Eventoj n-ro 0046, 2/januaro - '94, retposxta versio
*****************************************************

ENHAVO
//////

Titolpagxe:       - Ne konsideru nin fremda gazeto?
             - Nova Unesko-rezolucio pri esperanto!
             - ALIAN AGADMANIERON!
             - JEFO post aux kontraux UFE?
             - Adresaro de esperanta gazetaro - 1994!

Faka aplikado:      - Masxinelementoj
             - DX-Klubo pri e-elsendoj
             - Mondkomerco kaj lingvo

TEC de UEA:       - ***

Arangxoj:        - Akademia kolokvo
             - Internacia kultura kaj turisma semajno
             - Liftoj por sxipoj
             - 79-a UK
             - Kuko-klacxo en Lepsiko
             - 8-aj Esperantaj Tagoj de Staszow
             - Arangxoj en KCE en 1994
             - BET-30

Anoncoj:         - **

Movado:         - Novaj taskoj en Vraca
             - Ne cxiuj dezirantoj akcepteblas!
             - Aktivas cxinaj junuloj
             - REU kongresis en Socxi
             - Amika rondo helpas kolekti bildkartojn
             - Artikoloj - surdiske
             - Tradukoj por cxemizoj

Reagoj:         - Putinoj kaj gejoj...
             - Cxu naciaj lingvoj povas esti artefaritaj?
             - UEA: jes, ne, jes, ne ...
             - Kiom kostas?

Hungara angulo:     - ***

Konkurso:        - Internacia konkurso pri modela e-parolo
             - INTERNACIA KONKURSO POR BAZLERNEJANOJ

Organizaj demandoj:   - Duobligi la membraron

Alvoko!:         - Lokaj radiostacioj -cxu ekzistas?

Kulturo:         - Turneo de Kajto
             - Verkemuloj, atentu!

Anoncetoj:        - ***

Bazaj informoj:     - Tutmonde (Pacifista movado)

Interese?:        - Cxu albordebla haveno?
             - Pli ol mil versoj pri vetero

Anonco:         - *

*************************************************************************

TITOLPAGxE
//////////

Ne konsideru nin fremda gazeto!
===============================

Finigxis la dua abonperiodo de nia gazeto. Tiu cxi estas la lasta numero,
Kion ricevas cxiuj malnovaj abonintoj, la februarajn jam ricevas nur
tiuj, kiuj renovigis sian abonon.

Iom fiere ni konstatas, ke en la tuta jaro ni sukcesis sen ajna malfruo
aperigi la gazeton! En 1993 parte aux plene ni represis informojn el 83
aliaj e-periodajxoj. Plej ofte estis cititaj la revuoj La Brita
Esperantisto (9 foje), Fenomeno (8 foje), Esperanto UEA kaj Norvega
Esperantisto (7-7 foje).

Ni aperigis adresaron de E-gazetaro, sed ni aparte informis pri, iom pli
detale prezentis 41 aliajn E-gazetojn, periodajxojn. En julio ni aperigis
ankaux la 1-an numeron de nova bulteno ?Periodajxoj? ? kiu ekde tiam
dauxre aperas.

Por solvi la problemojn pri esperantaj supersignoj, ni ellaboris
komputilajn e-literarojn, kiujn ni sendis al cx. 150 dezirantoj. (Ilin
povas ricevi abonantoj de EVENTOJ, vidu la numeron 37). Kun gxojo ni
konstatas, ke tiujn literojn jam ekuzis almenaux 5 aliaj E-gazetoj
(Esperanto-lehti, Ekumenismo, Vekilo, AFEF-bulteno, Pola Radio). Ne plu
do la "lingvoreformistoj" havas bazon en tiu tereno!

En marto de la pasinta jaro ni subskribis kontrakton pri kunlaboro kun
ILEI, kaj decembre ni interkonsentis pri Terminologia Centro de UEA. La
rezultojn vi povas vidi en la koncernaj rubrikoj. Aparte ni prioritatas
la fakan aplikadon, la fakajn asociojn, sed estas ege malentuziasmiga la
pasiveco de multaj t.n. "fakaj asocioj", - kies gvidantoj (?) ne
respondas ecx plurajn, rektajn leterojn?

Momente EVENTOJ estas la plej ofte aperanta movada gazeto, kaj ni
esperas, ke ni povas iom kontribui al la pli efika interna informfluo.
Sed ni povas aperigi nur tiujn informojn, kiujn ni ricevas! Uzu tiun
eblecon, - kaj ne atendu la agojn de aliaj personoj - cxar se cxiu pensos
tiel? Ni petas, ne konsideru nin "ia fremda gazeto", sed kiel nia komuna
interna informilo!

En novembro ni aperigis enketilon, petante vian helpon por plibonigi la
gazeton. Se vi ankoraux ne respondis gxin, - do sciu, ke ni atendas
ankaux la vian!

En 1993 EVENTOJ aperis en 1200 ekzemploj. Ni havis 871 pagintajn
abonantojn, la Abonhelpa Fonduso subvenciis 54 aktivulojn el
netranspagipovaj landoj, ni sendis la gazeton al 81 e-redakcioj,
eldonejoj, kaj 16 ekz-ojn al diversaj bibliotekoj. Entute do ni havis
1022 "abonantojn" el 47 landoj.

Bedauxrinde niaj financoj estas malpli esperigaj. En 1992 ni fermis la
jaron kun 476 mil forinta deficito, kaj ankaux en 1993 ni havis cx. 200
milon da malgajno (cx. 1 jara salajro en Hungario?). Gxis nun gxin
subvenciis LINGVO-Studio - sed tio ne povas eterne dauxri. Ni devas trovi
alternativan financan solvon - en kiu petas ankaux vian helpon!

Starante je via servo

Laszlo Szilvasi

*************************************************************************

Nova Unesko-rezolucio pri Esperanto!
====================================

Por trapasigi rezolucion pri Esperanto en 1954 necesis heroecaj
fortostrecxoj de Ivo Lapenna, en 1985 persista agado de Pariza laborgrupo
cxe Unesko kaj vigla diplomatado de Tibor Sekelj. La movado devis tiam
mobilizi siajn proprajn fortojn por tia atingo.

En 1993 la iniciato venis de nemovada instanco. La rezoluci-propono,
prezentita de la Unesko-delegacio de Italio, rezultis el efika premgrupa
aktivado de Esperanto-Radikala Asocio (ERA), la "Esperanto-brancxo" de
partio, kiu enskribis la internacian lingvon en sian politikan agendon:
la transnacia (sed italdevena) Radikala Partio.

La elpasxoj de la Radikala Partio ofte aperas subitaj, sed ili estas bone
preparataj. Simile, ne estus eble formuli la proponon cxe Unesko sen unu
jaro da preparaj kontaktoj, kiujn ERA havis en Italio kun la nacia
Unesko-komisiono kaj estro de la kultura sekcio cxe la ministerio pri
eksterlandaj aferoj. Tiel povis okazi, ke la Sekretariejo de Unesko
ricevis de la itala delegitaro amendo-proponon al unu el la program-
punktoj en la tagordo de la Gxenerala Konferenco. La submetita teksto
i.a. invitis Uneskon, ke gxi petu siajn membrosxtatojn raporti kion ili
faris reage al la Sofia rezolucio, kiu en 1985 invitis ilin "instigi al
la enkonduko de studprogramo pri la lingvo-problemo kaj pri esperanto".

Fidele al siaj tradicioj, la radikaluloj planis apogi la proponon per
surstrata manifestacio la 4-an de novembro. Por prepari tiun
demonstracion, la sekretario de ERA, Giorgio Pagano venis anticipe al
Parizo kaj sukcesis paroli kun kunlaborantoj de la Gxenerala Direktoro
Federiko Mayor, kiuj certigis lin, ke la momento por starigi proponon por
esperanto estas politike tauxga, kaj ke Mayor gxin apogos volonte.

Efektive, la Gxenerala Direktoro (same kiel lia antauxulo M'bou) jam ofte
esprimis sian simpation al la valoroj de esperanto, laux li "similaj al
tiuj de Unesko".

Kiel kutime pri proponoj submetotaj al la Gxenerala Konferenco, Mayor
aldonis noton. Gxi tekstis jene:

1. La antauxenigantoj de Esperanto havas celojn similajn al tiuj de la
Organizo, laux tio, ke ili strebas konkrete faciligi la komprenigxon kaj
komunikadon inter popoloj kaj individuoj, kaj samtempe elimini
potencialan fonton de nunaj kaj estontaj konfliktoj, kiujn kauxzas
konfrontigxo de pensmanieroj kaj malsimileco de esprimmanieroj.

2. La Gxenerala Direktoro principe apogas la proponon kaj faras cxion
eblan por doni al gxi sekvon en la kadro de la projekto "Linguapax"
(27 C/5, par. 05220), kaj eventuale en la kadro de la Programo de
Partopreno, se interesitaj sxtatoj-membroj submetos specifajn petojn.

