Pasintaj Esperanto-aranĝoj, 1998


01-03. januaro
1-a Rendevuo pri E-o kiel labor-lingvo en la kampo de sano kaj sanigo. Inf: Instituto pri Homeopatiko, Eneida, rua Américo Brasiliense, n.: 1418, BR- 14.015-150 Ribeirao Preto, Brazilio. Rete: lamasson@netsite.com.br

01-11. januaro
18-a Aŭstralia Skolta Ĵamboreo, Springfiel apud Brisbano. Inf: Jennifer Dimo, 83 Rocky Gully Rd., Coominya 4311, QLD, Aŭstralio. Tel: +61-74-264299

05-16. januaro
14-a Aŭstralia Kvin-nivela Somerlernejo, Queensland apud Brisbano. Inf: Jay Grant, 32 Abbey St., Forestdale Q 4118, Aŭstralio. Fakso: +61-7-38004312. Rete: jgrant@gil.com.au

11-24. januaro
14-a Aŭstralia Esperanta Somerlernejo, Ipswich. Inf: Aŭstralia Esperanta Somerlernejo, 32 Abbey Street, Forestdale Qld. 4118, Aŭstralio. Tel/falso: +61-7- 38484428 (S-ino Kay Andreson). Rete: jgrant@gil.com.au

23-25. januaro
Dua seminario de E.T.A (Esperanto Teachers' Association) por instruistoj, Barlaston. Inf: Wedgewood Memorial College, Barlaston Village, Stoke-on-Trent, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-382105

24-25. januaro
La suvereneco de la ŝtatoj (Sonja Koleva, juristo), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

24.01-08. februaro
Int. Studejo pri E-Turismo kaj Kulturo. Inf: Esperantotur, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744. Rete: turismo@bydg.pdi.net

24. januaro - 14. februaro
Vintraj Feriadoj en Altaj Tatroj, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419. (Po unu semajno ankaŭ.)

29. januaro - 01. februaro
Jizera- Gigantmontara Januareto, Horní Polubny. Inf: Jan Navrátil, Jaselská 319/8, CZ-41503 Teplice, Ĉehio

30. januaro - 01. februaro
Ni festivalu! teatra semjanfino, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Warden, Wegdwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, Staffs, ST12 9DG, Britio. Tel: +44-1782-372105

07-14. februaro
Internacia Fervojista Esperanto-Skisemajno, IFES-98. Inf: Fervojista E-Skisemajno, pf. 825, SI-2001 Maribor, Slovenio. Tel: +386-62-417822. Fakso: +386-62-25522

08. februaro
31-a Renkontiĝo de Esperanto de Sudparaiba Valo, Campos do Jordao, SP. Inf: APE, Rua Faustolo 124, BR-05041-000 Sao Paulo, Brazilio

13-18. februaro
Literatura Mondo: Al la arto instrui, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549428074

13-20. februaro
Vintra Esperanto-Feriado, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

13-22. februaro
Internacia Semajno Renkontiĝa en Universitato Pederborn. Inf: Dr. Vera Barandovska- Frank, Kleinenberger Weg 16. DE-33100 Paderborn, Germanio

14-21. februaro
Staĝo de Pirenea Koruso en Lavalanet - kun Zdravka Bojĉeva. Inf: Jorgos, F-09120 St. Felix, Francio

20-22. februaro
NE OKAZOS: ELTEKO-6 Internacia laborgrupo pri elektroniko, telematiko, komputiko en Hamburg. Inf: Rete: duhme@stud- mailer.uni-marburg.de

20-25. februaro
La didaktikaj kontribuoj de Privat kaj Auld, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-549428074

21-22. februaro
Vintraj Tagoj en Kuopio. Inf: Pivi Saarien, Ruorimiehenkatu 5 C 23, SF-02320 Espoo. Rete: paivi.saarinen@iki.fi

21-22. februaro
Esperanto-staĝo, Nantes. Inf: Marie-France Menanteu, av. du Commando, FR-44600 Saint-Nazaire, Francio. Tel: +33-2-40220098

21-22. februaro
Ludoviko Zamenhof, la okcidentano (Francois Degoul, zamenhofologo), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

22-28. februaro
Semajno de Internacia Amikeco (SIA), Trieste. Inf: Tantin Ackermann, Via Valerio 120a, IT-34128 Trieste, Italio. Tel: +39-40-350093. Rete: nored@iol.it

22. februaro - 01. marto
9-a Esperanta Korusa Staĝo, La F... de Montferrier. Inf: Georges Comte, 7 rue de l'Espéranto, FR-09120 St-Félix-Rieutort, Francio. Tel: +33-561608683

26. februaro - 07. marto
Dua Internacia Himalaja Renkontiĝo, Katmandu. Inf: s-ro Narendra Bhattarai, Nepala E-Asocio, C.P.O. Box 2323, Katmandu, Nepalo. Fakso: +977-1-272722

27. februaro - 01. marto
EsperantO-Lingvo- Arta (EoLA-10), Ivanovo. Inf: Organiza Teamo, pk. 34, RU-1ŭ71 Moskvo, Rusio. Rete: ananjin@usa.net

27. februaro - 01. marto
Vintra Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj (VERAT-98), Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

28. februaro - 01. marto
13-aj Esperantaj Pedagogiaj Tagoj, Budapeŝto. Inf: József Németh, Kilián ltp. 75/9., HU-8500 Pápa, Hungario. Rete: nlalt@konyvtar.c3.hu

28. februaro - 01. marto
Skisemajnfino en Meiringen. Inf: JES, pf. 32, CH-22416 Les Brentes, Svisio

13-15. marto
Jan Amos Komensky, instruisto de instruitoj: vivo kaj verko en Vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

14-15. marto
2-a Interasocia Seminario pri Informado, Touloussse. Inf: Bruno Flochon, 6 C, avenue de l'Hippodrome, FR-69890 La Tour-de-Salvagny, Francio. Tel: +33-478480040. Rete: bflochon@esperanto.org

20-22. marto
4-a Danuba Esperanto Redevuo, Beograd. Inf: Tereza Kapista, Studentska 39/23, YU-11070 Novi Beograd, Jugoslavio. Tel: +381-11-687528 (Renato), fakse: +381-11-659694 (aldonu: Boba). Rete: dimjan@eunet.yu

21. marto
Jarkunveno de "Esperanto-Ile- de-France", Choisy-le-Roi. Inf: Espéranto-Ile-de-France, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, Francio

21-23. marto
Trilanda Renkontiĝo kaj SES- ĉefkunveno, Bazel. Inf: JES, pf. 32, CH-22416 Les Brenets, Svisio

22-29. marto
Unua Rusa Sanmarineca sesio de AIS, Moskvo. Inf: s-ino ADoc. Joanna Lewoc, Karl-Schwarz-schield- Weg 6/317, DE-37077 Göttingen, Germanio. Tel: +49-551-376072. Rete: psusru@wiwi.hu- berlin.de

24. marto
Virtuala Esperanta Kongreso pri Ekologio (VEKE)

24. marto - 03. aprilo
Printempa Festivalo, Budapest. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

25. marto
Trejnado por E-instruistoj, Kampo Grande. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono, Rua Colonel Agostinho 126, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro RJ, Brazilio

27-29. marto
Gastronomia Semajnfino (nun: fiŝoj). Inf: Frédéric Durand, 13 rue Prof. Jean Garnier, FR-34070 Montpellier, Francio. Rete: jefo@esperanto.org

27-29. marto
Diskutforumo "Esperanto venkos malgraŭ la esperantistoj", Hraŝĉina- Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

28-29. marto
Fonetikaj aspektoj de esperanto (Daniele Vitali, fonetikisto), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

28-29. marto
44-a Praktika Staĝo de Parolata Esperanto, Hauenau (Elzaco). Inf: Mme Odette Scheidel, 35 Grande Rue, FR-67660 Betschdorf, Francio. Tel: +33-388544502

28-29. marto
Konferenco pri Kampanjo 2000, Stockholm. Inf: wim Posthuma, Solddatgatan 40, SE-72345 Vsteras, Svedio. Rete: wimp@quicknet.se

29. marto
Regiona Renkonto de Rennes kaj Saint-Malo en Mur-de-Bretagne. Inf: Anna-Maia Argney, 47 rue du Pere Lebret, FR-35400 Saint-Malo, Francio. Tel: +33-299402486, fakso: +33- 299563147

01-04. aprilo
Internacia Esperanto-festivalo de kanto kaj arto, Internacia Esperanto-Seminario "Religio kaj la homaro", Biznes-forumo kaj ekspozicio de esperanto-firmaoj, Karlovo. Inf: Esperinform, B. Leonov, p.k. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

03-05. aprilo
Printempa Semajnfino de Esperanto-Centro Nord-Holando. Inf: Els ten Hagen, tel: +31-72- 5717918

03-05. aprilo
30-a Tutkalifornia Esperanto- Konferenco, Santa Barbara, Usono. Inf: +1-805-9675241. Rete: 72644.2450@compuserve.com

03-06. aprilo
Junulara Esperanto-Renkonto, JER en Gy'r. Inf. Hungara E-Junularo, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. Rete: hej@vma.bme.hu

04-05. aprilo
9-a Kongreso de Valencia kaj Murcio, Castellón. Inf: Grupo Esperanto de Valencia. Gran Vía Fernando el Católico 45, 3-a. ES-46008 Valencia, Hispanio. Fakso: +34-6-3849616. Rete: a-casquero@redestb.es

