankĉefo en Stavanger. Nask. 15 nov. 1891. en S. Lernis E-n en 1907. Kursoj kaj paro­ladoj en S. 1907-09. Reaktiviĝis 1931. Aranĝinto de sukcesaj Cseh-metodaj kursoj en S. 1932-33. Estrarano de la loka grupo 1933.

        Wildebrand Wilhelm, germano, lab. E-isto en Berlin; proks. 38-jara. Unu el la gvidantoj de la opozicio kon­traŭ SAT, post la Essena kongreso de GLEA (1930), ties prez. ĝis la likvidiĝo en 1933. Oratora talento. Multaj artikoloj en „Arbeiter E-ist.“

        Wilhelm Tell. Kvinakta dramo de Schiller, el la germana trad. L. E. Meier. 1906, 148 p. Lerta tra­duko.

        Willcock (ŭilkoks) Edmond Wil­liam, anglo, apotekisto. Nask. 19 okt. 1880 en Portsmouth. Sekr. de Brita Sekcio de ISAE. Sekr. de Walhamstowa EG.

        Williams Frederick James, brito, kuracisto en Samarai, Papuo. Nask. 12  an 1895 en Mornu Ponds, Aŭs­tralio, (Vict.). Kvar jarojn li laboris kiel medicina misiisto en la Novaj Hebridoj, Ĉinujo kaj en Papuo. Du­dek jarojn li laboris por int. amikeco, paco kaj E. En 1928-29 prez. de ES en Sydney. Del. de UEA.

        Winberg (vinberj) Carl, svedo ka­sisto. Nask. 15 majo 1864 en Foss. E-isto de 1905. Membro de UEA preskaŭ de ĝia fondo. Kursgvidanto. Mecenato de blindula E-movado.

        Wingen (vingen) Wilhelm, germa­no, instr., stenografo de urba kaj provinca parlamentoj. Nask. 26 sept. 1895 en Köln. Militservo; poste kap­tito en Anglujo ĝis 1920. Multe laboris en sten. movado; lerniloj; red. de sten. revuo. E-isto de 1924. De tiam kursestro de la EG Köln. Sekr. de REVELO, 1927-30, poste prez. Sekr. de LKK por 16-a Germana E­kongreso kaj la 25-a UK. Gvidis ra­diokurson ĉe okcidentgermana send­stacio. Verkis (kun Jung) du lerno­librojn, 1929, 1932.

        Witt (ŭit) Charles Ralph, usonano, dentkuracisto. Nask. 27 marto 1895 en Topeka (Kansas). Kunfondinto de EG en Los Angeles kaj Long Beach (Cal.)

        Witteryck A. J., belgo, presisto. Mortis 69 jara 3 jul. 1934 en Asse­brouck (Brugge). Pioniro de E, en 1904 fondis la  ruĝan EG. Estis dua prez. de BLE. Estis ankaŭ LK. Trad. al la flandra lernolibron de Cart kaj Pagnier, verkis kaj eldonis diversajn lernolibrojn kaj legolibrojn. Gvidis multajn kursojn. Kunlaboris je la ,Belga Sonorilo‘, ,Tra la Mondo', ,Belga E-isto‘, ,The British E-ist‘.

        Wollmann (volman) Franz, aŭstro­germano, d-ro, landlernej-inspektoro, „kortega konsilanto“. Nask. 12 febr. 1871 en Kriesdorf (nun en Ĉeĥosl.). Dir. de la ŝtata ekzamen-komisiono por E en Aŭ., pri kies fondo li multe klopodis (1925). Lektoro por E ĉe la ŝtata Teknika Altlernejo kaj ĉe la Urba Ped. Instituto en Wien. Komi­tatano de UEA.

        Woud Gerrit, nederlandano, fabrik­laboristo. Nask. 20 aŭg. 1886 en Zaan­dam. Lernis E-n en 1912 kun sia edz­ino. Pioniro de E en sia regiono. Kursoj, agado en la sindikata mov­ado.

        Wright (rajt) Isaac Henry, anglo, inĝeniero (il-maŝinoj, dentradoj). Nask. 14 nov. 1873 en Keighley. Sekr. de Teĥ. Inĝ. Inst. E-isto de 1903. Fondis grupon en Coventry, 1908 kaj en Northampton, 1911. Unua sekr. de Mezlanda Fed. Prez. de Okcident­mezlanda Fed., 1929-32.

        Wu Ta-kwang, ĉino, licenciato (Pe­king. Univ.), magistro de politika scienco (Columbia, Usono), direktoro por publika instruado en Canton, 1925. Nask. 1887 en Canton. Fondis E-Instituton kun urba subvencio, 1926,  ĝia direktoro, 1927. Gvidas la mov­adon kun Hsu, Sinpak kaj Kenn. Vo­jaĝis Eŭropon kaj Amerikon, 1928, revenis en Canton, 1931. Fondis E­-bibliotekon. Prez. de Cantona EA.

        Wunderlich (vunderlij) Elisabeth, germanino, sekr. Nask. 6 sept. 1889 en Dresden. 1910-17 en la G. E-­Librejo en Leipzig. 1921-29 oficistino en la E-fako de la Leipziga Foiro. 1918-20 sekr. en la Saksa E-Insti­tuto, de 1923 ĉe la E-Instituto por Germanujo. Ŝia tasko: administrado de la Ŝtata Saksa E- Biblioteko; prilaborado de diversaj statistikoj (ekz. la tutmonda statistiko en 1928); vasta korespondado. Preciza laboro, nelac­igebla diligento.

        Wurmbrandt Max, rumano. Nask. en 1901. E-isto de 1923. Faris kursojn en Fokŝani kaj Bucuresti, estis sekr. de RES.  Trad. el rumana lingvo por LM kaj HDE.

        Wüster (vister) Eugen Bernhard Caspar, germano, doktoro-inĝeniero. Nask. 10 okt. 1898 en Wieselburg, Aŭstrio. Verkoj: a) Tradukaĵoj: Ka­banov, „La germana inteligentularo  kaj la milito“ (el la rusa lingvo, kun Maske), 1917; „La efiko de la U­-boata milito“ (el la germana kun alia), 1917; „Pilorio“  el la G, kun aliaj), 1917; Hauff  „La Kantistino“ (el la G), 1921; Chamisso: „Petro  Schlemil“ (el la G), 1922  b) Traktaĵoj pri la E-movado aŭ lingvo: „La lastaj tagoj de l' Majstro“ (kun aliaj), 1921; „Die Bedeutung der Welthilfssprache E für den Techniker“, 1921 kaj 1924; „Die Verhaltniswörter des E“, 1923; „Int. Sprachnormung in der Technik“, 1931; c) Vortaroj: „La ofi­ciala radikaro“, 1923; „Maŝinfaka E Vortaro“, 1923; „Enciklopedia Vort­aro E-G“, 1923, 1925, 1926, 1929, ĉe Hirt  und Sohn, Leipzig; „Z Radikaro“, 1927. Gravege signifa sciencisto de E. De li devenas la vorto Esper­antologio, kies ĉefa kulturanto li est­as. Lia granda Enciklopedia Vortaro E-G estas la plej funda kaj detala registro de la Z-a lingvo-uzo. Liaj esperantologiaj artikoloj profunde kaj klarvide sekvas la strukturon de la lingvo kaj grave kontribuis al la scienca fikso de la E-a vortsistemo. Tre grava estas lia laborado pri la teknikaj vortaroj.