La noto de Mayor estis konigita al la reprezentantoj de la cx. 25
manifestacianoj la 4-an de novembro: Giorgio Pagano kaj Ada Fighiera-
Sikorska, redaktorino de Heroldo de Esperanto. La demonstraciantoj - krom
stari malantaux slogan-strio de la Radikala Partio - metis sur la glacojn
de parkitaj auxtoj flugfoliojn kaj disdonis ilin cxe vojkrucigxo.

Intertempe la sorto de la rezoluci-propono tamen ne estis certa. Proponoj
prezentitaj de nur unu delegacio ofte devas esti retirataj, pro
malsuficxa subteno. Barbara Despiney, kiu forestis en Francio dum
preskaux du monatoj, eksciis pri la tuta demarsxo nur je sia reveno, la
5-an de novembro. Sxi kaj Jan Koszmaluk, ankaux kiu delonge reprezentis
UEA cxe Unesko, tamen sukcesis paroli kun membroj de diversaj
delegitaroj. La auxstralia prezidanto de la koncernata 5-a
laborkomisiono, kies patro estis esperantisto (!), certigis Koszmaluk, ke
la propono trapasos senprobleme, kaj ne necesos elpasxo de aliaj
delegacioj.

Efektive, la 12-an de novembro provizora raporto de la 5-a komisiono
informis, ke "la Komisiono notis ... [la rezoluciproponon] 27 C/DR.373
... (submetitan de Italio)". La vorto notis signifas, ke se la
Plenkunsido (la 15-an de nov.) ne malaprobos gxin, la propono farigxos
rezolucio sen iaj sxangxoj. Kaj tiel okazis: inter aliaj dekoj, ecx
centoj da rezolucioj pri plej diversaj temoj, ankaux tiu pri Esperanto
estis akceptita de Pleno.

Gxuste en la pasintjara kongreso de la Radikala Partio prof. Giandomenico
Caggiano diris: "La aktoj de organismoj kiel Unesko ordinare ne havas
juran devigon, kaj do estas destinitaj lasi la aferojn sensxangxaj". Cxu
li pravas? Koncerne la efikon de Unesko-rezolucioj al la e-movado,
certe ne: se ni volus revui cxiujn konkretajn atingojn kiujn ni povas
danki al la rezolucioj de Montovideo kaj Sofio - de libroeldonoj gxis
konferencoj kaj subvencioj -, ni povus plenigi pagxojn.

Jam dauxras la kunordigo de ideoj pri la projektoj prezentitaj al Unesko.
Kiuj el ili farigxos realo, dependas de multaj faktoroj. Dume ni
auxskultu kiel optimismas Giorgio Pagano: "Ni volis montri en unu lando,
kio povas rezulti el insista agado. Post la favora sinteno de Italio, ni
celu tut-euxropan sintenon; fine, pere de Euxropo, ni lancxu la defion de
lingva demokratio al la mondo".

Istvan Ertl
laux "Esperanto", dec. 1993

Tekston de la Rezolucio vd. en la sekva numero.

*************************************************************************

ALIAN AGADMANIERON!
===================

Pro manko de fekundaj rilatoj kun la socia cxirkauxo la Esperanta movado
stagnas en Hispanio. La hodiauxa situacio igxis tiel dangxera, ke se ni
ne kapablos eltrovi kaj apliki tauxgan rimedon, esperanto estos tre
baldaux muzea peco, kiu interesos ekskluzive, kaj nur de tempo al tempo,
iun studemulon.

Estas tre bedauxrinde, ke la plimulto el ni taksas bonaj niajn
renkontigxojn kaj kongresojn nur se la responda LKK sukcesas havigi al la
cxeestantaro senpagajn amuzojn kaj bankedon. Plie, rimarkeblas ke cxe ni:
abundas ideologia senkapableco, cxar mankas persona e-kulturo; kvankam
la aplikado de e-o en la komerca, turisma, scienca kaj aliaj terenoj
estas jam konstatebla realo, sennombraj esperantistoj nek scias pri tio,
nek kuragxas agadi per kaj en nia internacia lingvo; preskaux cxiuj
opinias, ke e-o nek utilas, nek utilos por perlabori monon; tiu
malkuragxa sinteno, nomata defetismo, estas terura anobio, kiu
ruinigas la movadon.

Oni kritikas la politikistojn, cxar ili ne subtenas e-on kaj, samtempe,
oni aprezas la meritojn de kelkaj samideanoj elstarantaj en nia kulturo,
dum ene kaj ekstere oni apenaux konscias tion.

Naiveco, defetismo kaj facila utopiemo karakterizas la hispanan
esperantistaron. Ecx pli: se ni ne sxangxigxos radikale, la ceteruloj
opinios nin stultaj.

Al novaj tempoj novajn solvojn! ...

Andres Martin

el "Boletin", nov.-dec./1993

Rim. La artikolo estas enkonduko al diskuto pri strategio en la preparata
Hispania E-Kongreso, sed ja simila situacio estas konata ne nur en la
movado en Hispanio... La red.

*************************************************************************

JEFO post aux kontraux UFE?
===========================

De kelka tempo vi povas legi en esperanto-gazetaro atakojn kontraux UFE
(Unuigxo Franca por Esperanto) aux misprezentojn de faktoj fare de JEFO
(Junulara Esperantista Franca Organizo).

Kontrakto: Kiam dr. Albault estis prezidanto de UFE kaj mi de JEFO, estis
pripensitaj la statutoj de JEFO: Junulara Esperantista Franca Organizo
estas la Junulara sekcio de UFE kaj la landa sekcio de TEJO. Sekve, JEFO
profitas de la strukturo de UFE: oficiala agnosko, uzo de la sidejo, de
la asekuro, pagxo en Franca Esperantisto por konigi sian agadon al pli
largxa publiko, parto de kotizo por speciala agado. En la (pra)tempo,
kiam junulo farigxis memstara, kiam li estis 21-jara, junuloj membrigxis
en junulara sekcio gxis sia 25-a jaro. Nun, kiam memrespondeca estas
18-jarulo, "junaj" esperantistoj membras en JEFO gxis ili farigxas
30-jaraj. Ankaux en tiu pratempo, eksjunuloj transprenis respondecon en
UFE: konataj al cxiuj estas Jo Catil, Andre Grossmann, Dominique
Despiney, Daniel Doye aux Isabelle Boulet.

Nova grupo, nova spirito: Kvankam "junuloj" alkrocxigxas al la junulara
sekcio kiel eble plej longe, venas momento, kiam ili devas transsalti al
la adolteco. Pluraj ondoj tiel amikigxas, disigxas gxis venos nova teamo.

Tiel antaux du jaroj aperis nova grupo, kiu sxajne, pretis relancxi
junularan agadon. UFE aplauxdis, disponigis sian Minitelon (kiu kostas al
la membraro de UFE 10 frankojn tage), sian sidejon; invitis
reprezentantojn de JEFO al siaj estrarkunsidoj, sendis siajn protokolojn
al la prezidanto de JEFO, alvokis al komitataneco inter JEFO-anoj ktp.,
cxiam sen reciprokeco. Sed cxu gepatroj atendas ion de siaj gefiloj?

Almenaux ni povus atendi lojalecon, respekton kaj kunlaboron. Ho ve!
Kelkaj JEFO-anoj (triopo da "partizanoj") vezikigis la kotizparton
parolante pri "imposto" kaj tiom fieris pri sia eltrovajxo, ke ili
tamburadis tion tra la tuta mondo. Tiel ili perdigis al UFE horojn da
laboro (dum estrar- aux komitatkunsidoj) en tiu mutula dialogo: por UFE
kontrakto devigas ambaux partojn, por JEFO, unu parto povas ne ligi sin
al gxi. Gravas, ke dum ni perdas tempon tiamaniere, ni ne havas politikon
por varbi junajn homojn, nenion faras por reteni la 15-jarulojn, kiuj
lernas en lernejoj (ja estas preskaux tuta generacio inter ili kaj
estraranoj de JEFO!), nenion faras por alkrocxi la 30-jarulojn al UFE.
Kaj se JEFO sisteme bojkotas la arangxojn de UFE, kial gxi plendas, ke
estas nur maljunuloj?

Kotizo kaj membrigxo: Se UFE povas doni la kompletan kaj precizan liston
de siaj membroj (ja temas pri homoj, kiuj sendante sian kotizon sendis
siajn nomon, adreson, naskigxdaton, profesion), JEFO ne povas reciproki.
Junulo povas paroli esperanton kaj profiti el gxi ne estante membro, kiu
pagas kotizon - ne estas juna.