04-07. aprilo
Ekskurso en Norda Hungario, departemento Nógrád. Inf: Vojaĝoficejo Movilo, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36- 1-1782793

04-11. aprilo
Internacia Ferio-semajno "Karlova Printempo", Karlovo. Inf: Esperinform, B. Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

06-13. aprilo
14-a Printempa Semajno Internacia (PSI) + 3a Printempa Lernejo Internacia (PLI), Bonn. Inf: Germana Esperanto-Asocio, Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweg-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. Tel: +49-2641-4885, fakso: +49-2641- 978666. Rete: psi@esperanto.de

07-10. aprilo
Antaŭkongreso de SAT, 2-a Bretona Esperanto Kanto-staĝo, St. Brieuc. Inf: ges-roj Clopeau, rue J.P. Calloc'h 6, FR-22000 St Brieuc, Francio. Rete: denis.clopeau@wanadoo.fr

08-14. aprilo
22-a Internacia Junulara Festivalo, IJF en Lignano Sabbiadoro (Udine). Inf: Federico Schreiber, via dei Corddaroli 7, IT-34135 Trieste, Italio. Tel: +39-40-422607, fakso: +39-40-763128. Rete: fulmo@ts.flashnet.it

08-14. aprilo
10-a Alp-Adria Esperanto- Konferenco en Lignano Sabbiadoro. Inf: Triesta E-Asocio, CP 601, IT- 34100 Trieste Centro, Italio. Tel/fakso: +39-40-763128. Rete: nored@iol.it

10-12. aprilo
"Pri io aŭ nenio" - Amuza kaj amika kunestado, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

10-13. aprilo
82-a Brita Kongreso de Esperanto en Chester. Inf: Brian Burnett, Nant yr-Hafod Cottage, Llandegla, Wrexham, LL11 3BG, Britio. Tel: +44-1978-790442. Rete:10615.2120@compuserve.com

10-13. aprilo
Paska Renkontiĝo 1998 en Broek (ĉe Joure). Inf: Nederlanda E-Junularo p/a Ingeborg van Dijk, Trompstraat 44, NL-2315 TB Leiden, Nederlando. Tel: +31-521-8758. Rete: ivandijk@rullet.leidenuniv.nl

11-13. aprilo
53-a Kongreso de SAT-Amikaro, Quintin. Inf: SAT, 67 Av. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio. Tel: +33- 147978705, fakso: +33-147977190

11-13. aprilo
Paska Renkontiĝo de NEJ/FLEJA kaj Jubilea koncerto de Kajto en Elahuizen (Frislando). Inf: David van Bezooijen, De Boogaert 28, NL-1901 GP Castricum, Nederlando. Rete: bb3s@stud.frw.uva.nl

15-19. aprilo
Preperado al ekzameno, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bourese, Francio. Tel: +33-549428074

16-18. aprilo
8-a Konferenco de Aplikata Lingvistiko, Szombathely. Inf: Katalin Smidéliusz, pf. ŭ, HU- 9701 Szombaethely, Hungario. Rete: A smidik@rik.dbtf.hu

17-19. aprilo
93-a Skota E-Kongreso, Dumfries. Inf: Sheila Burnett, 26 Langholm Street, Newcastleton, Roxburgshire TD9 0QX, Britio

17-19. aprilo
Gastronomia Semajnfino (ĉi- foje: vegetaraj manĝoj), Aime (Savojo). Inf: Pascal Lécaille, BP 3019, FR-69394 Lyon cedex 03, Francio. Tel/fax: +33- 472-36-07-14. Rete: pascal.lecaille@wanadoo.fr

17-19. aprilo
Semajnfino de Nederlanda Societo de Malfortevidantaj Esperantistoj (Nosobe), Feriejo Dennenheul, Ermelo. Inf: S-ro J. Wieringa, Julianalaan 8, NL-9801 BN Zuidhorn, Nederlando. Tel: +31-594-503116

17-19. aprilo
Esperanto estas ne nur lingvo, konversacia kurso en vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

18-19. aprilo
Trans-alpa Esperanto-Kunveno, Aime-en-Tarentaise, Savojo. Inf: Rodonalpa Esperanto-Federacio. Tel: +33-479097112

18-24. aprilo
Sesio de la Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS), Kraków. Inf: s-ro Jan Talik, ul. Sloneczna 19/57, PL-32-050 Skawina, Polio. Tel: +48-12-2763568

20-26. aprilo
4a Interreligia Seminario Esperantista, Jerusalemo. Inf: J. Gishron, Box 23180, IL-91231 Jerusalem, Israelo. Tel: +972-2-5866249, fakso: +972-2-5870527

20-27. aprilo
TEJO-Seminario: Homaj rajtoj sub premo, Eŭskio. Inf: Esperanto-Jeunes, 4 bis rue de la Cerisaie, FR- 75004 Paris, Francio

21.25. aprilo
Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33- 549428074

21-25. aprilo
Scienc-Teknika konferenco kun sekcio "Esperanto en scienco kaj tekniko", Vladivostoko. Inf: Aleksandr B. Titajev, Do vostrebovanija, RU-690090 Vladivostok, Rusio. Tel: +7-4232-268769, fakso: +7-4232-261689. Rete: espero@pub.marine.su

24-26. aprilo
Esperantologia Didaktika Konferenco de la pola sekcio de ILEI, Kroków. Inf: s-ino Maria Majerczak, ul. Armii Krajowej 7 m 122, PL-30-150 Kraków, Polio

24-26. aprilo
Turisma semajnfino en Bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

25. aprilo
Jubilea malferma tago de CO de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10- 4361044. Rete: uea@inter.nl.net

25-26. aprilo
Renkonto kun la publiko (István Nemere, verkisto), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

25-26. aprilo
20-a UES (Urala Esperantista Renkonto), Niĵnij Tagil. Inf: E. Klubo Renaskiĝo, ab. ja. 28, RU-622001 Niĵnij Tagil, Rusio

25-26. aprilo
Trilanda Renkontiĝo, Ĝenerala konveno de SES, Bazelo. Inf: Nicole Bérould-Focke, pf. 103, CH-4005 Basel, Svisio

25. aprilo - 02. majo
TEJO/KER Seminario: Homaj rajtoj sub premo, Vitoria/Gasteiz, Eŭskio. Inf: Lariko Golden, Damjanich u. 1/c. I. 8., HU-8200 Veszprém, Hungario. Tel: +36-88-424339, fakso +36-1-2828885. Rete: golden@osiris.elte.hu

25.04-03. majo
2-a Bakalaŭriga Sesio de AIS Sanmarino. 23-aj Esperantaj Tagoj de Bydgoszcz. Inf: Esperantotur, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744. Rete: turismo@bydg.pdi.net

30. aprilo - 03. majo
Printempa Esperantista Renkontiĝo en Altaj Tatroj (PERAT-98), Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

30. aprilo - 03. majo
1-a Sudorienta E- Renkontiĝo (SER) "Defio de tutmondiĝo", Rio de Janeiro. Inf: AERJ, Rua Senador Dantas 117, S1, 1341 Centro, BR-20031- 201 Rio de Janeiro (RJ), Brazilio. Rete: aerj@infolink.com.br

30. aprilo - 03. majo
51-a Kultura Semajnfino de Sarlanda E-Asocio, Homburg. Inf: Sarlanda E-Ligo, Pf. 1844, DE-66468 Zweibrücken, Germanio. Tel: +49-6332-981190, fakso: +49-6332- 981192. Rete: sel@ur.pils.de

30. aprilo - 05. majo
Nacia Kongreso de Franca Fervojista Asocio en Plestin-les-Greves. Inf: Josette Ducloyer, 1 Allée de Kernisy, FR-29000 Quimper, Francio. Tel: +33- 298554816

31. aprilo - 05. majo
Jarkunveno de francaj fervojistaj esperantistoj en Plestin-les-Greves. Inf: Jean Rolland, Le Beudres, FR-56950 Plestin-les-Greves, Francio. Tel: +33-297551755

01-03. majo
1-a Rendevuo pri Esperanto kiel laborlingvo ĉe la kampo de sano, Ribeirao Preto. Inf: Eneida, Rua Américo Brasiliense 1418, BR-14015-150 Ribeirao Preto, Brazilio. Tel: +55-16-6368889 aŭ +55-16-6365065. Rete: lamasson@netsite.com.br

01-03. majo
57-a Kongreso de Hispana Esperanto-Federacio, Valladolid. Inf: Hispana Esperanto-Federacio, Rodriguez San Pedro 13-3-7, ES-28015 Madrid, Hispanio. Fakso: +34-1- 4468079. Rete: admin@esperanto- es.org

01-03. majo
Oleg renkontas geamikojn. Inf: E- Klubo "Gaja Krokodilo", a/ja 133, Nabereznije Ĉelni, Novij Gorod, RU-423819, Rusio

01-03. majo
Ornitologia Semajnfino, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Rue du Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-5- 49428074

01-04. majo
Krakova Festivalo de la Esperanta Kulturo. Inf: s-ino Grazyna Maszczynska-Góra, ul Armii Krajowej 2 m 14, PL-30-150 Kraków, Polio. Tel/fakso: +48-12-5375390

03-10. majo
Aroma Jalto '98, Jalta. Inf: Hordijenko Vladimir Viktoroviĉ, p.k. 35. UA-252133 Kiev, Ukrainio. Tel: +7-044-295ŭ1. Rete: lnp@un.kiev.ua

