Internacia Scienca Asocio Esperantista
I.S.A.E.

Membrokotizo de ISAE: 20 eŭroj jare.

La membrokotizo inkluzivas la abonon al Scienca Revuo, kaj estas pagebla al:

a) landaj delegitoj (resp. landaj perantoj), aŭ

b) al UEA:

     al la germana poŝtĉeka konto de UEA n-ro 3182 91 509, BLZ 370 100 50 en Köln
     kun indiko "ISAE-jarkotizo ... jaro por UEA-konto "isae-z".

Nepre informu pri via membrokotizpago (kun indiko de la kompleta poŝtadreso kien estu sendota Scienca Revuo) la eldonanton:

Prof. Dr. R. Sachs, Vor dem Bruckentor 3,
DE-37269-Eschwege/Germanio
Tel./Fakso +49-(0)5651-331866;


Landaj delegitoj de ISAE

Bosnio-Hercegovino:

Dr.sc.cyb. Ljubiša PRERADOVIĆ
Jevrejska 22, BA-78000 Banja Luka

Bulgario:

Prof Božidar LEONOV
p.k. 44. BG-4300 Karlovo

Ĉilio:

Dr. José Antonio VERGARA
Casilla 508, CL-Puerto Montt

Danlando:

S-ro Jan NIEMANN
Hovedvagtstrade 9 E1, DK-3000 Helsingør

Germanio:

S-ino Jutta BUSS
Sossenheimer Weg 53, DE-65824 Schvalbach

Hungario:

S-ro SZILVÁSI László
Leiningen u. 4, HU-1193 Budapest

Japanio:

S-ro NOMRA Tadacuna
Sakae-maĉi 248-1, Uto-ŝi, JP-Kumamoto-ken 869-0453

Kanado:

Prof. Stevens T. NORVELL jr.
2, Windermere Rd, NS Halifax CA, B3M 1N9

Rumanio:

D-rino Maria BUTAN
Aleea Ripensia 34, apt. 3, RO-1900 Timişoara


Landaj perantoj de ISAE

Aŭstralio:

Libroservo AEA
143, Lawson St., Redfern, AU 2016 N.S.W.

Brazilo:

Brazila Esperanto-Ligo (BEL)
C.P. 03625 BEL, BR 70084-970 Brasilia

Britio:

S-ro David KELSO
5, Craigenhill Rd., Kilncadzow, Carluke, GB — ML8 4QT

Finnlando

S-ino Päivi SAARINEN
Ruorimielenkatu 5 C 23, FI-02320 Espoo

Francio:

S-ro Charles TRÉBOUET
Ferme de Monchy, FR-60390 Auneuil

Irlando:

S-ino Joy DAVIES
9, Templeogue Wood, IE-Dublin 6W

Korea Respubliko:

S-ro Cho Sung Ho
Biol. Fak. Inha Univ., KR Inchon 402-751

Norvegio:

Eldonejo Esperanto
Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo

Pollando:

S-ino Maria MAJERCZAK
ul. Armii Krajowej 7 m 122, PL -30 150 Kraków

Svedio:

S-ino Lisbeth ANDRÉASSON
Södra Rörum, pl 455, SE 24294 Hörby

Usono:

Esperanto-Ligo de Norda Ameriko (ELNA)
P.O.Box 1129, El Cerrito CA 94530, USA


Por la trijara estrarperiodo 2003-2006 elektitaj estraranoj kaj komitatanoj de ISAE:

Prezidanto:

Prof. Dr. Rüdiger SACHS,
Vor dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege

Vicprezidanto:

Prof.Dr. Ottó HASZPRA
Húr u. 9A. III. lph 1/3, HU-1223 Budapest

Estrarano:

Prof. Dr. Heiner EICHNER
Lueger-Ring 1, AT-1010 Wien

Komitatano:

S-ro Jacques JOGUIN
5, Impasse du repos, FR-38100 Grenoble

Komitatano:

D-rino Nina KORĴENEVSKAJA-GOURIOU
Bat. C, L'Espiguette, Rue de Verdun, FR-13140 Miramas

Komitatano de ISAE ĉe UEA:

A. D-rino Alicja LEWANDERSKA-QUEDNAU
Plörnbacher Str 21, DE-85410 Haag/Amper

Kasrevizoro:

Inĝ. Peter HAUSER
Pf. 401243, DE-63277 Dreieich

Kasrevizorino:

S-ino Jutta BUSS
Sossenheimer Weg 53, DE-65824 Schvalbach


Scienca Revuo

Oficiala organo de
Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)

Responsa redaktanto:

R. Sachs (DE) - sa

Kunredaktanto:

J. Kavka (CZ) - ka

Lingvaj konsilantoj:

O. Haszpra (HU) - ha,
R Moerbeek (NL) - mo,
S. Schweiger (DE) - sc,
J. Wozniczka (PL) - wo
kaj okaze aliaj.