Cxar ni, en la estraro kaj komitato de UFE, bone konscias, ke necesas
junaj fortoj por anstatauxigi la esperantistojn, kiuj dum sia tuta vivo
laboris por esperanto kaj por la asocio, ni kun granda pacienco provis
solvon por grandigi tiun kotizparton, trovi komunan lingvon kaj solvon.
Nia reprezentanto cxe JEFO estis elektita de la estraro de JEFO, cxar li
estas la "malplej malbona el cxiuj". Sed tiu fokusigo cxe kotizparto
(fina sumo estas malgranda, kvazaux guto en la bugxeto de UFE) kasxas pli
profundan misrilaton al la principo de asocio. UFE pretas investi por
kampanji inter gejunuloj, sed cxar dum la lastaj jaroj JEFO cxefe
kampanjis kontraux UFE, ni ne estu tiom masohxistaj.

Renee Triolle,
la prezidanto de UFE

el "Franca esperantisto", nov./1993

*************************************************************************

Adresaro de Esperanta gazetaro - 1994!
======================================

En majo de '93 ni aperigis nian datumbazan adresaron pri ekzistantaj e-
periodajxoj, kiu - laux la nombro de petleteroj - montrigxis tre necesa
por aktivaj esperantistoj.

Ekde tiam la datumbazo estis kompletigita per multaj kontribuoj (de UEA,
ILEI, pluraj asocioj ktp), gxi nun nombras pli ol 320 titolojn, kaj
sxajne estas la plej kompleta ekzistanta listo.

En printempo ni intencas aperigi la aktualan liston de e-periodajxoj. Ni
petas vin, bv. kontroli la pasintjaran adresaron, kaj se iu gazeto,
revuo, bulteno (ankaux lokaj, klubaj, ktp.) mankas en gxi, bv. sendu
specimenon de tiu eldonajxo.

(EVENTOJ, pk. 87. H-1675 Budapest, Hungario).

Ni petas, ne atendu agadon de aliaj homoj, estas pli bone havi informon
pri iu gazeto dufoje, ol neniomfoje. Kial ni ne havu kiom eble plej
kompletan liston?

Dankante vian helpon

Laszlo Szilvasi

*************************************************************************

FAKA APLIKADO
/////////////

Masxinelementoj
===============

En la kadroj de scienc-teknika sekcio de SEA (Slovaka Esperanto-Asocio)ni
prilaboris kaj tradukis libron "Masxinelementoj". Temas pri lernolibro
por industriaj mezlernejoj. La libron preparis ingxeniero Julius Vansky
kaj mi, kaj konsilojn donis ingxenieroj Alesx Bednank el Bratislava kaj
Jan Werner el Brno.

La libro estas kompilita kiel interesa legajxo ankaux por laikoj, kiuj
interesigxas pri masxinfako. Temas pri rara masxinfaka literaturo en
esperanto.

La libro ampleksas 288 pagxojn en la formato A/4 kun 796 bildoj. La verko
prezentas kelkjaran fakan laboron, gxis nun kasxitan senutile en tirkesto
de la auxtoro.

SEA ne povas la libron eldoni pro manko de financaj rimedoj. Mi proponis
transdoni (donaci) gxin al iu pli forta asocio aux rekte al UEA.
Bedauxrinde, gxis hodiaux sen eho. Estas domagxe lasi la verkon kusxi
senutile cxe la auxtoro, precipe se neniu scias pri tio.

Mi estos danka por iu propono, kiel utiligi la verkon kaj savi la
multjaran fakan laboron.

Jan Muzlay

el "Esperantisto Slovaka", No 4, 1993

La verko estas preta por eldono, kvankam eventuala kompetenta redaktado
neniel povas al gxi malhelpi. Fragmento de gxi aperis en la kolekto
"Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko" (Zilina, 1981), sed ja nur
fragmento...

Por savi la verkon, kiu ekzistas en du ekzempleroj, se ne aperos la
eldonebleco, necesas minimume multobligi gxin fotokopie kaj disponigi
almenaux al cxefaj movadaj bibliotekoj. Ankoraux pli bone estus
enkomputiligi gxin por povi pli efike plu redakti kaj por produkti tiom
da ekzempleroj, kiom da estos mendoj. Por cxio tio necesas mono. La
financado estas la sola baro de la projekto. Cxu vere nevenkebla?

Ni starigas fondajxon "MASxINELEMENTOJ" por kolekti la bezonatan
monsumon.

La mondonacojn aux eldonproponojn oni sendu al la adreso:

Alesx Bendarik,
Lotysxska 8, CS-82106 Bratislava, Slovakio

*************************************************************************

DX-Klubo pri e-elsendoj
=======================

Multaj esperantistoj havas bonkvalitajn radioaparatojn, kaj foj-foje (aux
ofte) cxasadas forajn e-lingvajn elsendojn.

Tiu cxasado en la kurtondaj bendoj, se sekvas gxin ankaux raporto al la
kaptita stacio, estas tre utila al la koncerna redakcio de la elsendoj.
La redaktoroj povas ekscii pri la auxdeblo, intenso, kvalito ktp. de
iliaj elsendoj kaj surbaze de tio oni povas eventuale sxangxi la povumon,
emanigan direkton, aux la uzitajn frekvencojn. Por danki tiujn raportojn,
la radiostacioj plejofte sendas belan konfirmkarton (QSL-karton) kiu
estas la trofeo de la auxskultinto.

La elsendo-cxasistoj (nomataj en radiista jxargono DX-uloj aux DX-istoj)
ofte havas diversajn societojn aux klubojn, kie ili helpas unu la alian
per diversaj informoj. Antaux jardakoj jam ekzistis esperanta DX-klubo,
sed gxi formortis jam pli ol 10 jarojn.

Tiu Esperanto-DX-klubo estas nun reorganizata. Interesigxantoj, radiistoj
petu plian informon cxe:

Marcelo Luiz Brasil,

Rua prof. Joao Doetzer 33, BR-81.540-190 Jardim Santa Barbara, Brazilio.

*************************************************************************

Mondkomerco kaj lingvo
======================

Tio estas la titolo de nova, 56-pagxa brosxuro, verkita kaj eldonita de
W. Bormann. Gxi estas studmaterialo por kursoj de la Akademio Internacia
de la Sciencoj San Marino, kaj konsistas el tekstoj de prelegoj dum la
Internaciaj Kongresaj Universitatoj en Rotterdam kaj Havano.

La brosxuro estas havebla cxe libroservo de UEA aux cxe la auxtoro
kontraux 5DEM (inkluzive sendokostojn):

Werner Bormann,
Scharstr. 26, D-21031 Hamburg, Germanio.

*************************************************************************

TEC de UEA
//////////

EVENTOJ laux interkonsento kun Terminologia Esperanto-Centro lancxas
novan rubrikon, kiu estos tribuno de opinioj pri la koncernaj problemoj
kaj funkcios anstataux la gxisnuna TEC-bulteno.

Stato de TEC-oficejo: kompatinda sed ne senespera
-------------------------------------------------

TEC vere malbone fartas, kiel trafe konstatis Viktore (Eventoj, n-ro
0039). TEC de UEA kiel organizo nun praktike ne ekzistas. Gxia statuto
(la regularo por TEC-UEA) kaj gxia plurmembra internacia komitato estis
en januaro 1993 suspenditaj gxis la Seula kongreso. Sed ekzistas gxiaj
cx. 350 membroj tra la mondo. Aliflanke ekzistas organizo "TEC en Cxehio"
(landa sekcio de TEC-UEA) kun siaj 44 cxehaj membroj, kun sia statuto kaj
jura personeco, kun sia oficejo en Kladno kaj, kompreneble, sen mono. La
Fondajxo Wuster simple ne funkcias. (Estus certe interese esplori, kiu,
kial kaj kiel igis gxin senfunkcia).

Por vivteni la oficejon en Cxehio ekzistas sxtate registrita bonfara
fondajxo Panglotta, kiu sercxas donacantojn/subtenantojn. Dank' al
franclingva kurso, kiu okazis en la TEC-oficejo pasintjare kaj dank' al
la fakto, ke mi laboras en usona firmao, la oficejo malgraux la krizo en
TEC-UEA, nebona ekonomia situacio en Cxehio kaj relative alta lu-pago de
la cxambro plu ekzistas!

En la urbo laboras volontule por gxi s-roj Pospisxil, Krob kaj Sxtefan;
ekstere plej multe subtenas gxin ges-roj Laube kaj Bartovska.

Minimuma labor-forto: faka biblioteko
-------------------------------------

En la oficejo kusxas multege da fakaj libroj: de STS-CxEA, de TEC-UEA, de
TEC-CS, de la klubo de Esperanto-Amikoj, de la skolta esperantista grupo
Kolomboj.