03-10. majo
14-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo, Polio-Litovio-Latvio-Estonio-Finnio. Inf: Vojaĝoficejo Tim-Tur, Mara Timermane, Kr. Valdemara 145/1-32, LV- 1013 Riga, Latvio. Rete: espero@ngo.org.lv

08-10. majo
18-a Renkontiĝo de Portugalaj Esperantistoj, Leiria. Inf: Portugala Esperanto-Asocio, Rua Dr. Joao Couto 6. r/c A, PT-1500 Lisboa, Portugalio. Tel: +351-1- 7141359. Rete: bacano@fc.ul.pt

08-11. majo
Latvia Internacia Printempo (LIP- 98), Cesis-Priekuli-Jurgukalns. Inf: Vojaĝoficejo Tim-Tur, Mara Timermane, Kr. Valdemara 145/1-32, LV-1013 Riga, Latvio. Rete: espero@ngo.org.lv

09. majo
10-a "Kiso de la Fiŝo" en Villingen. Inf: Josef Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 VS- Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-58991

10-16. majo
Esperanto - Komerca agado (EKA) en vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

15-17. majo
Jarkongreso de Sveda Esperanto Federacio, Stockholm. Inf: SEF, Vikingagatan 24, SE-11342 Stockholm, Svedio. Rete: sef@esperanto.sewimp@quicknet.se

15-17. majo
Apudmara Junulara Esperantista Renkontiĝo, Klaipeda. Inf: Arunas Kazlauska, Litovio. Rete: esperant@voras.lt

16-22. majo
50-a jubilea IFEF-kongreso, Aalborg. Inf: IFEF-Kongreso, Banegardspladsen 14, DK-9700 Bronderslev, Danio. Tel: +45-98-801599

19-24. majo
NE OKAZOS! Hungaria Esperantista Semajno, Budapest. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio, Pf. 193. HU-1368 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

20-23. majo
Naturamika migrado en Ĵuraso, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

21-24. majo
1-a Pintempa Renkontiĝo de NEJ kaj FLEJA. Inf: David van Bezooijen, Engeldonk 207, NL-1103 AK Amsterdam, Nederlando. Tel: +31-20-6955516. Rete: D.Bezooijen@frw.uva.nl

22-24. majo
Rongvojaĝo ĉirkaŭ Altaj Tatroj, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

22-24. majo
Renkontiĝo de BRAG (Blovanta Ŝtono Asembleaj Grundoj), Norda Karolino, Usono. Inf: Karlo Donoghue karlo@boone.net

25-26. majo
Danuba Esperantista Scienca kaj Kultura Forumo, Budapest. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio, Pf. 193. HU- 1368 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

29-31. majo
Nord-Okcidenta Regiona Esperanto-Konferenco (NOREK) (Internacia Jaro da la Oceano), Olympia, Washingtono. Inf: Ellen M. Eddy, P.O.Box 4055, Tumwater, WA 98501, Usono. Tel: +1-360-7544563. Rete: norek98@esperanto.org

29-31. majo
2-a Kongreso de Slovakia Esperanto-Federacio, Koŝice. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské námestie 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel: +421-92-32419

29. majo - 01. junio
Antwerpen '98 Kultura Semajnfino pri Eldonado, Antwerpen. Inf: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio. Tel: +32-3-2343400, fakso: +32-3-2335433. Rete: esperanto@agoranet.be

29. majo - 01. junio
75-a Germana Esperanto- Kongreso, Dresden. Inf: Christian Darbellay, Johannesstr. 54, DE-24143 Kiel, Germanio. Tel: +49-431-735016, fakso: +49-431-737788

kroata.gif

30-31. majo
2-a Kongreso de Kroataj Esperantistoj, Varaĵdin. Inf: Kroatia E-Ligo, Amruŝeva 5/1, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel: +385-1-4810152 Rete: esperanto@zg.tel.hr

30-31. majo
Printempa Esperanto-semajnfino en Vukajŝa, Hongkongo. Inf: tel: +29212663 s-ro Ĉan. Rete: hkcpabmk@ibmmail.com

30-31. majo
31-a Hungarlanda Esperanto- Kongreso, Budapest. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio, Pf. 193. HU-1368 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

30. majo - 01. junio
Pentekosta migrado en la ĵurasa naturo (kun fakulo), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

30. majo - 01. junio
Esperanto staĝo, Préfailles. Inf: Marie-France Menanteau, 4 av. du Commando, FR- 44600 St.Nazaire, Francio. Tel: +33-240220098

30. majo - 01. junio
Kongresa Semajnfino en bieno Njeguŝ, Hraŝĉina Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

31. majo - 02. junio
Traduka Semajnfino, Bouresse. Inf: Inf: Kvinpetalo, Rue du Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-5-49428074

01-05. junio
Junulara Okcident-Siberia Esperanto-Renkontiĝo-98, Tomsk, Rusio. Inf: Rete: Malasajev Konstantin kostik_ru@yahoo.com

01-07. junio
Feria semajno en vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

05-07. junio
18-a Internacia Renkonto de Popolaj Orkestroj, Torun. Inf: Etnografia Muzeo, Valy Gen. Sikorskiego 19, PL-87-100 Torun, Polio. Rete: espero@um.torun.pl

06-07. junio
Esperantista Priarta Renkontiĝo "ARBITUS-98", Razgrad. Inf: EK-3 Esperantista Kulturdomo, str. Kliment, BG-7200 Razgrad, Bulgario. Tel: +359-84- 32694

06-12. junio
Internacia Ferio-Semajno "Rozo-98", Karlovo. Inf: Esperinform, B. Leonov, p.k. 44, BG- 4300 Karlovo, Bulgario

09-18. junio
Jubilea Ĉebalta Esperantista Printempo, Mielno. Inf: Pola Esperanto-Asocio Filio en Koszalin, skr.poczt. 30, PL-75-016 Koszalin, Polio. Tel: +48-94-404563

11-13. junio
Landa Kongreso de Norvega Esperantista Ligo, Fana. Inf: NEL, Olas Schous vei 18, NO-0572 Oslo, Norvegio. Tel/fakso: +47-22350894. Rete: esperanto@online.no

12-14. junio
Seminario - trejnado por kursgvidantoj/instruistoj, Kassel. Inf: Germana Esperanto-Asocio, Immentalstr. 3, DE-79104 Freiburg, Germanio. Tel: +49-761-289299, fakso: +49-761-289296. Rete: gea@esperanto.de

12-20. junio
Somera Esperanto-Kurso, tri niveloj, Karlskoga. Inf: Karlskoga Folkhögskola, Esperanto, Box 192. SE-69124 Karlskoga, Sevio. Tel: +46-586-64600, fakso: +46-586- 64622

13-14. junio
46-a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo, Nara. Inf: Nara Esperanto-Societo s-ro MUROTA Keiya, Nara-si, Sanzyoo 606-76-1-209, JP-630-8244 Japanio. Tel: +81-742-227527. Rete: vec02715@niftyserve.or.jp

14-19. junio
Kurso enkonduka al jogo (Fernando Vurpillot, jogisto), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

18-27. junio
Verda Printempo sur insulo Volin. Inf: Pola Esperanto-Asocio, pf. 14., PL-71-358 Szczecin, Polio. Tel: +48-97-3280781

19-23. junio
NE OKAZOS! 12-aj Esperantaj Tagoj en Staszów. Inf: Andrzej Sochacki, ul. Mickiewicza 24/20, PL-28- 200 Staszów, Polio. Tel: +48-15-8641367

19-24. junio
Hungaria Esperanto-Semajno, Budapeŝto. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

19. junio - 03. julio
Internacia Amika Renkonto, Grésillon. Inf: Esperanto Kulturdomo, Kastelo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241891034

20. junio
4-a Frata Vespero kaj Kamparana Festo, Kampo Granda. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono, Rua Colonel Agostinho 126, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro RJ, Brazilio

20-21. junio
4-a Renkontiĝo de Esperantistaj Tergob-Amantoj, Thines. Inf: Esperanto, Lafigre, FR-07140 Malarce, Francio. Tel: +33-475-399979

20. junio - 27. junio
Internacia Ferio-Semajno de TANEF, Krikkenhaar. Inf: Abel Lingbeek, Fogelsanghstate 4, NL-7608 HJ Almelo, Nederlando

20. junio - 04. julio
Esperanto-Feriado "Mazurio invitas vin", Nord-Orienta Polio. Inf: Ewa Bondar, ul. Kochanowskiego 13, PL-19-300 ELk, Polio. Tel: +48-87-103855

21-26. junio
Problemoj de internacikultura komunikado (Sabira Stahlberg, aziologo), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

22-29. junio
Somera semajno en bieno Njeguŝ, Hraŝĉina Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

25-28. junio
Ekskurso en Norda Hungario, departemento Abaúj. Inf: Vojaĝoficejo Movilo, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36- 1-1782793

25-30. junio
FREŜO. 1-a parto. Olsztyn. Inf: Andrzej Gielert, Murzynowskiego 22/27, PL-10-950 Olsztyn, Polio

26-28. junio
Eduka semajnfino. Jyvskyl. Inf: Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj, Sylvia Hmlinen, Teivaalantie 85, FI-33400 Tampere, Finnlando. Tel: +358-3-3464493. Rete: veli.hamalainen@kolumbus.fi