Petr Chrdle komence de la jaro promesis (kondicxe, ke la faka biblioteko
bone funkcios) pruntedoni ankaux fakajn librojn de CxAIS, kiujn eldonis

Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino. En la oficejo trovigxas
dukomputiloj, telefono kaj du printiloj.

Jan Pospisxil kun 4 helpantoj laboras pri enkomputiligo de cxiuj libroj,
kiuj en la oficejo trovigxas. Nia plano estas: 1-e katalogi, 2-e
distribui informojn (disketoj, komputila reto, posxto), 3-e perposxte
pruntedoni la librojn.

D-ro Mathe el Budapesxto proponis publikigi en la katalogo ankaux sian
kolekton de fakaj esperanto-gazetoj.

Minimuma inform-fluo: rubriko en "Eventoj"
------------------------------------------

Por eldonado de memstara "TEC-bulteno" simple ne estas mono kaj necesaj
hom-fortoj. Por tiaspeca bulteno devus ekzisti regula enspezo aux membro-
kotizo por pagi paperon, posxt-afrankojn ktp.

- Nia plano de minimuma inform-fluo:
- kunlabore kun Eventoj ni lancxas regulan TEC-rubrikon;
- rekomendas al cxiuj TEC-anoj aboni Eventoj-n,
- atentigas pri la subteneblo kaj subtenindo pere de la kontoj de la
 sendependa terminologia fondajxo Panglotta,
- petas sendi informojn, novajxojn, kontribuojn, rilatajn al
 terminologiaj/terminaraj aferoj de TEC duloken: unu kopion al TEC-CS,
 la
- duan al d-ro Mathe, kiu redaktos la materialojn por Eventoj.

Jan Pospisxil

Kontaktadresoj:

Panglotta kaj TEC-CS,
Zadusxni 3092, CZ-21201 Kladno, Cxehio,
Tel.: +42-312-6448;
Arpad Mathe,
Tusnadi u. 14, H-1135 Budapest, Hungario,
Tel.: +36-1-1557144.

*************************************************************************

ARANGxOJ
////////

Akademia kolokvo
================

Akademio de Esperanto arangxas publikan kolokvon pri la stato kaj
estonteco de la Internacia Lingvo Esperanto en Prago (Cxehio) inter 07
kaj 14 de julio 1994.

La prelegoj kaj diskutado okazos en la sep fakoj:

   - 1. La lingvo esperanto
   - 2. Kulturportanto esperanto
   - 3. Lernobjekto esperanto
   - 4. Sciencobjekto esperanto
   - 5. Fakaj aplikoj de esperanto
   - 6. Esperanto en opinioj de la ekstera mondo
   - 7. Esperanto kaj informado

La kolokvon povas partopreni iu ajn, ne nur akademianoj. Krom la faka
programo estas planataj turismaj kaj distraj eroj. Informas:

Petro Chrdle,
Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, Cxehio.

*************************************************************************

Internacia kultura kaj turisma semajno
======================================

La unua internacia Kultura kaj Turisma Semajno en Sant Cugat del Valles,
Barcelono, inter la 9-a kaj 16-a de oktobro estis sukcesa.

La arangxo estas preparata ankaux por 1994, de la 15-a gxis la 22-a de
oktobro en la sama sidejo de Sant Cugat de Valles, Centro Borja. Oni
akceptas proponojn de sisertontoj kaj prezentadon de novaj verkoj en
esp-o.

Informojn kaj aligxilojn bonvolu peti cxe:
Kultura Sekcio de Hispana Esperanto-Muzeo,
Pk.15027, E-08080 Barcelono, Katalunio-Hispanio.

Marti Guerrero Cots

*************************************************************************

Liftoj por sxipoj
=================

Asocio por Esperanto en Belgio organizas 26.06.1994 esperantan tagon
kunitala tagmangxo, prelego kaj ekskurso pri liftoj por sxipoj sur
kanaloj. Informas:

Association pour l'esperanto APE-KGE,
Rue de Glacieres 16, B-6001 Charleroi (Marcinelle), Belgio.

*************************************************************************

79-a UK
=======

La 79-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Seulo, Suda Koreio,
inter 23-a kaj 30-a de julio 1994.

Gxi estos la tria UK en Azio (post Tokio, 1965 kaj Pekino, 1986), kaj ne
hazarde la kongresa temo estas "Azio en la mondo".

La kongresejo trovigxos en la luksa hotelo Walker Hill, kie ankaux logxos
parto de kongresanoj. Je distanco de 1,5 km estos amaslogxejo (en
gimnastikejo), kie oni povos tranokti en propraj dormosakoj.

Estas preparata tre ricxa ekskursprogramo al historiaj, etnografiaj,
naturaj ktp. vidindajxoj de la lando; dezirantoj pligrandigi sian
konatigxon kun Koreio povos partopreni ankaux la antaux- (20-22 de julio)
kaj postkongresojn; okazos ankaux postkongreso en Japanio.

Internacia Infana Kongreseto estos organizita, nur se estos suficxe da

anticipaj deziranoncoj de gepatroj; se ne, oni alternative organizos
infanvartejojn en la kongresejo.

Cxiuj aligxintoj ricevos konfirmilon, kiu principe tauxgos por ricevi la
vizon por la bezonantoj; nur en kazo de rifuzo oni petu specialan
invitleteron. Kontaktadresoj:

Konstanta adreso:

79-a UK, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando.
Tel.: +31-10-4361044;
Fakso: +31-10-4361751.

Adreso de LKK:

79-a UK, p/a Korea E-Asocio,
C.P.O. Kesto 4258, Seoul-100-642, Korea Resp.;
Tel.: +82-2-4243032;
Fakso: +82-2-4194081.

*************************************************************************

Kuko-klacxo en Lepsiko
======================

De la 25-a gxis la 28-a de februaro 1994 estos kukoklacxo en Lepsiko, la
plej fama urbo de Saksujo (krom Drezdeno). Klacxi, baki kukojn, trinki
teon kaj kafon, promeni en la urbo, legi kaj auxskulti rakontojn kaj
multe plu?

Partoprenkotizo por germanoj 50 DEM, por eksterlandanoj - nur po kvin
esperantigitaj kukoreceptoj el iliaj landoj. Logxado en hejmoj de
esperantistoj (eventuale surplanke).

Anoncu la aligxon (aux anticipe informigxu) cxe:

Esperanto-Junularo de Lepsiko,
Wolfram Diestel,
Bauvereinstr. 3, D-04416 Markkleeberg, germanio,
Tel.: +49-341-312966

*************************************************************************

8-aj Esperantaj Tagoj de Staszow
================================

25-29.05.1994 Esperanto-Klubo en Staszow, Polio, invitas al la 8-aj
Esperantaj Tagoj. En la programo estas prelegoj, lecionoj, ekspozicioj,
ekskursoj, diversaj amuzajxoj... Logxkondicxoj tre bonaj.

Plena partoprenkotizo: de 350000 gxis 700000 zlotoj, (t.e. proksimume de
18 gxis 35 USD), depende de la lando).

Pliaj informoj kaj aligxiloj cxe:

Esperanto-klubo,
Parkowa 6, PL-28-200 Staszow, Polio;
Tel.: +48-15-644112 aux +48-14-642074.

*************************************************************************

Arangxoj en KCE en 1994
=======================

29.01 - 30.01. Studa semajnfino por progresantoj.

26.02 - 27.02. Studa semajnfino por komencantoj kaj progresantoj.

06.03 - 11.03. Printempa stud- kaj ferifestado por komencantoj kaj
        progresantoj.

13.04 - 15.04. Antauxkolokvo al la interlingvistika simpozio en CDELI.

16.04 - 17.04. Interlingvistika simpozio en CDELI.

21.05 - 23.05. Jxurasa renkontigxo por migremaj esperanto-familioj kaj
        naturamikoj.

25.06 - 26.06. Studa semajnfino por progresantoj kaj studa semajnfino por
        fake interesitaj esperantistoj.

(dauxrigo en iu posta numero)

Pliajn informojn (i.a. detalan programon de la Kultura Centro
Esperantista) eblas senpage ricevi cxe:

Kultura Centro Esperantista, CP 779, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio.

*************************************************************************

BET-30
======

La 30-aj Baltregionaj Esperanto-Tagoj okazos en la estona ban- kaj
kuracurbo Parnu (ejoj de Humanitara Gimnazio) de la 23-a gxis 30-a de
julio 1994.

En la programo: konatigaj prelegoj pri Estonio kaj kuracurbo Parnu;
debatoj pri situacio kaj problemoj de E-movado en landoj kaj lokoj de la
partoprenantoj; muzikaj kaj artaj programoj; sxipekskurso al la insulo
Kihnu; cxemara ripozado ktp.

Partoprenkotizo: okcidentanoj kaj egaluloj - 20 USD (noktumado en
hoteloj); aliaj - 3 USD (noktumado per propraj matracoj kaj dormosakoj).
Pagado cxe alveno. Aligxo post la 1-a de junio per je 50 % pli alta
kotizo.

Aligxadreso:
Estona Esperanto-Asocio,
Olevimagi 12/14, EE-0101 Tallinn, Estonio.

*************************************************************************

ANONCOJ
///////

----------------------------------------------
Aperos la 2-a eldono de Esperanto Telefaksaro

Post la granda sukceso de la unua eldono fine
de januaro aperos la kompletigita, aktualigita
listo de ?esperantaj? telefaksnumeroj.

Se vi ankoraux ne enestas, aux via faksnumero
sxangxigxis, sendu la datumojn gxis 30-a de
januaro perfakse al la eldonanto.

La listo estas mendebla kontraux 4 IRK (aux 5
USD) CxE:

Weidmann's Mondo-Servo,
Pf. 301, CH-8034 Zurich, Svisio
Telefakso: +41-1-2515025
----------------------------------------------

* * *

-------------------------------------------------
Poemoj el la rumana (tr. Onet), noveloj el Iberio
(Wagner, Thurber), nova membro en la serio de
Gerda plus aliaj libroj.

Cxio de la plej aktiva usona eldonejo!
Ni atendas ankaux viajn mendojn cxe:

Eldonejo Bero, P.O. Boksz 13492,
Berkeley CA 94701, Usono.
-------------------------------------------------

*************************************************************************

MOVADO
//////

Novaj taskoj en Vraca
=====================

Somere okazis sukcesa IJK en Vraca. LKK estis malfondita en novembro, sed
la Vraca-aj organizantoj, esperantistoj ne restas sen pliaj taskoj.

La eldona firmao de BEA (Bulgara E-Asocio), Pres-Esperanto translokigxas
al Vraca. La presmasxinoj jam estas transportitaj, ili ekfunkcios en
januaro, pri ili zorgos Valtcxko Marinsky, gvidanto de la firmao M&W
(subvencianto ankaux de IJK).

Ankaux Bulgara Esperantisto (redaktado, presado, administrado) sxangxos
sian adreson. Pri ili zorgos Ljubomir Trifoncxovskij kaj Kiril Velkov.

Bulgara E-Junularo, BEJ en decembro havis Nacian Konferencon en Bankja
(apud Sofio) kaj elektis novan estraron. Prezidanto igxis d-ro Aleksandr
Zahariev, kaj sekretario restis Raja Androvska.

La 4-a Balkana Esperanto-Kongreso estas planita al septembro '94 en
Vraca. Pro la IJK-aj spertoj, la taskon de cxeforganizanto akceptis L.
Trifoncxovskij. Adreso por eventualaj kontaktoj:

Esperanto-Centro,

L. Trifoncxovskij,
str. Al. Stambolijski 17, ap. 11.BG-3000 Vraca, Bulgario.
Telefono: +359-92-24890

*************************************************************************

Ne cxiuj dezirantoj akcepteblas!
================================

En la hungara urbo Debrecen en la universitato okazas regula instruado de
esperanto al la studentoj. En la auxtuna duonjaro 1993 mi havis tie cx.
70 gestudentojn pri esperanto! Cxirkaux triono el ili bone lernis kaj
ricevis bonajn notojn. La du trionoj ne tre ofte vizitis la kurson.

Sed neniu pensu, ke tia sinteno apartenas nur al esperanto-lernado: aliaj
lingvoj, inter ili la angla trovigxas en simila situacio. Laux la novaj
reguloj, la studentoj ne devas nepre vizitadi la lecionojn, ili devas
havi diplomon pri lingva ekzameno gxis la fino de la oka semestro. Tial
multaj ne rapidas, kaj la lingvoinstruistoj estas senpovaj ion fari.

Malgraux cxio, mi estas optimisto, cxar la lingvo esperanto farigxis vere
egalrajta "fremda" lingvo, kaj gxi havas amasan intereson cxe la
studentaro. Mi, kun alia esperanto-instruisto Attila Salga, ecx ne povas
akcepti cxiujn dezirantojn enskribigxi.

Bela Meszaros, Hungario
Piac u. 45-47, H-4025 Debrecen

*************************************************************************

Aktivas cxinaj junuloj
======================

De la 3-a gxis la 4-a de decembro 1993 kunsidis en Pekino pli ol 20 junaj
esperantistoj el diversaj urboj de Cxinio. Partoprenis ankaux
reprezentantino de TEJO Sabira Stahlberg.

En la kunsido s-ro Yu Tao, prezidanto de Cxina Junulara Esperanto-Asocio,
faris enkondukan parolon; poste la cxeestintaj junuloj diskutis pri la
temo: nova etapo de cxina junulara e-movado. Post la diskuto oni atingis
komunajn opiniojn en jenaj punktoj: plimultigi membrojn de CxJEA; starigi
kontakto-reton de junaj aktivuloj en la tuta lando; kontakti kun
alilandaj junuloj kaj e-junularaj organizajxoj; okazigi esperantistan
kunvenon de kelkaj najbaraj provincoj; plialtigi la lingvonivelon de
cxinaj junaj esperantistoj.

Krome oni gxuis amuzan vesperon, kiu dauxris gxis profunda nokto.

Yu Tao, Cxinio

*************************************************************************

REU kongresis en Socxi
======================

Mirinda estas la vivkapablo de E-movado - laux iuj trajtoj la situacio en
la lando alproksimigxas al la milita, sed malgraux tio la cxi-jara
kongreso de Rusia Esperanto-Unio okazinta en Socxi allogis preskaux 70
partoprenintojn de pluraj urboj en Rusio kaj aliaj partoj de eksa
Sovetio.

La membraro en REU draste falis en la lastaj jaroj - je cx. 70 % de
1991.Senduba estas la influo de la ekonomiaj kaj politikaj faktoroj. Sed
ne la
lastan rolon ludis ankaux la absoluta pasiveco de la antauxa gvidantaro
de REU, kiu okupigxis nur pri vocxdonadoj, statutoj kaj reglamentoj.

Do, la kongreso decidis elekti novan estraron el 6 personoj (la
prezidanto - Andrej Ananjin) kaj serioze sxangxi la strukturon de REU,
por ke la respondeco de la estraranoj pligrandigxu kaj la aliaj
funkciuloj estu pli memstaraj komisiitoj aux sekciestroj interne de la
asocio. Estas planata kreo de sistemo de regionaj reprezentantoj, kiuj,
estante pli intime ligitaj kun lokaj membroj, servos al pli viva kaj
dinamika ligo inter la estraro kaj membraro.

Estos dauxrigata traktado kun REA (estas planata krei E-Centron en
Jekaterinburg, lancxi plurajn komunajn projektojn) kaj cxiuj aliaj rusiaj
esperanto-organizoj por fari landajn kongresojn vera komuna forumo de
cxiuj rusiaj esperantistoj. Estas esprimita deziro organizi la sekvan,
16- an kongreson en Nijxnij Novgorod, kaj la 17-an en Jekaterinburg. Cxu
la nova teamo sukcesos pli bone gvidi la movadon, montros la tempo -
cxiuokaze sekvajare okazos la reelekto!

inf. Andrej Ananjin

*************************************************************************

Amika rondo helpas kolekti bildkartojn
======================================

Amika Rondo de Bildkart-kolektantoj estas rondo, kiu helpas kolektantojn
de bildkartoj pligrandigi siajn kolektojn kaj intersxangxi kartojn
tutmonde kun gesamideanoj. Se vi deziras meti vian nomon en la liston,
bonvolu sendi al mi viajn nomon kaj asreson. Ankaux bonvolu rakonti pri
la temo de via kolekto, kaj cxu la kartoj estu uzitaj/neuzitaj. Bonvolu
ankaux meti en la koverton unu internacian respondkuponon.

Mi metos vian nomon en la liston, kaj por cxiu nova membro de la rondo
eblos kontakti vin. Kiam vi deziras kontakti iun personon en la listo,
sendu al li/sxi karton kun la temo, kiun li/sxi kolektas, kun viaj nomo
kaj adreso kaj deziro pri la temo de la respondkarto. La korespondado
haltas aux restas laux via interkonsento.

Saija Talvala (gvidanto de la rondo),
It. Linjapuisto 11 A 5, FIN-45700 Kuusankoski, Finnlando.

el "Esperantolehti", 6/1993

*************************************************************************

Artikoloj - surdiske
====================

Pli kaj pli da kunlaborantoj de la magazino MONATO sendas siajn
manuskriptojn al la eldonejo en elektronika formo. Ili tajpas sian
tekston hejme aux en la laborejo, kaj ekspedas gxin tra elektronika reto
rekte al la eldonejo. Aliaj liveras siajn kontribuajxojn sur diskedoj.