26-30. junio
8-a Eŭropa Esperanto-Forumo, Peterburgo. Inf: Monda Tursimo, ab. ja. 130. RU-197022 Sankt-Peterburgo, Rusio. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: turismo@bydg.pdi.net

27-28. junio
31-a Hungarlanda Esperanto- Kongreso, Budapest. Inf: Hungaria Esperanto-Asocio, pf. 193. HU-1368 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

27-28. junio
Speciala programo for infanoj kaj familioj; denaskismo, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

27-28. junio
Trilanda Renkontiĝo en Dinant. Inf: s-ino Trude Sinno, In't Oord 45, NL-6291 VN Vaals, Nederlando. Tel: +31-4330-62015. aŭ: Assotiation pour l'espéranto, Marcel Delforge, 16 rue des Glacieres, BE-6001 Charleroi, Belgio, tel/fakso: +32-71-431413

29. junio - 03. julio
Somera aventuro, Jyvskyl. Inf: Esperantoklubo de Jyvskyl, Seija Kettunen, Keihsmienenkatu 3, FI-40630 Jyvskyl, Finnlando. Tel: +358-14-254609

30. junio - 05. julio
Seminario por instruistoj de la Zagreba metodo, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina- Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

01-05. julio
FREŜO. 2-a parto. Olsztyn. Inf: Andrzej Gielert, Murzynowskiego 22/27, PL-10-950 Olsztyn, Polio

01-06. julio
NE OKAZOS! Vladivostokaj Esperanto-Tagoj '98 (JuRVET '98). Inf: Esperanto-Klubo, Teknika Universitato, Puŝkinskaja 10, RU-690600 Vladivostok, GSP. Tel: +7- 4232-268769, fakso: +7-4232-261689. Rete; espero@pub.marine.su

02-05. julio
Karpatia Regiona Esperanto- Konferenco, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

03-05. julio
Tutlanda Somera Kunloĝado, Taejon. Inf: Korea Esperanto-Asocio, Kang Byeon Han Shin Core B/D, No 601 Mapo-Dong 350, Mapo-ku, Soeul, Korea Respubliko. Tel: +82-2-7176974, fakso: +82-2-7176975. Rete: keast@soback.kornet.nm.kr

03-05. julio
50-a Jubileo de Esperanto-Movado en Vroclavo. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, ul Dubois 3/1. PL-50-208 Wroclaw, Polio. Tel/fakso: +48-(0)71-3296954

03-09. julio
NE OKAZOS! Hungaria Esperanista Semajno, Budapest. Inf: Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

03-10. julio
Kursoj por komencantoj kaj praktikantoj (unua parto, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241-891034

04. julio
Somera semajnfino en Insulo Lamma, Hongkongo. Inf: Tel: +29212663 s-ro Ĉan. Rete: hkcpabmk@ibmmail.com

04-05. julio
32-a Landa Amika Renkonto, Debrecen. Inf: Hungara Fervojista Esperanto-Societo, pf. 7, HU-1378 Budapest, Hungario

05-18. julio
Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Inf: Esperanto, s-ro Pavel Sittauer, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio. Tel: +420-618-21909

06-12. julio
Semajna Esperanta Ripozo kun lingvaj kursoj, Balatonszemes. Inf: Vojaĝoficejo Movilo, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36- 1-1782793

06-24. julio
29-a Somera Esperanto-Kurso, San Francisco Ŝtata Universitato, Kalifornio. Inf: Cathy Schulze, 410 Darrell Road, Hillsborough, CA 94010, Usono. Tel: +1-650-3421796. Rete: elna@esperanto.org

07-11. julio
Praktikado de la lingvo kaj Preparado al Altaj Studoj, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Rue du Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-5-49428074

08-12. julio
Iranaj Esperantistoj Montgrimpos, Sabalan monto. Inf: Irana Esperanto-Centro. P.O.Kesto 17765-185, Tehrano, Irano. Tel: +98-21-843550 -850529, fakso: +98-21-8764250. Rete: irejo@neda.net

10-17. julio
Antaŭkongreso de SAT, Odeso. Inf: Grigorij Geht, ul. Bebelja 9/38, UA-270014 Odessa, Ukrainio. Tel: +7-482-217336. Rete: vdp- slot@eurocom.odtelnet.net

10-17. julio
Kursoj por komencantoj kaj praktikantoj (dua parto), Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241-891034

10-18. julio
2-a Somera Lernejo, Banja Vruĉica. Inf: Gradimir Kragiĉ, ul Svetog Save H-15, Yu-74270 Tesliĉ, Bosnio. Rete: esperokg@pesha.bc.rstel.net

10-24. julio
Somera Esperanto-Lernejo (SEL- 98), Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

10-26. julio
Ripoz-Feriado apud Nigra Maro, Lviv-Jalta-Odeso-Lviv. Inf: Tatjana Ogorodnikova, str. 9 majo
12 loĝ. 7, UA-334264 Jalta-Gurzuf, Ukrainio

12-18. julio
4-a Internacia konkurso de klasika gitaro. Lokemo (Bretonio). Inf: Mairie (Urbodomo), FR-22300 Trendrez-Lokemo, Francio. Tel: +33-2-96357452, fakso: +33-2-96357591

13-19. julio
MEmzorga LAgumado (MELA), Délegyháza. Inf: Edit Lindwurm, Dunadül' u. 5/c. 5/32. HU-1212 Budapest, Hungario

13-20. julio
Artaj Laboroj kaj Ripozo, apud Balatono. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

14-19. julio
Enkonduko al jogo, La Chaux-de- Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de- Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

15-25. julio
7-a Internacia Esperanto-Kurso por Gejunuloj. Inf: Ĉeha Esperanto-Junularo, Renata Beranová, Svatoplukova 43, CZ-78401 Ĉervenka, Ĉehio. Rete: cea@tnet.cz

17-24. julio
Turisma Semajno (TUSE-98), Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

17-24. julio
Kursoj por komencantoj kaj praktikantoj (unua parto), Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241-891034

18. julio
Piedmigrado kaj pikniko en departamento Finistre, Francio. Rendevuo sur la Montagne Saint Michel, apud la vilaĝo Brasports, la 18-an de julio
, je la 11 kaj 30. Tel/fakso: +33-0298-886257, Nicoline Rizzoni

18-24. julio
Internacia Esperanto-Konferenco MCMXCVIII de OSIEK: Romiaj influoj kaj la latina lingvo en la mondkulturo. Inf: Triesta E-Asocio, CP 601, IT-34100 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-763128, rete: ericl@iname.com.frnored@iol.it

Emblemo de Baltiaj Esperanto-tagoj

18-24. julio
34-a Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET), Veisiejai. Inf: Litova E-Asocio, p.k. 167, LT-3000 Kaunas, Litovio. Fakso: +370-7-228616

18-25. julio
20-a Renkontiĝo de E- Familioj, Mosonmagyaróvár. Inf: Ges-roj Slezák, Damjanich u. 2, HU-9200 Mosonmagyaróvár, Hungario. Tel: +36-96-211271

Emblemo de la SAT-kongreso

18-25. julio
71-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), Odessa. Inf: Grigorij Geht, ul. Bebelja 9/38, UA-270014 Odessa, Ukrainio. Tel: +7-482-217336. Rete: vdp- slot@eurocom.odtelnet.net

18-25. julio
7-aj Internaciaj Esperanto-kursoj por junuloj, Internaciaj Ekzamenoj UEA/ILEI, Prago. Inf: Renata Beranova, Ĉeha Esperanto-Junularo, Svatoplukova 43, CZ-748 01 Ĉervenka, Ĉehio. Tel: (en laborejo) +420-68-5639524. Rete: cea@tnet.cz

18. julio - 01. aŭgusto
17-a Katolika Esperanto-Tendaro de IKUE, Srebranice. Inf: Katolika sekcio de Ĉeha Esperanto-Asocio, Miroslav Ŝvaĉek, Trŝicka 6. CZ-75127 Penĉice, Ĉehio

19-24. julio
34-a Brazila Kongreso de Esperanto en Salvador-Bahia. "Esperanto kaj Interreto: Globigado de la komunikado". Inf: Bahia Esperanto-Asocio, Caixa Postal 945, BR-40001-970 Salvador BA, Brazilio. Rete: kongreso@svn.com.br

Emblemo de IJS

19-25. julio
Internacia Junulara Semajno (IJS), Kecskemét Inf: Hungara E-Junularo, pk. 87, HU-1675 Budapest, Hungario. Fakso: +36-1-2828885 Rete: hej@vma.bme.hu

19-25. julio
Somera Esperanto-Kursejo, Jekaterinburg. Inf: Esperanto-Centro, ab.ja. 67. RU-6200077 Jekaterinburg, Rusio. Tel: +7-3432-220481. Rete: hrgo@sbank.e-burg.su

19. julio - 01. aŭgusto
Somera Esperanto- Tendaro, Lanĉov. Inf: Esperanto, s-ro Pavel Sittauer, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio. Tel: +420-618-21909

20-25. julio
Praktikado de la lingvo (dua nivelo), Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Rue du Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-5-49428074

20-31. julio
Internacia Metodika Seminario por E-instruantoj, Baugé. Inf: Kultura Esperanto-Domo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-2-41891034

21-25. julio
5-a Mara Internacia Renkontiĝo (MIRO), Savudrija. Inf: Kroatia Esperanto-Junulara Asocio, Amruŝeva 5/I, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel/fakso: +385-1-4810152. Rete: esperanto@zg.tel.hr