La granda avantagxo de tiu sistemo estas la sxparo de tempo. En la
eldonejo oni ja ne devas retajpi la tuton. Al la tipoj de diskedoj kiuj
estas legeblaj en la oficejo de Flandra E-Ligo (FEL) en decembro
aldonigxis plia speco: post Atari- kaj DOS-diskedoj 3,5 kaj 5,25 colaj
FEL nun povas konverti ankaux tekstojn sur Macintosh-diskedoj al sia
sistemo.

el Monato, 12/1993.

*************************************************************************

Tradukoj por cxemizoj
=====================

El la diverslingvaj (kaj diversalfabetaj) tradukoj de la frazo "Vojoj
kunligas landojn, Esperanto - la popolojn" mi jam kolektis 33 (la
lingvoj: hungara, romancxa, hispana, itala, portugala, finna, turka,
cxeha, rumana, nederlanda, friza, kataluna, sveda, kroata, serba, pola,
franca, angla, germana, latina, ukraina, rusa, sanskrita, japana, cxina,
nepal vasxa, has-kura, persa, korea, araba, uzbeka, tagxika, greka), kaj
dauxre sercxas tradukojn al aliaj lingvoj. La tradukoj kun la esperanta
teksto estas aperontaj sur T-cxemizoj (vd. Eventoj n-ro 40). Bv. sendi
novajn tradukojn kaj eventualajn antauxmendojn de la T-cxemizoj al:

Imre Bajaki,
Pf. 138, H-6100 Kiskunfelegyhaza, Hungario.

*************************************************************************

REAGOJ
//////

Putinoj kaj gejoj...
====================

Surprizite mi legis (bedauxrinde tre malfrue) en Eventoj artikolon el
"TEJO tutmonde" pri stranga afero en INOE (asocio de esperantistoj-
naturistoj), kies membro mi estas delonge. Vane mi sercxis paragrafon en
nia statuto pri neakcepto de samseksemaj personoj, tial mi ekagis por
ricevi informojn diverslande.

Felicxe mi povas rekoni, ke la afero ankoraux ne finigxis ene de la
estraro, ja ne cxiuj partoprenis la abruptan decidadon, kaj
kontrauxstatutan opinion (de la sekretario) la estraro ne rajtas aprobi.

Plendaj leteroj de niaj membroj stimulis revizion de tiu malvalida
starpunkto. La kritika (unua) letero de Xesus proponis korekton de
kotizo-kategorio, kion kompreneble la estraro devus pridiskuti - sed tio
ne okazis. Laux mia supozo, la sekretario en Bruselo forgesis ekigi tiun
diskuton, kaj tio perturbis kelkajn estraranojn. Neniaj diskutoj okazis
do pri samseksemo aux pri statutaj punktoj tiurilate. Nun jam tio
komencigxis, kaj mi certas, ke oni alvenos al la gxusta opinio.

M.X., Germanio

*************************************************************************

Cxu naciaj lingvoj povas esti artefaritaj?
==========================================

En Eventoj n-ro 0040 aperis artikolo de Jean Selle, el SAT-Amikaro
julio/1993, kiu grave misprezentas la norvegan lingvosituacion.

La lingvoformo konstruita de auxtodidakta lingvisto Ivar Aasen nomigxis
"landsmaal". En 1929 la Parlamento sxangxis la nomon al "nynorsk" (ne
"nyorsk"). Estas granda troigo aserti, ke gxi "estis tre favore akceptita
de la pli granda parto de la norvegaj verkistoj" kaj ke gxi "estas la
lingvo plej multe parolata en Norvegio". Hodiaux apenaux 10% de la popolo
parolas gxin.

Efektive la norvegoj, ecx dum la 400-jara dana regado, neniam parolis
dane. La dana kaj la norvega lingvoj estas proksimume parencaj, sed
precipe la prononcoj estas grave malegalaj. Norvegoj cxiam prononcis
norvege, sed oni utiligis la danan ortografion, kiun post la liberigxo
oni iom post iom adaptis al la norvega prononco. Tiu plej multe uzata
lingvo estas "riksmaal", kies nomon la Parlamento en 1929 volis sxangxi
al "bokmaal".

C. Stop-Bowitz, Norvegio

*************************************************************************

UEA: jes, ne, jes, ne ...
=========================

En Eventoj 2/novembro '93 estis anonco pri "Euxropa Esperanto-Festivalo"
okazonta en Budapesxto de la 9-a gxis la 15-a de julio '94. Krom la unua
informo estis jam pluraj detaloj pri logxado, kosto, programo ktp., kaj
mi gratulas la organizantojn pri la jam farita laboro.

Bedauxrinde, ensxteligxis eraro, kiun vi certe bonvolos korekti en iu
venonta numero: estas skribite ke "la festivalo okazos sub auxspicio de

UEA kaj Monda Turismo".

En Valencio mi klare diris al grupeto da interesitoj, ke pormomente UEA
ne pretas entrepreni la organizadon de regionaj kongresoj, cxar tio
ligigxos al pli funda debato pri la rolo de UK, kaj mi lasis vin liberaj
decidi kiajn arangxojn vi emus prizorgi, aldonante ke mi cxiam volonte
ricevas informojn pri la evoluo de gravaj kunvenoj, sed mi neniam parolis
pri auxspicio flanke de UEA.

Se hazarde mi eraras aux mia memoro ne plu funkcias, volonte mi ricevos
faksan leteron pri auxspicio.

Michaela Lipari Sato,
estrarano de UEA pri kongresoj kaj kulturo

Rim. La cxeestantoj de valenciaj komitatkunsidoj de UEA versxajne, sed mi
mem certe memoras alimaniere... Ni ankoraux revenos al la temo.

Laszlo Szilvasi, la redaktoro.

*************************************************************************

Kiom kostas?
============

Por la beletra revuo FONTO mi kalkulis jene: 12 numeroj jare, simpla
abonkotizo: 40 guldenoj; proporcia prezo: 3,30 gld, neta abonkotizo: 28
gld, proporcia neta prezo: 2,33 gld. Do, FONTO estas nepre inter la plej
malmultekostaj!

Sed ? kontraste al EVENTOJ kaj HEROLDO, kiuj estas la solaj pli
malmultekostaj revuoj, FONTO donas multe pli da pagxoj cxiumonate: 36.
Efektive el Brazilio la sendokostoj estas pli altaj ol la kalkulitaj laux
la nederlanda tarifo. Do, la neta prezo preskaux samas je nulo! Por
informoj/abonoj skribu al:

Gerrit Berveling,
Muiderslotstraat 69, NL-4834 KM Breda, nederlando

*************************************************************************

HUNGARA ANGULO
//////////////

Ne kongreso, nur jarkunveno!
----------------------------
En la decembra cirkulero de HEA erare kaj fusxe estis menciita la okazigo
de "30-a Hungarlanda Esperanto-Kongreso". En majo okazos nur gxenerala
jarkunveno de HEA! En Hungario ekzistas pli ol 10 E-organizoj, inter ili
ne okazis ia ajn interkonsento pri okazigo de landa E-kongreso, kaj neniu
organizo rajtas alproprigi tiun arangxon propravole.

Laszlo Szilvasi, prezidanto de Kultura Esperanto Asocio, Budapest


4 esperantaj magistroj
----------------------
La trian de januaro 4 personoj - Helga Farukuoya (Auxstrio), Esperantina
Mirska (Polio), Jozef Dorr kaj Bernhard Westerhoff (Germanio) ricevis
siajn magistrajn diplomojn post tri-jara diligenta studado kaj verkado de
diplomlaboroj en la Esperantologia fako de la budapesxta universitato
ELTE. Ankoraux tri studentoj laboras pri siaj disertauxoj.


Internacia vespero
------------------
Tradicia renkontigxo de la internacia esperanto-fako de la universitato
ELTE kun budapesxtaj esperantistoj okazos en Esperejo la 2-an de
februaro.

Tio estos enkadre de la dua sesio de la 2-a internacia grupo (31.01 -
05.02)


VEF ne okazis
-------------
Malgraux la antauxa anonco de oficejo MOVILO, pro manko de aligxo de
eksterlandaj grupoj, ankaux cxi-jare VEF (Vintra E-Feriado) tamen ne
okazis.


Hungariaj E-arangxoj
--------------------
Por aperigi liston de e-arangxoj, okazontaj en Hungario en 1994. ni petas
cxiujn organizantojn, bv. informi pri la planita arangxo (dato, nomo,
kontaktadreso). Se vi ne sendos la informojn, poste vi ne rajtos plendi
pri la "prisilento" de via arangxo! La red.


UEA-kotizoj
-----------
Membrokotizoj de UEA/TEJO kaj kongreskotizoj por UK/IJK estas pageblaj
ankaux pere de la redakcio de EVENTOJ. Por pliaj detaloj kontaktu nin
pertelefone: 1288-258.