21-26. julio
Problemoj de interkultura komunikado, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

22. julio - 07. aŭgusto
Internaciaj semajnoj de la Martinus-Centro. Klint. Inf: Martinus-Instituto, Mariendalsvej 94-95, DK-2000 Frederiksburg, Danio. Tel: +45-38-346180. Rete: martinus@centrum.dk

24-27. julio
17-a Komuna Seminario, Beijing. Inf: Ĉina Junulara Esperanto-Asocio, P.O.Kesto 825. CN-100037 Beijing, Ĉinio. Tel: +86-10-68326682, fakso: +86-10-68321808

24-29. julio
Lorca kaj la hispana poezio ĉi-jarcenta, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Rue du Lavoire, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +33-5-49428074

24-31. julio
Kursoj por komencantoj kaj praktikantoj (dua parto), Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241-891034

25-27. julio
Jarkunveno de ELNA, Montréal, Kanado. Inf: ELNA, P.O.Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. Rete:elna@esperanto- usa.org

25-27. julio
Nord-Amerika Kongreso de Esperanto, Montréal. Inf: Esperanto-Societo Kebekia, 6358-A, rue de Bordeaux, Montréal, QC, Kanado. Respondilo/Fakso: +1-521- 2720151. Rete: esperanto@sympatico.ca

25-30. julio
Kultura Esperanto Semajno kaj Internacia Cseh-Metoda Kurso, Valencia. Inf: Augusto Casquero de la Cruz, Avenida Burjasot 29. A-31, ES-46009 Valencia, Hispanio. Tel: +34- 6-3401369, fakso: +34-6-3849616. Rete: a-casquero@redestb.es

25-30. julio
1-a Apud-mara Kultura Esperanto- Semajno, Valencia. Inf: Augusto Casquero, Hispanio. Rete: a-casquero@redestb.es

25-31. julio
Internacia Naturamika Renkontiĝo (IREN), Pécs. Inf: Baranyai Eszperantó Egyesület, Pf. 98, HU-7601 Pécs, Hungario. Tel: +36-72- 333123. Rete: szucs@geod.pmmfk.jpte.hu

25. julio - 01. aŭgusto
54-a Internacia Junulara Kongreso, IJK en Rijeka. Inf: Kroatia Esperanto-Junulara Asocio, Amruŝeva 5/I, HR-10000 Zagreb, Kroatio. Tel/fakso: +385-1-4810152. Rete: esperanto@zg.tel.hr

25. julio - 01. aŭgusto
13-a Ekumena Kongreso, Nantes. Inf: Philippe Cousson, 26 rue de Pré Ventenet, FR-86340 Nouaillé-Maupertuis, Francio. Rete: diaregno@altern.com

25. julio - 01. aŭgusto
64-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj, Artigues apud Bordozo. Inf: Monique Dussenty, 76 ave, La Fontaine, FR-33560 Carbon-Blanc, Francio. Tel: +33- 5-56067449

27-31. julio
Oficiala antaŭkongreso, Paris. Inf: Esperanto-Ile-de-France, 4 bis rue de la cerisaie, FR-75004 Paris, Francio

28-30. julio
Speciala turisma kaj lingvo(re)lerna programo, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

28-30. julio
Internacia renkonto de Sistemo pri interŝanĝoj kaj Reto pri interŝanĝo de scioj, Montpellier. Inf: Emile Mas, Galapian, FR-47190 Aiguillon, Francio. Tel/fakso: +33-553872978. Rete: rene.ballaguy@hol.fr

31. julio - 07. aŭgusto
Kursoj por komencantoj (unua parto), praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241-891034

01-08. aŭgusto
83-a Universala Kongreso de Esperanto, Montpellier, Francio. Inf: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10- 4361044, fakso: +31-10-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

01-08. aŭgusto
Internacia Studadsesio "AIS-IKU", Montpellier (senkosta por kongresanoj)

01-08. aŭgusto
31-a Infana Kongreseto, Sommieres. Inf: Jeannine Bony, Résidence Pres d'Arenes 2 (Appt. 36), 247 rue F. de Lesseps, FR-34000 Montpellier, Francio

01-08. aŭgusto
FESTO, Junulara programo enkadre de la UK. Inf: Frédéric Durand, 13 rue Prof. Jean Garnier, FR-34070 Montpellier, Francio. Rete: jefo@esperanto.org

02-15. aŭgusto
Somera Esperanto-Tendaro, Lanĉov. Inf: Esperanto, s-ro Pavel Sittauer, CZ-67401 Trebiĉ, Ĉehio. Tel: +420-618-21909

03-17. aŭgusto
12-a Infana Ekologia Ekspedicio "Dnesto-98", Ukrainio. Inf: Tel: +380-482-233831, fakso: +380-482-522805. Rete: wildlife@paco.odessa.ua

06-09. aŭgusto
Ekskurso en Norda Hungario, departemento Borsod. Inf: Vojaĝoficejo Movilo, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36- 1-1782793

07-08. aŭgusto
Lingvo-politiko kaj Interkultura Edukado: Pestpektivoj por Esperanto, Montpeliero. Inf: ILEI - UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31- 10-4361044, fakso: +31-10-4361751. Rete; uea@inter.nl.net

07-14. aŭgusto
Kursoj por komencantoj (dua parto) praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: Kultura Esperanto-Domo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241-891034

08-11. aŭgusto
AVE-seminario pri Verda Politiko '98, regiono Larzak. Inf: Ges-roj Sion, Chemin de Fontinettes, FR-59522 Lambres-Les-Douai, Francio. Tel: +33-327-978787. Rete: mpsion@nordnet.fr

08-14. aŭgusto
32-a Konferenco de ILEI kaj ILEI-Gimnazio por 12-16-jaruloj, Montpeliero, Francio. Inf: Bertil Andréasson, Södra Rörum pl. 455, SE-24294 Hörby, Svedio

08-15. aŭgusto
Konferenco de Internacia Kumunista Esperantista Kolektivo, Durban-Corbires. Inf: Vilhelmo Lutermano, Fonto Gazela, FR-11360 Embres-et-Castelmaure, Francio. Tel: +33-468-458132. Rete: 100070.2001@compuserve.com

09-10. aŭgusto
1-a Forumo por la Esperanta Civito, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

9-11. aŭgusto
Praktikado de la lingvo, Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Rue du Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel: +35-549-428074

09-16. aŭgusto
Junulara Ekumena Tendaro, JET de Taizé en centra Francio. Inf: pastro Bernhard Eichkorn, Romaeusring 20, DE-78050 VS-Villingen, Germanio. Tel: +49-7721-22073, fakso: +49-7721-22074. Rete: b.eichkorn@t-online.de

09-22. aŭgusto
Esperanto-semajnoj pri Martinus Kosmologio, Nykobing. Inf: Martinus-Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 Kopenhago, Danio. Tel: +45-38-346280, fakso: +45-38-346180. Rete: martinus@centro.dk

10-16. aŭgusto
Kultura Esperanto-Festivalo, KEF- 98 en Lesjöfors. Inf: Janko Luin, Myggdalsvgen 123, SE- 13542 Tyresö, Svedio. Rete: janko@esperanto.se

10-17. aŭgusto
5-aj Someraj Kursoj, Istrio, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

10-17. aŭgusto
Seminario pri kvakerismo, Karpacz. Inf: Eric Walker, Nacton, Ipswich IP10 OLA, Britio. Tel: +44- 1473-7ŭ88, fakso: +44-1473-274531. Rete: ericwalker@gn.apc.org

10-24. aŭgusto
33-a Internacia Esperanto-Feriado, Karpacz (Sudeto-Montaro). Inf: Silezia Esperanto- Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw, Polio. Tel/fakso: +48-71- 226954 kaj Eric Walker, Nacton, Ipswich IP10 OLA, Britio. Tel: +44-1473- 7ŭ88, fakso: +44-1473-274531. Rete: ericwalker@gn.apc.org

12-18. aŭgusto
1-a PIK (Plurnivela Internacia Kurso), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

12-19. aŭgusto
Internacia Esperanto- Staĝo, Plouézec. Inf: Roger Eon, 5 Kervilin Izelan, FR-22470 Plouézec, Francio. Tel/fakso: 33-296-227717. Rete: rogeon@club-internet.fr

13-22. aŭgusto
4-a Internacia Arkeologia Laborbrigado, Blera (Viterbo). Inf: Pierluigi Cinquantini, via Dante Alighieri n. 2, IT-01010 Blera, Italio. Tel/fakso: +39-761-479503. Rete: pcinqua@tin.it

14-21. aŭgusto
Kursoj por praktikantoj kaj lertuloj, Grésillon. Inf: Esperanto Kulturdomo, Kastelo Grésillon, FR-49150 Baugé, Francio. Tel: +33-241891034

14-23. aŭgusto
Internacia Renkontiĝo de Interesaj Homoj, Bialistoko. Inf: Esperanto-Centro Zamenhof, ul. Piekna 3, PL-15-282 Bialystok, Polio. Tel: +48-85-454600. Rete: f- zamenhof@centrumtur.sitech.pl

15-21. aŭgusto
38-a Internacia Somerlernejo, Barlaston. Inf: Derek Tatton, Warden, Wegdwood Memorial College, Barlaston, Stroke-on-Trent, Staffs, ST12 9DG, Britio. Tel: +44- 1782-372105. Rete: wedgwood.college@sta ffordshire.gov.uk

16-30. aŭgusto
Esperanto-Renkonto okaze de 125-jara unuiĝo de urboj Buda, Pest kaj Obuda, Budapest. Inf: Vojaĝoficejo Movilo, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-1782793

17-27. aŭgusto
38-a OkSEJT (Okcidenta Sovetia Esperanta Junulara Tendaro, Moskvo. Inf: Grigorij Arosjev, ab. ja. 31, RU-1ŭ71 Moskva, Rusio

18-20. aŭgusto
Surpriza Semajnfino, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

18-23. aŭgusto
Virino en esperanta literaturo, literatura kurso, bieno Njeguŝ, Hraŝĉina- Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

19-20. aŭgusto
Svisa E-ekzameno, ĉiuj gradoj, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

19-25. aŭgusto
Sesa Internacia Akademia Konferenco pri Scienco kaj Tekniko en Esperanto kaj Internacia Somera Semajno por Geknaboj kaj Gejunuloj, Pekino (Beijing). Inf: Sciencista Teknikista Esperanto-Asocio ĉe Ĉina Akademio de Sciencoj, 52 Sanlihe, CN-100864 Beijing, Ĉinio. Fakso: +86-10-68512458. Rete: lrf@lasgsgi4.iap.ac.cn

21-23. aŭgusto
Renkontiĝo de ĉehaj kaj slovakaj katolikaj esperantistoj, Zilina. Inf: Vladimir Nemec, Zvolenská 6, SK-010 08 Zilina, Slovakio

21-23. aŭgusto
Rumana Fervojista Esperanto-Kongreso, Sibiu. Inf: Mihai Stefan, Str. Politehnicii 1, RO- 2200 Braŝov, Rumanio. Tel: +40-68-424646, fakso: +40-1-3123200

21-23. aŭgusto
Barents-regiona Renkontiĝo, Tana. Inf: Herolv Olsen, Postboks 453, NO-9001 Tromsö, Norvegio. Tel: +47-77-683316

21-23. aŭgusto
3-a Rilathistoria Simpozio inter Japanio kaj Koreio, Seulo, Koreio. Inf: NISIO Tutomu Kata, Takadono 4-13-3, Asahi-ku, Oosaka-si, JP-535-0031, Japanio. Tel: +81-6- 9582503, fakso: +81-6-9582504. Rete: NBG02407@niftyserve.or.jp

22-26. aŭgusto
67-a Itala Esperanto- Kongreso, Frascati (Roma). Inf: Carlo Sarandrea, via di Posta Fabbrica 15, IT-00165 Roma, Italio. Rete: c.sarandrea@agora.stm.it

23-28. aŭgusto
17-a Internacia Literatura Forumo (ILF), Svidniko. Inf: Tomasz Chmielik, ul. Jarzebinowa 3/30, PL- 21-040 Swidnik, Polio. Tel: +48-81-4681625, fakso: +48-81-7515713

24. aŭgusto
Hoverlano-98, montaro Karpatoj. Inf: Jaroslav Zaharija, B. Hmelnickij 82/4-8, UA-284006 Ivano- Frankivsjk, Ukarinio. Tel: +7-3422-62241

24-30. aŭgusto
Jubileaj festaj tagoj de Lodzaj esperantistoj + 2 taga kongreso de Pola E-Asocio. Inf: Lodza Filio de PEA, ul. Moniuszko 5, p.k. 337, PL-90-101 Lódz, Polio. Rete: esperanto_lodzo@ikki.com.pl

24-30. aŭgusto
13-a Kafoklaĉa Internacia Somera renkontiĝo (KISO) en Marburg. Inf: Gunter Neue, Kaffweg 9 b, DE-35039 Marburg, Germanio. Tel: +49-6421/27889

24. aŭgusto - 03. septembro
Antaŭkongresa (BEA) Internacia Esperanto-Feriado, apud Nigra Maro. Inf: Esperinform, B. Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

27-30. aŭgusto
3-a Esperantista Renkontiĝo de Serba Respubliko, Prijedor, Serba Respubliko. Inf: Esperanto-Ligo de Serba Respubliko, Pk. 335, BA-78001 Banja Luka, Bosnio kaj Hercegovino. Rete: esperoel@etf-bl.rstel.net

30. aŭgusto
29-a Pola Esperanto-Kongreso, Lodz. Inf: Filio de PEA, p.k. 337. PL-90-001 Lódz, Polio

29. aŭgusto - 05. septembro
Internacia Semajno Esperantista, Sete. Inf: Esperanto, 5 rue du Docteur Roux, FR- 34090 Montpellier, Francio. Tel: +33-467-541543

29. aŭgusto - 04. septembro
Itala Sanmarineca sesio de AIS en Rimini-San Giuliano Mare. Inf: s-ino ADoc. Joanna Lewoc, Karl-Schwarzschield-Weg 6/317, DE-37077 Göttingen, Germanio. Tel: +49-551-376072. Rete: blewo1@hrz.uni-paderborn.de

30. aŭgusto
5-a Jara Rostfesto de Sankta Luiso. Inf: Esperanto-Asocio de Sankta Luiso, Usono. Rete: stanlio@geocities.com

31. aŭgusto - 19. decembro
Tutsemestra Esperanto-kurso, Karlskoga. Inf: Karlskoga Popola Altlernejo, Esperanto- Fako, Box 192, SE-69124 Karlskoga, Svedio. Tel: +46-586-64600, fakso: +46-586-64622

01-15. septembro
Internacia Esperanto-Feriado kun Folkloro en montaro Pienny. Inf: Filio de PEA, Stanislawa Majerczak, ul. Kingi 6, PL-34-450 Kroscienko n/D, Polio

03-04. septembro
Unua Jarkonveno de Irana Esperantistaro (JEKIE), Klardasht. Inf: Irana Esperanto-Centro. P.O.Kesto 17765-185, Tehrano, Irano. Tel: +98-21-843550 -850529, fakso: +98-21-8764250. Rete: irejo@neda.net

03-06. septembro
Mikologia Semajnfino, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

03-17. septembro
12-a Infana Ekologia Ekspedicio "Dnestro-98". Inf: Tel: +380-482-233831, fakso: +380-482-522805. Rete: wildlife@paco.odessa.ua

04-06. septembro
Gastronomia Semajnfino (ĉokolado), Bulonjo-sur-Maro, Francio. Inf: Alain Fagot, Egelantiersstr. 12B, NL-1015 PL Amsterdam, Nederlando. Tel: +31-20- 6265509. Rete; alain.fagot@cwi.nl

04-06. septembro
49-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio, Gorna Orjahovica. Inf: Esperantsko Druĵestvo Espero, ul. Vastaniĉeska 1, Gorna Orjahovica, Bulgario

04-07. septembro
Vinfestivalo kun vinrikolto, Budapest kaj Szentendre. Inf: Vojaĝoficejo Movilo, Soroksári út 117/D, %w-1095 Budapest, Hungario. Tel:%w36-1-178793

04-08. septembro
12-a Kongreso de Itala Katolika Unuiĝo Esperantista, Arenzano. Inf: Mario German, V. Canepa 57, IT-16030 Sori (GE), Italio. Rete: marger@split.it

05. septembro
2-a Espepranta Pikniko, Zalaegerszeg. Inf: Prospera Linio-Unuiĝo, HU-8901 Zalaegerszeg, pf. 263.,Hungario. Tel: +36-92-320008, +36-20-211798, +36-92-328512 (organizanto post la 20a horo)

05-07. septembro
20-a Renkontiĝo de Esperanto de Ŝtato San-Paulo, urbo Paulinia. Inf: Kultura Centro de Esperanto, C.P. 1097, BR-13001-970 Campinas, SP, Brazilio. Rete: kultura@turing.unicamp.br

05-13. septembro
Septembro
apud la maro, vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

06-13. septembro
Postkongresa (BEA) Internacia E-Feriado apud Nigra Maro. Inf: Esperinform, inĝ. Boĵidar Leonov, p.k. 44, BG-4300 Karlovo, Bulgario

08-12. septembro
51-a Agrentina Kongreso de Esperanto kaj 4-a Internacia Konferenco pri Instruado, Buenos Aires. Inf: Buenos Aires Esperanto-Asocio, AR-2357 Paraguay, Argentino. Tel: +54-1-9614302

12-13. septembro
Esperantista Malgrankarpata Renkontiĝo, Bratislava. Inf: Alica Komlóŝi, Rovnikova 6, SK-82102 Bratislava, Slovakio. Tel: +421-7-291604

12-13. septembro
Regiona Semajnfono de SES, Cully (apud Laussanne). Inf: Nicole Margot, ch. des Lys 4, CH-1010 Lausanne, Svisio. Tel: +41-21-6531467

12-13. septembro
"Forumo de Asocioj" - kun partopreno de Esperanto-Indre (Parc de Belle Isle F-36000 Chateauroux, Francio). Vizitu nian budon (A-126-bis) estas senpage. Amika kunmanĝado je 19.00 horo la 12-an de septembro

13-20. septembro
Esperanto - Komerca agado, elmontrado de varoj, prelegoj, kurso, vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, It%wio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

18-20. septembro
3-a Hansa Esperanto-tago, Lasby, Danio. Inf: Esperanto-Kiel, Johannesstr. 54, DE-24143 Kiel, Germanio. Tel: +49-431-737788