Ni sincere dankas
-----------------
al la kontribuintoj por la Fondajxo Esperanto en Budapesxto:

- Magyar Krisztina, Bp. - 1000 Ft.
- Racz Laszlo, Tata, - 100 Ft.
- Kovacsi Erzsebet, Bp. - 500 Ft.
- Pava Jozsef dr., H, 1000 Ft.
- Kovacs Miklosne, Kustany,- 500 Ft.
- Bartko Janos, Miskolc, 500 Ft.
- dr. Flender Gyorgy, Sarkad, 500 Ft
- Ady E. Kozepisk. III.bc. csop. 500 Ft.
- Fustoss Eva, Cirak, - 1000 Ft.
- Balint Istvan, Szank, - 400 Ft.
- Halasz Maria, Bp. - 1000 Ft.
- Domokos Istvan, Tata, - 300 Ft.
- Sulyok hazaspar, Mako, - 1000 Ft
- Szolnoki Gyulane, Bp. - 100 Ft
- dr. Denke Peter, Torokb lint, 5000 Ft.
- R. Heckhausen, Germanio, 142 DEM
- Molnar Laszlo, Bp. H, 10.000 Ft
- Terbe Csaba, Hungario, 2000 HUF

La listo ne estas kompleta, en iu sekva numero ni dauxrigos gxin.

La red.

*************************************************************************

KONKURSO
////////

Internacia konkurso pri modela e-parolo
=======================================

Por etendi al esperanto tradicion de pluraj landoj ni organizas
internacian konkurson cxi-jare por bazlernejanoj, t.e. por 10 gxis 14
jaraj geknaboj. De jaro al jaro alternas la konkurso laux celgrupo:
infanoj, junuloj, plenagxuloj.

La konkurso volas turni atenton al bela, modela, por cxiu klara kaj
komprenebla parolo en esperanto. La plej bonaj estos distingitaj per
honoraj diplomoj de Ivo Lapenna.

Cxiu aligxinto prezentos libere elektitan prozan tekston ne pli longan ol
20 tajpitaj linioj. La instruisto mem jxurios siajn lernantojn kaj sendos
la plej talentajn (ne pli ol 2 personojn) al landa konkurso, kie la
konkursantoj denove prezentos siajn tekstojn kaj poste nekonatan tekston
ricevitan samloke. La vocxoj estos registritaj kaj la registrajxoj estos
jxuriitaj de tri kompetentaj personoj, apartenantaj al tri diversaj etnaj
lingvoj. Cxiu el ili poentos cxiun registrajxon ne konante la pritaksajn
notojn (de 1 gxis 10) de ceteraj jxurianoj.

Cxe prijugxado estos konsiderataj:

1)   klara kaj regula prononco de cxiuj sonoj;
2)   gxustaj akcentado kaj intonado;
3)   ritmo kaj lauxsenca disigi de penselementoj.

Aligxo cxe propra instruisto gxis la 31-a de januaro 1994. Loka konkurso:
en la dua semajno de februaro 1994. Landaj konkursoj: fine de marto.
Jxuriado dum aprilo. Prezento de distingitoj gxis la 15-a de majo 1994.

Cxiuj instruistoj, kies lernantoj deziras partopreni en la konkurso,
informu la organizanton gxis la 5-a de februaro 1994 laux la adreso:

Geza Kurucz,
Gimnazio Julia Banyai, Nyiri ut 11, H-6000 Kecskemet, Hungario

*************************************************************************

INTERNACIA KONKURSO POR BAZLERNEJANOJ
=====================================

5-a TASKFOLIO
-------------

  - 1. Elektu la vortojn, kiuj ortografie estas malgxustaj!cxi-tie, cxi-
    vespere, au, sxporto, posxto, listo (3 poentoj)

  - 2. Faru almenaux po unu vorto el la cxi-subaj!golo, homo, telefono,
    domo, knabo, arbo (3 poentoj)

  - 3. Trovu sinonimojn al la kursivaj vortoj!2 plus 2 = 4 / Li ne plu
    legis. /Li posedas domon. (3 poentoj)

  - 4. Kion oni diras al klasamikoj ekirante hejmen? (2 poentoj)

  - 5. Kio estas duono de vivo (!) ? (2 poentoj)

  - 6. Kolektu almenaux ok dombestojn! (4 poentoj)

  - 7. Kio estas UEA, kie trovigxas gxia sidejo kaj kiuestas gxia
    prezidanto? (3 poentoj)

La solvojn sendu gxis la 21-a de februaro 1994 al:

Gimnazio Julia Banyai, Esperanto-grupo,
Nyiri ut 11, H-6000 Kecskemet, Hungario.

*************************************************************************

ORGANIZAJ DEMANDOJ
//////////////////

Duobligi la membraron
=====================

Mi forte esperas, ke s-ro Stefen Thomson ne ofendigxos pro miaj kritikaj
rimarkoj rilate al lia alvoko: duobligi la membraron de Esperanto-Asocio
de Britio (vd. Eventoj, 2/decembro '93), ja ankaux li - laux mi - estas
nur viktimo de (oftaj) troigoj de niaj movadanoj.

Li prave kalkulis, kiam preparis la supre cititan projekton, ja la
propono ricevis aplauxdon dum la Brita Kongreso. Mi supozas, ke por la
propono li sin preparis laux la publika opinio de esperantistoj: oni
diras en kluboj, en kunvenoj, skribas en revuoj, ke estus bone, se la
membraro ampleksigxus, do ni faru tion, kion multaj volas. mi supozas, ke
li legis similajn alvokojn, kaj neniam legis pri ilia malsukceso, kaj ne
analizis la similajn agadojn jam okazintajn.

Similan iniciaton mi jam travivis kaj en Hungario kaj ankaux en UEA. La
delegitara kunsido de Hungara Esperanto-Asocio en 1986 akceptis similan
alvokon, kiun ni planis efektivigi dum unu jaro, okaze de centjarigxo de
esperanto. Kun aplauxdo ni akceptis la proponon, sxajnis al ni, ke ne
temas pri granda fortostrecxo, ja "nur" unu novan membron devas varbi ex
ciuj membroj. Sed malgraux tio, ke ni vere klopodis, kaj ecx dum
komitatkunsido la gxenerala sekretario de HEA d-ro Pal donis spritajn kaj
valorajn ideojn kiel varbi simpatiantajn membrojn al HEA, la membraro ne
duobligxis. HEA en 1985 havis 6290 membrojn, en 1987 7118 kaj en 1990
8170.

Ankaux la estraro de UEA ne lernis el la spertoj de siaj landaj asocioj.
En 1989 estis iniciatita nova kampanjo, anoncita en la revuo Esperanto
kun la titolo: Por dekmilo post tri jaroj. Inter la motivoj de la
kampanjo ni trovas la jenajn: "Sep mil individuaj membroj. Ridinde, cxu
ne? De jardekoj UEA ne sukcesas preterpasi tiun sorcxan limon. Sep mil
membroj en organizajxo, kiu pretendas porti la standardon de komunika kaj
kultura revolucio por la tuta mondo." (Esperanto, 1989, p. 178-179). Sed
malgraux la alvokoj, malgraux la helpo de Fondajxo Canuto, la kampanjo
malsukcesis. Ni rigardu la ciferojn en tiu periodo en la Tabelo.

La du prezentitaj ekzemploj montras, ke cxi-tipaj kampanjoj ne sukcesas.
Post la supra skiza analizo levigxas du demandoj: (1) kial naskigxas
tamen similaj kampanjoj cxiam denove en nia movado?, (2) kial ne sukcesas
la membrokampanjoj?

Por la unua demando mi respondas jene: movadaj gvidantoj ne volonte
raportas pri siaj malsukcesoj, kaj la redaktoroj, kiuj publikigas la
alvokojn ne volas komploti kontraux siaj cxefoj, kaj la sendependaj
gazetoj gxis nun havis malgrandan influon al nia movado.

Por la dua: la lancxantoj de la membrokampanjoj ne respondas honeste la
demandon: kial indas lerni esperanton?

Oszkar Princz, Hungario

*************************************************************************

ALVOKO
//////

Lokaj radiostacioj - cxu ekzistas?
==================================

La E-redakcio de Radio Warszawa havas abundan sonmaterialon, per kiuj
volonte helpus al lokaj radiostacioj, utiligantaj esperanton en sia
programo. Por ili certe estus utile havi intervjuojn kaj aliajn diversajn
materialojn, ja kutime ili baraktas kun inform-manko.

La reciproka kunlaboro certe utilus por cxiuj stacioj - kaj ankaux por la
auxskultantoj. La gvidanto de e-elsendoj de Pola Radio, Andrzej Pettyn
iniciatas kolektadon de adresoj de e-radiostacioj, radioprogramoj.