18-20. septembro
3-a Nacia Kongreso de RUMEJA kaj Balkanlanda Junulara Konferenco, Timiŝoara. Inf: Mirela Frantescu, str. Allea Creatie nr. 9. ap. 18., RO-1900 Timiŝoara, Rumanio. Tel: +40-56-144102. Rete: camipop@btr.dnttm.ro

19-20. septembro
4-a Esperanto-semajnfino en Nova Teritorio. Inf: Karen Lo, tel: 93231567, rete: honkongo@esperanto.nu

24-27. septembro
9-a Montkabana Renkontiĝo, Bad Goisen. Inf: Aŭstria Esperanto-Junularo, Pf. 804, AT-8011 Graz, Aŭstrio

24-27. septembro
Seminario - trejnado por kursgvidantoj/instruistoj (germane), Harz-Montaro. Inf: Germana Esperanto-Asocio, Immentalstr. 3, DE-79104 Freiburg, Germanio. Tel: +49- 761-289299, fakso: +49-761-289296. Rete: gea@esperanto.de

25-27. septembro
ARKONES, 14-a Artaj Konfrontoj en Esperanto, Poznan. Temo: Kial mi, malgraŭ ĉio, okupiĝas pri Esperanto? Inf: Pawel Janowczyk, ul. Zawady 2/7, PL- 61-002 Poznan, Polio. Tel: +48-602-352664, +48-61-8755879

25-28. septembro
Internacia Amikeca Renkontiĝo / Markola Kongreso en Aylesford, apud Maidston (Kent Graflando). Inf: Anica Page, 37 Bullinch Close, Riverhead, Sevenoaks, Kent, IN13 2BB, Britio

26-27. septembro
Eŭropa Unio kaj Svislando, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

26-30. septembro
Seminario "Esperanto- 2000" pri edukado, kulturo kaj turismo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: turismo@bydg.pdi.net

26. septembro - 04. oktobro
24-a Internacia Esperanto-Forumo de Turismo kaj Kulturo, Bydgoszcz. Inf: Monda Turismo, str. M. Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Polio. Tel: +48-52-415744 aŭ +48-52-3460082. Rete: turismo@bydg.pdi.net

01-04. oktobro
Vina Seminario, Lechovice. Inf: Pavla Dvoráková, Ostravská 637, CZ-19900 Praha 9, Ĉehio. Tel/falkso: +420-2-6282952.
Partoprenkotizo (erare presita sur aliĝilo, ĝustaj kotizoj:
ĝis 30 jarojsuper 30 jaroj
A-landoj (antaŭe okcidentaj)180 DEM210 DEM
B-landoj (antaŭe orientaj)90 DEM105 DEM

02-04. oktobro
5-a Semajnfino de Esperanto Nederland, Mennonrode. Inf: Kees Hoeijenbos, Narcisplantsoen 52, NL-2015 AK Harlem, Nederlando

02-04. oktobro
11-a Kultura Festivalo, Usti nad Labem. Inf: Josef Kriz, Druzstveni 411/11, CZ-40007 Usti nad Labem, Ĉehio

02-04. oktobro
Aŭtunaj rikoltoj, bieno Njegus, Hraŝĉina-Trgoviŝĉe, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

02-04. oktobro
Saŭrkraŭta kaj Kiŝa Semajnfino en Diebolsheim (sude de Strasburgo). Inf: Magali Texier, Hafenstr. 39/301, DE-68159 Mannheim, Germanio. Tel: +49-621- 106862, fakso: +49-621-13739. Rete: magali@rumms.uni-mannheim.de

02-04. oktobro
Internacia Junulara Esperanta Renkontiĝo, IJER-98. Inf: LEJL, a/d. 193, LT-3000 Kaunas, Litovio. Tel/fakso: +370-7-231461. Rete: ramunasn@takas.lt

03. oktobro
Internacia Ago-Tago

03. oktobro
Ago-Tago en Kampo Grende. Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono, Rua Colonel Agostinho 126, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro RJ, Brazilio

03-04. oktobro
85-a Japana Esperanto-Kongreso, Kanazawa. Inf: Japana Esperanto-Instituto, Waseda-mati 12-3, Sinzyuku- ku, Tókyó-to 162, Japanio. Tel: +81-3-32034581, fakso: +81-3-32034582. Rete: jei@mre.biglobe.ne.jp

03-06. oktobro
6-a Internacia Esperanto- Semajno, Calafell (Tarragona). Inf: Hispana Fervojista Esperanto-Asocio, Apdo 15027, ES-08080 Barcelona, Hispanio. Tel: +34-3-7275021

03-10. oktobro
6-a Internacia Esperanto- Semajno de la Kulturo kaj Turismo, Tarragona. Inf: Hispana Fervojista E- Asocio, Ap. 15027, ES-08080 Barcelona, Hispanio. Tel: +34-93-7275021. Rete: jserrano@oc6.es

04-10. oktobro
Hungaria Esperantista Semajno, regiono Balaton, Szekszárd kaj Villány. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

08-11. oktobro
Ekskurso en Norda Hungario, departamento Zemplén. Inf: Vojaĝoficejo Movilo, Soroksári út 117/D, HU-1095 Budapest, Hungario. Tel: +36- 1-1782793

08-11. oktobro
Metodika Seminario, vilao Amfora Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

09-11. oktobro
Kavalira Konkurso, Gemenc. Inf: Kálmán Romcsek, Oltó u. 10. II. 9, HU-1108 Budapest, Hungario

09-11. oktobro
30-a Korea Kongreso de Esperanto, Taejon. Inf: Korea Esperanto-Asocio, Kang Byeon Han Shin Core B/D, No 601 Mapo-Dong 350, Mapo-ku, Soeul, Korea Respubliko. Tel: +82-2- 7176974, fakso: +82-2-7176975. Rete: keast@soback.kornet.nm.kr

09-12. oktobro
52-a Argentina Kongreso de Esperanto, Saezpenja. Inf: Loka Kongres Komitato, Calles 119 y 122, AR- 3700 Pcia. R. Sáenz Pena, Chaco, Argentino

09-20. oktobro
1-a Bavara Studsesio de AIS en Freising, Germanio. Inf:
10-11. oktobro
3-a Zmijiva Esperanto Renkontiĝo (ZER-o), Zmijiv. Inf: Alina Shidahova, ul. Kalinina 11, UA-313720 Zmijiv, Ukrainio. Tel: +7-5747-37499

10-12. oktobro
5-a Internacia Semajnfino Esperantista en Ludlow, Vermont, Usono. Inf: Esperanto-Societo Kebekia, 6358-A, rue de Bordeaux, Montréal, QC, Kanado. Respondilo/Fakso: +1-514-2720151. Rete: esperanto@sympatico.ca

11-18. oktobro
Lingvaj rajtoj... TEJO- seminario en Budapeŝto. Inf: Lariko Golden, Damjanich u. 1/c. I. 8., HU-8200 Veszprém, Hungario. Tel: +36-88-424339, fakso +36-1- 2828885. Rete: golden@osiris.elte.hu

16-18. oktobro
Seminario de la provinca asocio Baden- Virtemberga, Oberkirch. Inf: Germana Esperanto-Asocio, Immentalstr. 3, DE-79104 Freiburg, Germanio. Tel: +49-761-289299, fakso: +49-761- 289296. Rete: HREF="mailto:gea@esperanto.de">gea@esperanto.de

16-18. oktobro
PostSomera Klaĉ-Kunveno, PSKK en Mol, Belgio. Inf: Joost Witteveen, Ir. Driessenstraat 127, NL- 2312 KZ Leiden. Tel: +31-71-5125405 (nur vespere/semajnfine), rete: joosteto@esperanto.nu

17-18. oktobro
Hokkajda Kongreso de Esperanto en gastejo Koŭan Rodoŝa Fukuŝi Senta, Motonakano 4-1-16, Tomakomai, JP-053-0005. Inf: Hoŝida Acuŝi, MCM63639@biglobe.ne.jp

19-25. oktobro
LINGVA Festivalo en Ĉeboksari. Inf: Junulara E-Asocio Ĉuvaŝa Respubliko en Rusio, Aleksandr Blinov, a/ja 189, RU-428000 Ĉeboksari, Rusio. Rete: sylvie.roques@wanadoo.fr

23-25. oktobro
Munĵetada Semajnfino en Tuluzo (Okcitanio). Inf: Sylvie Roques, 8 rue Jean Soula, FR-31240 St. Jean, Francio. Rete: sylvie.roques@wanadoo.fr

24. oktobro
110-jara fondiĝjubileo de Esperanto-Grupo, Nurnbergo. Inf: Anny Hartwig, Pirckheimerstr. 11, DE- 90408 Nürnberg, Germanio. Tel/fakso: +49-911-359658

24. oktobro
Lingva Festivalo, Ĉeboksari, Rusio. Inf: Konstantin Vihrov, rete: konstantin_ vihrow@p76.f1.n5066.y2.fidonet.org

24-25. oktobro
Eŭropa Unio: al kio ĝi evoluas? (kun fakulo pri EU), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

25. oktobro - 01. novembro
10-a Esperanto Koruso-Staĝo, Montferrier. Inf: Jorgos, FR-09120 St. Felix, Francio. Tel: +33-61-608683

26-30. oktobro
Ĉu esperanto evoluas? Laŭ "Ĉu..." romanoj de Johan Valano... kaj plu. Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428047

29. oktobro - 01. novembro
Ruslanda Esperanto-Kongreso '98, Tomsk. Inf: REK, a/k. 2289, RU-634055 Tomsk, Rusio. Rete: gbasov@hcei.su