Ni petas helpon de Vi en la kolektado de tiu radiostacia datumbanko.
Skribu al li (pk. 46, PL-00-950 Varsovio, Polio) pri regulaj
e-radioprogramoj (nomo, frekvencoj, horoj) - kaj ankaux la nomon, adreson
de la redaktoro aux alia kontaktpersono! La pretigxinta listo estos
publikigita ankaux en EVENTOJ!

Laszlo Szilvasi

Rim: Peto al redaktoroj de aliaj e-revuoj:
Bv. transpreni tiun cxi alvokon, gxia sukceso estas nia komuna intereso!

*************************************************************************

KULTURO
///////
Turneo de Kajto
===============

De la 24-a de februaro gxis la 4-a de marto 1994 la konata muzik-grupo
"Kajto" faros kantturneon tra Francio kaj Belgio.

Informojn pri lokoj kaj datoj de iliaj koncertoj petu de

Marcel Redoulez
25 av. Du Prince Noir, F-33750 Camarsac, Francio

*************************************************************************

Verkemuloj, atentu!
===================

La viena mikroeldonejo Pro Esperanto planas la eldonon de fantastaj (ne
sciencfikciaj) rakontoj originalaj, kiujn oni kutime nomas fantom -
rakontoj - sed povas interveni ankaux aliaj fantazi-instigaj
supernaturajestajxoj kaj fortoj en la evoluo de la rakonto. Se en via
tirkesto
hazarde kusxas tia literaturajxo, bonvolu gxin sendi al:

Pro Esperanto,

Pf. 28, A-1014 Wien, Auxstrio.

*************************************************************************

ANONCETOJ
/////////

La 10-an de novembro '93 naskigxis "esperantista bebo". La eta Dora estas
filino de Edit HENCZ kaj Gabor GRAF el Mor, Hungario.

* * *

Gxenerala kunveno de la Konversacia E-Klubo en Kopenhago okazos la 16-an
de februaro, je 19.30. (Rosenorns Alle 44, st. tv., Kopenhago).

* * *

Somere 1994 en Prago (Cxehio) okazos internacia renkontigxo de anarki-
sindikatistoj. Esperantistoj-anarkiistoj eventuale povos kombini kun
partopreno en SAT-kongreso en Straznice. Detalaj informoj cxe:
Andrej Funk, Druzstvni Ochoz 25, CS-14000 Praha 4, Cxehio.

* * *

Familio kun junaj geinfanoj (1,5 j., 5 j., 7 j.)
deziras gastigi esperantistan familion por paroli esperanton.
Familio Bert-Noireau, Les Pommiers 14 B, Chemin de la Tour, F-05100
Briancon, Francio.

* * *

La duan dimancxon de cxiu monato okazas E-diservo en la pregxejo "Hinde
St Methodist Church" en London. Vizitontoj interesigxu cxe Joan Dawson,
tel.:081-427 9596.

* * *

Malprudente elspezi aux malkomforte tranokti? Se vi preferas la duan,
petu la informilon de Gastejo Verda Lumo, 228 Capworth Street, London,
E107HL, Britio. Tauxga por turismi, por komerci, por festi aux por
anonimi.

* * *

Baldaux ni aperigos libron, dedicxitan al la Internacia koruso kaj ties
fondinto kaj gvidanto, sub la titolo "Per flugiloj de la kantoj".
Dezirantoj posedi gxin sendu monbileto(j)n kun valoro de 5 USD per
registrita letero al:
Dimitar Terziev, Milin Kamak 58, BG-1421 Sofia, Bulgario.

* * *

La fidelaj klientoj de la mikroeldonejo Pro Esperanto ricevas 20 %-an
rabaton kaj ne pagas sendokostojn. Petu senpagan katalogon cxe:
Pro Esperanto, Pf.28, A-1014 Wien, Auxstrio.

* * *

La 26-an de decembro 1993 en la agxo 81 jaro mortis en Britio fondinto de
Geonkloj Esperantistoj kaj la Kastora Klubo de Esperanto, plentempa
instruisto de esperanto en duagrada lernejo, auxtoro de kelkaj esperanto-
libroj J. H. Sullivan.

*************************************************************************

BAZAJ INFORMOJ
//////////////

Tutmonde (Pacifista movado)
===========================

Tiu pacifista movado fondigxis en januaro 1985, post la aprobo de gxia
statuto fare de grupo de personoj el Euxropo kaj Ameriko, devenantaj de
Humanisma Movado kaj de Esperantismo. Gxiaj celoj estas: kontrauxstari
perfortojn kaj militojn; elradiki mizeron; impulsi starigon de Monda
Konstitucio kaj Federacio de Popoloj por defendi pacon, liberecon kaj
homajn rajtojn; certigi por iuj indan vivadon, sxirmitan kontraux
senlaboreco per socipolitika organizado; agnoski la rajton de cxiu
komunumo sendependigi sin aux sin federaciigi kun aliaj sxtatoj; defendi
la naturan medion per ekologia protekto; klopodi por disvastigi
esperanton.

Estas du kategorioj de membroj: efektivaj (tiuj, kiuj estas enskribitaj
en Adresaro) kaj subtenantaj (tiuj, kiuj ne konsentas, ke oni publikigu
iliajn nomojn). La organizon gvidas tripersona Sekretariaro, elektita per
referendumo. En landoj kun pli ol 25 efektivaj membroj eblas starigi
nacian komisionon.

Oni povas prezenti proponojn por publikigi en Kune, la bulteno de
Tutmonde. Jen kelkaj el la temoj studeblaj: la homo kaj la socio;
idealisma tenigxo; politikaj akceptoj; estonta perspektivo; "tutmondisma"
movado...

La adreso:

Tutmonde, Posxtkesto 313, E-08220 Terrassa, Hispanio.

el "Gazeto Andaluzia", septembro 1993

*************************************************************************

INTERESE
////////

Cxu albordebla haveno?
======================

Eldonado de pornaj kaj erotikaj revuoj estas nun plej profitdona okupo
por la gazetproduktantoj. Tiaspecaj revuoj aperas en la tuta Rusio
abunde, kiel fungoj post somera pluvo. Unu el tiuj revuoj estas
Seksodrom, krampe difinita kiel Fik-haveno. Sur la 24 pagxoj de la
ruslingva revuo oni trovas, interalie, tradukojn el La Bugradilo kaj La
Kancerkliniko, kaj ecx tutan pagxon en la internacia lingvo, iniciita de
L. L. Zamenhof, kiu apenaux pensis, al kiu haveno povos albordigxi lia
homaranisma sxipo.

el "La Ondo de Esperanto", 2/1993

*************************************************************************

Pli ol mil versoj pri vetero
============================

Pasintjare en Juna Amiko kaj en Eventoj (kaj poste en aliaj diversaj
eldonajxoj) aperis alvoko pri alsendo de priveteraj rimajxoj kaj
sentencoj.
La alvokinto, s-ro Leen Deij el Nederlando, kiu cetere mem tradukis 888
dirajxojn pri la vetero el la germana kaj nederlanda) ricevis

buntan reagon:

  - 23 el la angla
  - 23 el la itala
  - 8 el la bengala
  - 10 el la japana
  - 20 el la bulgara
  - 4 el Kalifornio
  - 91 el la cxeha
  - 9 el Malto
  - 8 el la dana
  - 3 el al rumana
  - 5 el Eburio
  - 12 el la serba
  - 8 el la finna
  - 16 el la slovaka
  - 86 el la estona
  - 63 el la sveda
  - 79 el la franca
  - 5 el Togolando
  - 43 el la hungara.

laux Juna Amiko, n-ro 62.

*************************************************************************

ANONCO
//////

----------------------------------------------------
Ni urgxe bezonas diapozitivojn el la tuta mondo.
Ni bone pagos! Kontaktu:

          INTERMONDE,
6358 de Bordeaux, Montreal, Quebec, Canada, H2G 2R8.
----------------------------------------------------

*************************************************************************
*************************************************************************
EVENTOJ, eszperanto nyelvu informacios lap.
Nyt. sz. B/TSZL/85/1991. ISSN 01215-959 X.
A kiado es szerkesztoseg cime:
H-1675 Budapest, pf. 87. Tel.: 1288258
Megjelenik kethetente. Kezbesiti az MPV-HPI,
Keszult a SZELKER Bt. nyomdaban.
H-1161 Budapest, Baross u. 114.
EVENTOJ, dusemajna gazeto pri la esperanto-movado.
Eldonas LINGVO-Studio kaj Kultura Esperanto-Asocio
Respondeca eldonanto kaj cxefredaktoro Laszlo Szilvasi
La redakcio ne nepre konsentas pri la enhavo de unuopaj
artikoloj kaj ne respondecas pri anonc-enhavoj.
Represo de artikoloj estas permesita, kun indiko de la fontoj.
*************************************************************************
La kompiladon de reta versio prizorgis: Szilvasi Laszlo kaj
                    Kristaly Tibor