29. oktobro - 01. novembro
Mez-eŭropa Junulara Konferenco, MEJK. Inf: Flavia Dal Zilio, rete: flavia.dalzilio@esperanto.nu

30. oktobro - 05. novembro
8-a Internacia Esperanto-Kongreso, San Francisco. Inf: Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. Rete: LusiHarmon@aol.com

01. novembro
Limdato por aliĝi al la 25-jara jubilea eldono de Pasporta Servo. Ni volas atingi 1000 gastigantojn kaj lotumos 3 libroĉekojn po 100 NLG inter ili. Inf: Derk Ederveen, Westenburgstraat 15, NL-2275 XR Voorburg, Nederlando. Rete: pasporta.servo@esperanto.nu

05-08. novembro
TERO-2 (Tataria Esperanto- Renkontiĝo), Kazanj, Rusio. Inf: Vitalij Malenko, rete: stanislav.malenko@paneuro.com

05-08. novembro
STRIGo-3, Puŝĉino, Rusio. Inf: rete: os.esperanto.nu

05-12. novembro
Postkongreso de IEK, Honolulu / Havajo. Inf: Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko, P.O.Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. Rete: LusiHarmon@aol.com

06-08. novembro
Naturkuracado, vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

07-08. novembro
9-a Kongreso de UkrEA, Kijiv. Inf: Volodimir Hordijenko, p.k. 35. UA-252133 Kijiv, Ukrainio. Tel: +7- 44-295ŭ1, fakso: +7-44-2952870, Rete: lnp@un.kiev.ua

07-08. novembro
10-a Nordfranca-Eŭropa Esperanto-Rendevuo, Morbecque-Le-Parc. Inf: s-ro Jean Dietrich, 104 rue Jean Jaures, FR-59192 Beuvrages, Francio. Tel: +33-327.337931

13-15. novembro
Aplikoj de Esperanto en scienco kaj tekniko (KAEST), Prago. Inf: Inf: KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglická 878, CZ-25229 Dobrichovice, Ĉehio. Tel: 420-2-9912201, fakso: +420-2-9912126. Rete: chrdle@kava-pech.cz

13-15. novembro
10-a Subrazila Esperanto- Renkontiĝo, Florianópolis. Inf: Fondaĵo Simpozio, Rua Conselheiro Mafra 176, BR-88000 Florianópolis - SC, Brazilio

13-15. novembro
Dua Glivicea Rendevuo de Uzantoj kaj Praktikantoj de Esperanto GRUPE-2, Gliwice. Inf: Esperanto, skr. poczt. 21, PL-11-101 Gliwice, Polio. Fakso: +48-32-382043. Rete: staman@priv.onet.plstaman@ka.onet.pl

14-16. novembro
4-a Kolombia Kongreso, Tulua. Inf: Ruben Torres, Kolombio. Rete: rdtorres@teletulua.com.co

15. novembro
11-a E-Renkontiĝo de Okcidenta Regiono, Kampo Grande. Inf: Inf: Esperanta Kunfratiĝo de Okcidenta Regiono, Rua Colonel Agostinho 126, Campo Grande, BR-23050-360 Rio de Janeiro RJ, Brazilio

19. novembro
Poemoj de Vera Ludikova en la Klubo de PEN en Prago. Inf: M. Malovecz, rete: starto@clavis.cz

20-22. novembro
Kultura Esperanto-Festivalo, Santiago de Cuba. Inf: Kuba Esperanto-Asocio, PF. 5120, KU-10500 Havano, Kubo. Tel: +53-7-401364, fakso: +53-7-33729. Rete: kubesp@mail.infocom.etecsa.c u

21-22. novembro
JES-ĉefkunveno. Inf: JES, pf. 32, CH-22416 Les Brentes, Svisio

22-23. novembro
15-a Kulturkunveno de Esperanto, Kameoka. Inf: Oomoto, Ten'on-kyo, Kameoka-si, Kyoto-hu, JP- 621-8686, Japanio. Tel: +81-771-225561, fakso: +81-771-250061. Rete: 100507.1652@compuserve.com

27-29. novembro
30-jara jubileo-festo de E- Klubo en München. Inf: Fritz Hilbert, Pf. 200712, DE-80007 München, Germanio. Tel/fakso: +49-(0)89-686995, rete: vitoria@metronet.de

28-29. novembro
Speciala monatfino pri KCE tridekjara, La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

29. novembro
Malferma tago en la CO de UEA. Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +31-10- 4361044. Rete: uea@inter.nl.net

29. novembro
Adventa Festo de FEJO, Akustika koncerto de Persone. Inf: Riita Hamalainen, Koskelantie 31 B 22, FIN- 00610 Helsinki, Finnlando. Tel: +358-9-792020. Rete: arctinar@dlc.fi

30. novembro - 04. decembro
22-a Moskva Konferenco de Sciencistoj-Esperantistoj, Moskvo. Inf: os@esperanto.nu

04-06. decembro
Renkontiĝo okaze de Sankt-Nikolaa Festo, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

04-06. decembro
Kuriozaĵoj el la vivo de Zamenhof, vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

04-06. decembro
52-a Kultura Semajnfino, Homburg. Inf: Saarlanda Esperanto-Ligo, Pf. 1844., DE-66468 Zweibrücken, Germanio. Tel: +49-6332-981190, fakso: +49-6332- 981192. Rete: sel@ur.pils.de

05-07. decembro
Seminario por altigo de la lingva nivelo, Napolo. Inf: Nicolino Rossi, via Matzabotto 36, IT-80012 Calvizzano (NA), Italio

05-08. decembro
Disseminario de IEJ, Trevisio. Inf: Flavia Dal Zilio, via Cappelletto 11, IT-31100 Trevisio, Italio. Tel: +39-422-23760. Rete: f.dalzilio@tv.flashnet.it

10-15. decembro
1859 ... 1869 ... 1879 ... 1899 ... De Zamenhof al Privat tra Gandhi, Lanti Rolland. Bouresse. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, FR-86410 Bouresse, Francio. Tel/fakso: +33-549.428047

12. decembro
Ĉeha-Saksa Tago, Usti nad Labem. Inf: Josef Kriz, Druzstveni 411/11, CZ-40007 Usti nad Labem, Ĉehio

15-19. decembro
Duonsamajna Esperanto-ekskurso tra Khorasan provinco. Inf: IREJO, P.O.Kesto 17765-184, Tehrano, Irano. Tel/fakso: +98-21-6236913. Rete: irejo@neda.net

23. decembro - 03. januaro
Kristnaska-Novjara feriado Karlova Vintro. Inf: Esperinform, B. Leonov, P.k. 44. BG-4300 Karlovo, Bulgario

27-30. decembro
6-a Togolanda Esperanto- Kongreso, Assahous. Inf: UTE, Bp. 12096, Lomé, Togolando

27. decembro - 03. januaro
15-a Internacia Festivalo por junaj familioj kaj mezaĝuloj (IF), Saarbrücken. Inf: Hans-Dieter Platz, Pf. 1148 DE-34303 Niedenstein, Germanio. Tel: +49-5624-8007, fakso: +49-5624-322, Poŝtel: +49-171-4964558, Fakso: +49-5624-322

27. decembro - 03. januaro
Internacia Seminario, Kassel. Inf: Norbert Piechotta, Rondellstr. 3, DE-85540 Haar, Germanio. Tel/fakso: +49-89-6883779. Rete: is.admin@esperanto.de

27. decembro - 12. januaro
Monda Ĵamboreo, Ĉilio. Inf: Hector Campos Grez, Casilla 231, Curico, 7a Region, Ĉilio

28. decembro - 02. januaro
Sekretoj de ŝakludo (Nicola Palladino) kaj Lerni pri lignoarto (Tamás Szabó), La Chaux-de-Fonds. Inf: Kultura Centro Esperantista, PB. 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel/fakso: +41-32-9267407

29. decembro - 02. januaro
Budapeŝta Silvestro Budapest. Inf: Vojaĝoficejo Espertur, Tátra u. 4, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel: +36-1-2680306, fakso: +36-1-2680331. Rete: esperantohea@mail.c3.hu

30. decembro - 02. januaro
Silvestra Balo kaj Vintraj (Ski)Ekskursoj, Poprad. Inf: Esperanto Regiona Societo, Sobotské nám. 36, SK-05801 Poprad, Slovakio. Tel/fakso: +421-92-32419

30. decembro - 02. januaro
Transjara Kurskunveno, Kameoka, Japanio. Inf: Oomoto, Ten'on-kyo, Kameoka-si, Kyoto-hu, JP-621-8686, Japanio. Tel: +81-771-225561, fakso: +81-771- 250061. Rete: 100507.1652@compuserve.com

31. decembro - 03. januaro
Novjara Festo, vilao Amfora, Rijeka, Kroatio. Inf: Orbis Pictus, Viŝnja Brankoviĉ, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio. Tel/fakso: +39-40-767875. Rete: orbispictus@iol.it

31. decembro - 03. januaro
Novjarfesto en Betularo, Ĉeboksari, Rusio. Inf: Konstantin Vihrov konstantin@vihrow@p76.f1.n5066.z2.fidonet.org

kolora linio

- Mi volas rigardi alian liston de aranĝoj - Mi volas iri al la paĝoj de EVENTOJ
- Se vi havas informon pri nelistigita aranĝo sendu al ni.

Lasta aktualigo: 1998.12.10.